Concept de te leveren diensten 2017 (Word)

advertisement
Bijlage 2 Raamovereenkomst Wmo-ondersteuning
Omschrijving van de te
leveren Diensten
Vanaf 1-1-2017
Resultaatgebieden
m.b.t.
zelfstandig en veilig wonen, zinvolle daginvulling en ondersteund netwerk
13 september 2016
Pagina 1 van 6
Drie resultaatgebieden
Het door de regio Alkmaar gebruikte resultatenoverzicht bestaat uit drie resultaatgebieden:
1. Zelfstandig en veilig wonen
2. Zinvolle daginvulling
3. Ondersteund netwerk
Resultaatgebied: zelfstandig en veilig wonen
Cliënten hebben op grond van hun beperkingen ondersteuning nodig bij het zelfstandig en veilig
wonen. De ondersteuning vindt vaak plaats binnen de woonsituatie van cliënt.
Domein:
Administratie en financiën
Sub-resultaat:
De administratie van de cliënt en het beheer van zijn geld zijn op
orde.
 cliënt opent, leest, begrijpt en beantwoord zijn post
 de administratie van de cliënt is op orde
 cliënt maakt gebruik van regelingen, uitkeringen en
toeslagen waar hij voor in aanmerking komt
 cliënt heeft inzicht in zijn administratie en financiën
Aandachtsgebieden:
Domein:
Sociale redzaamheid in contact met anderen
Sub-resultaat:
Cliënt kan in een sociale context een gesprek voeren en voor
zichzelf opkomen.
 cliënt kan zich begrijpelijk maken
 cliënt begrijpt wat anderen zeggen
 cliënt durft voor zichzelf op te komen
 cliënt weet in veelvoorkomende situaties op welke wijze
hij het beste voor zichzelf kan opkomen
 cliënt houdt zich aan afspraken en regels
 cliënt leert omgaan met zijn beperking of
gedragsproblematiek
 cliënt ervaart een gevoel van veiligheid en geborgenheid in
eigen woonomgeving en vormt geen gevaar voor zichzelf
of anderen
Aandachtsgebieden:
Domein:
Sociaal netwerk/ maatschappelijke participatie
Sub-resultaat:
Cliënt heeft een gezond sociaal netwerk en participeert actief in de
maatschappij.
 cliënt wordt herkend en erkend door zijn omgeving
 cliënt is op de hoogte van contacten in zijn leefomgeving
en maakt daar gebruik van
 cliënt is in staat zijn sociaal netwerk te ontwikkelen en te
onderhouden
 cliënt bezit vaardigheden om betrokken te raken
Aandachtsgebieden:
Pagina 2 van 6
Domein:
Zelfoplossend vermogen en dagstructuur
Sub-resultaat:
Cliënt heeft voldoende regelvermogen, besluitvaardigheid en
initiatief om zelfregie en dag structuur te ontwikkelen en te
behouden..
 cliënt maakt zelfstandig beslissingen
 cliënt overziet de gevolgen van zijn beslissingen
 cliënt herkent praktische problemen die buiten de
dagelijkse routine vallen en lost deze op
 cliënt kan plannen en zijn agenda bijhouden
 cliënt initieert eenvoudige taken en voert deze ook uit
 cliënt komt afspraken na en komt op tijd
Aandachtsgebieden:
Domein:
Huiselijke relaties
Sub-resultaat:
Communicatie tussen de gezinsleden is consistent. Leden van het
huishouden ondersteunen elkaar.
 relationele problemen tussen de leden zijn niet meer
aanwezig
 leden van het huishouden erkennen problemen en
proberen negatief gedrag te veranderen
Aandachtsgebieden:
Domein:
Geestelijke/ lichamelijke gezondheid/ verslaving
Sub-resultaat:
Aandachtsgebieden:
Symptomen zijn afwezig of zeldzaam. Er zijn geen medische
problemen. Er is geen middelen gebruik. Geen contact met politie.
 cliënt kan omgaan met stressoren
 cliënt is behandeltrouw
 cliënt erkent behoefte aan hulp
Domein:
Huishouden heeft veilige, toereikende huisvesting
Sub-resultaat:
Aandachtsgebieden:
Huishouden heeft veilige, toereikende huisvesting.
 cliënt heeft een veilige, toereikende huisvesting
Pagina 3 van 6
Resultaatgebied: zinvolle daginvulling
Zinvolle daginvulling is een structurele tijdsbesteding met een welomschreven doel, die zingeving
biedt. Het dagprogramma vindt vaak plaats in een groep en buiten de woonsituatie. Bij
dagbesteding/ daginvulling kan het gaan om:
Domein:
Zinvolle daginvulling
Sub-resultaat:
Aandachtsgebieden:
Client heeft een zinvolle dagbesteding
 cliënt heeft sociale contacten
 cliënt neemt deel aan georganiseerde activiteiten
 mantelzorgers van de cliënt is dermate ontlast dat de
mantelzorg langdurig wordt volgehouden
 situatie van de cliënt is stabiel, achteruitgang wordt
voorkomen
 cliënt veroorzaakt geen overlast
 cliënt voelt zich ondersteund bij onvermijdelijke
achteruitgang
Toelichting
Belevingsgerichte dagbesteding/dagopvang; belevingsgerichte
activiteiten op een eenvoudig niveau met extra aandacht voor
sfeer, geborgenheid, veiligheid, ritme en regelmaat.
Bijvoorbeeld: dagopvang voor zwaar dementerenden.
Domein:
Zinvolle arbeidsmatige dagbesteding
Sub-resultaat:
Aandachtsgebieden:
Client heeft een zinvolle dagbesteding met arbeidsmatig karakter.
 cliënt bouwt ervaring en ritme op in arbeidsmatige
omgeving
 cliënt ervaart een waardevolle arbeidsmatige bijdrage
 cliënt bouwt arbeidsvaardigheden en arbeidsritme op, met
zicht op doorstroming naar reguliere of begeleide arbeid
 cliënt voert met ondersteuning werk uit
Toelichting
Arbeidsmatige dagbesteding: activiteiten met een zelfstandig
karakter waarbij het gaat om het tot stand brengen van een dienst,
afgestemd op de mogelijkheden en interesse van de cliënt.
Voorbeeld: schoonmaken van het AZ-stadion, Fermento etc.
Pagina 4 van 6
Domein:
Zinvolle educatieve dagbesteding
Sub-resultaat:
Aandachtsgebieden:
Client heeft een zinvolle en educatieve dagbesteding
 cliënt heeft vaardigheden aangeleerd ter vergroting van
zijn zelfstandigheid
 cliënt heeft vaardigheden aangeleerd gericht op
arbeidsmatige participatie en heeft verhoogde
arbeidsmatige waarde
 cliënt ervaart groei en ontwikkeling bijvoorbeeld na
terugval
 cliënt onderhoudt aangeleerde vaardigheden
Toelichting
Activerende dagbesteding/dagopvang; educatieve, sportieve en
recreatieve activiteiten gericht op zinvol besteden van de dag,
aangepast aan mogelijkheden en interesse van de cliënt,
waaronder handvaardigheid, expressie, beweging,
belevingsactiviteiten.
Resultaatgebied: Ondersteund netwerk
Eén dag of meerdere dagen logeren van de cliënt bij een zorgaanbieder om de mantelzorger te
ontlasten. Deze kortdurende opvang gaat gepaard met persoonlijke verzorging en/ of begeleiding.
Een arrangement voor respijtzorg betekent dat een cliënt gedurende maximaal 3 etmalen per week,
naar een opvangplek kan gaan. Ook is er bij respijtzorg de mogelijkheid om de indicatie in te zetten
indien een mantelzorger een aantal dagen/ een week op vakantie wil gaan. In deze situaties kan de
cliënt voor de duur van de afwezigheid van de mantelzorger naar een opvangplek. Hiervoor is ruimte
binnen de indicatie.
Domein:
Ondersteund netwerk
Sub-resultaat:
De mantelzorgers van kwetsbare inwoners zijn in staat
mantelzorgtaken uit te voeren.
 De inwoner of cliënt:
o beschikt over mantelzorg die is ontlast zodat
mantelzorg langdurig wordt volgehouden.
o heeft mantelzorgers die kunnen omgaan met (de
beperking of gedragsproblematiek van) de
inwoner.
o kan een beroep doen op mantelzorgers die de
balans tussen zorgtaken en overige activiteiten
weten te bewaken.
 Client kan gebruik maken van respijtzorg
Aandachtsgebieden:
Pagina 5 van 6
Resultatenoverzicht 3.0 2017
20160913
Zelfstandig en veilig wonen
Zinvolle daginvulling
Ondersteund
Netwerk
Domein
Administratie en
financiën
Cliënt
Sociale redzaamheid in
contact met anderen
Sociaal netwerk/
Maatschappelijke
participatie
Zelfoplossend
vermogen en dag
structuur
Huiselijke relaties
Geestelijke/
lichamelijke
gezondheid/
verslaving/ justitie
Huishouden heeft
veilige,
toereikende
huisvesting
Zinvolle
dagbesteding
Zinvolle arbeidsmatige
dagbesteding
Zinvolle educatieve
dagbesteding
Ondersteund
netwerk
Subresultaat
De administratie
van de cliënt en
het beheer van
zijn geld zijn op
orde.
Cliënt kan in een
sociale context een
gesprek voeren en
voor zichzelf opkomen
Cliënt heeft een
gezond sociaal
netwerk en
participeert actief
in de
maatschappij
Communicatie
tussen de
gezinsleden is
consistent. Leden
van het
huishouden
ondersteunen
elkaar
Symptomen zijn
afwezig of zeldzaam.
Er zijn geen medische
problemen
Er is geen middelen
gebruik
Geen contact met
politie
Huishouden heeft
veilige,
toereikende
huisvesting
Client heeft een
zinvolle
dagbesteding
Client heeft een
zinvolle dagbesteding
met arbeidsmatig
karakter
Client heeft een
zinvolle en educatieve
dagbesteding
De mantelzorgers
van kwetsbare
inwoners zijn in staat
mantelzorgtaken uit
te voeren.
Aandachtspunten
-cliënt opent,
leest, begrijpt
en beantwoordt
zijn post
-de
administratie
van de cliënt is
op orde
-cliënt maakt
gebruik van
regelingen,
uitkeringen en
toeslagen waar
hij voor in
aanmerking
komt
-cliënt heeft
inzicht in zijn
administratie en
financiën
-cliënt kan zich
begrijpelijk maken
-cliënt begrijpt wat
anderen zeggen
-cliënt durft voor
zichzelf op te komen
-cliënt weet in
veelvoorkomende
situaties op welke
wijze hij het beste voor
zichzelf kan opkomen
-cliënt houdt zich aan
afspraken en regels
-cliënt leert omgaan
met zijn beperking of
gedragsproblematiek
-cliënt ervaart een
gevoel van veiligheid
en geborgenheid in
eigen woonomgeving
en vormt geen gevaar
voor zichzelf of
anderen
-cliënt wordt
herkend en
erkend door zijn
omgeving
-cliënt is op de
hoogte van
contacten in zijn
leefomgeving en
maakt daar
gebruik van
-cliënt is in staat
zijn sociaal
netwerk te
ontwikkelen en te
onderhouden
-cliënt bezit
vaardigheden om
betrokken te
raken
Cliënt heeft
voldoende
regelvermogen,
besluitvaardigheid
en initiatief om
zelfregie en dag
structuur te
ontwikkelen en te
behouden
-cliënt maakt
zelfstandig
beslissingen
-cliënt overziet de
gevolgen van zijn
beslissingen
-cliënt herkent
praktische
problemen die
buiten de dagelijkse
routine vallen en
lost deze op
-cliënt kan plannen
en zijn agenda
bijhouden
-cliënt initieert
eenvoudige taken
en voert deze ook
uit
-cliënt komt
afspraken na en
komt op tijd
-relationele
problemen tussen
de leden zijn niet
meer aanwezig
-leden van het
huishouden
erkennen
problemen en
proberen negatief
gedrag te
veranderen
-cliënt kan omgaan
met stressoren
-cliënt is
behandeltrouw
-cliënt erkent behoefte
aan hulp
-cliënt heeft een
veilige ,
toereikende
huisvesting
-cliënt heeft
sociale contacten
-cliënt neemt deel
aan
georganiseerde
activiteiten
-mantelzorgers
van de cliënt is
dermate ontlast
dat de mantelzorg
langdurig wordt
volgehouden
-situatie van de
cliënt is stabiel,
achteruitgang
wordt voorkomen
-cliënt
veroorzaakt geen
overlast
-cliënt voelt zich
ondersteund bij
onvermijdelijke
achteruitgang
-cliënt bouwt ervaring
en ritme op in
arbeidsmatige
omgeving
-cliënt ervaart een
waardevolle
arbeidsmatige bijdrage
-cliënt bouwt
arbeidsvaardigheden
en arbeidsritme op,
met zicht op
doorstroming naar
reguliere of begeleide
arbeid
-cliënt voert met
ondersteuning werk uit
-cliënt heeft
vaardigheden
aangeleerd ter
vergroting van zijn
zelfstandigheid
-cliënt heeft
vaardigheden
aangeleerd gericht op
arbeidsmatige
participatie en heeft
verhoogde
arbeidsmatige waarde
-cliënt ervaart groei en
ontwikkeling
bijvoorbeeld na
terugval
-cliënt onderhoudt
aangeleerde
vaardigheden
De inwoner:
- beschikt over
mantelzorg die is
ontlast zodat
mantelzorg
langdurig wordt
volgehouden.
- heeft
mantelzorgers die
kunnen omgaan met
(de beperking of
gedragsproblematiek
van) de inwoner.
- kan een beroep
doen op
mantelzorgers die de
balans tussen
zorgtaken en overige
activiteiten weten te
bewaken.
Client kan gebruik
maken van
respijtzorg
- Anders, namelijk …
Complexiteit
Intensiteit
Licht (praktisch, adviserend)
Midden (versterkend)
Zwaar (compenserend)
Licht (praktisch, adviserend)
Midden (versterkend)
Zwaar (compenserend)
Intensiteit I
Intensiteit II
Intensiteit III
Intensiteit IV
Intensiteit 1 keer
Intensiteit halve
week
Intensiteit hele
week
Vervoer: eventueel indiceren als cliënt niet op eigen kracht naar de
locatie kan begeven waar de ondersteuning wordt geleverd
Pagina 6 van 6
Pagina 7 van 6
Download