NOTA dienst

advertisement
Beknopt verslag gemeenteraad
Zitting van:
13 april 2010
Aanwezig:
Aanwezig de dames en heren:
Voorzitter-burgemeester: Victor Gerniers
Schepenen:
Godfried Van de Meulebroeke, Greet Coucke, Claude Van Marcke,
Maurice Vanmarcke, Prudent Lanneau
Gemeenteraadsleden:
Marleen Titeca-Decraene, Jan Steverlynck, Gino Devogelaere, Mia TackDefoirdt, Rik Colman, Ignace Demeulemeester, Dirk Tack, Anne Marie Ampe,
Pascal Desmet, Eddy Recour, Dolores De Vlaminck, Linda Dewaele,
Albert Defeyter, Willy Demeulemeester, Paul Verleyen, Marnix De Craemer
Gemeentesecretaris:
Patrick Vandeputte
Verontschuldigd:
Gemeenteraadslid:
Frank Dooms
Punt 1.
Goedkeuring verslag gemeenteraad van 2 maart 2010.
GOEDGEKEURD
Punt 2. Financiën
2.1. Wijziging subsidiereglement d.d. 2 februari 2010 houdende toekennen toelage aan
ouderraden lagere en kleuterscholen van Anzegem m.i.v. 1 januari 2010.
Voorgesteld wordt om de toepassing van het reglement uit te breiden met de ouderraad van de
middelbare school op grondgebied Anzegem.
Voor het bepalen van het aantal leerlingen die voor betoelaging in aanmerking komen, is de
leerlingentelling van 1 februari van het betrokken dienstjaar relevant.
Er is voldoende budget voorzien op artikel 8401/332-02, nl. 23.000 euro.
GOEDGEKEURD
2.2. Aanpassen reglement gemeentelijke gezinstoelage.
Een regelmatige evaluatie van de gemeentelijke toelagen is een van de geplande acties binnen het
lokaal sociaal beleidsplan en dit omwille van de soms snel evoluerende maatschappelijke tendensen.
De gemeentelijke sociale toelagen werden reeds herwerkt en zijn in voege sedert januari 2010, nu
was het de beurt aan de gemeentelijke gezinstoelage.
Na evaluatie van het huidige reglement worden volgende aanpassingen voorgesteld:
 Mensen gedomicilieerd in een plaatselijke voorziening kunnen eveneens aanspraak maken op de
gemeentelijke gezinstoelage.
 Kinderen tot 25 jaar krijgen een hogere coëfficiënt toegekend (0.70 i.p.v. 0.33)
 Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen (NGKI) van de eigen woning wordt vrijgesteld tot 600
euro.
 De geïndexeerde kadastrale inkomens (met uitzondering van eigen woning NGKI tot 600 euro
vrijgesteld) worden tienvoudig meegerekend.
 Het bedrag van de gezinstoelage bedraagt minimum 25 en maximum 100 euro (tegenover 150
euro vroeger). Het aantal gezinnen dat in aanmerking komt voor een toelage zal hoger zijn.
 Hogere coëfficiënt in het geval van 65-plussers of in het geval van gezinsleden met attest 66% of
attest 80% gezien de grotere zorgbehoevendheid en/of de kleinere inkomens.
Besproken in de gezins- en welzijnsraad op 23 februari 2010.
GOEDGEKEURD
2.3. Aanpassing belastingsreglement afgifte administratieve stukken met ingang van 1 april
2010.
De kostprijs van de identiteitskaarten voor Belgen, vreemdelingen en kinderen werd onlangs opnieuw
gewijzigd. Dit werd ons gemeld via een schrijven van 22 maart 2010 van de bevoegde minister en een
1/5
Beknopt verslag gemeenteraad
e-postbericht van 24 maart 2010 vanwege Belpic.
Vanaf 1 april 2010 wordt de kostprijs voor de aanmaak van een elektronische identiteitskaart (eID),
een kids-ID en een elektronische vreemdelingenkaart:
gewone
procedure
eID
prijs
t/m
31/03/2010
prijs vanaf
01/04/2010
eVK
prijs
t/m
31/03/2010
10,00
12,00
10,00
prijs vanaf
01/04/2010
12,00
(*of 10,00)
kids-ID
prijs
t/m
31/03/2010
prijs vanaf
01/04/2010
3,00
3,00
spoedprocedure
optie
1
(door
177,00
177,00
170,00
GROUP4)
139,15
139,15
130,68
spoedprocedure
optie
2
(door
113,00
113,00
106,00
GROUP4)
87,12
87,12
78,65
Prijzen inclusief btw, exclusief gemeentebelasting
* in geval van een eerste elektronische vreemdelingenkaart afgeleverd aan de vreemdeling die reeds
in het bezit is van een kartonnen verblijfskaart.
De belastingen die het gemeentebestuur oplegt, blijven ongewijzigd, nl. 3 euro voor een elektronische
identiteitskaart voor Belgen en vreemdelingen en 1,20 euro voor een identiteitskaart voor kinderen.
Voorgesteld wordt om thans ook de tarieven voor de uitreiking van identiteitsbewijzen met
spoedprocedure vast te leggen.
Een onderzoek de commodo et incommodo (24 maart tot en met 13 april 2010) ging door zonder
bezwaren noch opmerkingen.
GOEDGEKEURD
2.4. Kennisgeving besluit van de provinciegouverneur betreffende de goedkeuring van de
jaarrekening over het boekjaar 2008 van het OCMW van Anzegem samen met de opmerkingen
en aanbevelingen en met het verslag van de externe auditcommissie.
De gemeenteraad kan kennis nemen van het besluit van de gouverneur d.d. 19 februari 2010
betreffende de goedkeuring van de OCMW-jaarrekening 2008 samen met de opmerkingen en
aanbevelingen en met het verslag van de externe auditcommissie.
Het verslag van de externe auditcommissie van het OCMW Anzegem werd uitgevoerd conform de
auditnormen die zijn beschreven door de interprovinciale commissie ‘externe audit’. Daarbij werden
onderstaande elementen van de jaarrekening grondig onderzocht:
 nazicht van de overeenstemming van de grootboeken met de balans en de resultatenrekening
 nazicht van de eindbalans per 31 december 2008 per balanspost (geconsolideerd + steekproeven
per activiteitencentrum)
 nazicht van de resultatenrekening (geconsolideerd + steekproeven per AC) en de
resultaatverwerking
 nazicht van de toelichtende staten
 nazicht van het schema van de financiële stromen.
KENNIS GENOMEN
Punt 3. Algemeen beleid
Principiële beslissing tot het toekennen van de naam Priester Daensstraat aan de nieuwe
zijstraat van de Waregemstraat.
Priester Daens was samen met zijn broer in Vlaanderen een van de meest spraakmakende
voorvechters van de Christelijk-Democratische stroming. Deze stroming werd al gauw naar hen het
2/5
Beknopt verslag gemeenteraad
‘Daensisme’ genoemd. Vooral in het Kortrijkse en meer bepaald in Vichte had het Daensisme heel wat
aanhangers.
Eén van de vroege Daensisten te Vichte was de latere burgemeester (1925-1946) en textielfabrikant
Paul De Roost (Vichte 1890-1971).
Eén van de ‘laatste’ Daensisten aldaar en ongetwijfeld de meest bekende onder hen was Ernest
Waelkens (Vichte 1919 – Kortrijk 2001) die met zijn café ‘De Jager’ en bijhorende zaal veel bijval
heeft gekend.
Om priester Daens alsnog ook in Vichte te eren en in herinnering te bewaren, wordt voorgesteld om
de naam ‘Priester Daensstraat’ toe te kennen aan de nieuwe zijstraat van de Waregemstraat.
PRINCIPIEEL BESLIST
Punt 4. Openbare werken
Principiële beslissing tot herinrichten van de doortocht N36 te Vichte.
De doortocht N36 te Vichte wordt heringericht.
De uitvoering ervan in verschillende fases te voorzien, waarbij de fase, omvattende het gedeelte dat
aansluit bij Vichteplaats, tegelijkertijd met (of indien dit administratief onmogelijk zou blijken, zo snel
mogelijk na) de herinrichting Vichteplaats uitgevoerd wordt.
PRINCIPIEEL BESLIST
Punt 5. Gemeentelijk onderwijzend personeel
5.1. Opheffen bestaand arbeidsreglement en goedkeuren nieuw arbeidsreglement.
Het arbeidsreglement voor het onderwijzend personeel dateert alweer van 5 juli 2004 en is aan
herwerking toe.
Alle personen die onder gezag arbeid verrichten in het gemeentelijk onderwijs, moeten worden
geïnformeerd over de voorwaarden die op hun arbeidsverhouding van toepassing zijn.
Op basis van de volgende wetgeving dient een arbeidsreglement te worden vastgesteld:
1. de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen
2. de wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de
arbeidsreglementen
3. het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden
van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding
4. het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.
Het decreet rechtspositie en het decreet basisonderwijs laten voldoende ruimte om lokaal en
autonoom concrete afspraken te maken rond rechten en plichten van het personeel en het
schoolbestuur. Een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen het personeel en
het schoolbestuur. In het voorliggende aangepaste reglement wordt de relatie vastgelegd tussen het
schoolbestuur en het personeel. Er worden decretale en wettelijke bepalingen in opgenomen en
afspraken gemaakt die een vlotte samenwerking kunnen bevorderen.
Dat arbeidsreglement regelt o.a. volgende zaken:
 prestaties en afwezigheden
 rechten en plichten van de personeelsleden
 afspraken rond personeelsvergaderingen en de aanwezigheid van de leerkrachten hierbij
 het gebruik van communicatie en informaticatoepassingen
 wettelijke rustdagen.
Het arbeidsreglement voor de gemeentelijke lagere school is van toepassing op de schooldirecteur,
het onderwijzend personeel, de zorg- en ict-coördinatoren en de administratief medewerk(st)ers.
Het voorliggende ontwerp sluit volledig aan bij de verplichte en facultatieve bepalingen zoals
voorgesteld in het modelreglement van het OVSG.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad:
1. Het voorliggende arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid verrichten in de
gemeentelijke lagere school goed te keuren.
3/5
Beknopt verslag gemeenteraad
2. Een afschrift van dit besluit en het arbeidsreglement ter kennisgeving te bezorgen aan de
personen die onder gezag arbeid verrichten in de genoemde gemeentelijke lagere school.
3. Een afschrift van dit besluit ter kennisgeving te bezorgen aan de Arbeidsinspectie, Toezicht op
de sociale wetten.
Syndicaal onderhandeld op het niveau van de scholengemeenschap op 16 november 2009 en 22
februari 2010.
Syndicaal onderhandeld op niveau afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité op 3 december
2009.
Kennis gegeven aan de schoolraad op 25 februari 2010.
GOEDGEKEURD
5.2. Vaststellen functiebeschrijvingen onderwijzend personeel.
In navolging van het Gemeentedecreet en het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie
van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor
leerlingenbegeleiding dient er een functiebeschrijving voor de ambten in het lager onderwijs te worden
opgesteld. Personeelsleden dienen minstens om de 4 jaar geëvalueerd te worden op basis van een
geïndividualiseerde functiebeschrijving. Daarom dient het schoolbestuur per ambt een algemeen
model van functiebeschrijving vast te stellen dat dient als basis van de individuele functiebeschrijving.
De voorliggende functiebeschrijvingen werden opgemaakt op het niveau van en in samenspraak met
de scholengemeenschap.
Het onderhandelingscomité van de scholengemeenschap heeft in vergadering van 30 april 2009 en 15
november 2009 goedkeuring verleend over de algemene functiebeschrijvingen voor de ambten in het
gemeentelijk lager onderwijs. Er werd ook gunstig advies verstrekt in het syndicaal overleg op lokaal
niveau en wel op 3 december 2009.
De functiebeschrijvingen werden eveneens ter kennis gebracht van de schoolraad op 25 februari
2010.
Gevraagd wordt aan de raad om de volgende algemene functiebeschrijvingen van de ambten in het
gemeentelijk lager onderwijs nl. directie, ICT-coördinator, zorgcoördinator, beleidsondersteuner,
administratief medewerker, onderwijzer, zorgleerkracht, leermeester levensbeschouwelijke vakken en
leermeester lichamelijke opvoeding goed te keuren.
VASTGESTELD
5.3. Bekrachtiging collegebesluit van 6 januari 2010 houdende principieel akkoord tot
aansluiting bij Gemeenschappelijke Sociale Dienst Vlaanderen (GSD-Vlaanderen) voor het
onderwijzend personeel.
Met zijn schrijven van 23 december 2009 nodigde Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale
Besturen in Vlaanderen – GSD-V vzw het gemeentebestuur uit om als inrichter van gemeentelijk
onderwijs ook voor de gesubsidieerde personeelsleden van het gemeentelijk onderwijs toe te treden
tot de GSD Vlaanderen vzw.
Gelet op het positief advies van de directeur van de gemeenteschool besliste het college op 6 januari
2010 principieel om ook voor deze personeelsleden toe te treden tot de GSD Vlaanderen vzw. De
bijdragekosten belopen 0,15% van de totale loonmassa op jaarbasis voor het gesubsidieerd
onderwijzend personeel en worden geraamd op ongeveer 1.200 euro per jaar.
Het gemeentebestuur nodigde de vakbonden uit om eventuele opmerkingen over te maken tegen 15
februari 2010. Er werden geen bezwaren noch opmerkingen geuit van vakbondswege.
BEKRACHTIGD
Punt 6. Punt gevraagd door raadsleden
Bepalen van de agendapunten van de raadscommissie ‘Politie en Veiligheid’ van 25 mei.
AGENDAPUNTEN RAADSLID ZULLEN OVERGEMAAKT WORDEN AAN DE KORPSCHEF
4/5
Beknopt verslag gemeenteraad
Mondelinge vragen
Ingevolge gemeenteraadsbeslissing van 6 oktober 2009 – punt 2. Algemeen beleid ‘Aanpassing
huishoudelijk reglement gemeenteraad‘ (artikel 12) kunnen de raadsleden op het einde van de
openbare zitting mondelinge vragen stellen.
Raadslid Rik Colman vraagt betreffende de gemeentelijke openbedrijvendag van zondag 28 maart
2010 een grondige evaluatie met o.a. financieel kostenplaatje, aantal bezoekers, verwachtingen van
deelnemers en bezoekers enz…..
Raadslid Rik Colman vraagt een overzicht en stand van zaken betreffende de vorst- en winterschade
aan de gemeentelijke wegenis, een financiële raming betreffende het uit te voeren herstel en het plan
van aanpak voor deze werkzaamheden.
Raadslid Rik Colman meldt dat het rond punt aan de Schaliënhofstraat/Hooiestraat terug volledig
kapot gereden is en dat ook de paaltjes omver gereden werden en vraagt aandacht voor dit steeds
terugkerend probleem.
Bij toepassing van artikel 12 van het huishoudelijk reglement gemeenteraad zal op deze mondelinge
vragen ten laatste tegen de volgende zitting schriftelijk geantwoord worden.
GESLOTEN ZITTING – GEHEIME STEMMING
Punt 7. Vrijwillige Brandweergroep Anzegem
Verlenging aanstelling één stagiair brandweerman met ingang van 9 februari 2010.
HET DIENSTNEMINGCONTRACT VAN ÉÉN STAGIAIRBRANDWEERMANVRIJWILLIGER
WORDT VERLENGD MET 1 JAAR, D.I. TWEEMAAL ZES MAANDEN, INGAANDE VANAF 9
FEBRUARI 2010.
Namens de gemeenteraad
Patrick Vandeputte
Gemeentesecretaris
Victor Gerniers
Voorzitter
5/5
Download