PowerPoint-presentatie

advertisement
INFORMATIE MEMORANDUM
CROWDFUNDING VAN EEN ZONNEPANELENINSTALLATIE
OP HET GEMEENTEHUIS VAN DE GEMEENTE NEDER-BETUWE
IN OPHEUSDEN
Informatie Memorandum
Stichting Green Crowd
(een stichting naar Nederlands recht, gevestigd te Arnhem, Nederland)
Dit informatiememorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 1.500 leningen van
minimaal EUR 10,- per stuk hierna te noemen ‘Leningen’
Totaal EUR 15.000,Tegenpartij Green Spread InEnergie BV
Juli 2012
Stichting Green Crowd is ter zake van de aanbieding van de Obligaties niet vergunningplichtig ingevolge de Wet op het financieel
toezicht (Wft) en staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.
Inhoudsopgave
1. Definities
2. Belangrijke informatie
3. Inleidende samenvatting
4. Risicofactoren
5. Kerngegevens van de obligaties
6. Zonne-energie
7. Beschrijving van het project Opheusden
8. Obligatie-uitgifte door de uitgevende instelling
9. Voornaamste financiële informatie
10. Fiscale aspecten
11. Juridische aspecten
12. Adressenlijst
13. Beschikbare informatie
Bijlagen
1.
Definities
De hierna gedefinieerde begrippen beginnen met een hoofdletter en hebben in dit Informatiememorandum, tenzij uit de context
uitdrukkelijk het tegendeel blijkt, de betekenis die daaraan is toegekend. Definities in enkelvoud worden geacht mede de
meervoudsvorm en definities in meervoud worden geacht mede het enkelvoud te bevatten.
Aanvangsdatum
Aflossingsdatum
Hoofdsom
de dag waarop de Lening aanvangt;
de vastgestelde aflossingsdatum van
de lening;
de Stichting Autoriteit Financiële
Markten, een stichting naar
Nederlands recht, met statutaire
zetel in Amsterdam;
een bijlage bij dit
Informatiememorandum;
het boekjaar van de Uitgevende
Instelling, welke gelijk is aan het
kalenderjaar;
euro, het wettelijk betaalmiddel van
de Europese Monetaire Unie;
de nominale waarde van een
Lening;
Informatiememorandum
dit informatiememorandum,
inclusief alle Bijlagen;
AFM
Bijlage
Boekjaar
Euro
Jaarstukken
kW
kWh
Lening
de jaarrekening van de Uitgevende
Instelling, met inbegrip van de
balans en de winst- en
verliesrekening, een
vermogensmutatie-overzicht, een
kasstroomoverzicht, de grondslagen
voor financiële verslaggeving en de
toelichting daarop, alsmede het
verslag over enig Boekjaar;
Kilowatt, een eenheid van
vermogen;
Kilowattuur, een eenheid van arbeid
of van energie;
de lening in hoofdsom groot EUR
15.000,-, verstrekt door Stichting
Green Crowd (als leninggever) aan
de Uitgevende Instelling (als
leningnemer) ten behoeve van het
project;
1.
Definities
Leningsovereenkomst
de overeenkomst inzake de Lening
d.d. XXX tussen Stichting Green
Crowd en de Uitgevende Instelling;
2.
Belangrijke informatie
Download