Aanvraagformulier - Over Limits to Earth

advertisement
Aanvraagformulier lening
Gegevens aanvrager
Naam
Tussenvoegsel
Voornamen (voluit)
Geslacht (m/v)
Geboortedatum
Burgerservicenummer (sofi)
Straatnaam + huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoon/Mobiel
Fax
E-mail adres
Website
(Post)bankrekeningnummer
S.V.P. Kopie paspoort of identiteitskaart
meesturen
- Aanvraagformulier lening stichting Limits to Earth -
1
Aanvraag namens een bedrijf of instelling
Naam organisatie/instelling
Naam vertegenwoordiger
S.V.P. Kopie paspoort of identiteitskaart
meesturen
Vestigingsadres
Postcode
Woonplaats
Telefoon/Mobiel
Fax
E-mail adres
Website
(Post)bankrekeningnummer
K.v.K. nummer + recent uittreksel meesturen
Rechtsvorm
BTW nummer
- Aanvraagformulier lening stichting Limits to Earth -
2
Activiteit(en)/project waarvoor een lening wordt gevraagd
Geef een omschrijving van de activiteit(en)/het
project waarvoor financiering wordt
gevraagd/het doel van de lening
Geef een toelichting waarom een
startfinanciering gewenst is
Op welke wijze past/passen de activiteit(en)/het
project binnen de doelstelling van Stichting LTE.
Geef een toelichting.
Welk bedrag wenst u te lenen?
Wat is de gewenste looptijd van de lening?
Op welke wijze bent u in staat om de lening af
te lossen? Hoe worden inkomsten gegenereerd
om financiering terug te betalen?
Wat zijn op het moment van ondertekening van
dit formulier de beschikbare middelen voor het
project of activiteiten waarvoor aanvraag wordt
gedaan?
Wat is het bedrag van de totale
financieringsbehoefte voor het project of de
activiteiten?
Wat zijn de andere financieringsbronnen en wat
is het totale bedrag daarvan: eigen middelen,
andere lening(en), sponsoring,
deelnemersbijdragen etc.?
- Aanvraagformulier lening stichting Limits to Earth -
3
Overige informatie
Informatie die van belang kan zijn voor de
aanvraag
Ondertekening door aanvrager/vertegenwoordiger van
instelling/organisatie die aanvrager is
Handtekening aanvrager/ handtekening en
naam van vertegenwoordiger indien
instelling/organisatie een lening aanvraagt
Plaats
Datum
S.V.P. meesturen met aanvraagformulier:
-
kopie geldig legitimatiebewijs van aanvrager/vertegenwoordiger van instelling of
organisatie die de lening aanvraagt;
organogram van de organisatiestructuur waaruit de samenstelling blijkt van de
organisatie die het project/activiteiten uitvoert;
personalia en contactgegevens (tenminste e-mailadressen) van alle personen van de
organisatie;
een businessplan met concrete doelstellingen van de te ontwikkelen/te verrichten
activiteiten/project(en) waarvoor de lening wordt gevraagd;
een nauwkeurige en eenduidige begroting;
indien de aanvrager een ondernemer is een origineel uittreksel uit het handelsregister
(niet ouder dan 3 maanden!);
indien de aanvrager een ondernemer is, de laatst vastgestelde jaarrekening of balans
en staat van baten en lasten van de aanvrager.
- Aanvraagformulier lening stichting Limits to Earth -
4
Download