Motoriek en autisme spectrum stoornis

advertisement
Harry Crombag


Kinderfysiotherapeut verbonden aan
“De Bundeling”, centrum voor
fysiotherapie en scholing, manuele
therapie en kinderfysiotherapie met
het speerpunt de jonge zuigeling
van 0-2 jaar.
www.debundeling.com
© H.M.B. Crombag
1
Harry Crombag
Onderwijsactiviteiten

Cursus kinderneurorevalidatie als NDTsenior tutor.

Cursusleider en docent op de cursus
Fysiotherapie en Ontwikkelingsstoornissen
bij kinderen van 0-2 jaar

Docent (vervangend) Master Opleiding
kinderfysiotherapie bij AVANS+ te Breda

Docent Huisartsen Opleiding voor het
kleine onderdeel Normale motorische
ontwikkeling en zijn afwijkingen
www.sbok.nl
© H.M.B. Crombag
2
Directe Toegankelijkheid (DTF)
A.
B.
C.
D.
Ontstaanswijze
Rode vlaggen
Cijfers
Knelpunten
Samenwerking
Verbeterpunten
© H.M.B. Crombag
3
Directe Toegankelijkheid
A. Ontstaanswijze


Vanaf 2006 is de BIGgeregistreerde
(kinder)fysiotherapeut direct
toegankelijk
4 oktober 2005 is het wetsvoorstel
door de 1e Kamer aangenomen.
© H.M.B. Crombag
4
Directe Toegankelijkheid
A. Ontstaanswijze
Voor het zover was:

Verplichte scholing van alle
(kinder)fysiotherapeuten gedurende
2 dagen in 2005.

Scholing vooral gericht op pluis/niet
pluis gevoel en het voorkomen dat
“rode vlaggen”gemist worden
© H.M.B. Crombag
5
Directe Toegankelijkheid
B. Rode vlaggen
Er is een rode vlaggenlijst ontwikkeld.





Lijst is door + 200 kFT-ers gescoord
VAS-score van 1-5
1 staat voor een bekend patroon
5 staat voor een rode vlag,
terugverwijzen naar huisarts
1, 2, 3 staat voor bekend patroon kFtbehandeling kan aanvangen al of niet met
verdere diagnostiekaanvraag
© H.M.B. Crombag
6
Directe Toegankelijkheid
B. Rode vlaggen
In absolute zin:
regressie
hemiparese
In relatieve zin:
heupdysplasie
© H.M.B. Crombag
7
Directe Toegankelijkheid
B. Rode vlaggen



Voor meer informatie ga naar
www.nvfk.nl
Klik op DTF
Daar vindt u: Het ontwikkelen van een
rode vlaggenlijst als hulpmiddel bij de
kinderfysiotherapeutische besluitvorming
in de directe toegankelijkheid
kinderfysiotherapie, geschreven door
Harry Crombag en prof. Bouwien SmitsEngelsman
© H.M.B. Crombag
8
Onbelangrijk
Zeer
belangrijk
Rode vlaggen Kinderfysiotherapie t.a.v. ontwikkeling
Algemeen
1
Sterk afwijkende ontwikkeling of een disharmonische ontwikkeling of
een afbuiging of knik in de ontwikkeling, waarvoor geen verkla-ring,
zowel op motorisch, mentaal of gedragsmatig gebied (o.a. niet
gediagnos-ticeerde contactstoornis, onverklaarbare bewegingsarmoede en gebrek aan initiatief, al of niet in combinatie niet dysmorfe kenmerken
RV
2
Ziekten in de familie, geuit in de anamnese, die op basis van erfellijkheid een aanwijzing kunnen zijn voor de afwijkende ontwikkeling.
Zeer belangrijk bij volgende kinderwens
RV
3
Maligniteiten, ernstige ziekten of onbegrepen klachten in de voorgeschiedenis.
RV
4
Ontstekingsverschijnselen/zwelling lokaal: calor, rubor, dolor tumor.
Of onverklaarbare koortst c.q. koortstaanvallen.
RV
5
Herhaalde traumata of frequente onverklaarbare letsels met bezoeken aan wisselende hulpverleners (o.a. onverklaarbaar vallen met
herhaald letsel). Kind ziet verwaarloosd uit.
RV
6
Ernstige eetproblemen, overgeven, braken, niet eten, voedelsel
weigeren, veelvuldig verslikken. Projectiel braken.
RV
© H.M.B. Crombag
1
2
3
4
5
0
0
2
12
58
0
1
22
26
24
0
3
14
18
136
0
0
3
13
56
0
0
5
19
48
0
0
1
16
60
9
Onbelangrijk
Zeer
belangrijk
Rode vlaggen Kinderfysiotherapie t.a.v. ontwikkeling
Algemeen
7
Gewichtsverandering (stilstand, vermagering) zonder verklaarbare
oorzaak.
RV
8
Onverklaarbaar, aanhoudend huilgedrag / ernstige problemen in
state regulation. Toenemend belangrijk in combinatie met andere
signalen.
RV
9
Signalen van algehele malaise, zwak, slap, uitdrogingsverschijnselen
RV
© H.M.B. Crombag
1
2
3
4
5
0
0
10
16
21
0
3
6
17
47
0
9
8
47
47
10
Directe Toegankelijkheid
B. Rode vlaggen
Confrontatie rode vlaggen in absolute zin
Kind met aangeboren flexie
contractuur/trigged fingers in
middel/wijsvinger

–
Ontwikkelde hydrocephalus, latere diagnose
ongebalanceerde diagnose translocatie 18e en 6e
chromosoom
Kind met plagiocephalie
Flucturerende schedelnaad

–
Juveniel xanthogranuloom, goedaardige tumor die
operatief verwijderd is
© H.M.B. Crombag
11
Directe Toegankelijkheid
C. Cijfers

Vanaf 2006 – 2009 (heden)
–
Aantal verwijzingen kFT:
–
Aantal DTF kinderfysiotherapie: 25 á 30%
© H.M.B. Crombag
70 á 75%
12
Directe Toegankelijkheid
C. Cijfers


Cijfers zijn relatief
De meeste DTF komen via de CBarts en de jeugdarts
© H.M.B. Crombag
13
Directe Toegankelijkheid
D. Knelpunten

Jeugdartsen 0-19 mogen nog
steeds niet rechtstreeks verwijzen
naar een specialist. Men probeert
via AJN/GGD afspraken te maken
met de zorgverzekeraars. Tot nu
toe nog geen erkenning

Bron: Agina Bernhard, Miriam van
de Voort
© H.M.B. Crombag
14
Directe Toegankelijkheid
D. Knelpunten

De huisarts krijgt een formulier van
de CB-arts ter informatie.

De huisarts krijgt een
screeningsformulier van de
kinderfysiotherapeut ter informatie
© H.M.B. Crombag
15
Directe Toegankelijkheid
D. Knelpunten

De regering inclusief J.P.B. heeft
ons toch minder regels en minder
administratieve rompslomp beloofd.
© H.M.B. Crombag
16
Directe Toegankelijkheid
Verbeterpunten



Als een kind door de huisarts wordt
gezien: verwijzing conform ZF richtlijn
Verwijzing van CB-arts zou ik als
verwijzing willen beschouwen en niet
meer als DTF.
Ouders die rechtstreeks vanwege welke
reden dan ook naar de kFT komen, dat
zijn echte voorbeelden van DTF.
© H.M.B. Crombag
17
Directe Toegankelijkheid
Verbeterpunten

Bestuur AJN/GGD en bestuur NVFK
zetten dit punt op de agenda

Daarna ziektekostenverzekeraars
over de streep trekken
© H.M.B. Crombag
18
Directe Toegankelijkheid
Verbeterpunten

Goede afspraken hoe we elkaar op
een eenduidige manier kunnen
informeren via verslaglegging.
Daarbij ook naar elkaar uitspreken
welke informatie we belangrijk
vinden om van elkaar te ontvangen
© H.M.B. Crombag
19
Directe Toegankelijkheid
Samenwerking
Mooi voorbeeld van landelijke samenwerking

Kernredactie van Adviesgroep.
–
–
Richtlijn voorkeurshouding en plagiocephalie
Vertegenwoordigers van jeugdartsen,
huisartsen, kinderfysiotherapeuten, CB-artsen,
verpleegkundigen, verloskundigen,
gynaecologen trachten bovengenoemde richtlijn
te ontwikkelen en ernaar te handelen
© H.M.B. Crombag
20
Directe Toegankelijkheid
Samenwerking
Op lokaal niveau

Er staat een samenwerking tussen
CB-artsen en CB-verpleegkundigen,
kinderartsen, maatschappelijk werk,
Peda/psychologen, kinderfysiotherapeuten op stapel

Het is nog te prematuur om hier
mededelingen over te doen
© H.M.B. Crombag
21
Dank U voor uw aandacht
© H.M.B. Crombag
22
Download