subsidie

advertisement
TOELICHTING BIJ DE SUBSIDIERING VAN DE
COORDINATOR VAN STRATEGISCHE PROJECTEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Inleiding ............................................................................................................................................ 1
Waarvoor kan een aanvraag worden ingediend?.............................................................................. 1
Wie kan aanvragen? ......................................................................................................................... 1
Wanneer is een strategisch project van Vlaams belang? ................................................................. 2
Hoogte subsidie ................................................................................................................................ 2
Hoe werkt de procedure .................................................................................................................... 2
Vormvereisten aanvraag ................................................................................................................... 2
Tijdstip van indienen ......................................................................................................................... 3
Technische fiche ............................................................................................................................... 3
1. Inleiding
Onlangs verscheen in het Belgisch Staatsblad een besluit dat de voorwaarden regelt waaronder
gemeenten een subsidie kunnen krijgen voor de aanstelling van een ‘coördinator’. Zo’n coördinator zou
een ruimtelijk project moeten trekken. Alleen die projecten komen in aanmerking die erkend zijn als van
Vlaams belang. De ‘strategische projecten’ moeten dus kaderen in het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen.
Hieronder vindt u de belangrijkste voorwaarden. Indien u daadwerkelijk van plan bent om een aanvraag
in te dienen is het vanzelfsprekend raadzaam om het eigenlijke besluit erop na te slaan en vooraf contact
op te nemen met de administratie waarbij de aanvraag moet worden ingediend, de afdeling Ruimtelijke
Planning.
Overigens is het belangrijk om te weten dat een andere subsidie, namelijk die voor strategische projecten
die een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit in het kader van een grond- en pandenbeleid gewoon
blijft bestaan. Voor meer informatie daarover neemt u het best een kijkje op
http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/ruimtelijk3.html.
2. Waarvoor kan een aanvraag worden ingediend?
Er kan een subsidie worden aangevraagd voor de aanstelling van een coördinator. Dit is een persoon die
de realisatie van een ruimtelijk strategisch project moet ‘trekken’. De subsidie wordt echter alleen
uitgekeerd als het gaat om een door de Vlaamse minister van ruimtelijke ordening erkend ruimtelijk
strategisch project. Met andere woorden, er moet eerst (of eventueel tegelijkertijd) een erkenning als
strategisch project worden aangevraagd. Grosso modo zal een project van strategisch belang zijn als het
om het project van Vlaams belang is en beantwoord aan de principes van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen. Indien het antwoord daarop positief is, kan een subsidie worden toegekend voor de
aanstelling van een coördinator.
Zijn uitgesloten van een subsidie, die projecten die al een andere ondersteuning zouden krijgen voor de
coördinatie of begeleiding van een project, projecten mogen niet eerder al erkend zijn als
‘stadsvernieuwingsprojecten’ en er mag geen land- of natuurinrichtingsproject of ruilverkavelingsproject
lopende zijn.
3. Wie kan aanvragen?
Een aanvraag voor ondersteuning kan worden ingediend door:
1) een gemeente die behoort tot een grootstedelijk gebied of tot het stedelijk gebied rond Brussel;
2) een gemeente die behoort tot een regionaalstedelijk gebied;
3) een samenwerkingsverband van gemeenten in het buitengebied.
Ook de provincie kan een aanvraag indienen.
Individuele gemeenten in het buitengebied kunnen géén aanvraag indienen. Hetzelfde geldt voor de
gemeentebesturen van kleinstedelijke gebieden. De redenering is immers dat individuele gemeenten en
317514999 - B - 22 oktober 2004 - 1/3
kleinstedelijke gebieden géén projecten van Vlaams belang op hun grondgebied hebben (maar wel
mogelijkerwijs van provinciaal belang).
Opgelet: per jaar komen per provincie slechts twee aanvragen voor een subsidiëring van een coördinator
gehonoreerd worden. Het lijkt dus van belang om op voorhand te weten of andere gemeenten of de
provincie voornemens is een aanvraag in te dienen.
4. Wanneer is een strategisch project van Vlaams belang?
Twee types van strategische projecten worden als van Vlaams belang beschouwd. Ten eerste projecten
die zich situeren in de groot- of regionaalstedelijke gebieden. Ten tweede kunnen projecten die zich
situeren in het buitengebied worden ondersteund.
Inhoudelijk moet een strategisch stedelijk project in stedelijke gebieden aan de volgende criteria voldoen:
1) het moet gericht zijn op het bevorderen van de multifunctionaliteit,
2) het moet een ‘illustratie zijn voor de grote potenties van het stedelijk gebied’
3) het moet op korte of halflange termijn te realiseren zijn. Met andere woorden het moet gaan om
concrete plannen of om projecten waar de schop al in de grond is gegaan.
Inhoudelijk moet een strategisch project voor het buitengebied aan de volgende criteria voldoen:
1) project moet gericht zijn op het vrijwaren van de open ruimte
2) project moet gericht zijn op het behoud, de ontwikkeling en de verweving van de elementen van
natuurlijke, agrarische en nederzettingenstructuur
3) het moet op korte of halflange termijn te realiseren zijn. Met andere woorden het moet gaan om
concrete plannen of om projecten waar de schop al in de grond is gegaan.
5. Hoogte subsidie
De subsidie voor de aanstelling van een coördinator bedraagt:
- 80% van de jaarlijkse loonkosten, met een maximum van 50.000euro.
- 80% van de jaarlijkse werkingskosten, met een maximum van 12.000 euro.
De subsidie wordt maximaal 3 jaar toegekend, maar kan worden verlengd met één of meerdere jaren.
Onduidelijk is of het subsidiebedrag ook slechts gedeeltelijk kan worden uitgekeerd. Voor aanvullende
subsidies die na de eerste periode worden toegekend, kan dat wel het geval zijn, voor de eerste periode
is dat niet erg duidelijk.
6. Hoe werkt de procedure
De procedure om in aanmerking te komen voor een subsidie loopt getrapt. Er moet een erkenning
worden verkregen als ‘strategisch project’, én vervolgens of tegelijkertijd moet een aanvraag worden
ingediend voor subsidie. De procedure werkt als volgt:
1)
2)
3)
indienen van aanvraag per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs vóór 1 oktober van het
betreffende begrotingsjaar.
advies van de afdeling Ruimtelijke Planning. Het besluit noemt géén termijnen waarbinnen een
advies moet zijn verstrekt.
Beslissing door de Vlaamse minister, bevoegd voor ruimtelijke ordening. Het besluit noemt géén
termijnen waarbinnen een beslissing moet zijn genomen.
De gemeente wordt per aangetekende brief op de hoogte gesteld van de beslissing. Een weigering van
erkenning en/of van subsidiering wordt gemotiveerd.
7. Vormvereisten aanvraag
De aanvraag tot erkenning als strategisch project moet de volgende informatie bevatten:
1) beschrijving van het project
2) situering van het project in het gevoerde beleid van de Vlaamse overheid. Hier moet de
aanvrager aangeven waarom het een strategisch project van Vlaams belang is en hoe de
projectstructuur in elkaar zit. Het besluit reikt daarvoor enkele criteria aan (zie art. 3),
3) een opsomming van welke actoren zijn betrokken bij het project
4) de duur van het project.
317514999 - B - 22 oktober 2004 - 2/3
De aanvraag tot subsidiëring van de coördinator moet de volgende informatie bevatten:
1) beschrijving van de projectstructuur. Overigens is het zo dat bij toekenning van een subsidie de
Vlaamse minister het recht heeft een vertegenwoordiging van de Vlaamse overheid in de
projectstructuur te plaatsen.
2) profielbeschrijving van de coördinator of het aantonen van ervaring van de coördinator
3) begroting, onderverdeeld in loon- en werkingskosten
4) periode waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
Indien een subsidiëring wordt toegekend moet jaarlijks een activiteitenverslag worden ingediend en een
financieel overzicht.
8. Tijdstip van indienen
De aanvraag tot erkenning van strategische projecten: mag het hele jaar door worden ingediend bij de
afdeling Ruimtelijke Planning
De aanvraag tot subsidiëring van de coördinator moet ten laatste binnen zijn voor 1 oktober van het
betreffende begrotingsjaar bij de afdeling Ruimtelijke Planning.
Aanvraag tot erkenning als strategisch project een aanvraag tot subsidiëring kunnen tegelijkertijd worden
ingediend.
9. Technische fiche
B. Vl. Reg. 04.06.2004 houdende de voorwaarden voor de erkenning en/of subsidiëring van strategische
projecten in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, B.S.,15.10.2004, 72124-72127 .
Het besluit zelf kunt u nalezen
op:http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/Nwetgeving/uitvoeringsbesluiten/strategischeprojecten.
html
Voor vragen kunt u contact opnemen met mailto:[email protected]
317514999 - B - 22 oktober 2004 - 3/3
Download