5. Balanced scorecard in het voortgezet onderwijs

advertisement
ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM
De balanced scorecard in het voortgezet
onderwijs
Erasmus School of Economics
Sectie Management Accounting & Control
Bachelorscriptie Economie & Bedrijfseconomie
Scriptiebegeleider: T.P.M. Welten
J.H.M. Breems (358678)
14 juli 2014
1
Voorwoord
Voor u ligt mijn bachelorscriptie betreffende de toepassing van de balanced scorecard in het
voortgezet onderwijs. Deze scriptie is geschreven ter afsluiting van de Bachelor Economie &
Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens het schrijfproces ben ik prettig
begeleid door de heer Welten, daarvoor dank. Verder rest mij niets anders dan u veel plezier te
wensen tijdens het lezen van deze scriptie.
Jeroen Breems
Papendrecht, 14 juli 2014.
2
Inhoudsopgave
Voorwoord .............................................................................................................................................. 2
Inleiding ................................................................................................................................................... 5
Probleemstelling.................................................................................................................................. 5
Relevantie ............................................................................................................................................ 6
Plan van aanpak................................................................................................................................... 7
Samenvatting........................................................................................................................................... 9
1. Karakteristieken van het voortgezet onderwijs ............................................................................... 11
1.1 Non-profit .................................................................................................................................... 11
1.2 Schooltypen ................................................................................................................................. 12
1.3 Financiën ..................................................................................................................................... 12
1.4 Leiding ......................................................................................................................................... 13
1.5 Conclusie ..................................................................................................................................... 14
2. Inzicht in schoolprestaties ................................................................................................................. 15
2.1 Onderwijskwaliteit ...................................................................................................................... 15
2.2 Meetbaarheid .............................................................................................................................. 17
2.3 Nut van prestatiemeting ............................................................................................................. 18
2.4 Conclusie ..................................................................................................................................... 19
3. Huidige prestatiemeting .................................................................................................................... 21
3.1 Onderwijsinspectie ...................................................................................................................... 21
3.2 Nationale onderzoeken ............................................................................................................... 23
3.3 Internationale onderzoeken ........................................................................................................ 24
3.4 Conclusie ..................................................................................................................................... 25
4. Balanced scorecard ........................................................................................................................... 27
3.1 Achtergrond................................................................................................................................. 27
3.2 Doel ............................................................................................................................................. 27
3.3 Perspectieven .............................................................................................................................. 28
3.4 Causaal verband .......................................................................................................................... 30
3.5 Indicatoren .................................................................................................................................. 32
3.5 Conclusie ..................................................................................................................................... 33
5. Balanced scorecard in het voortgezet onderwijs .............................................................................. 34
5.1 Concept........................................................................................................................................ 34
5.2 Perspectieven .............................................................................................................................. 35
5.3 Indicatoren .................................................................................................................................. 35
3
5.4 Input ............................................................................................................................................ 36
5.5 Proces .......................................................................................................................................... 38
5.6 Context ........................................................................................................................................ 40
5.7 Output ......................................................................................................................................... 41
5.8 Conclusie ..................................................................................................................................... 43
6. Vergelijking ........................................................................................................................................ 45
6.1 Focus op eindexamenresultaten ................................................................................................. 45
6.2 Indicatoren .................................................................................................................................. 45
6.3 Verbreding en verdieping ............................................................................................................ 46
6.4 Conclusie ..................................................................................................................................... 46
Conclusie ............................................................................................................................................... 48
Tekortkomingen & aanbevelingen .................................................................................................... 48
Bibliografie ............................................................................................................................................ 50
4
Inleiding
In deze sectie wordt ingegaan op de aanleiding tot de probleemstelling en de relevantie van dit
onderzoek. Daarnaast zal het plan van aanpak beschreven worden.
Probleemstelling
Sinds het begin van deze eeuw zijn de onderwijsprestaties van Nederlandse scholieren verslechterd,
zo blijkt uit diverse internationale vaardigheidsonderzoeken op het gebied van lezen, wiskunde en
natuurwetenschappen (waaronder PISA 2003, 2006 en 2009). Dit geldt zowel voor het basisonderwijs
als voor het voortgezet onderwijs. Daarnaast geldt deze verslechtering niet alleen in relatieve zin,
maar ook in absolute zin (Van der Steeg, Vermeer, & Lanser, 2011). Ook recentere cijfers, te weten
PISA 2012, laten zien dat het Nederlandse onderwijs internationaal gezien kwaliteit inboet. Waar
Nederland in 2009 nog een 10e positie bezette op de ranglijst, is Nederland in het PISA onderzoek van
2012 op een 13e plek terug te vinden. Het PISA onderzoek, dat driejaarlijks onder 15-jarigen uit alle
werelddelen wordt gehouden, geldt als gezaghebbende maatstaf voor de kwaliteit van het onderwijs
in een land (Lindhout, 2013). Dat de onderwijsprestaties van Nederlandse scholieren achteruitgaat,
is zorgelijk, want de kwaliteit van onderwijs is grotendeels bepalend voor de economische prestaties
van Nederland (Van der Steeg, Vermeer, & Lanser, 2011). Uit enkele onderzoeken blijkt namelijk dat
er een positief effect is van hogere toetsscores op het latere loon (Murnane, Willett, Duhaldeborde,
& Tyler, 2000; Mulligan, 1999; Lazear, 2003). Een daling van de onderwijsprestaties kost Nederland
op de lange termijn naar verwachting structureel enkele procenten van het BBP (Van der Steeg,
Vermeer, & Lanser, 2011).
Vraagtekens kunnen worden gezet bij vaardigheidsonderzoek als gezaghebbende maatstaf voor de
kwaliteit van het onderwijs. Vaardigheidsonderzoek op het gebied van lezen, wiskunde en
natuurwetenschappen, zoals PISA, komt eigenlijk neer op het meten van de kennis en vaardigheden
van individuele leerlingen op een bepaald moment. Dit zegt echter niet altijd iets over de kwaliteit
van het onderwijs dat deze leerlingen genoten hebben, omdat het niet evident is dat de
toetsresultaten een duidelijke link hebben met de kwaliteit van het onderwijs (Borghans, Velden,
Büchner, Coenen, & Meng, 2008). Kennis en vaardigheden zijn namelijk outputfactoren, terwijl niet
gecorrigeerd wordt voor de inputfactoren (kennis en vaardigheden die leerlingen bezitten alvorens
(voortgezet) onderwijs wordt genoten). De toegevoegde waarde van het onderwijs wordt zodoende
niet gemeten. Ten tweede wordt de internationale onderwijskwaliteit alleen bekeken vanuit het
oogpunt van arbeidsmarktsucces. Hoewel dit een belangrijk aspect is, bestaat er consensus over het
feit dat ook andere toekomstige opbrengsten moeten worden betrokken bij het bepalen van de
onderwijskwaliteit. Denk aan persoonlijke ontplooiing, culturele ontwikkeling, normen en waarden,
gezond en veilig gedrag (Borghans, Velden, Büchner, Coenen, & Meng, 2008).
5
Echter, ook op nationaal niveau is de nadruk sterk komen te liggen op slechts de output van scholen
als maatstaf voor de onderwijskwaliteit, namelijk eindexamenresultaten (Abels, 2014). De
onderwijsinspectie, die in Nederland belast is met het toezicht op het voortgezet onderwijs, kijkt nu
vooral naar de resultaten van leerlingen om te beoordelen of een school goed, voldoende, zwak of
zeer zwak presteert (CNV Onderwijs, 2014). Dit betekent dat scholen worden afgerekend op de
resultaten van leerlingen. Dit werkt het ‘teaching to the test’-effect in de hand, namelijk dat scholen
allerlei methodes gebruiken om de toetsresultaten te verbeteren. Uit een onderzoek van Jacob en
Levitt uit 2003 bleek dat in Chicago zelfs werd gefraudeerd. Zo werden goede antwoorden
doorgegeven door leraren aan leerlingen en probeerden scholen leerlingen van de toets te weren die
vermoedelijk slecht zouden scoren (Borghans, Velden, Büchner, Coenen, & Meng, 2008). Elsevier, dat
jaarlijks een ranglijst publiceert met de best presterende scholen, hanteert ook criteria waarbij de
nadruk ligt op eindexamenresultaten (Abels, 2014).
Duidelijk is geworden dat de kwaliteit van het onderwijs niet aan de hand van één aspect gemeten
dient te worden, maar dat dit wel degelijk gebeurt. Een te sterke focus op één bepaalde
prestatiemaatstaf is reeds een bekend fenomeen in het bedrijfsleven. Begin jaren ’90 merkten
managers dat geen enkele singuliere prestatiemaatstaf een reëel beeld kan geven van de
belangrijkste aspecten in een bedrijf (Kaplan & Norton, 1992). Kaplan & Norton ontwikkelden
daarom een concept voor het bedrijfsleven om de prestaties vanuit verschillende invalshoeken te
bekijken. Dit concept, de balanced scorecard, moet gezien worden als het instumentarium in een
cockpit. De piloten hebben informatie nodig over de brandstofvoorraad, vlieghoogte, snelheid en
bestemming om de huidige en toekomstige situatie te overzien. Een te sterke focus op één indicator
kan fataal zijn (Kaplan & Norton, 1992).
De vraag die rijst, is of de balanced scorecard wellicht ook een oplossing kan zijn voor het meten van
de kwaliteit van scholen in het voortgezet onderwijs. Hiertoe zal het concept van de balanced
scorecard worden aangepast aan de karakteristieken van het voortgezet onderwijs. De vraag die
centraal staat in dit onderzoek, luidt daarom als volgt: “Op welke wijze kan de balanced scorecard
een bijdrage leveren aan beter inzicht in de prestaties van Nederlandse scholen in het voortgezet
onderwijs dan nu het geval is?”
Relevantie
Getracht wordt in dit onderzoek een oordeel te vormen over de mogelijkheid de balanced scorecard
toe te passen in het voortgezet onderwijs én of dit een bijdrage zou kunnen leveren aan beter inzicht
in de prestaties van scholen. Het doel hiervan is een bijdrage leveren aan de discussie omtrent het
meten van onderwijsprestaties. Een reëel beeld in de prestaties van scholen is van belang voor
6
leerlingen, ouders, de overheid en scholen zelf. Wellicht kan ook internationaal vergelijkend
onderzoek haar voordeel doen met een nieuwe manier van prestatiemeting in het onderwijs.
Daarnaast kan deze informatie waardevol zijn voor wat betreft de toepassingen van de balanced
scorecard. Tot op heden is de toepassing van de balanced scorecard in de non-profit sector, waartoe
het onderwijs behoort, namelijk nog niet veel belicht. Uit een inventarisatie van 20 jaar onderzoek
naar de balanced scorecard bleek dat van 114 onderzochte papers in ‘accounting journals’ over de
balanced scorecard het slechts tweemaal een non-profitorganisatie betrof (anders dan
gezondheidszorg, overheid en lokale overheid). Van 67 onderzochte papers in ‘management journals’
over de balanced scorecard betrof het zelfs geen enkele non-profit organisatie (anders dan
gezondheidszorg, lokale overheid en overheid) (Hoque, 2014). Ook Grigoroudis, Orfanoudaki,
& Zopoundis (2012) merkten op dat ondanks de vele toepassingen van de balanced scorecard, het
slechts enkele keren de situatie in een non-profit organisatie betrof (Grigoroudis, Orfanoudaki, &
Zopounidis, 2012).
Plan van aanpak
Om tot een antwoord te kunnen komen op de hoofdvraag, wordt antwoord gegeven op
onderstaande deelvragen:

“Wat zijn de belangrijkste karakteristieken van het voortgezet onderwijs in Nederland?”

“Op welke wijze zouden de prestaties van scholen in het voortgezet onderwijs gemeten
dienen te worden?”

“Op welke wijze worden de prestaties van scholen in het voortgezet onderwijs op dit
moment gemeten?”

“Wat houdt het concept van de balanced scorecard in?”

“Op welke wijze kan de balanced scorecard worden toegepast in het voortgezet onderwijs?”

“Op welke wijze kan het gebruik van de balanced scorecard bijdragen aan beter inzicht in de
prestaties van scholen in het voortgezet onderwijs?”
In hoofstuk 1 wordt beschreven wat de belangrijkste karakteristieken zijn van het voortgezet
onderwijs in Nederland. Dit is noodzakelijk om het karakter van dergelijke organisaties, en daarmee
ook hun prestaties, inzichtelijk te maken. Dit wordt onderzocht aan de hand van voornamelijk
informatie van overheidsinstanties. In hoofdstuk twee wordt uiting gegeven aan de wijze waarop de
prestaties van scholen gemeten zouden moeten worden. Dit schept duidelijkheid over de aspecten
die belangrijk zijn bij het beoordelen van de schoolkwaliteit. Dit wordt onderzocht door concepten in
de bestaande literatuur te bestuderen. In hoofdstuk drie wordt beschreven hoe op dit moment
prestatiemetingen in het voortgezet onderwijs worden vormgegeven. Dit wordt bekeken vanuit een
7
nationaal en internationaal perspectief. Hiermee wordt getracht inzichtelijk te maken waar de
huidige prestatiemetingen tekortschieten. Dit wordt onderzocht aan de hand van publicaties en
rapportages van onderzoeksinstellingen. In hoofdstuk vier komt het concept van de balanced
scorecard aan bod om zo inzicht te krijgen in de kenmerken van de balanced scorecard. Dit wordt
niet alleen onderzocht door publicaties van Kaplan en Norton en publicaties die hier verdere
aanvulling aan geven te bestuderen, maar ook door te kijken naar publicaties waarin kritiek is geuit
op de balanced scorecard. In hoofstuk vijf wordt geanalyseerd op welke wijze de balanced scorecard
kan worden toegepast in het voortgezet onderwijs. Hierbij wordt het concept van de balanced
scorecard (hoofdstuk vier) gekoppeld aan de wijze waarop de prestaties van scholen gemeten
zouden moeten worden (hoofdstuk twee). Ten slotte wordt in hoofdstuk zes de vergelijking gemaakt
tussen de huidige manier van prestatiemeting (hoofdstuk drie) en de manier waarbij gebruik wordt
gemaakt van de balanced scorecard (hoofdstuk vijf). Hiermee wordt geanalyseerd op welke punten
het gebruik van de balanced scorecard leidt tot beter inzicht in de prestaties van scholen dan nu het
geval is. Alles in overweging nemend volgt als allerlaatste de conclusie op de hoofdvraag en volgt
discussie omtrent de tekortkomingen van dit onderzoek en verdere aanbevelingen.
8
Samenvatting
Scholen in het voortgezet onderwijs hebben als doel het creëren van een omgeving waarin leerlingen
hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Hierbij vervullen scholen een kwalificerende en
socialiserende functie. Omdat de overheid het belangrijk vindt dat jongeren goed opgeleid worden,
wordt een groot deel van de schoolkosten door de overheid gedragen. Prestaties van scholen in het
voortgezet onderwijs dienen idealiter gemeten te worden aan de hand van de vier aspecten van
onderwijskwaliteit, te weten input, proces, context en output. Middels een gefragmenteerde
benadering worden deze aspecten afzonderlijk van elkaar beoordeeld. Belanghebbenden kunnen
desgewenst de focus leggen op een bepaald aspect bij het beoordelen van de onderwijskwaliteit,
maar de overige aspecten dienen wel beschikbaar te zijn om zo de gehele kwaliteit van een school
weer te geven. De vier aspecten moeten vertaald worden in indicatoren die het aspect kernachtig
beschrijven en tot een waardeoordeel kunnen leiden. Op deze manier kunnen de aspecten meetbaar
gemaakt worden. Het is niet de bedoeling alle aspecten uiteindelijk in één alomvattend cijfer te
vangen, omdat dit niets zegt over de aspecten afzonderlijk. Naast inzicht in de onderwijskwaliteit
biedt een dergelijke manier van prestatiemeting ook inzicht in de achtergrond van de
onderwijsopbrengsten.
Op dit moment wordt onderwijskwaliteit zowel nationaal als internationaal vooral gemeten aan de
hand van cognitieve output, terwijl niet-cognitieve output en de toegevoegde waarde van scholen
onderbelicht zijn. De onderwijsinspectie, die ook teveel kijkt naar de cognitieve output, is daarnaast
van mening dat per school niet goed aangegeven wordt waar verdieping en verbreding van de
kwaliteit mogelijk is. Een bijkomend probleem is dat de verschillende onderzoeken ook niet altijd
hetzelfde beeld geven over een school vanwege uiteenlopende indicatoren of uiteenlopende
weegfactoren.
Kaplan & Norton ontwikkelden de balanced scorecard als prestatiemeetsysteem waarbij indicatoren
de belangrijkste succesfactoren van de organisatie in de gaten houden. Zij stelden later dat de
balanced scorecard meer is dan alleen een prestatiemeetsysteem: het is een strategisch
managementsysteem. De balanced scorecard biedt namelijk een framework waarin de unieke missie
en strategie van een organisatie vertaald kunnen worden in een combinatie van prestatieindicatoren. De balanced scorecard bekijkt de organisatie vanuit vier perspectieven: financieel, klant,
intern en innovatie. Kaplan & Norton gaan verder uit van een omstreden causaal verband tussen de
perspectieven dat begint bij innovatie. Per perspectief dienen doelen gesteld te worden die daarna
vertaald worden in prestatie-indicatoren. Deze indicatoren dienen betrouwbaar, valide, relevant en
uitvoerbaar te zijn.
9
Voor het voortgezet onderwijs is niet het gehele gedachtegoed van Kaplan & Norton over de
balanced scorecard van toepassing. Waar het wel om gaat, is het idee van Kaplan & Norton om een
organisatie vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Deze perspectieven moeten de
belangrijkste aspecten van een organisatie weergeven, voor het voortgezet onderwijs zijn dit dus
input, proces, context en output. Voor deze perspectieven zijn de meeste relevante indicatoren
achterhaald op basis van de definitie van onderwijskwaliteit met een maximum van 7. Uiteindelijk
heeft dit geleid tot een balanced scorecard met de volgende indicatoren:
INPUT
Voldoende moderne leermiddelen
CONTEXT
Steun
Faciliteiten van schoolcomplex
Samenwerking
Budget
Houding ouders
Kwalificatie docenten
Betekenis scholing
Achtergrondkenmerken leerlingen
Ingangsniveau leerlingen
PROCES
Klassegrootte
OUTPUT
Vakgerelateerd
Onderwijstijd
Vakoverstijgend
Leerstofaanbod
Sociaal
Schoolklimaat
Efficiëntie
Didactisch handelen
Korte termijn impact
Kwaliteitszorg
Lange termijn impact
Ondersteuning en begeleiding
De balanced scorecard kan daarmee een bijdrage leveren aan beter inzicht in de prestaties van
scholen. Als eerste ligt door het gebruik van de balanced scorecard de focus niet op de cognitieve
output zoals eindexamenresultaten, maar is het slechts een onderdeel van een breder geheel. Ook
wordt gekeken naar de niet-cognitieve output, zoals sociale aspecten en vakoverstijgende
vaardigheden. Ten tweede is er door het gebruik van de balanced scorecard meer aandacht voor de
toegevoegde waarde van scholen. De output moet namelijk in samenhang bezien worden met het
ingangsniveau van leerlingen, het proces en de context. Als derde en laatste kan middels de balanced
scorecard ook beter aangegeven worden waar verbreding en verdieping van de kwaliteit mogelijk is,
omdat de belangrijkste kwaliteitsaspecten in één oogopslag te beoordelen zijn.
10
1. Karakteristieken van het voortgezet onderwijs
In deze sectie wordt antwoord gegeven op de deelvraag: “Wat zijn de belangrijkste karakteristieken
van het voortgezet onderwijs in Nederland?”. Eerst volgt een beschrijving van het voortgezet
onderwijs als non-profitsector. Ten tweede worden de verschillende schooltypen beschreven. Als
derde worden de financiën van scholen beschreven. Vervolgens komt de leiding van scholen in het
voortgezet onderwijs aan bod. Afsluitend wordt de conclusie op de deelvraag geformuleerd.
1.1 Non-profit
Het doel van het voortgezet onderwijs is ervoor zorgen “dat leerlingen in deze fase van de
doorlopende leerlijn hun talenten maximaal kunnen ontplooien en vervolgonderwijs kunnen volgen
dat het best past bij hun talenten. Het bereidt hen voor op volwaardige deelname aan de
samenleving en een bij hun talenten passende (toekomstige) positie op de arbeidsmarkt.”
(Rijksoverheid, Rijksbegroting, 2014). Het doel van het voortgezet onderwijs wordt daarmee altijd
gezien in termen van toekomstige opbrengsten voor leerlingen (Borghans, Velden, Büchner, Coenen,
& Meng, 2008). Het voortgezet onderwijs heeft daarbij een socialiserende en kwalificerende functie.
Met de socialiserende functie wordt getracht leerlingen te helpen ontwikkelen tot volwaardige leden
van de samenleving. Met de kwalificerende functie wordt getracht leerlingen uit te rusten met de
bagage die nodig is voor de volgende stappen in hun leven: vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt
(Onderwijsraad, 2013). Scholen in het voortgezet onderwijs zijn daarmee een voorbeeld van nonprofitorganisaties, omdat het doel van de organisatie anders is dan het maken van winst (Merchant
& Van der Stede, 2007). Over de term non-profit kan echter gediscussieerd worden, omdat in de
literatuur geen consensus is over de precieze betekenis (Moxham, 2009). Moxham (2009) hanteert in
tegenstelling tot Merchant & Van der Stede de betekenis van non-profit als een organisatie waar
winstuitkering aan het bestuur of leden niet mogelijk is (Moxham, 2009). Ook in deze betekenis zijn
scholen in het voortgezet onderwijs echter aan te merken als non-profit organisatie, omdat scholen
in Nederland als rechtsvorm een stichting zijn (Herderschee, 2009). Kenmerkend voor een stichting is
dat de winst besteed moet worden aan het doel van de organisatie (Kamer van Koophandel, 2014).
Dat winst wordt gemaakt om benodigde reserves op te bouwen om uiteindelijk het doel van scholen
te ondersteunen, is geen probleem. Is de omvang van de reserves echter te hoog of de bestemming
onduidelijk, dan zal de onderwijsinspectie erop toezien dat deze overtollige middelen alsnog terecht
komen waar het voor bedoeld is, namelijk goed onderwijs (Algemene Vereniging Schoolleiders,
2012). De sociale context van non-profitorganisaties is het basisverschil met winstnastrevende
organisaties. Dit kritieke verschil verklaart waarom er in het onderwijs geen motief is om winst te
maken (Grigoroudis, Orfanoudaki, & Zopounidis, 2012).
11
1.2 Schooltypen
Het voortgezet onderwijs in Nederland bestaat uit (Rijksoverheid, Soorten scholen voor voortgezet
onderwijs, 2014):

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo);

Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo);

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo);

Praktijkonderwijs;

Speciaal onderwijs.
Het vmbo is bedoeld om jongeren klaar te stomen voor een mbo-opleiding of eventueel havo en
duurt in principe vier jaar. Jongeren kiezen na het tweede jaar een leerweg: theoretisch (TL),
gemengd (GL), kaderberoepsgericht (KB) of basisberoepsgericht (BB). Voor jongeren die extra
ondersteuning nodig hebben op het vmbo is er leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Havo
bereidt jongeren voor op een studie aan een hogeschool en duurt in principe vijf jaar. Het vwo
stoomt jongeren klaar voor een studie aan de universiteit en duurt in principe zes jaar. Hierbij is er
onderscheid tussen atheneum en gymnasium. Het praktijkonderwijs leidt jongeren rechtstreeks op
voor de arbeidsmarkt en duurt zes jaar. Dit onderwijs is bedoeld voor jongeren die moeite hebben
om via het reguliere voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) hun diploma te behalen. Daarnaast is
er nog speciaal onderwijs. Dit onderwijs is bedoeld voor lichamelijk beperkten, slechthorenden,
slechtzienden of langdurig zieke jongeren (Rijksoverheid, Soorten scholen voor voortgezet onderwijs,
2014).
In het schooljaar 2012/2013 bedroeg het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in Nederland
812.600, exclusief het speciaal onderwijs (Inspectie van het Onderwijs, Voortgezet onderwijs, 2014).
1.3 Financiën
De meeste kosten voor het voortgezet onderwijs worden gedragen door de overheid, omdat de
overheid het belangrijk vindt dat jongeren goed worden opgeleid. Het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft alle scholen jaarlijks een budget voor materiële en personele
kosten, dit heet de lumpsum. Deze bestaat enerzijds uit een vast deel en anderzijds uit een deel dat
afhangt van het aantal leerlingen (Rijksoverheid, Financiering voortgezet onderwijs, 2014). Voor 2014
betaalde het ministerie van OCW zo’n € 7.600,- per leerling in het voortgezet onderwijs
(Rijksoverheid, Lesgeld en schoolkosten voortgezet onderwijs, 2014). De schoolleiding bepaalt zelf
hoe dit budget verdeeld wordt. Naast bekostiging van de overheid zijn scholen afhankelijk van
ouderbijdragen en eventueel sponsors en giften. De totale begroting van het voortgezet onderwijs
bedroeg in 2010 6,9 miljard euro. Uit cijfers van de VO-raad blijkt verder dat ongeveer 80% van de
12
kosten van scholen bestaat uit salarissen. De overige 20% is voor materiële kosten. De
overheadkosten van scholen in het voortgezet onderwijs blijken verwaarloosbaar. De financiële
positie van scholen is de laatste jaren flink verslechterd door kostenstijgingen en bezuinigingen van
de overheid. Scholen bezuinigen op hun beurt daarom al jaren consequent op materiële zaken als
schoonmaak, computers, tafels en stoelen (VO-Raad, Financiën voortgezet onderwijs, 2013).
Vanuit het oogpunt van ouders en leerlingen zijn globaal drie categoriën schoolkosten te
onderscheiden:
1. Lesmateriaal;
2. Materialen en gereedschappen;
3. Overige.
Kosten voor schoolboeken en lesmateriaal zijn voor rekening van de school. Eventueel kunnen
scholen wel een borgregeling in het leven roepen als de medezeggenschapsraad hiermee akkoord
gaat. Onder de tweede categorie vallen kosten voor bijvoorbeeld atlassen en woordenboeken.
Kosten van deze materialen zijn voor rekenig van de ouders. De laatste categorie betreft kosten voor
activiteiten waarvoor de school geen vergoeding van de overheid ontvangt. Denk hierbij aan
excursies of buitenlandreizen. Vaak vragen scholen hiervoor een vrijwillige ouderbijdrage. Met
financieel minder daadkrachtige ouders wordt soms een kwijtscheldings- of reductieregeling
getroffen. De medezeggenschapsraad van de school heeft een belangrijke stem bij de vaststelling van
de hoogte en de bestemming van deze vrijwillige ouderbijdrage. Als de medezeggenschapsraad
eenmaal heeft ingestemd met de vrijwillige ouderbijdrage, moet de schoolleiding ouders op de
hoogte stellen van deze vrijwillige bijdrage en expliciet wijzen op het vrijwillige karakter hiervan in de
schoolgids (Ministerie van Onderwijs, 2014).
1.4 Leiding
Kenmerkend voor de rechtsvorm stichting is dat de leiding van de organisatie in handen is van een
bestuur (Kamer van Koophandel, 2014). Besturen in het voortgezet onderwijs dienen de taken
‘besturen’ en ‘toezicht houden’ gescheiden te hebben. Dit dient vastgelegd te zijn en tevens
zichtbaar te zijn in het handelen van de bestuurders en toezichthouders. De functies kunnen in
afzonderlijke organen worden ondergebracht of binnen één orgaan waarbij vervolgens duidelijk per
persoon de functie wordt vastgelegd. Bestuurders zijn in de volksmond beter bekend als directeur,
rector of conrector. De functie van bestuurder kan door één persoon vervuld worden, maar ook door
meerdere personen. Is dit laatste het geval, dan moet duidelijk omschreven worden wie welke taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft. De bestuurder richt zich op het belang van de
onderwijsinstelling en de samenleving. Uitgangspunt voor zijn handelen is de missie en doelstelling
13
van de onderwijsinstelling. Hij is o.a. verantwoordelijk voor het naleven van wet-en regelgeving,
communicatie met belanghebbenden en het aanstellen van managementpersoneel. De
toezichthouder houdt alle aspecten van de onderwijsinstelling en relevante belangen in de gaten.
Hierbij houdt de toezichthouder rekening met het feit dat de onderwijsinstelling een organisatie is
met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. De toezichthouder fungeert als
klankbord voor de bestuurder en beslist over de bezoldiging, benoeming en het ontslag van deze
bestuurder. Daarnaast is een belangrijke taak weggelegd voor de toezichthouder met betrekking tot
het controleren van de jaarrekening en daarmee de doelmatigheid en rechtmatigheid van de
allocatie van de verkregen lumpsum van het ministerie van OCW. De toezichthouder bepaalt verder
zijn eigen bezoldiging die niet gekoppeld is aan prestaties van de onderwijsinstelling (VO-Raad, Code
‘Goed onderwijsbestuur’ in het voortgezet onderwijs, 2011).
1.5 Conclusie
In deze sectie zijn globaal de belangrijkste karakteristieken van het voortgezet onderwijs beschreven.
Scholen in het voortgezet onderwijs hebben als doel het creëren van een omgeving waarin leerlingen
hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Hierbij vervullen zij een kwalificerende en socialiserende
functie. Bij het vervullen van deze maatschappelijke functie is winst maken en uitkeren
ondergeschikt. De rechtsvorm van scholen is een stichting. Omdat de overheid het belangrijk vindt
dat jongeren goed opgeleid worden, wordt een groot deel van de schoolkosten door de overheid
gedragen. Daarnaast verkrijgen scholen hun budget via ouderbijdragen, sponsors en giften. Vanwege
het feit dat de overheid primair geld steekt in het voortgezet onderwijs om jongeren goed op te
leiden, controleert de onderwijsinspectie regelmatig of scholen geen (overtollige) reserves bezitten.
In Nederland zijn vijf typen voortgezet onderwijs: vmbo, havo, vwo, speciaal onderwijs en
praktijkonderwijs. Afhankelijk van individuele kenmerken kiezen jongeren het type onderwijs dat het
beste bij hen past. De leiding van scholen in het voortgezet onderwijs is in handen van de
gescheiden functies van bestuurders en toezichthouders, waarbij toezichthouders controleren of
bestuurders hun werk naar behoren invullen. Zo is de taak van de toezichthouder om de
doelmatigheid en rechtmatigheid van de allocatie van de verkregen lumpsum van het ministerie van
OCW te verifiëren.
14
2. Inzicht in schoolprestaties
In deze sectie wordt ingegaan op de wijze van prestatiemeting die zo goed mogelijk de
schoolkwaliteit weer zou moeten geven. Hiermee wordt getracht antwoord te geven op de
deelvraag: “Op welke wijze zouden de prestaties van scholen in het voortgezet onderwijs gemeten
dienen te worden?”. Allereerst wordt getracht een beeld te schetsen van het begrip
onderwijskwaliteit. Vervolgens wordt belicht hoe dit meetbaar gemaakt dient te worden. Ten derde
wordt het nut van prestatiemeting in het voortgezet onderwijs beschreven. Ten slotte volgt het
antwoord op de deelvraag.
2.1 Onderwijskwaliteit
Om te achterhalen hoe de prestaties van scholen idealiter gemeten zouden moeten worden, is het
van belang eerst stil te staan bij de definitie van onderwijskwaliteit. Onderwijskwaliteit is een
abstract begrip. Er zijn dan ook verschillende visies op onderwijskwaliteit (Scheerens, Luyten, &
Ravens, 2010). In 2010 zei staatssecretaris Van Bijsterveldt hier bijvoorbeeld het volgende over:
“centrale examinering en de vakkennis van docenten worden in de wetenschappelijke literatuur als
belangrijke ankerpunten voor onderwijskwaliteit gezien.” (Walters, 2012). Ouders van leerlingen
hebben echter weer een ander ankerpunt voor onderwijskwaliteit, namelijk het pedagogische
klimaat van een school. Afhankelijk van het belang leggen verschillende actoren dus de nadruk op
verschillende accenten bij de beoordeling van de onderwijskwaliteit (Scheerens, Luyten, & Ravens,
2010). Dat verschillende actoren aan verschillende aspecten meer belang hechten, hoeft echter niet
te betekenen dat er geen consensus bereikt kan worden over het begrip onderwijskwaliteit. Volgens
de Van Dale is kwaliteit in algemene zin de hoedanigheid waaraan een positieve waardering wordt
gegeven. Het object waarvan de hoedanigheid gewaardeerd wordt, is in dit geval de school. Op een
geaggregeerd niveau is het object waarvan de hoedanigheid gewaardeerd wordt, het gehele
voortgezet onderwijs in Nederland. De actoren die belang hebben bij de prestatiemeting zijn
voornamelijk leerlingen en hun ouders en de overheid. Zij leggen bij het vormen van een oordeel
over de kwaliteit accenten op afwijkende aspecten. Het systeemmodel op de volgende pagina zal
verdere afbakening geven bij de invulling van de term onderwijskwaliteit (Scheerens, Luyten, &
Ravens, 2010).
15
Figuur A: systeemmodel van het onderwijs (Scheerens, Luyten, & Ravens, 2010).
In dit analytische kader wordt het onderwijs weergegeven als productieproces waarbij de leerling de
input is die via een proces resulteert in een output, afhankelijk van de context. De leerling komt
namelijk binnen met bepaalde karakteristieken en verlaat het proces als het goed is met veranderde
karakteristieken. Het proces kan worden bekenen op nationaal niveau (systeem), schoolniveau of
klasniveau. Het wordt het input-proces-outputkader genoemd (Scheerens, Luyten, & Ravens, 2010).
Door alleen te kijken naar de output kan men de productiviteit van een school beoordelen. Dit is vrij
eenvoudig te analyseren en daarnaast ook begrijpelijk voor ‘dagelijks gebruik’ (Scheerens, Luyten, &
Ravens, 2010). De output wordt echter in belangrijke mate bepaald door de input. Leerlingen die de
school betreden met relatief veel capaciteiten zullen logischerwijs ook met een hoog niveau de
school vervolgens verlaten. Men zou daarom graag zicht willen hebben op de toegevoegde waarde
van een school. Dit kan, door naast de output ook inputkarakteristieken en proceskenmerken mee te
nemen in de beoordeling (Borghans, Velden, Büchner, Coenen, & Meng, 2008). Ook Scheerens et al.
(2013) komen tot het oordeel dat verschillende belanghebbenden baat hebben bij het meenemen
van de input en het proces bij de beoordeling (Scheerens, Luyten, & Ravens, 2010). Bij de keuze van
ouders voor een bepaalde school voor hun kind blijkt bijvoorbeeld dat leerprestaties nauwelijks in
overweging worden genomen (Moor, 2009). De contextdimensie lijkt minder van belang, maar toch
is deze omgeving de leverancier van de input en bepaalt de eisen voor de output (Scheerens, Luyten,
& Ravens, 2010). Onderwijskwaliteit dient derhalve beoordeeld te worden op de afzonderlijke
onderdelen input, proces, output en context.
Het geschetste kader dient niet alleen als evaluatief instrument, maar ook als analytisch
onderzoeksinstrument om inzicht te krijgen in de achtergrond van bepaalde onderwijsopbrengsten.
De input, context en het proces vertellen namelijk iets over de manier waarop de
16
onderwijsopbrengsten tot stand komen. Daarnaast kan het kader worden gebruikt om focus aan te
brengen voor onderwijsverbetering (Scheerens, Luyten, & Ravens, 2010).
2.2 Meetbaarheid
Om de onderdelen van het productieproces te beoordelen, zijn indicatoren nodig. Indicatoren zijn
variabelen die het funtioneren van een onderdeel kernachtig beschrijven en in principe tot een
waardeoordeel kunnen leiden (Scheerens, Luyten, & Ravens, 2010). Per onderdeel van het
productieproces moeten daarom indicatoren samengesteld worden. Deze indicatoren moeten aan
een paar voorwaarden voldoen (Borghans, Velden, Büchner, Coenen, & Meng, 2008):
-
De indicatoren moeten dekkend zijn voor het onderdeel dat bekeken wordt;
-
De indicatoren moeten valide en betrouwbaar zijn;
-
De indicatoren moeten jaarlijks verzameld kunnen worden;
-
Voor elk onderdeel dienen voldoende indicatoren in ogenschouw te worden genomen;
-
De indicatoren dienen relatief eenvoudig vastgesteld te kunnen worden.
Hieronder worden de verschillende onderdelen belicht:
Output
De output wordt gezien als de meeste directe opbrengst van het voortgezet onderwijs. Verder
onderscheid dient gemaakt te worden tussen uitkomstindicatoren, opbrengstindicatoren en
impactindicatoren. Uitkomstindicatoren geven de prestaties weer van leerlingen op een bepaald
moment, vaak gemeten bij het verlaten van het onderwijs. Traditioneel gezien worden hier
cognitieve vaardigheden mee bedoeld, zoals reken- en leesvaardigheid (Scheerens, Luyten, & Ravens,
2010). Niet-cognitieve vaardigheden, zoals creativiteit, probleemoplossend vermogen en
zorgzaamheid mogen hier echter niet ontbreken (Onderwijsraad, 2013). Opbrengstindicatoren geven
het numerieke rendement aan van een school, oftewel het opleidingsniveau. Gedacht kan worden
aan slagingspercentages, percentage zittenblijvers en aantal ongekwalificeerde schoolverlaters.
Impactindicatoren geven aan wat de maatschappelijke status is van leerlingen die een bepaald
onderwijsniveau hebben bereikt. Voorbeelden zijn het percentage werklozen na een x-aantal jaar,
gemiddeld inkomensniveau en percentage inschrijvers voor vervolgonderwijs (Scheerens, Luyten, &
Ravens, 2010).
Proces
Bij procesindicatoren dient onderscheid gemaakt te worden naar niveau: landelijk of school. Op
landelijk niveau wordt bijvoorbeeld gekeken naar toegang tot het onderwijs, lesuren, participatie en
leeromgeving. Op schoolniveau wordt bijvoorbeeld gekeken naar een veilige omgeving, efficiënt
17
gebruik van tijd, beoordeling van leskwaliteit en prestatiegericht beleid (Scheerens, Luyten, &
Ravens, 2010).
Input
Inputindicatoren geven weer wat de voorwaarden zijn voor het transformatieproces. Onderscheid
wordt gemaakt tussen financiële en materiële middelen, personele middelen en
achtergrondkenmerken van leerlingen. Bij financiële en materiële middelen kan verder onderscheid
gemaakt worden tussen landelijk niveau en schoolniveau. Op schoolniveau wordt gedacht aan
schoolvoorzieningen en het budget van scholen afkomstig van sponsors en giften. Op landelijk niveau
wordt gedacht aan percentage van het BBP dat aan voortgezet onderwijs wordt besteed en de
verhouding tussen particuliere en publieke uitgaven aan het onderwijs. Bij personele middelen wordt
gedacht aan achtergrondkenmerken en de status van docenten. Achtergrondkenmerken van
leerlingen worden beschouwd als de ‘grondstof’ voor het productieproces. Voorbeelden zijn
geslacht, opleidingsniveau van de ouders, maar ook gezondheidstoestand (Scheerens, Luyten, &
Ravens, 2010).
Context
Contextindicatoren geven weer wat de bron van input en randvoorwaarden zijn en is tegelijkertijd de
generator van de te produceren output. Onderscheid wordt wederom gemaakt tussen landelijk
niveau en schoolnieau. Op landelijk niveau gaat het om de welvaart, demografische ontwikkelingen,
cultuuraspecten en de institutionele infrastructuur. Op schoolniveau gaat het om de organisatorische
infrastructuur en lokale culturele omstandigheden (Scheerens, Luyten, & Ravens, 2010).
Het is niet de bedoeling dat alle vier de onderdelen tezamen uiteindelijk in één cijfer gevangen
worden. Dit zegt namelijk niets, omdat de verschillende aspecten niet onafhankelijk zijn van elkaar.
Ook verschillen de aspecten in importantie waardoor de weging van de aspecten wellicht arbitrair
wordt. Wel is het zinvol om alle indicatoren per onderdeel in ogenschouw te nemen om dat
onderdeel te beoordelen (Borghans, Velden, Büchner, Coenen, & Meng, 2008).
2.3 Nut van prestatiemeting
Het meten van de prestaties van scholen kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden,
bekeken vanuit verschillende perspectieven: de overheid, ouders en leerlingen en de scholen zelf.
Vanuit het perspectief van de overheid benoemen Borghans et al. (2008) de volgende doelen van
prestatiemeting in het voortgezet onderwijs: het vaststellen van ontwikkelingen in de kwaliteit, het
vaststellen van het effect van bepaalde beleidsmaatregelen of onderwijsvernieuwingen op de
kwaliteit, en ten slotte een beeld krijgen van mogelijke veranderingen in het onderwijssysteem
waarvan de grootste effecten te verwachten zijn (Borghans, Velden, Büchner, Coenen, & Meng,
18
2008). De overheid richt zich dus voornamelijk op ontwikkelingen van de onderwijskwaliteit in
Nederland als geheel. Ouders en (toekomstige) leerlingen hebben echter andere belangen bij de
prestatiemeting van scholen: zij willen transparantie over de prestaties van de afzonderlijke scholen.
Op basis van deze informatie willen zij een keuze maken over de te kiezen school voor de leerling
voor het volgen van middelbaar onderwijs (Moor, 2009). Als derde belanghebbende zijn er nog de
scholen zelf uiteraard. Volgens Behn (2003) heeft de leiding van een publieke organisatie acht
mogelijke doelen voor het meten van de prestaties:

