Presentatie Streekfonds Het Groene Woud over fondsenwerving, 3

advertisement
Het Groene Woud
Nationaal Landschap Het Groene Woud (2005)
 Aantrekkelijk natuur-, cultuur- en recreatiegebied
tussen Den Bosch, Eindhoven en Tilburg
 Hart van BrabantStad, natuurlijke voortuin
 Impuls voor versterken duurzame, regionale
economie
Het Groene Woud
 Behoud en verbetering kwaliteiten natuur,
landschap en cultuurhistorie
 Ook op bredere thema’s (2017-2020)
Circulaire economie
Gastvrijheid
Vitaal, Groen en Sociaal
Ondersteuning van uw initiatief


-
Op vele wijze ondersteuning van inwoners
Naast geld ook op veel andere manieren:
Streekhuis / Johan van Cuyck
Netwerk (partners, andere initiatieven)
Bijeenkomsten op inhoud en facilitering
Digitaal: Werkplaats Het Groene Woud voor
ondersteuning in natura én (landelijke)
fondsen
Financieel Streekhuis
- Bijdrage om Projectidee uit te werken tot
concreet voorstel (“stimulering
projectinitiatieven”)
- Boekenfonds
- Stimulering jongerenprojecten
NB Alles gereed voor 1-12’16
- www.hetgroenewoud.com/
streekhuis/menukaart
Financieel via andere partners
Ook middelen van andere partners als:
Provincie investeringsfondsen, natuur en
landschap, bouwen, cultuur,
leefbaarheid, sport, breedband etc
KNHM (oa Kern met Pit), ZET,
BMF
Actviteitenfonds
Fondsen presentatie Marianne Muller +
Prins Bernard Cultuurfonds
Streekfonds
Fonds voor duurzame projecten
- Creëren structurele geldstroom
- Genereren extra financiële middelen
- Onafhankelijk
 Beoogd Uitgiftekapitaal van beoogd
€ 200.000,- per jaar (2015: € 100.000)
 Vernieuwend en uniek concept; navolging in heel
Nederland (25 fondsen actief, naast andere lokale
fondsen)
Het concept
Spaarrekening
Rabo StreekRekening
(Deel) rente
Andere bijdragen, donaties
of afdrachten (vb wandelboxen)
Streekfonds
Financiële ondersteuning duurzame projecten
Doelen Streekfonds
In Het Groene Woud behoud, herstel en toename
van:
 biodiversiteit
 cultuurhistorische waarden
 landschappelijke waarden
 bevorderen van agrarische, recreatieve en andere
economische activiteiten die bijdragen aan de
eerdere doelstellingen
 creëren van draagvlak voor kernkwaliteiten van
Het Groene Woud
 Het Streekfonds werkt met jaarthema's.
Voor 2016 is dit thema:
‘'Circulaire vrijetijdseconomie'.
 En met eigen projecten
2016: Lokaal bier
Voorwaarden
 Vorm van bijdrage aan Streekfonds
bv streekrekening zelf of via netwerk, donatie,
afdracht op resultaat, lening met garantstelling
 Duurzaam, innovatief, bottum-up,
zelfwerkzaamheid, instandhouding, eigen
bijdrage en bijdrage andere partijen,
Proces
 Intake (formulier en gesprek Johan van
Cuyck)
 Beoordeling Streekhuis (2 maal, tussentijdse
bijstelling)
 Aanvraag (formulier)
 Onafhankelijke beoordeling bestuur fonds (4x
per jaar)
Download