3 december inclusie en toegankelijkheid

advertisement
Inclusie en Toegankelijkheid
Wmo.Zo
3 december 2014
Gerry Vrielink
Ruth Deddens
Programma
19.00 uur inloop en welkom
19.15 uur De juridische basis van inclusief
beleid (quiz)
19.40 uur wat is toegankelijkheid?
20.00 uur film
20.15 uur pauze
20.30 uur aan de slag met QuickScan
Vraag 1
Staat er in de grondwet dat gelijke
gevallen gelijk behandeld dienen te
worden?
Vraag 2
In 1993 zijn de standaardregels opgesteld voor
gelijke kansen en mogelijkheden voor mensen
met een handicap door de VN
Geeft dit VN-verdrag nieuwe mensenrechten?
Vraag 3
Nederland streeft ernaar om in 2015 het
verdrag te ratificeren.
Vergroot dat de juridische basis gelijke
rechten van mensen een beperking?
Vraag 4
Kent de wet gelijke behandeling voor mensen
met een beperking ook verbod op anders
behandelen van hen op het terrein van
goederen diensten en bejegening?
Vraag 5
Dat wet gelijke behandeling geldt,
Houdt dat ook in dat het wetboek van strafrecht
hierin geldt?
Vraag 6
Bestaat er in de nieuwe Wmo straks een
resultaatverplichting op gebied toegankelijkheid?
Vraag 7
Alle gebouwen moeten voldoen aan het
bouwbesluit. Alle soort gebouwen hebben eigen
eisen (woningen, winkels, hotels, kantoren)
Betekent dit dat die gebouwen dus goed
toegankelijk zijn voor mensen met een
beperking?
Vraag 8
Moeten gebouw met een verblijfsgebied van 350
m2 toegankelijk zijn?
Vraag 9
Bij toepassing van de NEN 1814 wordt aan de
toegankelijkheidseisen voldaan van het
bouwbesluit.
Betekent dat dan wat aan de NEN 1814 goed
toegankelijk is voor bijvoorbeeld een elektrische
rolstoel?
Vraag 10
Er zijn naast de NEN 1814 nog een aantal
normeringen denk aan:
ITS
NPR 1815
Handboek toegankelijkheid
Crowe
Woonkeur
Landelijke toegankelijkheidscode
Hebben die een wettelijke verankering?
Waarom nu
investeren in
toegankelijkheid?
1. Verscherpte wet- en regelgeving
• VN-verdrag inzake rechten van mensen met
een handicap
• Resultaatverplichting Wmo 2015
• Bouwbesluit en omgevingswet (in
ontwikkeling)
2. Maatschappelijk belang
3. Financieel belang
BTBU
Bereikbaar
Toegankelijk
Bruikbaar
Uitgangkelijk
- Kan ik er komen
- Kan ik er in
- kan ik het gebruiken
- kan ik er ook weer uit bij
calamiteiten
Leefterreinenbloem
Thuis
Werk, school
en dagbesteding
Sport, kunst
en cultuur
Openbaar leven
Religie en zingeving
fysiek/mentaalU
- Omgeving en vervoer
- Informatie
- Fysieke toegankelijkheid
- Mentale toegankelijkheid
- Ondersteuning en aanpassingen
Duur?
• Vriendelijk meedenken kost niets
• Veel bereiken met eenvoudige aanpassingen
• Hoe eerder hoe goedkoper
• Kosten/baten
• Subsidiemogelijkheden
Kostenbesparing
:
Zo vroeg en integraal mogelijk:
- Analyse gegevens kwantiteit/kwaliteit
- Kaders stellen.
- Plan van aanpak
- Uitvoeren
- Monitoren
- Handhaven
Afsluiting
Download