Evalueren: “hoe goed presteert de school?”

Controleren: “presteert de school zoals verwacht?”

Budgetteren: “aan welke onderdelen moet de verkregen lumpsum van het ministerie van
OCW besteed worden?”

Motiveren: “hoe motiveren we het personeel zodat iedereen in lijn handelt met de missie?”

Overtuigen: “hoe overtuigen we het ministerie van OCW dat de school goed presteert?”

Vieren: “waar kunnen we als organisatie trots op zijn om een gemeenschappelijk gevoel te
creëren?”

Leren: “wat gaat er goed en wat gaat er minder goed?”

Verbeteren: “wat moeten we veranderen om beter te presteren?” (Behn, 2003).
Eigenlijk is het enige en ultieme doel van prestatiemeting voor de leiding van een school het
verbeteren van de prestaties. De overige doelen zijn eerder tussenstappen om uiteindelijk de
prestaties te verbeteren. Hoeveel subdoelen en welke subdoelen gekozen worden, is zeer arbitrair
en afhankelijk van het type organisatie (Behn, 2003).
2.4 Conclusie
In deze sectie is getracht inzichtelijk te maken hoe onderwijskwaliteit idealiter gemeten zou moeten
worden. Eerst is een kader geschetst om de term onderwijskwaliteit te definiëren. Dit kader bestaat
uit input, proces, context en output. Dit kan op globaal twee niveaus bekeken worden: het gehele
nationale onderwijssysteem of de scholen afzonderlijk. Door middels een gefragmenteerde
benadering deze onderdelen afzonderlijk van elkaar te beoordelen, kunnen belanghebbenden
desgewenst de focus leggen op een bepaald aspect bij het beoordelen van de onderwijskwaliteit. De
overige aspecten dienen echter wel beschikbaar te zijn om zo de gehele kwaliteit van een school
weer te geven. De vier aspecten moeten vertaald worden in indicatoren die het aspect kernachtig
beschrijven en tot een waardeoordeel kunnen leiden. Op deze manier kunnen de aspecten meetbaar
gemaakt worden. Het is niet de bedoeling alle aspecten uiteindelijk in één alomvattend cijfer te
vangen, omdat dit niets zegt over de aspecten afzonderlijk. Naast inzicht in de onderwijskwaliteit
19
biedt een dergelijke manier van prestatiemeting ook inzicht in de achtergrond van de
onderwijsopbrengsten. Wat het meten van onderwijsprestaties voor belang heeft, is afhankelijk van
de belanghebbende. De overheid is geïnteresseerd in het algehele niveau van het onderwijs in
Nederland en ontwikkelingen hierin. Ouders en leerlingen zijn meer geïnteresseerd in het niveau van
scholen afzonderlijk om een keuze te maken voor het volgen van middelbaar onderwijs voor de
leerling. Als laatste zijn scholen zelf geïnteresseerd in allerlei aspecten waarbij uiteindelijk wordt
gestreefd naar het verbeteren van de kwaliteit.
20
3. Huidige prestatiemeting
In deze sectie wordt ingegaan op de huidige manier van prestatiemeting in het voortgezet onderwijs.
Hiermee wordt getracht antwoord te geven op de vraag: “Op welke wijze worden de prestaties van
scholen in het voortgezet onderwijs op dit moment gemeten?”. Allereerst volgt een beschrijving van
de manier van prestatiemeting die door de onderwijsinspectie in Nederland wordt gehanteerd. Ten
tweede wordt beschreven hoe andere instanties in Nederland de prestaties van scholen meten. Als
laatste wordt de prestatiemeting op internationaal niveau belicht. Ten slotte volgt de conclusie op de
deelvraag.
3.1 Onderwijsinspectie
De onderwijsinspectie is in Nederland belast met toezicht op de prestaties van scholen in het
voortgezet onderwijs. Hierbij streeft zij een aantal doelen na:

“Bewaken dat scholen voor voortgezet onderwijs voldoen aan de basiseisen voor kwaliteit en
dat zij streven naar betere kwaliteit;

Bevorderen dat scholen zelf in staat zijn om de basiskwaliteit van hun onderwijs te
waarborgen;

Door interventies bevorderen dat scholen die niet aan deze basiseisen voldoen hier zo spoedig
mogelijk alsnog aan voldoen;

Bewaken dat de scholen zich aan de wettelijke voorschriften houden en de beschikbare
middelen doelmatig en rechtmatig besteden;

Jaarlijks een gespecificeerd en nauwkeurig beeld geven van de staat van het voortgezet
onderwijs.” (Inspectie van het Onderwijs, Toezichtkader 2013 Voortgezet Onderwijs, 2013).
Bij het streven naar deze doelen hanteert de onderwijsinspectie een aantal uitgangspunten. Ten
eerste brengen de bestuurlijke verhoudingen in het voortgezet onderwijs met zich mee dat scholen
zelf de kwaliteit van het onderwijs bewaken en verbeteren. De school legt hierover zelf
verantwoording af aan direct betrokkenen. Ten tweede gaat de onderwijsinspectie uit van
vertrouwen in de scholen. Het toezicht is daarom risicogericht: alleen als het vertrouwen van de
onderwijsinspectie wordt beschaamd, zal de onderwijsinspectie optreden. Via een risicoanalyse
wordt onderzocht of bij scholen sprake is van mogelijk onvoldoende kwaliteit. Dit komt verderop nog
aan bod. Ten derde gaat de onderwijsinspectie uit van stimulerend toezicht: ook op scholen waar
geen aanwijzingen zijn voor onvoldoende kwaliteit, wordt steekproefsgewijs onderzoek gedaan om
te kijken of de scholen daadwerkelijk aan de basisvereisten vodoen en om de scholen een spiegel
voor te houden. Ook wordt steekproefsgewijs de kwaliteit van de controle door de accountant van
het bestuur gecontroleerd. Mocht de situatie zich voordoen dat een school al jaren alleen onder
21
basistoezicht staat en niet betrokken raakt in een steekproef, dan zal de onderwijsinspectie toch
vierjaarlijks aangekondigd dan wel onaangekondigd een bezoek brengen om de school niet uit beeld
te laten verdwijnen (Inspectie van het Onderwijs, Toezichtkader 2013 Voortgezet Onderwijs, 2013).
Bij de risicoanalyse van de onderwijsinspectie wordt eerst een kennisanalyse uitgevoerd. Hierbij
wordt gekeken naar leerresultaten, informatie uit de jaarstukken van de school en eventueel
signalen (klachten of berichten in media) over onvoldoende kwaliteit. Onder leerresultaten verstaat
men de eindexamencijfers, de verschillen tussen de cijfers van het centraal examen en het
schoolexamen, de doorstroming van leerlingen binnen de school en het aantal zittenblijvers. Geeft
deze kennisanalyse geen reden tot twijfels over de kwaliteit, dan zal de school een basisarrangement
(basistoezicht) toegewezen krijgen. Zijn er op grond van de kennisanalyse twijfels over de kwaliteit,
dan zal de onderwijsinspectie een expertanalyse uitvoeren. Dit is een nader onderzoek naar de aard
en achtergrond van de mogelijke risico’s. Vaak voert de onderwijsinspectie hiervoor een gesprek met
het bestuur van de school. Als blijkt dat er uiteindelijk toch geen risico’s zijn, dan krijgt de school
alsnog een basisarrangement toegewezen. Als blijkt dat er wel risico’s aanwezig zijn, gaan deze
scholen over naar fase 2. In deze fase vindt kwaliteitsonderzoek plaats. De kwaliteit van de school
wordt dan beoordeeld op basis van maar liefst 70 indicatoren. Op basis van de uitkomsten van dit
kwaliteitsonderzoek krijgt de school een toezichtsarrangement toegewezen. Dit kan een
geïntensiveerd toezichtsarrangement zijn als de school zwak of zeer zwak blijkt te zijn. Dit kan echter
ook nog steeds een basisarrangement zijn als de school wel aan de kwaliteiteisen blijkt te voldoen
(Inspectie van het Onderwijs, Toezichtkader 2013 Voortgezet Onderwijs, 2013).
Uit het onderwijsverslag 2012-2013 blijkt dat in 2013 89,9% van de scholen in het voortgezet
onderwijs een basisarrangement toegewezen kreeg. De overige 10,1% van de scholen kreeg
geïntensiveerd toezicht toegewezen, waarvan 9,5% van de scholen onder het predikaat zwak viel en
0,6% van de scholen onder het predikaat zeer zwak. In het onderwijsverslag is verder te lezen dat
ondanks het feit dat bijna 90 van de 100 scholen aan de basisvereisten voldoet, er toch veel variatie
is in kwaliteit tussen deze scholen. Van de scholen met een basisarrangement voldoet 79% niet aan
één of meer van de twaalf kwaliteitsindicatoren. De onderwijsinspectie is daarom van mening dat per
school beter aangegeven moet worden waar verdieping en verbreding van de kwaliteit mogelijk is
(Onderwijsinspectie, 2013).
Naast de zelfkritiek van de onderwijsinspectie is er ook kritiek vanuit de middelbare scholen op het
toezicht van de onderwijsinspectie. Dit blijkt uit een tevredenheidsonderzoek van DUO onder 1000
betrokkenen (bestuurders, teamleiders en docenten) in het voortgezet onderwijs. Bijna 60% van de
ondervraagden vindt dat de onderwijsinspectie haar toezicht teveel baseert op toetsresultaten
22
(Borghans, Velden, Büchner, Coenen, & Meng, 2008). De onderwijsinspectie richt zich volgens de
ondervraagden hiermee teveel op de cognitieve output en kijkt te weinig naar de toegevoegde
waarde van scholen.
3.2 Nationale onderzoeken
Sinds 1997 zijn de resultaten van scholen in het voortgezet onderwijs openbaar toen de krant Trouw
begon met het opstellen van ranglijsten van schoolprestaties. Dit deed zij in samenwerking met
onderzoeker Jaap Dronkers. Trouw is echter twee jaar geleden gestopt met publicatie van deze
ranglijsten, omdat het doel van meer openheid over schoolprestaties bereikt was (Abels, 2014).
Dronkers publiceerde vervolgens van 2012 tot 2014 zijn ranglijsten in de Volkskrant. Inmiddels heeft
hij vanwege tijdgebrek besloten te stoppen met de ranglijsten (Algemene Onderwijsbond, 2014).
Vanaf het begin af aan was er echter al kritiek op de ranglijsten van Dronkers: ze zouden teveel
gebaseerd zijn op eindexamenresultaten. Hiermee zou een prestatiecultuur ontstaan. Deze kritiek
blijkt deels gegrond: er zijn sinds de openbaarheid van resultaten inderdaad gevallen bekend van
scholen die aansturen op goede eindexamenresultaten. Op deze scholen geldt een strenge
selectieprocedure in de onderbouw, waardoor bijvoorbeeld leerlingen die al een keer zijn blijven
zitten, geweerd worden (Abels, 2014). Dit fenomeen is bekend als het ‘teaching to the test’-effect.
Dit houdt in dat scholen allerlei methodes gebruiken om de toetsresultaten te verbeteren (Borghans,
Velden, Büchner, Coenen, & Meng, 2008). Dronkers is het zelf niet eens met de kritiek op een te
sterke focus op eindexamenresultaten: “Mij werd verweten dat ik alleen naar de cijfertjes keek,
terwijl ik juist altijd de toegevoegde waarde van een school meewoog. Het cijfer was dus mede
afhankelijk van de samenstelling van de leerlingpopulatie.” (Algemene Onderwijsbond, 2014). Wordt
objectief gekeken naar de indicatoren die Dronkers gebruikte zoals in 2013 bijvoorbeeld, dan blijkt
inderdaad dat Dronkers in zijn oordeel meenam het aantal leerlingen uit armoedewijken en de
sociaaleconomische achtergrond van leerlingen (Schoolcijferlijst, 2013). Hiermee moet gesteld
worden dat de methode van Dronkers, waarbij eindexamencijfers enigszins gecorrigeerd worden
voor de sociaaleconomische achtergrond van leerlingen, een redelijk beeld geeft van de toegevoegde
waarde van een school. Echter, eindexamencijfers komen voor in meer dan 50% van de indicatoren
van Dronkers (Schoolcijferlijst, 2013). Daarmee moet gesteld worden dat Dronkers, net als de
onderwijsinspectie, de focus had liggen op de cognitieve output van het onderwijs.
Naast Dronkers publiceert weekblad Elsevier ook al enige jaren ranglijsten met prestaties van
middelbare scholen. Zij letten op het aantal zittenblijvers, eindexamenresultaten, rendement van
onder- en bovenbouw en het verschil tussen het centraal en schriftelijk examen (Abels, 2014).
Waardeoordelen van leerlingen, sociale aspecten of de financiële situatie van scholen blijven buiten
beschouwing. In tegenstelling tot Dronkers worden scholen met veel achterstandsleerlingen ook niet
23
gecompenseerd bij deze beoordeling (Abels, 2014), waardoor het beoordelen van de toegevoegde
waarde van scholen twijfelachtig is. Toch zal Dronkers de publicatie van Elsevier hoogstwaarschijnlijk
toejuichen, omdat een onafhankelijke organisatie nodig is om resultaten van scholen in de gaten te
houden. Dronkers zegt daarover: “De inspectie is te zeer verweven met het ministerie, dat allerlei
belangen heeft om bepaalde cijfers niet openbaar te maken. Er worden convenanten gesloten met
het primair en voortgezet onderwijs en alles is weer dichtgetimmerd...”. Hij gaat verder: “Openheid is
geen vanzelfsprekendheid, voor je het weet hoeven besturen de claims die ze naar buiten toe
presenteren niet meer met cijfers waar te maken. Onderwijs is van de burgers, die hebben recht op
verantwoording.“ (Algemene Onderwijsbond, 2014).
Vanaf begin 2014 is een nieuwe ranglijst beschikbaar: de keuzegids middelbare scholen. Hierin wordt
bij de beoordeling gekeken naar: doorstroming onderbouw (20%), doorstroming bovenbouw (20%),
cijfers centraal examen (20%), verschil centraal examen en schoolexamen (20%), aantal leerlingen
per docent (10%) en de financiële gezondheid (10%) (Abels, 2014). Hiermee wordt naast de output
ook gekeken naar het proces van scholen. De output wordt echter ook alleen vanuit cognitief
oogpunt bekeken en ook de input en context worden niet meegenomen.
Enerzijds is duidelijk geworden dat verschillende nationale onderzoeken verschillende indicatoren
gebruiken en deze ook verschillend wegen om de schoolprestaties te beoordelen. Het nadeel hiervan
is dat deze ranglijsten niet altijd hetzelfde beeld geven over een school. Wat bij de ene ranglijst
wordt beoordeeld als een goede school, is bij de andere ranglijst een middenmotor. Dit maakt de
prestaties van scholen relatief (Abels, 2014). Anderzijds is er sterke twijfel over het feit of alle
kwaliteitsaspecten van een school worden meegenomen in de beoordelingen. De laatste tijd ligt de
focus sterk op meetbare doelen die voornamelijk de cognitieve output van het onderwijs beoordelen
(Onderwijsraad, 2013). Andere kwaliteitsaspecten, zoals de burgerschapsvorming van leerlingen en
hun ‘soft skills’, krijgen nauwelijks aandacht. Met ‘soft skills’ wordt bedoeld vakoverstijgende
vaardigheden, zoals doorzettingsvermogen, samenwerken, problemen oplossen en communiceren
(Onderwijsraad, 2013; Borghans, Velden, Büchner, Coenen, & Meng, 2008). De onderwijsraad is van
mening dat hier meer aandacht aan besteed moet worden (Onderwijsraad, 2013).
3.3 Internationale onderzoeken
Bekende internationale onderzoeken betreffende de kwaliteit van het voortgezet onderwijs zijn
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) en PISA (Programme for
International Student Assesment). Bij TIMMS wordt sinds 1995 vierjaarlijks een survey gehouden
betreffende de leerprestaties van leerlingen op het gebied van wiskunde en natuuronderwijs in het
primair (groep 6) en secundair onderwijs (klas 2) (Scheerens, Luyten, & Ravens, 2010). Bij het PISA
24
onderzoek, dat driejaarlijks onder 15-jarigen uit alle werelddelen wordt gehouden, worden leerlingen
getoetst op drie disciplines: wiskunde, natuurwetenschappen en leesvaardigheid. Daarnaast werden
leerlingen uit een groep landen in 2012 ook getoetst op probleemoplossend vermogen en financiële
geletterdheid. Resultaten worden per onderdeel gepresenteerd als ranglijst van landen waarbij
gesorteerd wordt op absolute cijfers. Het doel van het PISA-onderzoek is het evaluaren van nationale
onderwijssystemen (OECD, 2014). Landen die goed presteren in dit onderzoek kunnen rekenen op
een toestroom van beleidsmakers en docenten. Dit onderzoek geldt daarom als gezaghebbende
maatstaf voor de kwaliteit van het onderwijs in een land (Lindhout, 2013). Of het meten van de
kennis en vaardigheden van individuele leerlingen op een bepaald moment iets zegt over de kwaliteit
van nationale onderwijssystemen, is echter twijfelachtig om twee redenen. Ten eerste worden
toetsscores op de disciplines gezien als de output van het onderwijs. Competenties van leerlingen
worden namelijk verondersteld vergroot te worden gedurende het onderwijs en bij te dragen aan
het latere functioneren van de leerling. Met het meten van deze competenties veronderstelt men
derhalve het effect van het onderwijs zuiver te meten. Echter, het meten van de competenties zegt
niet altijd iets over de kwaliteit van het onderwijs dat deze leerlingen genoten hebben, omdat het
niet evident is dat de toetsresultaten een duidelijke link hebben met de kwaliteit van het onderwijs
(Borghans, Velden, Büchner, Coenen, & Meng, 2008). Kennis en vaardigheden zijn namelijk outputfactoren, terwijl niet gecorrigeerd wordt voor de input-factoren (kennis en vaardigheden
competenties die leerlingen bezitten alvorens (voortgezet) onderwijs wordt genoten). De
toegevoegde waarde van het onderwijs wordt zodoende niet gemeten (Moor, 2009). Ten tweede
wordt de internationale onderwijskwaliteit voornamelijk bekeken vanuit het oogpunt van cognitieve
competenties van leerlingen (wiskunde, lezen en natuurwetenschappen). Hoewel dit een belangrijk
aspect is, bestaat er consensus over het feit dat ook andere niet-cognitieve opbrengsten moeten
worden betrokken bij het bepalen van de onderwijskwaliteit. Denk aan persoonlijke ontplooiing,
culturele ontwikkeling, normen en waarden, gezond en veilig gedrag (Borghans, Velden, Büchner,
Coenen, & Meng, 2008; Moor, 2009).
3.4 Conclusie
In deze sectie is ingegaan op de huidige manier van prestatiemeting in het voortgezet onderwijs.
Hierbij is gekeken naar twee niveaus: het gehele nationale onderwijssysteem (internationaal
onderzoek) en de scholen afzonderlijk (onderwijsinspectie en nationale onderzoeken). De
onderwijsinspectie controleert op een risicogerichte en stimulerende wijze of scholen aan de
basiskwaliteit voldoen. Scholen worden vervolgens onder basistoezicht of geïntensiveerd toezicht
gesteld. De onderwijsinspectie is echter van mening dat per school niet goed aangegeven wordt waar
verdieping en verbreding van de kwaliteit mogelijk is. Daarnaast heerst de overtuiging dat de
25
onderwijsinspectie teveel kijkt naar de cognitieve output van het onderwijs. Ook in overige nationale
onderzoeken ligt de nadruk op meetbare doelen die voornamelijk de cognitieve output beoordelen.
De verschillende onderzoeken geven daarnaast niet altijd hetzelfde beeld over een school vanwege
uiteenlopende indicatoren of de weging van indicatoren. Internationale onderzoeken kijken ook
hoofdzakelijk naar de cognitieve output, alhoewel laatste tijd meer aandacht komt voor nietcognitieve output. De algemene tendens is derhalve dat zowel nationaal als internationaal teveel
aandacht besteed wordt aan cognitieve output, terwijl niet-cognitieve output en de toegevoegde
waarde van scholen onderbelicht zijn.
26
4. Balanced scorecard
In deze sectie wordt kort antwoord gegeven op de deelvraag: “Wat houdt het concept van de
balanced scorecard in?”. Allereerst wordt de achtergrond van de balanced scorecard belicht. Ten
tweede wordt het doel van de balanced scorecard beschreven. Vervolgens worden de perspectieven
van de balanced scorecard beschreven. Ten derde wordt uiting gegeven aan het causale verband dat
Kaplan & Norton tussen de perspectieven veronderstellen. Daarna wordt belicht hoe de indicatoren
van de balanced scorecard gekozen moeten worden. Ten slotte volgt de conclusie op de deelvraag.
3.1 Achtergrond
In de jaren ’80 en ’90 ontstond kritiek op het gebruik van financiële prestatie-indicatoren om de
prestaties van organisaties te meten (Kaplan & Norton, 1992; Norreklit, 2000; Wendy & Hoque,
2000). Deze kritiek was gebaseerd op het feit dat financiële prestatie-indicatoren veel informatie
prijsgeven over historische prestaties, maar niets zeiden over de toekomst (Norreklit, 2000). Enkele
managers in die tijd stelden daarom voor om de financiële prestatie-indicatoren geheel te vergeten
en alleen de aandacht te richten op niet-financiële prestatie-indicatoren (Kaplan & Norton, 1992).
Kaplan & Norton (1992) waren echter van mening dat managers niet zouden moeten kiezen tussen
financiële en niet-financiële prestatie-indicatoren, omdat geen van beide “het beste” is. Een
combinatie van financiële en niet-financiële prestatie-indicatoren, gebundeld in één overzicht, was
daarmee geboren. De financiële prestatie-indicatoren geven een beeld van de resultaten die tot op
heden behaald zijn en de niet-financiële prestatie-indicatoren geven aan wat de drijfveren zijn voor
toekomstige prestaties. Dit concept, de balanced scorecard, moet gezien worden als het
instumentarium in een cockpit. De piloten hebben informatie nodig over de brandstofvoorraad,
vlieghoogte, snelheid en bestemming om de huidige en toekomstige situatie te overzien. Een te
sterke focus op één indicator kan fataal zijn (Kaplan & Norton, 1992).
3.2 Doel
Kaplan & Norton ontwikkelden de balanced scorecard aanvankelijk om organisaties te motiveren en
om de prestaties van deze organisaties te meten (Souissi & Itoh, 2006; Kaplan & Norton, 1996;
French, Rakich, & Voelker, 2001). Dit prestatiemeetsysteem combineert financiële en niet-financiële
prestatie-indicatoren om de belangrijkste succesfactoren van de organisatie in de gaten te houden
(Souissi & Itoh, 2006; Kaplan & Norton, 1992). Door de combinatie van financiële en niet-financiële
prestatie-indicatoren in één overzicht hebben managers betere en meer relevante informatie tot hun
beschikking dan alleen met financiële prestatie-indicatoren het geval is (Kaplan & Norton, 1992). Bij
de balanced scorecard, of vrij vertaald naar het Nederlands de gewogen scorekaart, draait het om
evenwicht. Een evenwichtig beeld over de korte termijn en lange termijn, over gewenste uitkomsten
en de indicatoren van de gewenste uitkomsten, en over objectieve indicatoren en subjectieve
27
indicatoren. Dit evenwicht moet volgen uit de meest relevante indicatoren voor de organisatie die
verdeeld zijn over vier perspectieven (Kaplan & Norton, 1996).
Echter, naarmate de tijd verstreek, veranderde de balanced scorecard van een prestatiemeetsyteem
in een strategisch managementsysteem waarop de organisatie haar strategie kan afstemmen
(Pauwels & Vermussche, 2010). Volgens Kaplan & Norton (1996) moeten organisaties die claimen de
balanced scorecard te gebruiken, alleen gebaseerd op het feit dat men een combinatie van financiële
en niet-financiële prestatie-indicatoren heeft, daarom sceptisch bezien worden. Deze organisaties
gaan namelijk voorbij aan het belang van een duidelijke missie, focus op de vier perspectieven en het
besef van causale verbanden tussen de prestatie-indicatoren (Greiling, 2010; Kaplan & Norton,
1996). Slechts het combineren van financiële en niet-financiële prestatie-indicatoren benut namelijk
niet de volledige kracht van de balanced scorecard. Volgens Kaplan & Norton kan de balanced
scorecard daarom als meer dan alleen een prestatiemeetsysteem gebruikt worden. Het kan als
strategisch hulpmiddel dienen om de unieke strategie van een organisatie te implementeren en te
ondersteunen (Kaplan & Norton, 1996; Souissi & Itoh, 2006). Dat de inrichting van de balanced
scorecard wordt gebaseerd op een unieke strategie is echter een zwakte van de balanced scorecard.
In een omgeving met veel innovatie is een centraal geformuleerde strategie snel achterhaald. Het
gevaar dat op de loer ligt, is dat baanbrekende innovatie wordt vermeden en de onderneming
verlamd wordt (Voelpel, Leibold, & Eckhoff, 2006). Daarnaast is het vertalen van de missie en
strategie van een organisatie in een combinatie van prestatie-indicatoren voornamelijk intern
gericht. De balanced scorecard is daarmee een intern document. Externe factoren en partijen
worden dus eigenlijk genegeerd. Tegenwoordig zijn organisaties echter verweven in complexe
netwerken met leveranciers, lokale gemeenschappen, partners en uiteindelijk de klant. De balanced
scorecard negeert daarmee de hedendaagse complixiteit van het netwerk van een organisatie
(Voelpel, Leibold, & Eckhoff, 2006).
3.3 Perspectieven
Zoals in paragraaf 3.2 duidelijk is geworden, biedt de balanced scorecard een framework waarin de
missie en strategie van een organisatie vertaald kunnen worden in een combinatie van prestatieindicatoren (Kaplan & Norton, 1996). Als de missie en strategie van een organisatie helder zijn, moet
dit worden vertaald in doelstellingen voor de perspectieven financieel, klant, intern en innovatie. Als
dit is gebeurd, moeten geschikte prestatie-indicatoren bepaald worden en daarbijbehorende
targetniveaus.
28
Figuur B: de vier perspectieven van de balanced scorecard (Valiris, Chytas, & Glykas, 2005)
Financieel
Hierbij gaat het om de vraag hoe de organisatie naar aandeelhouders kijkt. Financiële prestatieindicatoren geven in dit perspectief een indicatie of de strategie van de organisatie en de uitvoering
hiervan leiden tot waardecreatie. Typische financiële doelen hebben te maken met winstgevendheid,
groei en aandeelhouderswaarde (Kaplan & Norton, 1992; Pauwels & Vermussche, 2010).
Klant
Hierbij gaat het om de vraag hoe klanten naar de organisatie kijken: de klanttevredenheid. Omdat
veel organisaties de klant betrekken in hun missie, is dit perspectief belangrijk. Dit perspectief is
bijvoorbeeld verder te verdelen in de aspecten levertijd, kwaliteit, prestaties en service, en kosten
(Kaplan & Norton, 1992).
Intern
Hierbij gaat het om de vraag waar de organisatie in moet uitblinken, vanuit intern perspectief
bekeken. Dit perspectief is van belang om de interne processen zodanig in te richten dat aan de
verwachting van de klant voldaan kan worden. Men dient vanuit dit perspectief derhalve de nadruk
te leggen op de aspecten die het meest van belang zijn voor de klanttevredenheid (Kaplan & Norton,
1992; Pauwels & Vermussche, 2010).
Innovatie
Het hiervoor beschreven klantenperspectief en interne perspectief worden gezien als de
belangrijkste perspectieven wanneer het competitief succes betreft. De doelen voor succes
29
veranderen echter steeds, omdat door globalisering steeds nieuwe behoeftes of speerpunten
worden gecreërd. Het is daarom van belang de vraag te stellen of de organisatie door kan gaan met
het verbeteren en creëren van waarde. Dat wordt vanuit dit innovatie perspectief bekeken (Kaplan &
Norton, 1992).
Dat de organisatie vanuit deze vier verschillende perspectieven wordt bekeken, lijkt een goede
manier om alle facetten van de organisatie in de gaten te houden, omdat prestaties nu eenmaal
multidimensionaal zijn (French, Rakich, & Voelker, 2001). Waarom Kaplan & Norton hebben gekozen
voor de genoemde perspectieven is echter onduidelijk. De vier perspectieven maken de balanced
scorecard ook rigide. De vier perspectieven zijn de hoofdcategoriën waarin de kritieke succesfactoren
van een organisatie geplaatst dienen te worden. Hiermee worden organisaties gedwongen om
kriteke succesfactoren in één van de vier perspectieven te plaatsen. De kritieke succesfactoren die
echter niet thuis te brengen zijn in één van de vier perspectieven, lopen het gevaar genegeerd te
worden. Kaplan & Norton zijn het ermee eens dat de vier perspectieven inderdaad geen keurslijf
moeten zijn, maar toch presenteren zij de vier perspectieven in hun artikelen als allesomvattend.
Hierdoor kan de aandacht van leidinggevenden teveel gericht zijn op de geschetste perspectieven in
plaats van de perspectieven die van belang zijn voor de organisatie (Voelpel, Leibold, & Eckhoff,
2006). French, Rakich & Voelker (2001) stellen derhalve dat de perspectieven flexibel moeten zijn.
Organisaties kiezen de perspectieven die relevant zijn om hun prestaties te beoordelen. Een
balanced scorecard van een gezondheidsorganisatie in Michigan had bijvoorbeeld de perspectieven
patïenttevredenheid, klinische uitkomsten, functionele gezondheidsstatus en kosten (French, Rakich,
& Voelker, 2001).
3.4 Causaal verband
Zoals al enigszins naar voren is gekomen, veronderstellen Kaplan & Norton (1996) dat er een causaal
verband is tussen de vier perspectieven. Prestaties in het innovatie perspectief zijn de drijfveren
achter de interne processen. Zonder innovaties en verbeteringen kan de organisatie niet efficiënter
opereren en niet snel inspelen op veranderende behoeftes van de klant. Prestaties in het interne
perspectief zijn vervolgens weer de drijfveren achter het klantenperspectief. Interne processen
bepalen namelijk of aan de verwachtingen van klanten wordt voldaan. Ten slotte zijn prestaties in
het klantenperspectief weer de drijfveren achter de financiële cijfers. Positieve tevredenheidscijfers
van klanten zullen over het algemeen leiden tot betere verkoopcijfers (Kaplan & Norton, 1992).
In de literatuur wordt dit causale verband tussen de perspectieven echter in twijfel getrokken
(French, Rakich, & Voelker, 2001; Norreklit, 2000; Voelpel, Leibold, & Eckhoff, 2006). Norreklit (2000)
concludeert bij zijn onderzoek naar de causaliteit tussen de perspectieven dat er sprake is van een
30
logisch verband tussen de perspectieven, maar niet van een causale relatie. Hij stelt dat de
perspectieven onderling afhankelijk zijn en dat er geen sprake is van eenzijdige invloed. Volgens
Kaplan & Norton begint alles met innovatie, maar een budget voor innovatie is bijvoorbeeld
afhankelijk van de financiële resultaten. In plaats van een causaal verband is er dus onderlinge
afhankelijkheid tussen de perspectieven (Norreklit, 2000). French, Rakich & Voelker (2001) hebben
het ook niet over een causaal verband, maar over een hiërarchie of pyramide. Innovatie is daarbij de
fundering van alle successen die in de toekomst behaald zouden kunnen worden. Daarna volgen de
levels intern, klant en financieel (French, Rakich, & Voelker, 2001).
Figuur C: de vier perspectieven van de balanced scorecard in pyramide-vorm (French, Rakich, &
Voelker,
2001).
Voelpel, Leibold & Eckhoff (2006) stellen dat de simpele causale verbanden die Kaplan & Norton
veronderstellen, niet voldoende zijn om de complexe hedenhaagse verbanden tussen
bedrijfsprocessen weer te geven. Voor het bepalen van de kritieke succesfactoren zijn namelijk
kruisverbanden tussen bedrijfsprocessen nodig. Hiermee komt de kritiek grotendeels overeen met de
kritiek van Norreklit (2001). Klanttevredenheid kan bijvoorbeeld beïnvloed worden door
werknemerstevredenheid, kwaliteit en bezorgtijd, maar klanttevredenheid kan wellicht op haar
beurt ook werknemerstevredenheid beïnvloeden. Dit is slechts een voorbeeld, maar onlogisch klinkt
het niet. Het lineaire en mechanische gedachtegoed van de balanced scorecard maakt het daarom
lastig de balanced scorecard in hedendaagse organisaties te gebruiken (Voelpel, Leibold, & Eckhoff,
2006).
31
3.5 Indicatoren
Prestatie-indicatoren zijn te onderscheiden in twee typen: ‘leading’ en ‘lagging’. Indicatoren zijn
‘lagging’ als ze de algemene doelen van de organisatie reflecteren en prestaties uit het verleden
weergeven. Denk hierbij aan winstgevendheid, marktaandeel en klanttevredenheid. Dit zijn
uitkomst-indicatoren. ‘Leading’ indicatoren daarentegen geven juist aan wat de drijfveren zijn achter
de uitkomst-indicatoren. Dit is meer op de toekomst gericht. Wat drijft de winstgevendheid, het
marktaandeel en de klanttevredenheid? Deze zijn vaak uniek voor een organisatie. Een goede
balanced scorecard heeft een evenwichtige combinatie van ‘leading’ en ‘lagging’ indicatoren. Een
balanced scorecard zonder ‘leading’ indicatoren geeft niet aan hoe de uitkomst-indicatoren bereikt
kunnen worden. Daarnaast geeft een balanced scorecard zonder ‘lagging’ indicatoren misschien wel
op korte termijn inzicht, maar op de lange termijn wordt niet inzichtelijk gemaakt of verbeteringen
hebben geleid tot betere prestaties (Kaplan & Norton, 1996).
Over het aantal indicatoren per perspectief bestaat geen eenduidig antwoord. Kaplan & Norton
(1996) geven zelf aan dat per perspectief tussen de vier en zeven indicatoren gebruikt moeten
worden. In zijn totaliteit bestaat de balanced scorecard dus uit zo’n 25 indicatoren (Kaplan & Norton,
1996). Otley (1999) geeft aan dat per perspectief niet meer dan vier indicatoren gebruikt moeten
worden (Otley, 1999). Consensus bestaat wel over het feit dat de indicatoren niet allesomvattend
hoeven te zijn, maar alleen de kritieke succesfactoren van de organisatie moeten weergeven (Kaplan
& Norton, 1992; Otley, 1999; French, Rakich, & Voelker, 2001). De balanced scorecard beperkt
daarmee een overschot aan informatie door het aantal prestatie-indicatoren gereduceerd te houden.
Vaak gebruiken organisaties namelijk teveel indicatoren (Kaplan & Norton, 1992).
Bij het kiezen van de indicatoren moet rekening worden gehouden met de volgende criteria (Pink,
McKillop, Schraa, & Preyra, 2001):
1. Betrouwbaar: bij herhaling van de meting moet onder gelijke omstandigheden de uitkomst
hetzelfde zijn;
2. Valide: de indicator moet meten wat men wil meten;
3. Relevant: de indicator moet bruikbaar zijn voor managers en de verschaffers van de data;
4. Uitvoerbaar: de indicator moet activiteiten beschrijven die zich op regelmatige basis
voordoen. Daarnaast moet het verkijgen van de data voor de indicator niet te kostbaar zijn.
“What you measure is what you get” (Kaplan & Norton, 1992). Het is in de literatuur vaker naar
voren gebracht dat hetgeen gemeten wordt, uiteindelijk ook hetgeen is waarop wordt gestuurd in de
organisatie. Dit brengt een gevaar met zich mee als de organisatie verkeerde indicatoren gebruikt. Te
strikt geformuleerde indicatoren, irrelevante indicatoren of misleidende indicatoren kunnen leiden
32
tot verkeerde initiatieven en derhalve de visie van de organisatie ondermijnen. Het is daarom
belangrijk de juiste indicatoren te gebruiken die de visie en strategie van de organisatie
ondersteunen (French, Rakich, & Voelker, 2001). Een manier om te toetsen of de indicatoren de
strategie ondersteunen, is de gevoeligheid en transparantie van de indicatoren. Als een concurrent
de balanced scorecard onder ogen krijgt en in staat is de strategie te kopiëren, dan zijn de
indicatoren voldoende gevoelig en transparant en dus goed samengesteld (French, Rakich, &
Voelker, 2001).
3.6 Conclusie
In deze sectie is globaal het concept van de balanced scorecard geïntroduceerd. Omdat in de jaren
’80 en ’90 kritiek kwam op financiële prestatie-indicatoren vanwege een te sterke focus op het
verleden, begon men na te denken over hoe men de prestaties van organisaties beter kon meten.
Kaplan & Norton ontwikkelden daarom de balanced scorecard in 1992 als prestatiemeetsysteem
waarbij financiële en niet-financiële prestatie-indicatoren de belangrijkste succesfactoren van de
organisatie in de gaten houden. Een aantal jaren later beargumenteerden Kaplan & Norton dat de
balanced scorecard meer kan dan alleen prestaties meten: het is ook een strategisch
managementsysteem. De balanced scorecard biedt namelijk een framework waarin de missie en
strategie van een organisatie vertaald kunnen worden in een combinatie van prestatie-indicatoren.
De focus op de strategie is echter een punt van kritiek. Dit maakt de balanced scorecard namelijk
intern gericht en het kan voor een organisatie verlammend werken. De balanced scorecard bekijkt de
organisatie vanuit vier perspectieven: financieel, klant, intern en innovatie. Belangrijk is dat men niet
blindstaart op deze perspectieven en alleen de perspectieven kiest die van belang zijn voor de
organisatie. Kaplan & Norton gaan verder uit van een causal verband tussen de perspectieven dat
