Een kwestie van management

advertisement
Toegankelijkheid:Eenkwestievanmanagement
Toegankelijkheidimplementerenindeontwikkelingvanjewebsite?Ditstappenplanhelptje
methetrealiserenhiervan.Degenoemdestappenhoefjenietperseindezevolgordete
doorlopen,alsjealleonderdelenmaaraanbodlaatkomen.Tip:herhaaldestappenopgezette
tijdenomjetoegankelijkheidsprocesteverbeteren.
Opstarten
Succesvollewebtoegankelijkheidstaatofvaltbijdematewaarinhetisverankerdinde
organisatiecultuurendedagelijkseprocessen.Omhierinteslagenzuljetoegankelijkheid
moetenstroomlijnenmetdebestaandeorganisatiepraktijk.Formuleerencommuniceer
heldere,meetbaredoelenengaomtafelmetstakeholders,zodatjedraagvlakcreëertvoor
toegankelijkheidbinnendeheleorganisatie.
Begriplegtdebasis
Onderzoekhetthematoegankelijkheid,enformuleerwaaromditzobelangrijkisvoorje
organisatie.Hoebeterjijenjecollega’ssnappenwaartoegankelijkheidomgaat,deste
effectieverbenjeinstaatomhetteimplementerenenuitterollenbinnenjeorganisatie.
Bekijkhethuidigeorganisatieklimaat
Onderzoekhoehetopditmomentisgesteldmettoegankelijkheidinjeorganisatie,gekoppeld
aandewettelijkeverplichtingendieerzijn.Zokunjebepalenwaterconcreetmoetgebeuren
omdetoegankelijkheidteverbeteren.Datverstevigtjepositieingesprekkenmetstakeholders,
waarondermanagement.
Plannen
Eengoedbeginishethalvewerk.Zorgvuldigeplanningisessentieelwanneerje
webtoegankelijkheidsuccesvolwiltimplementereninjeorganisatie.Ditvergteengoedinzicht
indebenodigdewerkzaamheden,detaakverdelingendeplanning.
Ontwikkeltoegankelijkheidsbeleid
Legdetoegankelijkheidsdoelen,degewenstereikwijdteenbijhorendeverantwoordelijkheden
voorjeorganisatievast.Toegankelijkheidsbeleidvarieertperorganisatie,maariniedergeval
dienjevastteleggenwelketoegankelijkheidsstandaardenjenastreeftenwanneerjeverwacht
jedoelentebehalen.
Verantwoordelijkhedenbeleggen
Weesjebewustvandeverschillenderollendienodigzijnomalletakengoeduittekunnen
voeren.Legdeverantwoordelijkheidvoortoegankelijkheidbijdeindividuelemedewerkers,en
zorgervoordathuntaakomschrijvingenhelderzijn.
Stichting Accessibility ● Christiaan Krammlaan 2, 3571 AX Utrecht (The Netherlands)
AccessibilityNL
T +31 (0)30 239 8270 ● F +31 (0)30 239 8238 ● [email protected] ● www.accessibility.nl
KvK Utrecht 30171355 ● Bankrelatie NL73 INGB 066 74 00 028 ● BTW nr. NL 810247562B01
Op al onze activiteiten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing die op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden en die gedeponeerd zijn bij de KvK te Utrecht.
Digitale toegankelijkheid voor iedereen
Bepaalbudgetenmiddelen
Zorgervoordatdemiddelen–inclusiefbudgetten–voorjetoegankelijkheidsactiviteiten
vastgelegdzijn.Vergeetdaarinnietdebenodigdeinspecties,trainingen,auditsen
gebruikerstestenoptenemen.
Brengdeorganisatieinkaart
Onderzoekwelkemiddelen,processenenmaterialenjeorganisatiealinhuisheeftomje
toegankelijkheidsactiviteitenteontplooien.
Brengjewebsite(s)inkaart
Onderzoekwelkeonderdelenindebestaandewebsite(s)aangepakt,ofjuistmetrustgelaten
moetenworden.Startmeteengedetailleerdtoegankelijkheidsonderzoekvandewebsites,een
zogeheten0-meting.Datgeeftinzichtindekwesties,dekennisdiejenodighebtendeomvang
vanhetproject.
Richteenmonitoringprocesin
Zorgvooreenmonitoring-enrapportageproces,zodatjejetoegankelijkheidsprojectkunt
volgeneneventueelbijsturen.Concretemijlpalenhelpenjeomjedevooruitganginjeprojectte
kwantificeren.Zorgervoordatiederemijlpaalspecifiekeenmeetbarecriteriabevat.
