Ook Vlaams minister van mobiliteit Kathleen Van Brempt nam

advertisement
Staten Generaal Verkeersslachtoffers
Engagementen van Vlaams minister van Mobiliteit Van Brempt
Vlaams minister van mobiliteit Kathleen Van Brempt nam enkele
concrete engagementen ten aanzien van de aanbevelingen van de
verenigingen. Voor wat betreft haar beleidsdomeinen zijn er twee
grote raakvlakken met verkeersslachtofferschap: verkeersveiligheid
en toegankelijkheid. De voornaamste opdracht ligt uiteraard in het
verkeersveiligheidsbeleid.
Preventie,
sensibilisatie
en
mobiliteitseducatie moeten zoveel mogelijk ongevallen en dus ook
slachtoffers vermijden en mensen leren omgaan met de gevolgen.
Daarnaast verbindt Kathleen Van Brempt zich tot enkele concrete
engagementen
naar
toegankelijkheid
toe.
Ook
mensen
die
het
slachtoffer zijn geworden van een verkeersongeval, hebben nood aan
en recht op een goede mobiliteit.
Educatie
- We blijven investeren in verkeerseducatie. Momenteel gaat er
jaarlijks 700.000 euro naar educatie en sensibilisatie in en
rond scholen.
o In een verder overleg met de minister bevoegd voor
Onderwijs
zal
gekeken
worden
in
welke
mate
de
verkeerseducatie, specifiek in het secundair onderwijs,
meer aandacht kan krijgen.
o Er komt dit jaar een bijzonder focus op educatie en
sensibilisatie in het secundair onderwijs
- Het project Verkeersgetuigen in Limburg wordt voortgezet. We
gaan ook na hoe we dit project kunnen uitbreiden naar alle
Vlaamse secundaire scholen, bv. door middel van een DVD.
Hiervoor zullen ook de nodige budgetten worden voorzien.
- We gaan het project Emobiel verbeteren en promoten onder
leerkrachten,
om
de
Emobiel
voor
leerkrachten
gebruiksvriendelijker en aantrekkelijker te maken. In totaal
zullen er een 10 tal Emobiels (reactief en proactief samen)
geproduceerd worden. De Emobiel is een trolley waarin
materialen en achtergrondinformatie gebundeld worden aangeboden
aan leerkrachten om in de klas een gepaste eerste reactie te
bieden aan leerlingen die op één of andere wijze betrokken
waren bij een verkeersongeval. Hiervoor wordt bijna 60.000 euro
uitgetrokken.
Sensibilisatie
- We gaan minstens één keer per jaar een affichecampagne voeren
rond tolerantie en menselijkheid in het verkeer en op het
openbaar vervoer. Hierbij zal ook aandacht worden besteed aan
verdraagzaamheid tegenover mensen met beperkingen.
- naar aanleiding van europees jaar gelijke kansen 2007 een week
van Universal design te organiseren waarin de toegankelijkheid
voor mensen met beperkingen centraal staat.
- In het kader van het veiligheidsplan voor het openbaar vervoer
te zoeken naar het bijbrengen van een veilige verkeers- en
mobiliteitsgedrag met respect voor alle medeweggebruikers.
Daarvoor dienen bijkomende initiatieven te worden ontwikkeld en
vertaald, ook in de eindtermen van het secundair onderwijs.
Toegankelijkheid
-
-
-
-
-
De inspanningen die De Lijn levert op vlak van toegankelijkheid
zullen we voortzetten. In een gefaseerde aanpak moet tegen eind
2007 het openbaar vervoer toegankelijk worden verklaard in 22
supplementaire stedelijke gebieden, bovenop de huidige 9
gebieden.
We
nemen
de
specifieke
noden
van
mensen
met
een
mobiliteitsbeperking mee als specifiek aandachtspunt op te in
de chauffeursopleiding bij De Lijn, o.a. door:
o richtlijnen te formuleren met betrekking tot het vervoer
van rolstoelgebruikers en reizigers met een visuele
handicap in het handboek voor chauffeurs van De Lijn
(tegen 1 april 2007).
o toegankelijkheid als één van de items naar voor te
schuiven tijdens de voortgezette opleiding van chauffeurs
(jaarlijks één dag).
Er komt een kader om een basis toegankelijke vervoersservice
aan te bieden aan personen met een mobiliteitsbeperking in
Vlaanderen. Bij de uitwerking van deze service zal de reiziger
centraal staan. Er wordt gestreefd naar een eenvormige,
toegankelijke, kwalitatieve en betaalbare service, die in de
mate van het mogelijke dezelfde principes hanteert als het
openbaar vervoer.
We kiezen voor een inclusieve benadering, waarbij het aangepast
vervoer complementair wordt aan het openbaar vervoer. Er moet
m.a.w. maximaal worden gebruik gemaakt van de mogelijkheden die
het openbaar vervoer biedt. Enkel indien het openbaar vervoer
geen optie is, zal beroep kunnen gedaan worden op het
aangepaste vervoer.
Door middel van een proefproject gaan we na hoe we een maximaal
antwoord kunnen formuleren op alle vervoersvragen, zonder dat
de
druk
op
de
alternatieve
vervoersdiensten
(zoals
mindermobielencentrales) stijgt. Het project moet tevens een
indicatie geven van de behoeften van de doelgroep, de
aangepastheid van de vooropgestelde service en de kostprijs
indien deze service wordt uitgebreid naar de rest van
Vlaanderen
Reïntegratie
- We gaan de psychische gevolgen van een verkeersongeval verder
te laten onderzoeken door een onderzoeksplatform. Dit onderzoek
moet een aantal concretere beleidsaanbevelingen aanreiken.
Download