Betrekt mensen bij politiek en samenleving

advertisement
Cursus Politiek Actief
Bijeenkomst 3: De gemeenteraad
Programma
• Krachtenveld Gemeente
• Gastspreker: Anne Mulder
Over de gemeenteraad
Bijeenkomst 3
• Taken en rollen van de gemeenteraad
U krijgt inzicht in de drie rollen van de
gemeenteraad.
• De gereedschapskist van het raadslid
U krijgt inzicht in de verschillende
instrumenten die een raadslid tot zijn
beschikking heeft om zijn taken goed uit te
kunnen voeren.
Krachtenveld gemeente
Wat doet de gemeente?
Artikel 124 van de Grondwet
1.Voor provincies en gemeenten wordt de bevoegdheid tot
regeling en bestuur inzake hun huishouding aan hun
besturen overgelaten.
2.Regeling en bestuur kunnen van de besturen van provincies
en gemeenten worden gevorderd bij of krachtens de wet.
1. Zelf beleid maken en uitvoeren (autonomie)
2. Uitvoeren taken van het Rijk (medebewind)
Bijeenkomst 3
De drie rollen van de gemeenteraad
1. Volksvertegenwoordiger
het vertegenwoordigen van inwoners
2. Kadersteller
het vaststellen van de algemene beleidskaders
3. Controleur
het controleren van het beleid van het college
Bijeenkomst 3
De gereedschapskist van een raadslid
Wat zijn de instrumenten van een raadslid?
Bijeenkomst 3
• Vragenrecht
- schriftelijke en mondelinge vragen
• Motie
- een verklaring over een onderwerp waarmee een
oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken.
• Amendement
- een voorstel tot wijziging van de tekst van een
voorgesteld raadsbesluit
• Initiatiefrecht
- een initiatiefvoorstel is een vorm van actieve
kaderstelling
Bijeenkomst 3
• Interpellatie
- het indienen van een verzoek om het college te
bevragen over een onderwerp dat niet op de agenda
staat.
• Recht van onderzoek
- het indienen van een verzoek om onderzoek te doen
naar het door het college gevoerde beleid.
•
Raadsenquête
- onderzoek naar het door het college gevoerde beleid
waarbij de enquêtecommissie getuigen en specialisten
in het openbaar verhoort (zonodig onder ede).
• Budgetrecht
De bevoegdheid van de raad om financiële
middelen beschikbaar te stellen.
Op grond van artikel 189 van de
Gemeentewet ziet de raad erop toe of de
begroting in evenwicht is en of dit evenwicht
de eerstvolgende jaren wordt gerealiseerd.
Bijeenkomst 3
Verordenende bevoegdheid
Verordeningen > voorschriften voor beleid en
beheer.
Op grond van art. 149 van de Gemeentewet
heeft de raad het recht om verordeningen te
maken die hij in het belang van de gemeente
nodig acht.
Sommige verordeningen zijn wettelijk verplicht,
bijvoorbeeld de inspraakverordening.
Volgende bijeenkomsten
• Donderdag 27 november
•
Bijwonen Raadsvergadering
• Woensdag 3 december
•
Invloed op besluitvorming
Download