Betrekjestakeholders
Zorgvoordraagvlakenondersteuningopdelangetermijndoorregelmatigmethet
managementenanderestakeholdersomtafeltegaan,zodatjedevoortgang,uitdagingenen
resultatenkuntbepreken.
Implementeren
Zorgervoordattoegankelijkheidinhetgeheleproductieprocesisverweven.Zobespaarje
kostenenwaarborgjedekwaliteitvanhetresultaat.Startmetdeaanpassingendiegemakkelijk
intevoerenzijn,endeeldevoortgangsontwikkelingen,zodatjedraagvlakenbetrokkenheid
behoudt.
Bouwaankennisenvaardigheden
Verstevighettoegankelijkheidsbewustzijnenvergrootdebasiskennisen–vaardighedenbij
medewerkersdieeenbelangrijkerolinhetproceshebben.
Integreerdoeleninbeleid
Creëereenkaderzodattoegankelijkheidgedragenwordtindegeheleorganisatie.Integreerje
toegankelijkheidsdoeleninhetbeleidendeorganisatieprocessen.Zospreidjede
verantwoordelijkheden,enzorgjeervoordattoegankelijkheideenintegraalonderdeelblijft
vormenvandedagelijksegangvanzakenbinnendeorganisatie.
Verdeeldetakenenondersteundeuitkomsten
Verdeeldetakenopbasisvandoelenenverantwoordelijkheden.Houddevoortganginde
gatenenzorgindiennodigvoorondersteuning.
Evalueeropgezettetijden
Komjeproblementegen?Identificeerzezovroegmogelijkinhetproces,zodatjeoptijdkunt
bijsturen.Daarmeehoudjedekostenlaagenverkleinjemogelijkerisico’s.
Digitale toegankelijkheid voor iedereen
Prioriteerissues
Maakeenprioriteitenlijstvandeverschillendeaantepakkenonderdelen,gekoppeldaanhun
complexiteitenimpact.Eenvoudigeissuesmeteenhogeimpactbehandeljealseerste.Doorje
ineersteinstantieterichtenopdit‘laaghangendfruit’haaljeeenmaximaalrendementuitde
beschikbaremiddelen.
Monitorencommuniceerdevoortgang
Monitordevoortgangrichtingdetoegankelijkheidsdoelenencommuniceerdesuccessenénde
uitdagingen.Daarleertjeorganisatievan.Ookkweekjezosteunenbewustzijnvoor
toegankelijkheid.
Verankeren
Hebjeiedereenaanboordalshetgaatomtoegankelijkheid?Houddatmomentumvast!
Daarmeezorgjeervoordathetthemaopiedersnetvliesblijft,enopenjededeurennaar
nieuweprojecteninrelatietottoegankelijkheid.Houdcontent,organisatieprocessenen
middelenregelmatigtegenhetlicht,wantdaarmeezorgjeervoordattoegankelijkheideen
prioriteitblijftendatmogelijkekinkenindekabeloptijdbovenwaterkomen.Een
rapportagesysteemhelptjeominkaarttebrengenwaareventueleactieenopvolgingnodigis.
Monitorwebsite(s)
Wanneeraancontentwordtgesleuteld,kandetoegankelijkheidverminderen.Grijpdeze
momentenaanalskansenvoorverbetering.Monitordeveranderingenopdewebsiteom
problemenenoplossingenteidentificeren.
Blijfingesprekmetstakeholders
Werksamenmetstakeholdersomtoegankelijkheidopdeagendatehouden.
Volgstandaardenenwetgeving
Blijfopdehoogtevan(veranderingenin)regelgevingomtrenttoegankelijkheid,zodatjealtijd
volgensdelaatstenormenenstandaardenwerkt.
Stemafopnieuwetechnologieën
Zorgdatwebsite-enbesturingssystemenaltijdgeüpdatetezijn.Inventariseerwelke
technologie(browsers,CMS,ondersteunendetechnologieën)voorjouw
toegankelijkheidsprocesvanwaardezijn,enhoudindegatenhoeupdatesjouw
functionaliteitenbeïnvloeden.
Maakgebruikvanbezoekersfeedback
Geefgebruikersdemogelijkheidomfeedbacktegevenopdetoegankelijkheidvanjewebsite(s)
engebruikdezeinformatieomproblementeidentificerenenverbeteringendoortevoeren.
Zorgerbovendienvoordathetklantcontactcentrumweethoehetkanondersteunenin
kwestiesovertoegankelijkheid.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards