Kamer wijst besluit - Verstandelijkbeperkt.nl

advertisement
Kamer wijst besluit ‘Algemene
Toegankelijkheid’ af
Op 15 november 2016 heeft de Tweede Kamer het concept besluit ‘Algemene toegankelijkheid
voor personen met een handicap of chronische ziekte’ afgewezen. De reactie van de Kamer komt
overeen met het standpunt van het College voor de Rechten van de Mens en een groot aantal
belangenorganisaties. Naar aanleiding van het besluit lieten zij weten dat het niet aansluit op het
VN-verdrag handicap en geen bijdrage levert aan het toegankelijker maken van de samenleving
voor mensen met een beperking. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) krijgt van de Tweede Kamer tot 15 december de tijd om met een aangepast besluit
te komen.
In een advies aan VWS schreef het College dat het besluit niet concreet en ambitieus genoeg is
en bovendien niet de beoogde rechtszekerheid biedt. Om te voorkomen dat Nederland in strijd
handelt met het VN verdrag handicap, moet het op verschillende punten nader onderbouwd,
uitgewerkt en gewijzigd worden. Alleen dan is het voor aanbieders van goederen en diensten en
werkgevers duidelijk wat er van hen verwacht wordt.
Algemene toegankelijkheid voor mensen met een beperking
Op 1 januari 2017 treedt artikel 2a van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of
chronische ziekte in werking. Dit artikel bepaalt dat aanbieders van goederen en diensten en
werkgevers geleidelijk aan zorg moeten dragen voor de algemene toegankelijkheid voor mensen
met een beperking. In een algemene maatregel van bestuur wordt invulling gegeven aan het
begrip algemene toegankelijkheid. Het besluit ‘Algemene toegankelijkheid voor personen met een
handicap of chronische ziekte’ ligt hieraan ten grondslag.
Over het VN-Verdrag handicap
Eén op de acht Nederlanders heeft te maken met een langdurige fysieke, psychische,
verstandelijke, intellectuele of zintuigelijke beperking. Een deel daarvan heeft nog altijd een
achtergestelde positie, waardoor zij niet volwaardig aan de samenleving kunnen meedoen. Zij
worden vanwege hun beperking niet toegelaten op scholen of door werkgevers niet in dienst
genomen. Ook ervaren zij obstakels als zij van het openbaar vervoer gebruik willen maken of als
zij willen stemmen. Daarnaast ervaren veel mensen met een beperking belemmeringen bij de
toegang tot bibliotheken, winkels, bioscopen, sportfaciliteiten en cafés. Het VN-Verdrag handicap
versterkt de positie van mensen met een beperking omdat het bepaalt dat zij gelijke rechten
hebben op het gebied van wonen, scholing, vervoer, werk en een aantal andere terreinen. De
overheid moet ervoor zorgen dat dit wordt gerealiseerd
bron: mensenrechten.nl
Meer informatie

Motie tegen besluit toegankelijkheid 15 november 2016

Besluit ‘Algemene toegankelijkheid’ biedt onvoldoende houvast
Advies conceptbesluit toegankelijkheid voor personen met een handicap of
chronische ziekte
Mensenrechten.nl/beperking
Brochure VN-verdrag handicap



Download