Digitale dienstverlening gemeenten nog steeds onder de

advertisement
Persbericht
Utrecht, 4 mei 2012
Digitale dienstverlening gemeenten nog steeds onder de maat
Viziris en CG-Raad hebben onderzoek laten uitvoeren onder inwoners
van 58 willekeurige gemeenten. Specifieke digitale dienstverlening aan
de burger maar ook andere praktische digitale informatie bleek slecht
vindbaar of niet bruikbaar. En dat terwijl de meerderheid van de
respondenten wel ervaring had met het gebruik van internet. De
conclusie is dan ook dat de dienstverlening via het internet nog altijd te
kort schiet.
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode januari-februari 2012. Deelnemers aan
het onderzoek kregen een aantal opdrachten: Informatie opzoeken over het
ophalen van groenafval en het vinden van informatie over en het aanvragen van
een gehandicaptenparkeerkaart. Meer dan 50% van de respondenten was niet in
staat om de gevraagde informatie eenvoudig op de website van zijn of haar
gemeente te raadplegen. 29% kon deze informatie zelfs helemaal niet vinden.
58% lukte het niet om online de gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen.
Van de respondenten gaf 36% aan een beperking te hebben. 58% was blind of
slechtziend, 14% had een handbeperking en 19% had meer dan één beperking.
De meerderheid van deze doelgroep (55%) gaf aan ervaring te hebben met het
lezen, zoeken en winkelen op internet. Opvallend was dat de respondenten bij de
drie gemeenten in het onderzoek die in het bezit zijn van een Waarmerk
drempelvrij.nl certificaat (Leiden, Breda en Den Haag) geen problemen hebben
ondervonden bij zoeken of invullen van informatie.
Eerder deed Stichting Accessibility onderzoek naar de toegankelijkheid van
websites van gemeenten. Daaruit bleek dat 92% van de websites niet voldeed
aan de richtlijnen voor minimale toegankelijkheid.
De uitkomsten van dit onderzoek laten zien wat dit in de praktijk betekent voor
gebruikers: burgers met en zonder beperking kunnen niet overweg met
verreweg de meeste websites van gemeenten. Met de verdergaande
digitalisering van de dienstverlening van de overheid ziet de CG-Raad dit als een
groot probleem.
In 2008 zijn er tussen de diverse overheden afspraken gemaakt om in 2010 aan
de Webrichtlijnen te gaan voldoen. Hierin zijn eisen voor toegankelijkheid van
websites vastgelegd. Het voldoen aan de Webrichtlijnen wordt aangetoond met
een Waarmerk drempelvrij.nl certificaat. De Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties heeft aangegeven met een Algemene Maatregel van Bestuur
(AMvB) te komen als niet op korte termijn wordt voldaan aan de richtlijnen.
De CG-Raad pleit er voor om bij de bouw van elke nieuwe website van de
overheid, in het bijzonder die van gemeenten, het behalen van een Waarmerk
drempelvrij.nl certificaat verplicht te stellen. Het zou daarnaast goed zijn als
gemeenten, naar model van de Rijksoverheid, alle websites op eenzelfde wijze
zouden presenteren. Dat zorgt voor een eenduidige presentatie naar de burger
en scheelt naar verwachting enorm in de ontwikkelkosten.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards