Notulen 18 mei 2015

advertisement
Notulen MR-vergadering maandag 18 mei 2015
aanwezig: Vincent, Rianne, Betty, Simone, Els, Annemieke, Trudy, José, Marcel, Ineke en Jan
afwezig met kennisgeving: Marc
1) Notulen 30 maart 2015
De notulen worden goedgekeurd en kunnen op de website worden geplaatst.
2) Ontwikkeling voorstel extra ouder + leerkracht van de Akker in de (G)MR
Binnen de MR is duidelijk geworden dat er tevredenheid is over de samenwerking met het
bestaande ledenbestand. De OR van de Akker is hierover inmiddels ook geïnformeerd. Ook zij
vindt dat in de huidige samenstelling de belangen van alle locaties goed behartigd worden. In
de GMR wordt de stem van de teamgeleding de Akker vanaf volgend jaar ‘dubbel’ ingezet. Bij
stemming kan er dan beschikt worden over twee stemmen in plaats één. Het college van
bestuur wordt hierover officieel ingelicht door de MR.
3) *Post
Er is geen post binnen gekomen
*Aangepast reglement MR
Dit punt wordt naar de volgende vergadering geschoven.
*ingebrachte stukken
De Wwz (Wet werk en zekerheid) wordt een jaar uitgesteld. De wet zal vanaf juli 2016
ingaan. In de tussentijd kan er door schoolbesturen gewerkt worden aan een goed werkende
vervangingspool voor invalleerkrachten. Collega’s die 36 maanden op invalbasis gewerkt
hebben voor de Schaepmanstichting krijgen een zogenaamde ‘knip’. Zij mogen 6 maanden
lang niet voor de Schaepmanstichting werken.
4) Informatief
*meerjarenbeleidsplan
Qua formatie is er binnen de Schaepmanstichting een kleine terugloop. Dit kan worden
opgevangen door een natuurlijk verloop (bijv. leerkrachten die met pensioen gaan). Binnen
de onderwijsgemeenschap is er groei waar te nemen, waardoor er over het schooljaar 20152016 geen ontslagen zullen plaatsvinden.
*enquête Titus Brandsma en locatie Alfrink
Dit punt wordt in de volgende vergadering behandeld.
*ontwikkeling schoolplan 2015-2019
Het schoolplan is klaar. Een groot deel van dit schoolplan is bovenschools en ligt vast. Hierbij
valt te denken aan de uitgangspunten van het bestuur, zoals: de missie, de visie en de
strategische keuzes.
Het school specifieke gedeelte is opgesteld door de directie, de intern begeleiders en door de
leerkrachten. De inhoud is voor de Titus Brandsma, de Akker en de locatie Alfrink identiek.
Het schoolplan wordt de komende periode door de voltallige MR ter lezing doorgenomen.
Tijdens de volgende MR vergadering zal de voorzitter van de MR het schoolplan voor akkoord
ondertekenen.
Een greep uit het schoolplan, dat ter sprake is gekomen:
Hoofdstuk 2:
De opdracht van onze school
Naar aanleiding van een interne en externe analyse zijn er sterke punten en ontwikkelpunten
voor onze school geformuleerd. Ook is er een analyse gemaakt waaruit kansen en
bedreigingen voor onze school benoemd worden. Speerpunten voor de periode 2015-2019
zijn o.a: verbetering van het rekenonderwijs en vernieuwing van de methode, kiezen voor
een nieuwe begrijpend lezen methode plus ontwikkeling van leerkrachtvaardigheden en het
systematisch volgen van sociale vaardigheden en sociale omgang.
Hoofdstuk 3:
Onderwijskundige vormgeving
Op het gebied van Natuur en Techniek zijn de lessen ‘Mechanica infento’ en ‘Robotica Lego’
bij het Techniekmuseum voor 5 jaar vastgelegd.
Hoofdstuk 6:
Meerjarenplanning
Een veranderingsonderwerp voor de groepen 1 en 2 is het in gebruik nemen van de
ontwikkelmethode ‘Onderbouwd’.
Borging van onderwijskundige ontwikkelingen vinden ook plaats. Op het gebied van
voortgezet technisch lezen heeft de werkgroep VTL een borgingsdocument gemaakt. Dit
document is te vinden in de klassenmap van de leerkracht. Dit document bevat o.a. de
kerndoelen voor het VTL en een jaarkalender die de organisatie/planning waarborgt.
*cao:
In de cao 2015-2016 wordt ook gesproken over de Wwz (zie punt 3).
Een bijzonder punt in de cao gaat over de 40-urige werkweek. Doordat de ADV-regeling nu
definitief niet meer toegepast wordt (officieel afgeschaft in 2009) is er sprake van een 42urige werkweek. De Schaepmanstichting hanteert het ‘basismodel’. Een fulltimer is in dit
basismodel over een heel schooljaar verplicht om 14 extra werkdagen op school te zijn. Het
gaat hierbij om niet-lesgebonden uren. Door de directie is uitgesproken dat er wat betreft
invulling van deze dagen ‘maatwerk per collega’ geleverd gaat worden. De directie gaat in
overleg met Hans Timmen over het uitrekenen van het aantal uren dat leerkrachten moeten
gaan invullen.
5) Passend Onderwijs
Op dit moment zijn er geen bijzonderheden te melden.
6) GMR
*Bestuursformatieplan/meerjarenbeleidsplan (zie punt 4)
*begroting 2015: De onderwijsgemeenschap is financieel gezond.
*strategisch beleid: (zie schoolplan: uitgangspunten bestuur)
*vergaderdata GMR: Vincent en Jan maken planning voor MR vergaderdata. De volgende
GMR vergadering is op 22 juni 2015.
7) Personele informatie
Er zijn vier collega’s in blijde verwachting!
Formeel zijn er binnen de onderwijsgemeenschap 4 vacatures.
-Locatie Alfrink: 2 dagen groep 1 / 2
-Titus Brandsma: 1 dag groep 8, 2 dagen groep 2
-De Akker: 2 dagen groep 4
De formatie op de onderwijsgemeenschap loopt. De directie komt er goed uit, vooral omdat
er geen krimp is.
8) Rondvraag
Geen vragen.
Download