Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

advertisement
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap,
Cultuur en Sport, Beleidsorganisatie
APNA-gebouw, Schouwburgweg 24/26
Curacao
Tel. 434-3711 Fax : 462-4471
1
Inleiding
Het streven van het Ministerie OWCS is om respect te tonen voor de uniciteit van de
mens en voor elke bevolkingsgroep. De overheid en de samenleving moet mogelijkheden
scheppen, opdat deze unieke mens en bevolkingsgroep tot een positieve ontwikkeling
kunnen komen, leven en overleven. Alles wat de mens belangrijk vindt en nodig heeft aan
informatie en kennis maakt uiteindelijk deel uit van cultuur, en wordt door de mens
aangenomen door middel van leerprocessen. Daarom is educatie een essentieel onderdeel
van culturele ontwikkeling.
Educatie is een overkoepelende term die zowel opvoeding, onderwijs, scholing en
vorming omvat.
Opvoeding is het proces waarin iemand wordt gevormd naar de waarden en normen van
diens opvoeder(s) en daarmee meestal van de samenleving waarin hij leeft.
In bredere zin betreft opvoeding dus het leren te leven als mens in deze maatschappij.
Meer specifiek is het de volwassene (ouder, leerkracht, sportcoach) die een kind opvoedt
en dit leert mondig, bekwaam zelfstandig en zelfverantwoordelijk zijn leven te leven.
Onderwijs wordt gebruikt voor het overbrengen van kennis en vaardigheden conform een
vooraf vastgesteld curriculum met een standaard kwalificatie en certificering.
Onderwijs vindt altijd plaats in de vorm van formele educatie.
Vorming draagt bij tot de lichamelijke, emotionele en spirituele ontwikkeling van de
persoon met de persoon zelf als uitgangspunt en de begeleider als facilitator. De persoon
leert reflecteren op eigen handelen. Vorming vindt meestal plaats in de vorm van nonformele educatie.
Scholing omhelst maatregelen die nodig zijn voor personen die werkloos zijn of dat dreigen te
worden. Daarnaast is bij-, her- en omscholing nodig om de beroepsbevolking op een adequaat peil
van functioneren te houden in het bezit van adequate competenties om te kunnen inspelen op de
voortdurende verschuivingen op de arbeidsmarkt.
Deze regering heeft een brede visie op educatie ontwikkelt in de context van culturele
ontwikkeling en een initiërende en regisserende rol gaan vervullen bij de integrale
beleidsontwikkeling en invoering daarvan.
Dit kan het beste plaatsvinden vanuit het Ministerie Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport.
Cultuur, omdat educatie een wezenlijk onderdeel is van onze culturele ontwikkeling en daarmee
tegelijkertijd een grote bijdrage levert aan onze cultuur. Omdat door educatie onze cultuur
voortdurend dynamisch en in ontwikkeling blijft. Educatie, omdat dit koepelbegrip recht doet aan
de veelzijdigheid van leren en ontwikkelen in allerlei situaties en vormen. En Sport, omdat jonge
mensen de grootste en doelgroep vormen voor wie de samenleving systemen inricht om sportieve
ontwikkeling te bevorderen. Daarbij is van belang dat de systemen ook in staat zijn de meer
kwetsbare jongeren onder de jeugd op te vangen.
Volwassenen worden hierbij ook meegenomen omdat zij de jeugdigen moeten ondersteunen in
hun ontwikkelingsproces.
2
Het maatschappelijke belang van integrale educatie
Leren gebeurt overal en altijd. Naast de bekende formele diplomagerichte vormen van educatie
bestaat er een groot scala aan educatieve activiteiten in allerlei vormen en leeromstandigheden.
Als daarbij sprake is van intentionele en systematisch leerprocessen, spreekt men van non-formele
educatie. Non-formele educatie kan individueel en collectief plaatsvinden. Schriftelijke cursussen,
radio- of tv uitzendingen zijn meestal op het individu gericht. Collectieve, intentionele en
systematische leerprocessen vinden plaats in:
Instellingen voor wie het organiseren van non-formele educatie de kernactiviteit is, zoals
vormingscentra;
Instellingen waarbij non-formele educatie een belangrijk onderdeel is van het werk, zoals
sociaalcultureel werk, jeugd- en buurtwerk, milieuorganisaties, zelforganisaties. Het betreft
dan zogenaamd ingebouwde educatie: educatie is hier een element van een breder spectrum
aan activiteiten.
Non-formele educatie kenmerkt zich dus als volgt:
• Het richt zich op meerdere ontwikkelingsaspecten van het individu, sociale, emotionele en
spirituele aspecten.
• Het is niet diplomagericht
• Het een instrument voor de persoonlijkheidsontwikkeling
Visie voor ons land Curaçao is:
In het jaar 2025 is Curaçao een land dat berust o goed bestuur met hoge leefkwaliteit,
duurzame sociaal-economische ontwikkeling en onderwijs dat een ieder motiveert om het
beste uit zichzelf te halen.
Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport zet zich in voor het
waarborgen van voorzieningen zodat alle inwoners van Curaçao gelijke mogelijkheden
hebben om zich ten volle te ontwikkelen en uit te groeien tot een volwaardig persoon die
vanuit zijn potentie constructief kan participeren en bijdragen aan de economische en
algemeen maatschappelijke ontwikkeling van de gemeenschap.
Het Ministerie van OWCS bestaat uit de volgende organisatie onderdelen

Beleidsorganisatie OWCS

Uitvoeringsteam Onderwijs & Wetenschap (OWCS/OW/UOW)

Expertisecentrum voor Toetsen en Examens

Uitvoeringsteam Cultuur en Sport (OWCS/CS/UCS)

Inspectie Onderwijs
Het aantal uitvoerende taken is uitbesteedt aan ongeveer 34 stichtingen en
overkoepelende organen die zorgdragen voor de uitvoering van het beleid van de
Ministerie op het gebied van Cultuur, Jeugdeducatie ( Voorschoolse-, Naschoolse- en
Jongereneducatie ), Volwasseneneducatie, Bibliotheek en Sport. Niet voor alle tereinen is
er een beleid geformuleerd dat geaccordeerd is. Daar waar er nog geen beleid is
ontwikkeld zal het Businessplan van het Ministerie als leidraad fungeren. Verder zal het
Programma van eisen niet gericht zijn op een bepaalde stichting maar op de behoeften en
noodzaak van het beleidsgebied. Er zijn momenteel veel stichtingen die naast elkaar
producten namens de Sector uitvoeren. Dit is een aandachtspunt want er moet
structuur komen in het veld en er moet gewerkt worden met koepelorganisaties. Dit
3
zal de versnippering en het langs elkaar functioneren voorkomen. De samenwerking
tussen de verschillende stichtingen is prioriteit in dit kader.
Verder zijn de werkzaamheden van de sector gericht op een integrale aanpak vanuit
de wijk ( zie verder blz. 6 ).
Het programma van eisen is gebaseerd op het regeerakkoord, het businessplan van het
ministerie en de activiteiten die vorig jaar zijn uitgevoerd en evaluaties met de
verschillende stichtingen met de functionele ambtenaren van de Sector Cultuur en Sport.
De beleidsdoelen en indicatoren zijn als volgt:
Beleidsdoelen
Indicatoren
Er is een voldoende aanbod van vrij toegankelijke informatie die • Mate waarin internet voor iedere burger gratis toegankelijk is.
van belang is voor de ontwikkeling van burgers in Pais Kòrsou als • De openbare leeszaal bevat alle informatie (hardcopy en/of
geheel.
online die voor de ontwikkeling van Pais Kòrsou van belang is.
• Publieke instellingen realiseren een educatie en vormingstaak.
“Pais Kòrsou” beschikt over een gemeenschappelijk, verbindend • In het curriculum van alle onderwijsinstellingen op Curaçao is
waardesysteem waarin iedere Yu’i Kòrsou zich herkent.
een verplicht onderwijsonderdeel opgenomen gericht op de
overdracht van een gemeenschappelijk en verbindend
waardesysteem.
Er is een goede afstemming tussen de arbeidsmarkt en de
• Beschikbare opleidingstrajecten en uitstroomprofielen in
uitstroom uit het onderwijs.
relatie tot de beroepsprofielen in vacatures.
• Werkloosheidsduur na het behalen van een kwalificatie.
• Baantevredenheid na indiensttreding van jongeren.
Er is een ruim aanbod van scholingstrajecten voor jongeren en
• Aantal instellingen voor volwasseneneducatie
volwassenen, waarvan alle burgers gebruik kunnen maken.
• Het cursusaanbod van die instellingen.
• De participatiegraad aan die cursussen.
Er is een systeem van opvang voor eenieder die uitvalt (of dreigt • De signalering en verwijzingsprocedures en behandelingsmouit te vallen) uit de reguliere onderwijstrajecten, gericht op hun
gelijkheden bij opvoedings- en onderwijsproblemen.
persoonlijke en maatschappelijke vorming.
• Het gerealiseerde aantal alternatieve trajecten bij voortijdig
schoolverlaten.
Curaçao beschikt over een hulpverleningsnetwerk voor jongeren • Is dat hulpverleningsnetwerk beschikbaar?
met speciale onderwijs en opvoedingsbehoeften; arbeids- en
• Maatschappelijke positie van degenen die daarin zijn
levensbehoeften.
geholpen.
4
1.Programma van eisen integrale aanpak Educatie vanuit
de wijken
Welzijn, educatie en sociale ontwikkeling zijn belangrijke voorwaarden voor een
evenwichtige en duurzame ontwikkeling van onze samenleving.
Uitgangspunt is dat binnen alle beleidsterreinen gezocht wordt naar een wijkgerichte
aanpak in de zin van het verbeteren van de infrastructuur van wijken, het milieu,
uitbreiden van de sociale, culturele en recreatieve activiteiten en verbetering van de
huisvesting. Er dient zoveel mogelijk zorggedragen te worden voor een evenwichtige
verdeling over de wijken van al het aanbod op het gebied van cultuur, sport & recreatie,
jeugdeducatie en volwasseneneducatie.
Een planmatige inzet van een groot aantal educatieve en culturele instrumenten en
voorzieningen zal een bijdrage kunnen leveren om de gedragsproblematiek om te buigen
bij kinderen, jongeren en volwassenen en de achterstand weg te werken.
Bij wijkontwikkeling gaat het om het verbeteren van de leef- en woonomgeving en de
leefbaarheid vergroten voor kinderen, jongeren en volwassenen.
De doelstelling
Iedere wijk heeft een passend voorzieningenniveau op het gebied van infrastructuur,
educatie, vorming,cultuur,volwasseneneducatie,gezondheid, sport en recreatie.
Problemen/vraaganalyse
Enige structurele aandachtspunten die gesignaleerd worden met betrekking tot het veld
wijkontwikkeling zijn namelijk:
1.
gebrek aan informatievoorziening binnen de wijken (o.m. over hulporganisaties,
educatieve activiteiten enz.);
2.
gebrek aan een structuur in de wijken die richting moet geven aan
wijkontwikkelingsactiviteiten, middels een centraal wijkorgaan met een
coördinerende rol, overzichtsrol, activerende /stimuleerde rol en signalerende rol
richting de overheid;
3.
gebrek aan samenwerking tussen organisaties;
4.
gebrek aan ondersteuning van wijkontwikkelingswerk:
5.
gebrek aan participatie van wijkbewoners aan wijkactiviteiten.
Output en bereik over het algemeen
-
een verbeterde informatievoorziening binnen de wijken.
creëren van een structuur die richting moet geven aan educatieve en vormings
activiteiten, versterking van de (sociale) wijkorganisaties, sport en cultuur
organisaties;
5
-
een centraal orgaan met een coördinerende rol, overzichtsrol, activerende
/stimuleerde rol en signalerende rol richting de overheid;
-
het zorgdragen voor het functioneren van de buurtcentra als laagdrempelige
voorziening voor activiteiten en bijeenkomsten vanuit verschillende sectoren;
-
besturen, coördineren en beheren van de aangesloten buurtcentra,
-
stimuleren van de organisatie van buurtgerichte activiteiten voor verschillende
doelgroepen in de buurtcentra
-
Stimuleren en promoveren van sociaalcultureel, fysieke en spirituele ontwikkeling
van de bevolking
6
Download