MORE Projectbegeleiding Partner van Het Groene Woud

advertisement
MORE Projectbegeleiding
Partner van Het Groene Woud
Tussen de steden Eindhoven, Tilburg en ’s-Hertogenbosch ligt Nationaal Landschap Het Groene Woud.
Een van oudsher uniek kleinschalig landschap boordevol natuur, erfgoed en cultuur. Met een enorme
economische potentie, groen en circulair, en een bron van creativiteit en gemeenschapszin. Zeker ook
in combinatie met de steden. Een prettige streek om te wonen, te werken en te recreëren.
Een groot regionaal netwerk van bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en
vrijwilligersorganisaties staat voor Het Groene Woud. Samen de schouders er onder om goede
initiatieven, van vooral burgers en ondernemers die bijdragen aan de kwaliteiten van deze streek,
verder te helpen.
Een Partner van Het Groene Woud heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het
vaandel staan. Omdat Het Groene Woud en haar doelen aanspreken en aansluiten bij de eigen
bedrijfscultuur en –filosofie, wil een Partner zijn steentje daaraan bijdragen. Verder weg aan de visie en
ambities van Het Groene Woud, dichter bij aan het verfraaien van de directe leefomgeving van de
eigen vestiging. Voor de eigen onderneming, de eigen medewerkers en de eigen klanten.
Partners van Het Groene Woud zitten op de eerste rij. Zij worden geïnformeerd over ontwikkelingen
en projecten, worden uitgenodigd voor algemene netwerkontmoetingen en besloten Vrienden-cafés
en kunnen gebruik maken van de diensten van het Streekhuis. Het bedrijf ontvangt een schildje en een
certificaat, als zichtbare uiting van het ambassadeurschap, en wordt als Partner vermeld op de site en
in de sociale media van Het Groene Woud.
Partners dragen uit en dragen bij. Een Partner is ambassadeur van Het Groene Woud; deelt zijn
enthousiasme met zijn relaties in het eigen netwerk. Een Partner helpt, vanuit de mogelijkheden van de
eigen onderneming, de doelen van Het Groene Woud te realiseren. Door de inbreng van kennis,
kunde, netwerk en/of middelen. Een Partner van Het Groene Woud vermeldt het partnerschap (met de
daartoe behorende dienstverlening) ook op de eigen website , richting collega-bedrijven, personeel en
klanten.
Tevens hebben Partners een streepje voor bij het gunnen van opdrachten onderling.
Specifiek bestaat de bijdrage van MORE Projectbegeleiding uit advisering en ondersteuning van
initiatieven, die ontwikkeld moeten worden van idee tot (uitvoeringsgereed) plan en daarbij
(co)financiering zoeken, en van initiatieven, die voor hun feitelijke uitvoering nog cofinanciering
moeten organiseren.
De afspraken voor samenwerking met het Streekhuis zijn als volgt:
0 het toetreden tot de Coöperatie Het Groene Woud als lid (is al in 2014 ingegaan);
0 organiseren en verzorgen van specifieke informatiebijeenkomsten over fondsenwerving met
als vergoeding de bijdragen die deelnemers daarvoor betalen (€ 25 per deelnemer excl. BTW);
0 een aanbod op de Werkplaats van Het Groene Woud in de vorm van een eerste oriënterende
adviesgesprek voor initiatiefnemers via het maatwerk fondsenspreekuur (€ 50 excl. BTW);
0 een gereduceerd tarief voor initiatiefnemers die, via het Streekhuis, bij MORE
Projectbegeleiding ondersteuning vragen voor opstellen van projectplan, subsidieverwerving
enz. Omvang van de korting te bepalen per aard van de vraag (en daarmee samenhangende
omvang van opdracht);
0 Vermelding van samenwerking c.q. gezamenlijk aanbod via communicatiekanalen van
Streekhuis Het Groene Woud;
0 Bijdrage aan het streekfonds van 5% van de opdracht-waarde van opdrachten die via Het
Groene Woud worden verkregen;
0 Deze overeenkomst geldt voor de periode 1 mei 2016 tot en met 31 december 2020 en
wordt jaarlijks geëvalueerd (en zo nodig met wederzijds goedvinden bijgesteld).
MORE Projectbegeleiding
Het Groene Woud
Mw. Drs. M.A.H.M. Muller
Directeur/eigenaar
Drs. Y. Kortmann
Voorzitter
Download