begint bij innovatie. Menig onderzoeker heeft echter zijn twijfel uitgesproken over deze assumptie.
Hedendaagse bedrijfsprocessen zijn namelijk moeilijk in een lineair verband te vangen. Per
perspectief dienen doelen gesteld te worden die daarna vertaald worden in prestatie-indicatoren,
waarbij een balans gevonden moet worden tussen ‘leading’ als ‘lagging’. Hierbij is het ook van belang
alleen de indicatoren te kiezen die kritiek zijn voor het succes van de organisatie. Ook moeten de
indicatoren betrouwbaar, valide, relevant en uitvoerbaar zijn.
33
5. Balanced scorecard in het voortgezet onderwijs
In hoofdstuk twee is aan bod gekomen hoe de prestaties van scholen gemeten zouden moeten
worden en in hoofdstuk vier is aan bod gekomen wat het concept van de balanced scorecard behelst.
In deze sectie wordt getracht de koppeling te maken tussen deze twee hoofdstukken om antwoord
te geven op de deelvraag: “Op welke wijze kan de balanced scorecard worden toegepast in het
voortgezet onderwijs?”. Allereerst wordt getracht de link te leggen tussen het concept van de
balanced scorecard en het meten van onderwijsprestaties. Ten tweede wordt belicht welke
perspectieven van belang zijn voor het voortgezet onderwijs. Vervolgens wordt per perspectief
beschreven wat de te gebruiken indicatoren zouden kunnen zijn. Ten slotte wordt antwoord gegeven
op de deelvraag.
5.1 Concept
Onderwijskwaliteit wordt bekeken vanuit een input-proces-outputkader, waarbij de context de
omgeving is die leverancier is van de input en de eisen voor de output bepaalt. Door de onderdelen
input, proces, context en output afzonderlijk te bekijken (gefragmenteerde benadering), wordt voor
de verschillende belanghebbenden de meest relevante informatie zichtbaar (Scheerens, Luyten, &
Ravens, 2010). De functie van het beoordelen van de afzonderlijke onderdelen is in eerste instantie
evaluatie (Scheerens, Luyten, & Ravens, 2010), oftewel het beoordelen van de prestaties. Het
geïntroduceerde concept van de balanced scorecard lijkt hier derhalve een prima invulling aan te
kunnen geven, omdat de balanced scorecard gebruikt kan worden als prestatiemeetsysteem. Dat
Kaplan & Norton beargumenteren dat de balanced scorecard als meer dan alleen een
prestatiemeetsysteem gebruikt zou moeten worden, doet niets af aan het feit dat de balanced ook
puur als prestatiemeetsysteem gebruikt kan worden. Waar het concept van de balanced scorecard
voornamelijk om draait, is de benadering vanuit verschillende perspectieven om de prestaties van
organisaties te bekijken en beoordelen. Idealiter zouden hierbij de prestatie-indicatoren van de
balanced scorecard afgeleid moeten worden uit de unieke strategie en missie van een organisatie. In
het vorige hoofdstuk is echter al naar voren gekomen dat dit de organisatie kan verlammen, omdat
te lang wordt vastgehouden aan de missie en strategie (Voelpel, Leibold, & Eckhoff, 2006). Daarnaast
zou een balanced scorecard die gebaseerd is op unieke kenmerken van een school logischerwijs
leiden tot een uniek samengestelde balanced scorecard. Hiermee zouden scholen bepaalde
prestaties extra kunnen belichten en andere prestaties juist weer onderbelichten. Dit zou tot gevolg
kunnen hebben dat scholen onderling nauwelijks vergelijkbaar zijn, terwijl juist behoefte is aan een
objectief kader om scholen te kunnen vergelijken op basis van gelijke indicatoren. Een balanced
scorecard die op alle scholen toegepast kan worden en die de juiste aspecten van de prestaties van
scholen meeneemt, is daarom het middel dat voor ogen moet worden gehouden in deze sectie. Het
34
doel van een dergelijke balanced scorecard in het voortgezet onderwijs is daarmee een meer
gewogen beeld van de prestaties van scholen verkrijgen dan nu het geval is.
5.2 Perspectieven
Bij het samenstellen van de balanced scorecard is het van belang de juiste perspectieven te kiezen. In
het vorige hoofdstuk is naar voren gekomen dat de vier perspectieven die Kaplan & Norton hanteren,
geen harde knip zijn. De perspectieven die gekozen moeten worden, zijn de perspectieven die het
beste bij de organisatie passen (French, Rakich, & Voelker, 2001). De vier perspectieven die voor het
voortgezet onderwijs relevant zijn, zijn op basis van hoofdstuk twee eenvoudig te bepalen: input,
proces, context en output. Bij de input gaat het om het bekijken van de school vanuit de
voorwaarden die aan de basis staan van het transformatieproces van leerlingen. Bij het perspectief
proces gaat het om het bekijken van de school vanuit de karakteristieken van het
transformatieproces. Dit perspectief is in zekere zin niet veel anders dan het interne proces dat
Kaplan & Norton benoemen. Het perspectief van de context draait om de bron van input en
randvoorwaarden en tegelijkertijd de generator van de te produceren output. Dit perspectief
beïnvloedt de overige drie perspectieven. Het perspectief output spreekt het meest tot de
verbeelding. Dit perspectief bekijkt de prestaties van scholen vanuit de opbrengsten. Dit perspectief
kan gezien worden als een combinatie van de perspectieven klant en financieel die Kaplan & Norton
hanteren. De vier perspectieven geven uiting aan het begrip onderwijskwaliteit. Belanghebbenden
kunnen zelf bepalen welke onderdelen zij van belang achten voor het beoordelen van de
onderwijskwaliteit. De visies van belanghebbenden over het begrip onderwijskwaliteit verschillen
namelijk (Scheerens, Luyten, & Ravens, 2010). Dat Kaplan & Norton een causaal verband
veronderstellen tussen de vier perspectieven is voor een balanced scorecard in het voortgezet
onderwijs om twee redenen niet van toepassing. Ten eerste is in hoofdstuk twee gebleken dat het
gaat om een gefragmenteerde benadering waarbij de onderdelen van onderwijskwaliteit afzonderlijk
worden bekeken. Een causaal verband tussen perspectieven is derhalve niet van toepassing. Ten
tweede is in het vorige hoofdstuk gebleken dat de causale relatie die Kaplan & Norton
veronderstellen, zeer twijfelachtig is.
5.3 Indicatoren
Het kiezen van de indicatoren voor de vier perspectieven dient zorgvuldig te geschieden. De
indicatoren moeten namelijk geen strategisch gedrag van scholen uitlokken. Hierdoor is het van
belang altijd meerdere indicatoren per perspectief te gebruiken die dekkend zijn voor dat
perspectief. Over de tijd zouden idealiter met enige regelmaat ook andere indicatoren meegenomen
dienen te worden (Borghans, Velden, Büchner, Coenen, & Meng, 2008). Indicatoren moeten per
definitie verder altijd valide, betrouwbaar, relevant en uitvoerbaar zijn (Pink, McKillop, Schraa, &
35
Preyra, 2001), zoals in hoofdstuk drie reeds beschreven. In de volgende paragraven zullen per
perspectief de ogenschijnlijk belangrijkste indicatoren beschreven worden die zoveel als mogelijk aan
bovengenoemde voorwaarden voldoen. De indicatoren hoeven niet allesomvattend te zijn voor het
perspectief, maar dienen wel de meest kritieke factoren van onderwijskwaliteit weer te geven (Otley,
1999; French, Rakich, & Voelker, 2001). Getracht wordt per perspectief niet meer dan 7 indicatoren
te gebruiken om zo daadwerkelijk alleen de meest kritieke indicatoren te belichten. Vervolgens
worden variabelen gekozen om de indicatoren meetbaar te maken. Belangrijk is om te beseffen dat
deze variabelen redelijk arbitrair zijn en moeiteloos vervangen, uitgebreid of ingekort kunnen
worden.
5.4 Input
Bij dit perspectief staan de materiële en immateriële voorwaarden voor het transformatieproces
centraal (Scheerens, Luyten, & Ravens, 2010). Hierbij zijn twee dimensies van belang: enerzijds de
input van de school en anderzijds de input van leerlingen (Borghans, Velden, Büchner, Coenen, &
Meng, 2008). De input van de school kan vervolgens weer verdeeld worden in materiële input en
personele input (Scheerens, Luyten, & Ravens, 2010).
Een overzicht van de onderdelen voor de input:
-
Input van school
Materieel
Personeel
-
Input van leerlingen
Bij materiële input gaat het om voorzieningen en faciliteiten (Scheerens, Luyten, & Ravens, 2010). Uit
onderzoek in 2004 naar de motieven van ouders bij de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs
van het kind blijkt dat voldoende moderne leermiddelen en onderhoud van het gebouw van belang
zijn (Moor, 2009). Onderhoud van het gebouw kan in een iets breder begrip geplaatst worden,
namelijk de faciliteiten van het schoolcomplex (Scheerens, Luyten, & Ravens, 2010). Bij de faciliteiten
van het schoolcomplex kan worden gekeken naar de ouderdom van het gebouw, het aantal
klaslokalen, het aantal wc’s per leerling of het aantal beschikbare sportvelden/gymlokalen. Bij
voldoende moderne leermiddelen kan bijvoorbeeld gekeken worden naar het aantal beschikbare
computers per leerling. Meegaand met de laatste ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs zou
bijvoorbeeld ook gekeken kunnen worden naar het aantal beschikbare tablets per leerling (Boonen,
2012). Een derde aspect wat betreft de materiële input zijn de financiën. Zoals eerder beschreven
krijgt iedere school een lumpsum, afhankelijk van het aantal leerlingen. Het budget per leerling
verschilt initieel dus niet per school. Scholen ontvangen echter ook vaak particuliere gelden middels
36
ouderbijdragen en giften. Het budget per leerling, afkomstig van publiek geld, vertelt derhalve
hoeveel budget die betreffende school theoretisch gezien extra te besteden heeft per leerling. Een
verhoudingsgetal tussen particuliere gelden en publieke gelden zou dezelfde informatie op kunnen
leveren.
Bij personele input gaat het om kenmerken van de docenten. Scheerens et al. (2013) verdelen dit
vervolgens in de categoriën achtergrondkenmerken docent, professionele vaardigheden en kennis
docenten, werkomstandigheden docent, houding en status docent en verhouding
docenten/leerlingen. Niet alle categoriën zijn even relevant. Het is voornamelijk belangrijk dat er
inzicht is de kwaliteit van de docenten, omdat zij een directe invloed hebben op prestaties van de
leerlingen (Hanushek, 2011). Daar ligt in Nederland dan ook het probleem, omdat er sprake is van
‘’een kwantitatief tekort aan kwalitatief goede leraren” (Van Bijsterveldt-Vliegenthart, 2010). Nu
geeft één op de vijf docenten in het voortgezet onderwijs een vak waarvoor hij of zij niet
gekwalificeerd is. Het streven is dat in 2017 alleen docenten les geven in een vak waarvoor ze
gekwalificeerd zijn. Een lerarenregister moet hier uitkomst voor bieden. Het streven is daarnaast dat
in 2017 in de bovenbouw van havo en vwo ook slechts docenten voor de klas staan die zelf een
masterdiploma hebben (Spijkerman, 2013). Tot die tijd is de kwalificatie van docenten een goede
indicator. Gekeken kan worden naar het percentage docenten van een school dat ongekwalificeerd is
en het percentage docenten dat een masterdiploma heeft.
Bij de input van leerlingen gaat het om de ‘grondstof’ van het transformatieproces, oftewel de
achtergondkenmerken en het ingangsniveau van leerlingen (Borghans, Velden, Büchner, Coenen, &
Meng, 2008) (Scheerens, Luyten, & Ravens, 2010). Achtergrondkenmerken zijn bijvoorbeeld de
sociaal economische status, opleidingsniveau van de ouders, geslacht en etniciteit (Scheerens,
Luyten, & Ravens, 2010). Het kwantificeren van de sociaal economische status is echter lastig
uitvoerbaar. Het hoogst genoten opleidingsniveau van één van de ouders, het geslacht en etniciteit
van de ouders zijn wel redelijk eenvoudig te achterhalen. Bij toetreding tot de school zouden deze
gegevens geïnventariseerd kunnen worden. Het ingangsniveau van leerlingen zou gemeten kunnen
worden met behulp van een IQ-test of de CITO score. In Nederland wordt de toegang naar het
voortgezet onderwijs dikwijls bepaald door de behaalde CITO score in het basisonderwijs. De
gemiddelde CITO score van de leerlingen op een school zou derhalve het ingangsniveau weer kunnen
geven. Hierdoor ontstaat een beeld van het gemiddelde niveau van de leerlingen die de school
betreden.
37
INPUT
Indicator
Variabelen
Voldoende moderne leermiddelen
Aantal beschikbare computers/tablets per leerling
Faciliteiten van schoolcomplex
Ouderdom gebouw, aantal wc’s per leerling, aantal
sportvelden/gymlokalen, aantal klaslokalen
Budget
Budget per leerling, niet afkomstig van publiek geld
Kwalificatie docenten
Percentage ongekwalificeerde docenten, percentage docenten
met masterdiploma
Achtergrondkenmerken leerlingen
Verhouding jongens/meisjes, etnische samenstelling, percentage
leerlingen waarvan min. één der ouders universitair geschoold is
Ingangsniveau leerlingen
Gemiddelde score IQ-test/CITO score
5.5 Proces
Bij dit perspectief draait het om de transformatie van leerlingen: het onderwijsproces (Scheerens,
Luyten, & Ravens, 2010). Het onderwijsproces is een zeer breed begrip. Onderwijstijd,
leerstofaanbod, schoolklimaat, didactisch handelen en kwaliteitszorg zijn de meest aansprekende
aspecten (Borghans, Velden, Büchner, Coenen, & Meng, 2008; Scheerens, Luyten, & Ravens, 2010).
Een indicator die in de literatuur veel genoemd wordt, maar in de praktijk weinig gebruikt wordt, is
het aantal leerligen per docent of klas (Scheerens, Luyten, & Ravens, 2010; Borghans, Velden,
Büchner, Coenen, & Meng, 2008; Abels, 2014). Des te meer leerlingen per docent/klas, des te minder
aandacht er is voor de individuen. Zowel excellente leerlingen als leerlingen met een achterstand
krijgen zodoende niet de aandacht die zij nodig hebben. Dit leidt tot concentratieverlies waardoor
leerlingen uiteindelijk minder goed presteren. Uit recent onderzoek van EenVandaag blijkt dat 81%
van de ondervraagde leraren zelf één of meerdere klassen heeft die zij als te groot bestempelen. 86%
van de ondervraagde docenten is daarom voorstander van een maximum aantal leerlingen per
docent/klas. Dit maximum zou dan rond de 24/25 leerlingen moeten liggen (Klapwijk & Egmond,
2014).
Voor de onderwijstijd gaat het erom dat de leerlingen voldoende tijd krijgen om zich de leerstof
eigen te maken (Inspectie van het Onderwijs, Toezichtkader 2013 Voortgezet Onderwijs, 2013). Als
scholen zich aan de wettelijk verplichte onderwijstijd houden, worden leerlingen geacht genoeg
onderwijstijd te hebben gehad. Derhalve dient gekeken te worden naar het gemiddeld aantal lesuren
dat leerlingen op jaarbasis voorgeschoteld krijgen. Daarnaast kan gekeken worden naar het
percentage lesuren dat jaarlijks uitvalt (Scheerens, Luyten, & Ravens, 2010).
38
Het leerstofaanbod van een school dient voldoende te zijn om de leerlingen voor te bereiden op het
vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. De aangeboden leerprogramma’s dienen derhalve minimaal
dekkend te zijn voor de centrale examenprogramma’s (Inspectie van het Onderwijs, Toezichtkader
2013 Voortgezet Onderwijs, 2013). Door de gemiddelde cijfers van leerlingen voor het schoolexamen
en het centraal examen te vergelijken, kan bijvoorbeeld vastgesteld worden of de school het
leerstofaanbod voldoende heeft afgestemd op de centrale examenprogramma’s. Alhoewel het
verschil tussen SE en CE eigenlijk meer iets zegt over de output en hier ook vaak voor gebruikt wordt,
is het verdedigbaar dat dit verschil ook iets zegt over het proces. Als het leerstofaanbod namelijk
jarenlang goed aansluit op de centrale examenprogramma’s, zullen de gemiddelde cijfers tussen SE
en CE niet veel verschillen. Daarnaast kan het leerstofaanbod beoordeeld worden door na te gaan of
de school extra leerstof aanbiedt voor gemotiveerde of begaafde leerlingen (Inspectie van het
Onderwijs, Toezichtkader 2013 Voortgezet Onderwijs, 2013).
Bij schoolklimaat gaat het om algehele klimaat dat op de school heerst. Dit is een belangrijk aspect.
Van doorslaggevend belang bij de keuze van ouders voor een middelbare school voor hun kind is
namelijk de voorkeur van het kind en de goede naam van de school (Moor, 2009). Om dit enigszins
tastbaar te maken, kan bijvoorbeeld de tevredenheid van leerlingen en ouders gepeild worden. Dit
kan gaan over de algehele tevredenheid, maar ook over het veiligsheidsgevoel dat wordt ervaren.
Ook kan bijvoorbeeld het aantal incidenten op de school een indicatie geven van het algehele
schoolklimaat. Onder incidenten kan verstaan worden pesterijen en verwijderingen uit de klas, maar
ook geweld, drugshandel en wapenbezit.
Bij het didactisch handelen van de school gaat het vooral om de leskwaliteit. Eerder is al aan bod
gekomen dat docenten directe invloed hebben op prestaties van leerlingen (Hanushek, 2011).
Achtergrondkenmerken van docenten zoals bij de input besproken, zeggen alleen niet altijd iets over
de kwaliteit van docenten. Het is derhalve van belang ook daadwerkelijk de leskwaliteit te
beoordelen (Scheerens, Luyten, & Ravens, 2010). Dit kan beoordeeld worden door leerlingen, maar
bijvoorbeeld ook door een externe partij. Als dit door een externe partij gebeurt, is de
betrouwbaarheid groter, maar is de uitvoerbaarheid vanwege de kosten minder aantrekkelijk.
Beoordeling door leerlingen is misschien minder betrouwbaar, maar wel makkelijker uitvoerbaar.
Voor de kwaliteitszorg is het van belang dat scholen de kwaliteit van haar eigen opbrengsten en
onderwijsproces bewaakt. Zoals eerder beschreven verwacht de onderwijsinspectie namelijk dat
scholen zelf de kwaliteit van het onderwijs bewaken en verbeteren (Inspectie van het Onderwijs,
Toezichtkader 2013 Voortgezet Onderwijs, 2013). Inherent hieraan is dat scholen prestatienormen
39
hanteren. Evaluaties van de opbrengsten en het onderwijsproces dienen derhalve systematisch
plaats te vinden. De frequentie van de evaluaties zou hiervoor een indicator kunnen zijn.
Voor de ondersteuning en begeleiding is het van belang dat scholen systematisch de voortgang van
leerlingen volgen middels genormeerde toetsen (Inspectie van het Onderwijs, Toezichtkader 2013
Voortgezet Onderwijs, 2013). De gemiddelde frequentie van toetsen zou daarmee een indicator
kunnen zijn (Scheerens, Luyten, & Ravens, 2010). Voor leerlingen die een achterstand hebben,
dienen scholen aanvullend onderwijs te bieden. Hierbij moet voor de leerling een
ontwikkelingsperspectief ontwikkeld worden.
PROCES
Indicator
Variabelen
Klassegrootte
Gemiddeld aantal leerlingen per docent/klas
Onderwijstijd
Gemiddeld aantal lesuren op jaarbasis, percentage uitval van
lesuren op jaarbasis
Leerstofaanbod
Gemiddeld verschil CE-SE, extra leerstof voor gemotiveerde
of begaafde leerlingen aanwezig/afwezig
Schoolklimaat
Gemiddelde tevredenheid ouders en leerlingen, aantal
incidenten op jaarbasis
Didactisch handelen
Gemiddelde beoordeling van de leskwaliteit door
leerlingen/externe partij
Kwaliteitszorg
Frequentie van evaluaties die de school houdt ten behoeve
van de onderwijsopbrengsten en het onderwijsproces
Ondersteuning en begeleiding
Gemiddelde frequentie van toetsen, aanvullend onderwijs
aanwezig/afwezig
5.6 Context
De context wordt gezien als de relevante maatschappelijke omgeving waartegen het
transformatieproces plaatsvindt. Deze omgeving oefent invloed uit op het onderwijs. Het gaat hier
op schoolniveau om de organisatorische infrastructuur en lokale culturele omstandigheden
(Scheerens, Luyten, & Ravens, 2010).
Bij de organisatorische infrastructuur gaat het om de rol die de lokale gemeenschap speelt bij de
school. Een indicator zou kunnen zijn welke steun de gemeenschap geeft aan de school, in materiële
dan wel immateriële zin (Scheerens, Luyten, & Ravens, 2010). Dit zou gemeten kunnen worden door
40
bijvoorbeeld het aantal vrijwilligers of ouders dat verbonden is aan de school en meehelpt bij
schoolactivteiten, in ogenschouw te nemen. Ook de bereidheid van lokale bedrijven om samen te
werken met de scholen is een indicator voor de rol die de lokale gemeenschap speelt. Gedacht kan
worden aan een vestigingsbezoek of de mogelijkheid een speciale opleiding te volgen bij een bedrijf
(Scheerens, Luyten, & Ravens, 2010). Een voorbeeld van dit laatste is de bedrijfsschool van Fokker,
producent van vliegtuigonderdelen, op het Willem de Zwijgercollege in Papendrecht. Het is hierbij
de bedoeling dat tientallen jongeren via de bedrijfsschool het bedrijf instromen als vakspecialist
(Papendrecht magazine, 2012). Een indicator zou derhalve kunnen zijn het aantal samenwerkingen
tussen de school en het bedrijfsleven.
Bij lokale culturele omstandigheden gaat het meer om de eventuele contextuele beperkingen op het
functioneren van scholen. Hierbij gaat het enerzijds om de houding en ideeën van ouders met
betrekking tot onderwijs en anderzijds om de betekenis van scholing (Scheerens, Luyten, & Ravens,
2010). Gepeild kan bijvoorbeeld worden hoe ouders de onderwijsparticipatie van hun kinderen zien:
actief of passief? Ook de visie van ouders op de autoriteit van scholen of docenten kan gepeild
worden. Hoever mogen scholen gaan om autoriteit uit te stralen? Ten tweede is de betekenis van
scholing voor de gemeenschap van belang. Ziet de gemeenschap scholing als een door de overheid
opgelegde maatregel, of juist als een kans om zich te ontwikkelen? Dit kan van betekenis zijn voor
het heersende denkbeeld over een school. Dit kan gepeild worden bij zowel ouders als leerlingen.
CONTEXT
Indicator
Variabelen
Steun
Aantal vrijwilligers/ouders verbonden aan de school
Samenwerking
Aantal samenwerkingen tussen school en bedrijfsleven op
jaarbasis
Houding ouders
Gemiddeld denkbeeld van ouders over onderwijsparticipatie
van kinderen en over de autoriteit van scholen/docenten
Betekenis scholing
Gemiddeld denkbeeld van ouders en leerlingen over scholing
5.7 Output
Bij dit perspectief staan de opbrengsten van het voortgezet onderwijs centraal. Het gaat hier dus
onder andere om de vraag of de school haar socialiserende en kwalificerende functie heeft vervuld.
Dit is de uitkomst van het onderwijsproces. Naast de uitkomst is er ook nog de opbrengst en de
impact van het onderwijsproces. De opbrengst betreft het opleidingsniveau en de impact betreft de
41
sociale participatiegraad (Scheerens, Luyten, & Ravens, 2010; Borghans, Velden, Büchner, Coenen, &
Meng, 2008).
Een overzicht van de output-onderdelen:
-
Uitkomst
-
Opbrengst
-
Impact
Bij de uitkomst gaat het om de kwalificatiefunctie en socialisatiefunctie van het onderwijs. De
kwalificatiefunctie betreft de kennis en vaardigheden van leerlingen. Heeft de school de leerling
uitgerust met de benodigde kennis en vaardigheden die nodig zijn voor vervolgonderwijs of direct de
arbeidsmarkt? De eenvoudigste methode om dit te toetsen is middels de gemiddelde
eindexamenresultaten van leerlingen. Daarnaast kunnen schoolverlaters gepeild worden of de school
voldoende basis bood om vakgerelateerde kennis en vaardigheden verder op te bouwen in het
vervolgonderwijs/arbeidsmarkt (Borghans, Velden, Büchner, Coenen, & Meng, 2008). Tegenwoordig
heerst ook het beeld dat vakoverstijgende vaardigheden van belang zijn. Denk hierbij aan
presenteren, samenwerken, problemen oplossen en communiceren. Dit zou middels nog te
ontwikkelen indicatoren gemeten kunnen worden (Onderwijsraad, 2013). Daarnaast kunnen
schoolverlaters gepeild worden of de school voldoende basis bood om vakoverstijgende kennis en
vaardigheden verder op te bouwen in het vervolgonderwijs/arbeidsmarkt. De socialisatiefunctie
betreft de sociale vaardigheden van leerlingen. Sociale vaardigheden zijn van groot belang. Mensen
die moeite hebben met contacten leggen en in stand houden, ondervinden namelijk vaak problemen
in het dagelijks functioneren (Jansen & Verwaal, 2003). Jansen & Verwaal (2003) hebben bewezen
dat de aspecten globale zelfwaardering, gedragshouding, sociale acceptatie, sociale angst, sociale
problemen en zelfcontrole meetbaar zijn.
Bij de opbrengst draait het om de efficiëntie waarmee leerlingen het onderwijsproces doorlopen
hebben. Een goede indicator hiervoor is het percentage leerlingen dat zonder vertraging het diploma
behaalt. Indirect hierin zit ook het slagingspercentage. Er zijn echter ook leerlingen die het diploma
niet weten te behalen op de betreffende school. Daarom moet ook gekeken worden naar de
voortijdige schoolverlaters en de schoolverlaters zonder diploma. Een goede indicator hiervoor is het
aantal ongediplomeerd schoolverlaters (Borghans, Velden, Büchner, Coenen, & Meng, 2008;
Scheerens, Luyten, & Ravens, 2010).
Bij de impact draait het om de invloed die de school uiteindelijk heeft op de leerlingen. Hierbij telt de
maatschappelijke status die leerlingen genieten na het verlaten van de school (Scheerens, Luyten, &
42
Ravens, 2010). Voor de impact op de langere termijn kan bijvoorbeeld gekeken worden naar het
gemiddelde inkomen na 10 jaar. Omdat werklozen dit gemiddelde erg zouden vertekenen, is het ook
relevant het percentage schoolverlaters dat na 10 jaar werkloos is, bij te houden. Op kortere termijn
kan de impact bekeken worden door het percentage schoolverlaters te registreren dat zonder
vertraging doorgaat naar het tweede leerjaar van het vervolgonderwijs. Dit geeft een indicatie van
het niveau van de schoolverlaters bij hun vervolgopleiding.
OUTPUT
Indicator
Variabelen
Vakgerelateerd
Gemiddelde eindexamenresultaten van leerlingen en
oordeel van schoolverlaters
Vakoverstijgend
Gemiddelde vaardigheden van leerlingen wat betreft
presenteren, samenwerken, problemen oplossen,
communiceren en oordeel van schoolverlaters
Sociaal
Gemiddelde zelfwaardering, gedragshouding, sociale
acceptatie, sociale angst, sociale problemen en zelfcontrole
van leerlingen
Efficiëntie
Percentage leerlingen dat zonder vertraging het diploma
behaalt, aantal ongediplomeerde schoolverlaters
Korte termijn impact
Percentage schoolverlaters dat zonder vertraging overgaat
naar het tweede leerjaar van het vervolgonderwijs
Lange termijn impact
Gemiddelde inkomen van schoolverlaters na 10 jaar,
percentage schoolverlaters dat na 10 jaar werkloos is
5.8 Conclusie
In deze sectie is antwoord gegeven op de vraag hoe de balanced scorecard kan worden toegepast in
het voortgezet onderwijs. Allereerst is naar voren gekomen dat niet het gehele gedachtegoed van
Kaplan & Norton over de balanced scorecard in het voortgezet onderwijs toegepast dient te worden.
De balanced scorecard is volgens Kaplan & Norton een strategisch managementsysteem waarbij
iedere organisatie haar eigen balanced scorecard samenstelt, afhankelijk van haar strategie en
missie. Waar het voortgezet onderwijs behoefte aan heeft, is juist een algemeen toepasbaar
prestatiemeetinstrument met de juiste indicatoren. Dit maakt het idee van de balanced scorecard
echter niet onbruikbaar. Het idee van Kaplan & Norton om een organisatie vanuit verschillende
perspectieven te bekijken, is namelijk wel toepasbaar in het voortgezet onderwijs. In hoofdstuk twee
is onderwijskwaliteit gedefinieerd in vier onderdelen: input, proces, context en output. Deze vier
43
onderdelen geven de belangrijkste perspectieven van een school weer en zijn derhalve als
perspectief aan te merken voor de balanced scorecard. Voor deze perspectieven is vervolgens
getracht de meeste relevante indicatoren te achterhalen met een maximum van 7. Waar het om
gaat, is dat er verschillende indicatoren per perspectief zijn geselecteerd die dekkend zijn voor dat
perspectief en tevens een bepaald aspect binnen dat perspectief kernachtig beschrijven. Hieronder
volgt een overzicht van alle indicatoren:
INPUT
Voldoende moderne leermiddelen
CONTEXT
Steun
Faciliteiten van schoolcomplex
Samenwerking
Budget
Houding ouders
Kwalificatie docenten
Betekenis scholing
Achtergrondkenmerken leerlingen
Ingangsniveau leerlingen
PROCES
Klassegrootte
OUTPUT
Vakgerelateerd
Onderwijstijd
Vakoverstijgend
Leerstofaanbod
Sociaal
Schoolklimaat
Efficiëntie
Didactisch handelen
Korte termijn impact
Kwaliteitszorg
Lange termijn impact
Ondersteuning en begeleiding
44
6. Vergelijking
De vraag is, of de in het vorige hoofdstuk beschreven wijze van prestatiemeting met de balanced
scorecard de huidige tekortkomingen bij het meten van schoolprestaties zou kunnen doen laten
verdwijnen? Hiermee wordt antwoord gegeven op de deelvraag: “Op welke wijze kan het gebruik
van de balanced scorecard bijdragen aan beter inzicht in de prestaties van scholen in het voortgezet
onderwijs?”. Allereerst wordt het kritiekpunt van de sterke focus op eindexamenresultaten belicht.
Ten tweede komt het kritiekpunt van het gebruik van verschillende indicatoren aan bod. Ten derde
wordt de kritiek dat lastig aangegeven kan worden waar verbreding en verdieping van de kwaliteit
mogelijk is, belicht. Ten slotte volgt het antwoord op de deelvraag.
6.1 Focus op eindexamenresultaten
Bij de huidige manier van prestatiemeting ligt de focus te sterk op eindexamenresultaten (Borghans,
Velden, Büchner, Coenen, & Meng, 2008; CNV Onderwijs, 2014; Abels, 2014). Hiermee wordt alleen
gekeken naar de cognitieve output van het onderwijs, terwijl niet-cognitieve output en de
toegevoegde waarde van scholen onderbelicht zijn. Bij prestatiemeting middels de in het vorige
hoofdstuk beschreven balanced scorecard, is de cognitieve output slechts één van de indicatoren
voor de output, en de output is op haar beurt weer slechts één van de vier perspectieven. De focus
van de prestatiemeting ligt dus zeker niet meer op eindexamenresultaten. Dat belanghebbenden in
hun oordeel over de schoolkwaliteit veel waarde hechten aan deze indicator kan echter niet
voorkomen worden. De kritiek bij de huidige prestatiemeting is dat niet-cognitieve output nauwelijks
belicht wordt (Onderwijsraad, 2013). Door het toepassen van de balanced scorecard zal deze kritiek
hoogstwaarschijnlijk verdwijnen. De indicatoren ‘vakoverstijgende’ en ‘sociale’ output besteden hier
namelijks ruimschoots aandacht aan. De burgerschapsvorming en ‘soft skills’ van leerlingen worden
op deze wijze getest, tot genoegen van o.a. de onderwijsraad. Dat de toegevoegde waarde van
scholen nauwelijks belicht wordt, zou nog enigszins een punt van kritiek kunnen zijn. De toegevoegde
waarde van scholen is namelijk niet in één oogopslag te zien op de balanced scorecard.
Belanghebbenden dienen zelf de toegevoegde waarde vast te stellen door de output te vergelijken
met de input, rekening houdend met de context en het proces. Idealiter zou middels een
cohortstudie de daadwerkelijke toename in kennis en vaardigheden (zowel cognitief als nietcognitief) vastgesteld kunnen worden. Dit is echter een tijdrovende en prijzige methode en derhalve
een utopie. Feit is wel dat er middels de balanced meer aandacht is voor de toegevoegde waarde, zij
het dat dit lastig vast te stellen is.
6.2 Indicatoren
Het tweede grote punt van kritiek bij de huidige manier van prestatiemeting, is dat verschillende
onderzoeken gebruik maken van verschillende indicatoren om tot een oordeel te komen. Hierdoor
45
‘presteren’ scholen bij verschillende onderzoeken anders. Of dit punt van kritiek zal verdwijnen door
gebruik te maken van de balanced scorecard, is lastig in te schatten. Als de verschillende
onderzoeken uiteindelijk allemaal de balanced scorecard gebruiken en dus dezelfde indicatoren
toepassen, is er eigenlijk nog maar één instantie nodig om schoolprestaties te beoordelen. Dit is
nadelig voor de transparantie, omdat dit onderzoek niet allesomvattend zal zijn. Dronkers merkte
eerder al op dat openheid van zaken zeer belangrijk is, omdat het onderwijs van de burgers is
(Algemene Onderwijsbond, 2014). Als de verschillende onderzoeken wel gebruik gaan maken van de
balanced scorecard, maar niet dezelfde lijst van indicatoren toepassen of de variabelen van de
indicatoren anders kiezen, dan zal het beeld van de vier perspectieven als het goed is niet veel
anders zijn tussen de onderzoeken. Scholen zullen dan bij verschillende onderzoeken ongeveer gelijk
‘presteren’, terwijl toch niet precies hetzelfde onderzoek plaatsvindt. Dit zou de meest gunstige
situatie zijn, omdat enerzijds scholen dan gelijk ‘presteren’ en er toch voldoende transparantie is
doordat verschillende onderzoeken worden gebruikt.
6.3 Verbreding en verdieping
Het derde punt van kritiek is dat per school niet goed aangegeven wordt waar verbreding en
verdieping van de kwaliteit mogelijk is. Hierdoor worden scholen geschaard onder dezelfde kwaliteit,
terwijl er in werkelijkheid veel variatie is in kwaliteit. Met het gebruik van de balanced scorecard zal
dit kritiekpunt hoogstwaarschijnlijk verstommen. Omdat bij de balanced scorecard een relatief
omvattend aantal indicatoren wordt meegenomen in de beoordeling, worden alle kwaliteitsaspecten
in ogenschouw genomen. Per beoordeling kan zodoende eenvoudig vastgesteld worden waar
verdieping van de kwaliteit mogelijk is. In de huidige manier van prestatiemeting worden slechts
enkele indicatoren gebruikt. Scholen die op basis van deze indicatoren aan de basiskwaliteit voldoen,
lijken daarmee allemaal even goed. Toch zit er flink verschil in kwaliteit tussen deze scholen, zo
concludeerde de onderwijsinspectie (Onderwijsinspectie, 2013). Middels de balanced scorecard kan
zodoende beter aangegeven worden waar verbreding en verdieping van de kwaliteit nodig is.
6.4 Conclusie
In deze sectie is de vergelijking gemaakt tussen de huidige manier van prestatiemeting en de manier
waarbij gebruik wordt gemaakt van de balanced scorecard. Hiermee is duidelijk geworden op welke
wijze de balanced scorecard een bijdrage kan leveren aan beter inzicht in de prestaties van scholen in
het voortgezet onderwijs. Naar voren is gekomen dat met behulp van de balanced scorecard enkele
tekortkomingen van de huidige prestatiemetingen kunnen verdwijnen. Ten eerste ligt de focus niet
op de cognitieve output zoals eindexamenresultaten, maar is het slechts een aspect van een breder
geheel. Ook wordt gekeken naar de niet-cognitieve output, zoals sociale aspecten en
vakoverstijgende vaardigheden. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de wens van enkele instanties.
46
Ten tweede is er ook meer aandacht voor de toegevoegde waarde van scholen en niet slechts de
output. De output moet namelijk in samenhang bezien worden met het ingangsniveau van
leerlingen, het proces en de context. Als derde en laatste kan middels de balanced scorecard ook
beter aangegeven worden waar verbreding en verdieping van de kwaliteit mogelijk is, omdat de
belangrijkste kwaliteitsaspecten in één oogopslag te beoordelen zijn.
47
Conclusie
Getracht is in dit onderzoek antwoord te geven op de vraag: “Op welke wijze kan de balanced
scorecard een bijdrage leveren aan beter inzicht in de prestaties van Nederlandse scholen in het
voortgezet onderwijs dan nu het geval is?”. Deze vraag bestaat eigenlijk uit twee delen: enerzijds
impliceert deze vraag de wijze waarop de balanced scorecard kan worden toegepast in het
voortgezet onderwijs, en anderzijds de vraag op welke wijze deze toepassing van de balanced
scorecard kan bijdragen aan beter inzicht in de prestaties van Nederlandse scholen. De wijze waarop
de balanced scorecard kan worden toegepast in het voortgezet onderwijs is anders dan Kaplan &
Norton zelf voor ogen hadden. Zij stelden dat de balanced scorecard samengesteld moet worden aan
de hand van de unieke strategie van een organisatie. Het voortgezet onderwijs heeft echter behoefte
aan een algemeen toepasbaar prestatiemeetsysteem dat de juiste aspecten van de prestaties van
scholen meeneemt. Toch kan dit met behulp van de balanced scorecard ook bereikt worden: door de
perspectievenbenadering van de balanced scorecard worden alle aspecten van de onderwijskwaliteit
beoordeeld. Deze perspectieven (input, proces, context & output) zijn gekozen op basis van de meest
relevante aspecten voor scholen in het voortgezet onderwijs. Vervolgens zijn de indicatoren niet
gekozen op basis van een strategie of missie zoals Kaplan & Norton beargumenteren, maar op basis
van de definitie van onderwijskwaliteit. Hiermee is een versie van de balanced scorecard ontwikkeld
die niet geheel overeenstemt met het gedachtegoed van Kaplan & Norton, maar wel een versie die
algemeen toepasbaar is in het voortgezet onderwijs. Op welke wijze de balanced scorecard kan
bijdragen aan beter inzicht in de prestaties van scholen, is via drie manieren. Als eerste ligt door het
gebruik van de balanced scorecard de focus niet op de cognitieve output zoals
eindexamenresultaten, maar is het slechts een aspect van een breder geheel. Ook wordt gekeken
naar de niet-cognitieve output, zoals sociale aspecten en vakoverstijgende vaardigheden. Ten
tweede is er door het gebruik van de balanced scorecard meer aandacht voor de toegevoegde
waarde van scholen. De output moet namelijk in samenhang bezien worden met het ingangsniveau
van leerlingen, het proces en de context. Als derde en laatste kan middels de balanced scorecard ook
beter aangegeven worden waar verbreding en verdieping van de kwaliteit mogelijk is, omdat de
belangrijkste kwaliteitsaspecten in één oogopslag te beoordelen zijn.
Tekortkomingen & aanbevelingen
Zoals ieder onderzoek kent ook dit onderzoek haar tekortkomingen. Ten eerste betreft dit onderzoek
slechts de bestudering van reeds bestaande literatuur. Hiermee is de toetsing van de theorie aan de
praktijk niet aan de orde. Wel zijn delen van dit onderzoek gebaseerd op emprirische bevindingen
van reeds bekende publicaties. Een aanbeveling voor verder onderzoek is derhalve het in praktijk
brengen van de ontwikkelde balanced scorecard. De tweede tekortkoming is inhoudelijk van aard.
48
Ondanks het in acht nemen van een aantal voorwaarden bij het kiezen van de indicatoren voor de
balanced scorecard, zal de lijst indicatoren uitgebreid dan wel ingekort kunnen worden. Dit maakt de
keuze voor enkele indicatoren arbitrair. Dit geldt nog meer voor de variabelen die bij de indicatoren
gekozen zijn. Deze variabelen zouden moeiteloos vervangen, aangevuld of ingekort kunnen worden.
Daarmee samenhangend is een aanbeveling voor verder onderzoek het daadwerkelijk vaststellen van
de variabelen en de manier waarop informatie hierover vergaard zal gaan worden. De derde
tekortkoming heeft ook betrekking op de samenstelling van de balanced scorecard in hoofdstuk vijf.
Deze balanced scorecard is ingericht op schoolniveau en niet op het niveau van het gehele nationale
onderwijssysteem. Voor prestatiemeting op het niveau van het nationale onderwijssysteem kunnen
enkele indicatoren behouden blijven, maar andere indicatoren zullen gewijzigd moeten worden.
Hiervoor is verder onderzoek nodig.
49
Bibliografie
Abels, R. (2014, Januari 11). Goede resultaten maken nog geen goede school. Opgehaald van Trouw:
http://www.trouw.nl/tr/nl/4556/Onderwijs/article/detail/3575766/2014/01/11/Goederesultaten-maken-nog-geen-goede-school.dhtml
Algemene Onderwijsbond. (2014, Juni 12). Dronkers stopt met ranglijsten. Opgehaald van AOB:
http://www.aob.nl/default.aspx?id=12&article=50667
Algemene Vereniging Schoolleiders. (2012, September 4). Rijke schoolbesturen moeten opgepotte
reserves alsnog inzetten voor onderwijs. Opgehaald van AVS:
http://www.avs.nl/artikelen/rijkeschoolbesturenmoetenopgepottereservesalsnoginzettenvo
oronderwijs
Behn, R. D. (2003). Why measure perfomance? Different purposes require different measures. Public
Administration Review, 63(5), 586-606.
Boonen, I. (2012). Succesvol integreren van tablet PCs in het voortgezet onderwijs. Enschede:
Universiteit Twente.
Borghans, L., Velden, R. V., Büchner, C., Coenen, J., & Meng, C. (2008). Het meten van
onderwijskwaliteit en de effecten van recente onderwijsvernieuwingen. Researchcentrum
voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Faculteit der Economische Wetenschappen en
Bedrijfskunde. 's Gravenhage: Sdu Uitgevers.
CNV Onderwijs. (2014, Maart 28). NIet alleen cijfers meten kwaliteit school. Opgehaald van CNV
Onderwijs: https://www.cnvo.nl/nc/actueel/nieuws/onderwijs-nieuws/nieuwsdetails/article/niet-alleen-cijfers-meten-kwaliteit-school/?tx_ttnews%255Bsrcpid%255D=127
French, G., Rakich, J., & Voelker, K. (2001). The Balanced Scorecard in Healthcare Organisations: A
Performance Measurement and Strategic Planning Methodology. Hospital topics: today's
hospital topics, 79(3), 13-24.
Greiling, D. (2010). Balanced Scorecard implementation in German non-profit organisations.
International Journal of Productivity and Performance Measurement, 59(6), 534-554.
Grigoroudis, E., Orfanoudaki, E., & Zopounidis, C. (2012). Strategic performance measurement in a
healthcare organisation: A multiple criteria approach based on balanced scorecard. Omega,
40(1), 104-119.
Hanushek, E. A. (2011). The economic value of higher teacher quality. Economics of Education
Review, 30, 466-479.
Herderschee, G. (2009, Juli 8). Plasterk: ‘Scholen gaan geen winst uitkeren’. Opgehaald van
Volkskrant:
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/339792/2009/07/08/Plasterklsquo-Scholen-gaan-geen-winst-uitkeren-rsquo.dhtml
Hoque, Z. (2014). 20 years of studies on the balanced scorecard: Trends, accomplishments, gaps and
opportunities for future research. British Accounting Review, 46(1), 33-59.
50
Inspectie van het Onderwijs. (2013). Toezichtkader 2013 Voortgezet Onderwijs. Utrecht: Inspectie
van het Onderwijs.
Inspectie van het Onderwijs. (2014). Voortgezet onderwijs. Opgeroepen op Mei 23, 2014, van
Onderwijsinspectie: http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijs/Voortgezet+onderwijs
Jansen, J., & Verwaal, I. (2003). Effectmeting van een sociale vaardigheidstraining. Tilburg:
Universiteit.
Kamer van Koophandel. (2014). Rechtsvormen. Kamer van Koophandel.
Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The Balanced Scorecard- Measures That Drive Performance.
Harvard Business Review, 70(1), 71-79.
Kaplan, R., & Norton, D. (1996). Linking the Balanced Scorecard to Strategy. California management
review, 39(1), 53-59.
Klapwijk, P., & Egmond, M. v. (2014). Onderzoek: ‘Leraren over grote klassen’. Eenvandaag.
Lazear, E. (2003). Teacher incentives. Swedish Economic Policy Review, 10, 179-214.
Lindhout, S. (2013, December 3). Nederland daalt op wereldranglijst onderwijs, maar scoort op
wiskunde. Opgehaald van Volkskrant:
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5288/Onderwijs/article/detail/3555514/2013/12/03/Nederl
and-daalt-op-wereldranglijst-onderwijs-maar-scoort-op-wiskunde.dhtml
Merchant, K. A., & Van der Stede, W. A. (2007). Management Control Systems. Harlow: Pearson
Education.
Ministerie van Onderwijs, C. e. (2014). Schoolkosten en onderwijstijd. Den Haag: Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Moor, A. d. (2009). Concurrentie en kwaliteit in het primair en voortgezet onderwijs. TPEdigitaal,
3(3), 65-79.
Moxham, C. (2009). Performance Measurement: Examining the applicability of the exitsing body of
knowledge to nonprofit organisations. International Journal of Operations & Production
Management, 29(7), 740-763.
Mulligan, C. (1999). Galton versus the human capital approach to inheritance. Journal of Political
Economy, 107, 184-224.
Murnane, R., Willett, J., Duhaldeborde, Y., & Tyler, J. H. (2000). How important are the cognitive skills
of teenagers in predicting subsequent earnings? Journal of Policy Analysis and Management,
19, 547-568.
Norreklit, H. (2000). The balance on the balanced scorecard- a critical analysis of some of its
assumptions. Management accounting research, 11, 65-88.
OECD. (2014). About PISA. Opgeroepen op Juli 4, 2014, van OECD.
51
Onderwijsinspectie. (2013). Onderwijsverslag 2012-2013. Opgehaald van Onderwijsinspectie:
http://publicaties.onderwijsinspectie.nl/xmlpages/page/onderwijsverslag-20122013/onderwijs-in-sectoren/voortgezet-onderwijs/de-kwaliteit-van-het-voortgezetonderwijs
Onderwijsraad. (2013). Een smalle kijk op onderwijskwaliteit. Den Haag: Onderwijsraad.
Otley, D. (1999). Performance management: a framework for management control systems research.
Management Accounting Research, 10(4), 363-382.
Papendrecht magazine. (2012, November 29). BEDRIJFSSCHOOL VAN FOKKER NAAR HET WILLEM DE
ZWIJGERCOLLEGE. Opgehaald van Papendrecht Magazine:
http://www.papendrechtmagazine.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=130
Pauwels, I., & Vermussche, E. (2010). De invloed van het gebruik van prestatiemeetsystemen op de
autonome motivatie van middle managers. Gent: Universiteit van Gent.
Pink, G., McKillop, I., Schraa, E., & Preyra, C. (2001). Creating a balanced scorecard for a hospital
system. Journal of Health Care Finance, 27(3), 1-20.
Rijksoverheid. (2014). Financiering voortgezet onderwijs. Opgeroepen op Juni 1, 2014, van
Rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financieringonderwijs/financiering-voortgezet-onderwijs
Rijksoverheid. (2014). Lesgeld en schoolkosten voortgezet onderwijs. Opgeroepen op Mei 31, 2014,
van Rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/lesgelden-schoolkosten-voortgezet-onderwijs
Rijksoverheid. (2014). Rijksbegroting. Opgeroepen op Juni 1, 2014, van Rijksoverheid:
http://www.rijksbegroting.nl/2011/voorbereiding/begroting,kst148632_7.html
Rijksoverheid. (2014). Soorten scholen voor voortgezet onderwijs. Opgeroepen op Mei 23, 2014, van
Rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/soortenscholen-voor-voortgezet-onderwijs
Scheerens, J., Luyten, H., & Ravens, J. v. (2010). Visies op onderwijskwaliteit. Enschede: Universiteit
Twente.
Schoolcijferlijst. (2013). Indicatoren. Opgehaald van
http://www.schoolcijferlijst.nl/INDICATOREN.htm
Souissi, M., & Itoh, K. (2006). Implementing the Balanced Scorecard. Journal of Corporate Accounting
& Finance, 17(3), 57-61.
Spijkerman, C. (2013, September 19). In 2017 moet leraar verplicht een diploma hebben. Opgehaald
van NRC: http://www.nrc.nl/carriere/2013/09/19/in-2017-moet-leraar-verplicht-eendiploma-hebben/
52
Valiris, G., Chytas, P., & Glykas, M. (2005). Making decisions using the balanced scorecard and the
simple multi-attribute rating technique. Performance Measurement and Metrics, 6(3), 159171.
Van der Steeg, v. d., Vermeer, N., & Lanser, D. (2011). Nederlandse onderwijsprestaties in perspectief.
Den Haag: Centraal Planbureau.
Voelpel, S., Leibold, M., & Eckhoff, R. (2006). The tyranny of the Balanced Scorecard in the innovation
economy. Journal of Intellectual Capital, 7(1), 43-60.
VO-Raad. (2011). Code ‘Goed onderwijsbestuur’ in het voortgezet onderwijs. Utrecht: VO-Raad.
VO-Raad. (2013). Financiën voortgezet onderwijs. Utrecht: VO-Raad.
Walters, D. (2012, Februari 16). Onderwijskwaliteit volgens Van Bijsterveldt. Opgehaald van NRC:
http://weblogs.nrc.nl/onderwijsblog/2010/02/16/onderwijskwaliteit-volgens-vanbijsterveldt/
Wendy, J., & Hoque, Z. (2000). Linking balanced scorecard measures to size and market factors:
Impact on organizational performance. Journal of Management Accounting Research, 12, 117.
53
Download