Bevolking Landgraaf bepaalt mede beleid gemeente

advertisement
© Copyright 2016 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad.
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt
uitdrukkelijk voorbehouden. Dinsdag, 05 juli 2016
BURGERPARTICIPATIE
Bevolking Landgr
Landgraaf bepaalt mede beleid gemeente
LANDGRAAF
DOOR MARCEL DE VEEN
In Landgraaf blijven burgers,
verenigingen, maatschappelijke
organisaties en bedrijven bij het
bepalen van beleid betrokken.
De gemeenteraad én het college van
B en W zijn unaniem positief over
dat initiatief. De Landgraafse gemeenteraad gaf in 2015 aan veel
waarde te hechten aan de mening
van de eigen inwoners.
Natuurlijk kunnen die elke vier jaar
naar de stembus gaan, maar de politiek wil nog meer engagement.
Daarom werd een enquête gehouden om een beeld te vormen wat de
bevolking echt belangrijk vindt.
Aan de hand van de uitkomsten zijn
onlangs vier zogenaamde kennisateliers gehouden: bijeenkomsten
waar burgers, het bedrijfsleven en
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld hun toekomstvisie konden geven. Daarbij
hielden ze rekening met de moeilijke financiële positie van de gemeente, want zoals de zaken er nu
voorstaan heeft Landgraaf wellicht
te maken met oplopende tekorten.
De sessies werden door zo’n 40 burgers en vertegenwoordigers van
zo’n 45 organisaties bijgewoond.
Luisterend oor vormde een finan-
ciële commissie waarin alle fracties
uit de gemeenteraad met één persoon zitting hadden.
Voorzitter Patrick Mevissen van
die commissie is positief over de
input die uit de kennisateliers is
gekomen. „We hebben veel waardering voor de vrijwillige en waardevolle inzet van de betrokkenen.”
In dezelfde bewoordingen liet wethouder Financiën Ton Ancion zich
uit. „Het doel van de gemeente is om
samen te werken en te verbinden.
De nu gehanteerde werkwijze helpt
daarbij en we gaan daar zeker mee
door.”
De kadernota 2017, die inmiddels
door de gemeenteraad is vastgesteld, is mede tot stand gekomen
door gebruik te maken van de inzichten uit de Landgraafse samenleving. In die nota zijn de financiële
kaders voor de meerjarenbegroting
vastgelegd.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards