De weg naar succes - Rotary club Rijswijk

advertisement
De weg naar succes
Bevorderende factoren voor de participatie
van 2e generatie vrouwen met een nietwesterse achtergrond
Wil van Nunen
Resultaten uit eigen onderzoek
Participatie van 2e generatie Marokkaanse en
Turkse vrouwen in Utrecht met een overwegend
HBO/WO achtergrond.
Persoonlijke portretten van vluchtelingvrouwen
over hun integratieproces: van verwachtingen
naar werkelijkheid
Aandachtspunten voor werving
nieuwe leden
Interviewbundel met een
samenvatting van relevante
resultaten uit onderzoek van het
SCP naar de onderwijspositie en
sociaal/economische positie van
vrouwen uit de doelgroep
Kenmerken van de huidige positie van Turkse en
Marokkaanse vrouwen in Nederland
• Er is veel belangstelling (politiek) voor de positie van
migrantenvrouwen
• In vergelijking met hun ouders heeft de 2e generatie een
enorme sprong gemaakt in opleidingsniveau; meisjes doen
het beter dan jongens
• Het aantal Turkse en Marokkaanse vrouwen op de
arbeidsmarkt is de laatste 10 jaar gestegen maar blijft fors
achter bij de participatie van autochtone vrouwen
• Een punt van zorg blijft de positie van
huwelijksmigranten
Perspectief voor de nabije toekomst
Ouders hebben hoge onderwijsambities.
Met name Marokkaanse meisjes hebben emancipatoire
toekomstwensen over loopbaan, gezinsvorming en
rolverdeling tussen man/vrouw.
Meer westerse patronen in relatie- en gezinsvorming zijn
gunstig voor de arbeidsparticipatie.
Mogelijke knelpunten
De verschillen tussen partners met een niet-westerse
achtergrond over taakopvatting thuis en buitenshuis kunnen
groot zijn.
De sociaal/culturele context (familie, traditie, religie) kan
emancipatie in de weg staan.
Negatieve beeldvorming over en discriminatie van nietwesterse werknemers kan participatie schaden
Methodiek eigen onderzoek
Interviews met 20 respondenten (2e generatie) met open
vragen en enkele stellingen over de hulpbronnen die van
invloed zijn geweest op huidige positie.
De vragen hebben betrekking op:
•
thuissituatie (opvoeding, ouders)
•
onderwijs en studie
•
omgevingsinvloeden (vrienden)
•
werkkring en toekomstambities
Resultaten uit eigen onderzoek (1)
Respondenten toonden sterke persoonlijke kracht en
doorzettingsvermogen om eigen ambities te realiseren.
Onderwijs wordt als de toegangspoort tot een goede
maatschappelijke positie ervaren.
Respondenten wilden zich bewijzen t.o.v. de eigen
groep en autochtonen.
De mentale steun van ouders en familie is cruciaal
voor de eigen ontplooiing.
Positieve feedback en waardering voor persoonlijke
kwaliteiten was onontbeerlijk (docent, werkgever)
Resultaten uit eigen onderzoek (2)
Respondenten gaven aan andere positieve voorbeelden uit
de eigen groep te hebben gemist om zich aan te spiegelen:
een mentor, gids. Zij waren zelf wel regelmatig mentor voor
andere, jongere familieleden
Men gaf ook aan het leven in en met twee culturen soms
lastig te vinden:
• de opvoeding van eigen kinderen in Nederland
• de communicatie met partner over eigen ambities
• de verwachtingen van familie en school of werkgever
• het gevoel van ‘thuiskomen’ is weg
Uitspraken van respondenten (1)
Mijn docenten vroegen me steeds: “Wat ga je hierna doen?”
De directeur zei tegen mijn vader: “Je moet haar naar een goede
middelbare school sturen.”
Ik heb een sterke drang om me te bewijzen, om te laten zien dat
ik net zo goed kan presteren als zij, of misschien nog wel iets
beter.
Met een woordenboek ernaast spelde ik de krant; zo heb ik
Nederlands geleerd. Of ik probeerde ondertiteling bij een tvprogramma te lezen.
Uitspraken van respondenten (2)
Ik ben in Turkije een verwesterde Europeaan en in
Nederland een buitenlander.
Van mijn buurvrouw leerde ik op de Nederlandse wijze
koffie zetten en zelf boodschappen doen.
Mijn leidinggevende bood me een nieuwe functie: “Je
kunt het aan, ik heb er alle vertrouwen in. Lukt het niet,
dan kun je naar je oude functie terug.”
Aandachtspunten voor werving nieuwe leden (1)
Formuleer waarom uw organisatie het belangrijk vindt om
diversiteit in het ledenbestand na te streven. Wat zijn uw
drijfveren, uw motieven?
Wat heeft uw organisatie de nieuwe doelgroep te bieden:
hoe interessant is uw organisatie voor leden met een nietwesterse achtergrond? Wat heeft de doelgroep u te
bieden?
Wat wilt u over 5 jaar hebben bereikt? Welke investering
is het behalen van de doelstelling u waard?
Aandachtspunten voor werving nieuwe leden (2)
Formuleer de mogelijke drempels in uw organisatie voor leden
met een niet-westerse achtergrond.
Werf via kanalen waar de doelgroep te vinden is (netwerken
van hoogopgeleide allochtonen) om nader kennis te maken met
de doelgroep; organiseer mogelijk een gezamenlijke activiteit.
Werf via de bestaande contacten van de eigen leden; het eigen
netwerk is vaak groter dan men denkt!
Leg contact met lokale organisaties die met de doelgroep
werken
Aandachtspunten voor werving nieuwe leden (3)
Zet in een Plan van Aanpak van 5 jaar de activiteiten, gekoppeld
aan na te streven resultaten en een realistische investering van
tijd.
Download