Jaarverslag 2015-2016 Medezeggenschapsraad

advertisement
Jaarverslag van de MR Schooljaar 2015 - 2016
Samenstelling MR:
De MR bestaat uit:
Schoolteam: Jan Russchen, Matty van der Vlugt en Carla Slooven
Oudergeleding: Wytske Bijstra voorzitter, Linda Talman en Wietske de Boer
In het afgelopen jaar zijn we onder andere druk geweest met:




Nieuwe schoolplan komende vier jaar, waar willen we als school naar toe en hoe
maken we optimaal gebruik van de samenwerking in de Oosthoek
Andere schooltijden, het continurooster in 2016/2017
Speerpunten zijn in het overleg zijn geweest:
o Talentontwikkeling
o Digitale Samenleving
o De gouden driehoek Kind - Ouder – School
Nieuw MR lid
Hieronder volgt per punt een kort verslag.
Het schoolplan voor Op ‘e Grins en gezamenlijk de Oosthoek
Om tot een goed plan te komen voor de toekomst en er meer bereikt kan worden als je
samenwerkt is er voor gekozen om de uitwerking van het schoolplan Oosthoek gezamenlijk
op te pakken met daarin voor iedere school de ruimte voor eigen invulling.
Om dit te realiseren zijn er verschillende Oosthoeksessies georganiseerd waarin onze school
zich steeds goed vertegenwoordigd heeft op de speerpunten voor Op ‘e Grins (punt 3).
Om de inhoud van het schoolplan nog beter op onze eigen school af te stemmen is er door
de MR een ouderdialoog georganiseerd op maandag 14 maart 2016.
Er is gekeken naar ontwikkelingen op korte termijn, middellange en lange termijn met als
einddoel 2020. De MR heeft deze punten uitgewerkt als advies teruggeven aan de directie
van Op ‘e Grins. Zij heeft dit meegenomen in het uiteindelijke schoolplan.
Andere schooltijden, continurooster 2016/2017
De stemming voor het continurooster heeft geleid tot de invoering hiervan in het schooljaar
2016/2017. De MR heeft de stemming georganiseerd en heeft ondersteund daar waar nodig
richting het schoolteam. De praktisch invulling is in samenspraak met de ondernemingsraad
verder opgepakt.
Speerpunten Op ‘Grins
Deze speerpunten lijken bijna natuurlijke onderwerpen omdat er altijd iets over te melden
valt, zowel vanuit het schoolteam als de oudergeleding. Hierdoor houden we elkaar scherp
op deze belangrijke pijlers voor de school.
 Talentontwikkeling: naast het “standaard” leerpakket oog hebben voor ieders talent
op welke wijze dan ook. Het kind zichtbaar maken in wat hij/zij goed kan vanuit ieders
eigen niveau en interesse. Essentieel voor het zelfvertrouwen en belangrijk om erbij
te horen in de groep en dus met plezier naar school te gaan. Maar ook nieuwe
manieren om de intrinsieke motivatie te zoeken bij de kinderen, ze uit te dagen
zichzelf te ontwikkelen ook op andere terreinen dan de “conventionele” leerlijnen.
 Digitale Samenleving: de ontwikkelingen zijn bijna niet bij te houden en de school
doet haar uiterste best om hier pro-actief in te zijn. Kijkend naar de mogelijkheden,

kansen maar ook bedreigingen die dit soms oplevert. Dit levert goede afspraken op
en informatie over media wijsheid. Het onderwerp is een vast terugkerend thema
binnen de MR. De gouden driehoek Kind-Ouder-School is hier zo belangrijk in! We
zullen onze kinderen nu moeten begeleiden in deze snelle verleidelijke en zeer rijke,
interessante en verleidelijke wereld. En dat terwijl ze zelf ook nog lerend zijn als
ouder.
De Gouden Driehoek: blijven communiceren, elkaar open en eerlijk op de hoogte
houden van de goede ontwikkelingen maar ook vooral gericht op de leermomenten.
Respectvol en tijdig zaken bespreekbaar maken blijft een punt van aandacht. Oog
voor elkaar maar ook de moed tonen om zorgen uit te spreken en naar oplossingen
te kijken. We maken met elkaar de school en de omgeving waar onze kinderen in
opgroeien.
Nieuw MR lid
Na 5 jaar MR voorzitterschap heeft Wytske Bijstra het voorzitterschap overgedragen aan
Wietske Bron en is Karin Nijholt het nieuwe MR lid. Wytske heeft al die tijd met veel passie
en kennis de MR verrijkt en geïnspireerd. Wytske, nogmaals danke wol!!
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards