European Commission

advertisement
EUROPESE COMMISSIE
PERSBERICHT
Brussel, 3 december 2012
Digitale agenda: EU stelt regels voor om
overheidswebsites voor iedereen toegankelijk te maken
Meer dan 100 miljoen EU-burgers gemakkelijker openbare onlinediensten laten gebruiken
om werk te zoeken, een auto te registreren, belastingaangifte te doen of een paspoort of
rijbewijs aan te vragen: dat is het doel van nieuwe regels die de Europese Commissie
vandaag op de Internationale dag voor mensen met een handicap voorstelt. Het voorstel
van de Commissie voor een richtlijn over de toegankelijkheid van websites van
overheidsinstanties moet ervoor zorgen dat twaalf soorten websites in de hele EU vanaf
eind 2015 verplicht over standaard-toegankelijkheidskenmerken beschikken. Verplichte
toegankelijkheid moet dan gelden voor essentiële overheidsdiensten, zoals sociale
zekerheid en diensten in verband met de gezondheidszorg, het zoeken naar werk,
inschrijving aan universiteiten en de afgifte van persoonlijke documenten en certificaten
(zie bijlage voor volledige lijst). De voorgestelde nieuwe regels maken ook duidelijk wat
webtoegankelijkheid betekent (technische specificaties, methodiek voor beoordeling,
rapportage, "bottom up"-tests). Daarnaast worden overheden aangemoedigd om deze
regels niet alleen op de verplichte, maar op al hun diensten toe te passen.
Van het voorstel dat vandaag wordt gedaan, zouden met name de 80 miljoen Europeanen
met een handicap en de 87 miljoen Europeanen boven de 65 profiteren. Visueel
gehandicapten kunnen dan bijvoorbeeld naar een beeldomschrijving luisteren als ze een
schermlezer gebruiken, doven of slechthorenden kunnen teksten bij audiobestanden
krijgen en alle delen van een website worden zowel met het toetsenbord als met de muis
toegankelijk.
Als het voorstel wordt aangenomen, kan er een Europese markt voor webtoegankelijkheid
met een omvang van twee miljard euro worden ontsloten; momenteel wordt slechts 10 %
van het potentieel van deze markt verwezenlijkt. Daarnaast zorgt het voorstel ervoor dat
de innovatie wordt bevorderd, waardoor het internet voor alle gebruikers functioneler en
goedkoper kan worden.
Vicevoorzitter van de Europese Commissie Neelie Kroes: "Vandaag de dag heeft nagenoeg
iedereen in het dagelijks leven het internet op de een of andere manier nodig, en we
hebben allemaal recht op gelijke toegang tot online-overheidsdiensten. Met dit voorstel is
dat recht niet meer alleen een idee, maar wordt het werkelijkheid. Daarnaast zorgt het
ervoor dat de marktvoorwaarden beter worden, dat er banen ontstaan en dat overheden
hun websites goedkoper toegankelijk kunnen maken."
Ioannis Vardakastanis, voorzitter van het Europees Gehandicaptenforum staat helemaal
achter de Commissie: "Het Europees Gehandicaptenforum is verheugd over de
wetgevingsvoorstellen voor de toegankelijkheid van overheidswebsites. Hierdoor worden
de burgerrechten versterkt en krijgen 80 miljoen mensen met een handicap toegang tot
openbare diensten. Uiteindelijk dienen alle obstakels te worden verwijderd en alle
internetproducten en -diensten op de eengemaakte markt toegankelijk te worden."
IP/12/1305
Als er één pakket van toegankelijkheidsregels is, kunnen ontwikkelaars hun producten en
diensten in de hele EU aanbieden, zonder extra kosten voor aanpassingen en andere
moeilijkheden.
De voorgestelde richtlijn gaat nu naar de Raad van ministers van de EU en het Europees
Parlement om te worden goedgekeurd.
De lidstaten moeten de richtlijn dan uiterlijk op 30 juni 2014 in nationale regels en
voorschriften omzetten. Van de lidstaten beschikken er al 21 over nationale wetgeving of
maatregelen inzake webtoegankelijkheid, maar er wordt te weinig voortgang geboekt.
Met het voorstel van vandaag komt de Commissie tegemoet aan actie 64 van de Digitale
agenda voor Europa en artikel 9 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de
rechten van personen met een handicap (UNCRPD).
Achtergrond
De toegankelijkheid van de websites van overheidsinstanties laat momenteel veel te
wensen over. Slechts een derde van de 761 000 websites van de publieke sector en
overheden in Europa is volledige toegankelijk, hoewel er technische oplossingen
beschikbaar zijn, waarvan een aantal de laatste 15 jaar met onderzoeksfinanciering van
de EU is ontwikkeld.
Toegankelijkheid van websites is het geheel van beginselen en technieken die moeten
worden toegepast bij het bouwen van websites om de inhoud daarvan voor alle gebruikers
toegankelijk te maken, met name voor degenen met een handicap1. Hiervoor bestaan
internationaal erkende en technologisch neutrale richtsnoeren: de succescriteria en
conformiteitseisen niveau AA in versie 2.0 van de richtsnoeren inzake toegankelijkheid van
webinhoud (WCAG 2.0) van het World Wide Web Consortium (W3C). Er wordt momenteel
in het kader van "mandaat 376 van de Europese Commissie" een Europese norm
ontwikkeld die de toegankelijkheid van websites omvat en op deze richtsnoeren is
gebaseerd. Deze norm zou al in 2014 beschikbaar kunnen zijn.
Een voorbeeld van onderzoek dat door de EU is gefinancierd, is het project WAI-Age,
waarbij naar de specifieke behoeften van oudere gebruikers is gekeken. De resultaten
daarvan worden geïntegreerd in de nieuwe versie van WCAG 2.0.
De Commissie zal in overleg met overheden, de sector en diverse organisaties, waaronder
het Europees Gehandicaptenforum, ernaar streven bestaande nationale verplichtingen en
uitgaven inzake de toegankelijkheid van overheidswebsites optimaal te benutten en de
goedkeuring en toepassing van deze cruciale regels te bespoedigen.
1
Volgens het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een
handicap zijn personen met een handicap ook personen met langdurige fysieke, mentale,
intellectuele of zintuiglijke beperkingen die hen, in wisselwerking met diverse
belemmeringen, kunnen beletten volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen
in de samenleving te participeren.
2
Nuttige links
Meer informatie over de toegankelijkheid van overheidswebsites
Europese Commissie – mensen met een handicap
Eurobarometer-enquête – Attitudes ten aanzien van toegankelijkheid in de EU
Website van de Digitale Agenda
Website van Neelie Kroes
Volg Neelie Kroes op Twitter
Contact:
Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU
Linda Cain (+32 2 299 90 19)
3
Bijlage 1
Websites die onder de voorgestelde EU-richtlijn inzake de
toegankelijkheid van websites van overheidsinstanties vallen
(1)
Inkomstenbelasting: aangifte, aanslag
(2)
Diensten van arbeidsbureaus
(3)
Socialezekerheidsuitkeringen:
werkloosheidsuitkeringen,
ziektekosten (vergoeding of directe verrekening), studiebeurzen
(4)
Persoonlijke documenten: paspoorten of rijbewijzen
(5)
Voertuigregistratie
(6)
Aanvraag bouwvergunning
(7)
Aangifte bij de politie, bijvoorbeeld van diefstal
(8)
Openbare bibliotheken, bijvoorbeeld catalogussen en zoekinstrumenten
(9)
Aanvraag en levering van geboorte- of huwelijksakten
(10)
Inschrijving hoger onderwijs of universiteit
(11)
Adreswijziging
(12)
Diensten in verband met de gezondheid: interactief advies over
beschikbaarheid van diensten, onlinediensten voor patiënten, afspraken
4
kinderbijslag,
de
Download