OGGZ - Aandacht voor iedereen

advertisement
MEEDOEN
in
Edam-Volendam
2010-2011
Voorstellen:
Katja Mooij (RCO De Hoofdzaak)
Fred Wiedijk (Context NH)
Coördinatie en secretariaat
MEEDOEN-tafel
Veranderingen pakketmaatregel
Geen Ondersteunende Begeleiding meer!
Om welke mensen gaat het?
- Geïsoleerd zijn
- Moeite hebben met een dagelijks ritme
- Geen of een klein netwerk hebben
- Vereenzamen
- Dagbesteding wens
- Lichte lichamelijke of psychische beperking hebben
- Ouders met wens begeleiding voor verstandelijk
gehandicapte kind
Wat is er aan de hand
 Mensen verdwijnen achter de geraniums
 Mantelzorgers raken overbelast
 Organisaties krijgen geen geld meer voor
ondersteuning
 Vrijwilligersorganisaties worden extra belast
 Gemeenten krijgen meldingen van CIZ
 Wij kennen de ondersteuningsvragen niet
 Hoe gaan wij om met de toenemende vraag naar
ondersteuning?
Maatwerk is nodig!
Wat willen wij?
In het kader van de Wmo willen wij mensen
- stimuleren naar zelfredzaamheid
- maatschappelijke participatie
bevorderen
Goede oplossingen vereisen dan ook
samenwerking van veel verschillende
organisaties en voorzieningen.
Wij willen vraaggericht werken!
Participatiegraad deelname
maatschappij
6. Betaald werk
5. Betaald werk met ondersteuning
4. Onbetaald werk
3. Deelname activiteiten
2. Sociale contacten buitenshuis
1. Geïsoleerd
Wij richten ons in principe op de groepen mensen in 1 t/m 3
Werktafel model
Het werktafelmodel is een effectieve manier om
kwetsbare mensen toe te leiden naar reguliere
collectieve voorzieningen
 Werkwijze:
Maandelijkse bijeenkomsten
Vraag staat centraal
Levendige sociale kaart
Monitoren vraag
MEEDOEN-tafel wordt opgericht
De MEEDOEN-tafel is te omschrijven als een
”levende sociale kaart”
 Dit is een gestructureerd, cliëntgericht overleg tussen
meerdere partijen. Het resultaat is gericht samenwerken,
dat vooral praktisch van aard is
 MEEDOEN-vragers, hun woordvoerders of hulpverleners
kunnen zelf hun vraag stellen
 Er is veel meer aanbod dan men weet
Deelnemers werktafel
Deelnemende organisaties:
 MEE Amstel en Zaan
 GGZ Dijk en Duin (preventie)
 Context NH (v/h preventie Dijk en Duin)
 RIBW (begeleid wonen, dagbesteding)
 SMD (mentorproject, sociaal makelaar)
 Odion (maatjesproject)
 Gemeente Edam-Volendam (WMO loket)
 WonenPlus Edam-Volendam en / of andere adviseurs
 RCO De Hoofdzaak
 Buurthuizen
 Actief Talent
Organisatie Tafel








Gemeente heeft regierol
Convenant met organisaties
Coördinator is contactpersoon
Secretariële ondersteuning verzorgt agenda en
uitnodiging
Organisaties zullen zich maximaal inspannen
Monitoren van gegevens
Communicatie lokale media
MEEDOEN-tafel vindt 1 X per maand plaats in
het buurthuis
Resultaat
 Een passende afspraak voor ondersteuning in
het MEEDOEN
 Burgers worden serieus genomen in hun
wens om als volwaardig mens deel te nemen
aan de maatschappij
 De participatie oplossing wordt gezocht in
het bestaande aanbod
 Na twee maanden evaluatie van het aanbod
of situatie
Gewoon Meedoen!
…in Edam-Volendam
 Kent u in uw omgeving iemand die eenzaam
is?
 Kent u iemand die moeilijk contact maakt met
anderen?
 Kent u misschien iemand in uw omgeving die
wel iets zou willen doen, maar zich er niet toe
kan zetten?
 Kent u mensen die zich ongewild isoleren van
de buitenwereld?
 U kunt die mensen helpen door ze aan te
melden bij de MEEDOEN-tafel!
Dank u wel!
Download