Subsidievoorwaarden Jaarthema-projecten Streekfonds Het Groene

advertisement
Subsidievoorwaarden Jaarthema-projecten
Streekfonds Het Groene Woud
Jaarthema 2012: stad-land-relatie
Doelstelling
Stichting Streekrekening Het Groene Woud stelt gelden (2 x € 15.000,- en 1 x €
5.000,-) beschikbaar uit het Streekfonds Het Groene Woud voor duurzame projecten
die voldoen aan het jaarthema 2012: stad-land-relatie. Bij deze projecten dient de
stedelijke omgeving (derde schil) het hart van Het Groene Woud (eerste schil) te
versterken (of omgekeerd of beiden).
Werkgebied
Als in deze voorwaarden gesproken wordt over Het Groene Woud, dan wordt hier
nadrukkelijk het gehele grondgebied van de tien gemeenten in Het Groene Woud
bedoeld (Vught, Sint-Michielsgestel, Schijndel, Sint-Oedenrode, Best, Oirschot,
Boxtel, Haaren, Oisterwijk, Son en Breugel) en het grondgebied van de drie
omliggende steden ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg.
Doelgroep
Stichtingen, verenigingen, instellingen, organisaties, bedrijven alsmede individuele
personen in Het Groene Woud.
Voorwaarden t.a.v. Jaarthema-projecten
Projecten die ingediend worden t.a.v. het jaarthema dienen te voldoen aan de
onderstaande voorwaarden:
 Voldoen aan de algemene voorwaarden van Stichting Streekrekening Het
Groene Woud (zie bijlage 1)
 Fysieke maatregelen betreffen binnen de grenzen van Het Groene Woud.
 Het project dient te voldoen aan het jaarthema 2012: de stedelijke omgeving
(derde schil) dient het hart van Het Groene Woud (eerste schil) te versterken
(of omgekeerd of beiden).
 De volledige uitvoering dient plaats te vinden vóór 1 januari 2014.
 Het projectvoorstel moet een hoog duurzaamheidsgehalte bevatten qua
materiaalgebruik. Tevens dient de borging van de instandhouding c.q. beheer
en onderhoud aangegeven te worden.
 Het project versterkt de visie van Het Groene Woud (zie website
www.hetgroenewoud.com).
 Het project dient grotendeels door vrijwilligers uitgevoerd te worden.
 Het projectvoorstel bevat een degelijke motivatie.
 Een begroting is onderdeel van het projectvoorstel. Met name dient
aangegeven te worden hoe de eventuele cofinanciering geregeld is/wordt.
 Het projectidee (max. 2 A4) dient vóór 1 juli 2012 ingestuurd te worden; het
projectvoorstel vervolgens vóór 20 augustus 2012 (incl. aanvraagformulier en
concept-persbericht).
 Projecten die ingediend worden als Jaarthema-project kunnen geen gangbare
aanvraag doen bij Stichting Streekrekening Het Groene Woud
1
Procedure
 De projectenideeën (max. 2 A4) worden voor 1 juli 2012 ingediend bij het
Streekhuis Het Groene Woud & De Meierij. Dit kan via een ingevuld
projectideeformulier.
 Indieners ontvangen bericht dat de aanvraag is ontvangen.
 Medewerkers van het Streekhuis kunnen - indien gewenst – adviezen geven
over de verdere uitwerking van het voorstel.
 De complete projectaanvragen worden voor 20 augustus 2012 ingediend. De
aanvraag bestaat uit een ingevuld aanvraagformulier, een projectvoorstel en
een concept-persbericht.
 Medewerkers van het Streekhuis screenen de ingediende projecten op de
bovengenoemde voorwaarden.
 Medewerkers van het Streekhuis stellen een voorstel op voor een longlist en
een shortlist en leggen dit met een advies voor aan het PAC (Project Advies
Commissie); onderdeel van de Streekraad Het Groene Woud & De Meierij.
 De PAC stelt een shortlist van projecten op en biedt dit als voorstel aan aan
het bestuur van de Stichting Streekrekening Het Groene Woud (september).
 In de vergadering van 1 oktober 2012 neemt het bestuur van Stichting
Streekrekening Het Groene Woud een besluit over de shortlist van maximaal
10 projecten.
 De 10 uitgekozen projecten ontvangen informatie over het verloop van het
diner pensant waar elke projecttrekker zijn/haar project kort presenteert en
tevens een oordeel geeft over de andere projecten die gepresenteerd worden.
 Dezelfde avond neemt de jury, bestaande uit (een gedeelte van) het
Stichtingsbestuur, een besluit over de projecten en kent de subsidiebedragen
toe (voorzien op 29 november 2012).
 De projecten die een bijdrage toegezegd hebben gekregen, ontvangen een
subsidiebeschikking met hierin opgenomen de voorwaarden die gelden voor
de subsidie.
Sluitingsdata
Projectideeën kunnen tot 1 juli 2012 ingediend worden bij het Streekhuis Het Groene
Woud & De Meierij via [email protected]. Vervolgens moeten de
complete projectaanvragen voor 20 augustus ingediend zijn; eveneens bij het
Streekhuis.
Geldigheidsduur
De subsidievoorwaarden Jaarthema-projecten Streekfonds Het Groene Woud zijn
door het bestuur vastgesteld voor het jaar 2012. Ieder jaar worden de
subsidievoorwaarden aangepast aan het nieuwe jaarthema en zo nodig aangepast.
Contactpersoon
Projectsecretariaat Streekfonds Het Groene Woud
p/a Van ’t Laar Hof
T.a.v. Désiré van Laarhoven
Looeind 11
5298 LX Liempde
[email protected]
06-83246226
2
Bijlage 1. Algemene Voorwaarden Streekfonds Het Groene Woud
Algemene voorwaarden:
- Indiener moet een Rabo StreekRekening Het Groene Woud hebben.
- Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eerder verleende tegemoetkomingen.
Elke aanvraag staat op zich.
- De algemene voorwaarden geven geen automatisch recht op een tegemoetkoming.
Er wordt aangegeven wanneer men voor een tegemoetkoming in aanmerking zou
kunnen komen.
- De Streekrekening is altijd stapelbaar: met Europese programma’s en andere
financieringsbronnen.
- Stimuleringsbijdragen worden versterkt tot ten hoogste het maximum van alle kosten
van het project.
- Het bestuur van de Stichting Streekrekening Het Groene Woud beslist welke vorm
van tegemoetkoming toegekend wordt.
- Het bestuur van de Stichting Streekrekening Het Groene Woud kan afwijken van de
algemene voorwaarden.
- Bij onenigheid over de algemene voorwaarden beslist het bestuur van de Stichting
Streekrekening Het Groene Woud te allen tijde.
- Als er geen geld beschikbaar is in het Streekfonds Het Groene Woud, kan er ook
geen bijdrage verstrekt worden.
Toelichting op enkele voorwaarden:
Zelfstandige beslissingsbevoegdheid bestuur
Een aanvraag die aan de ten tijde van de indiening geldende richtlijnen of criteria voldoet,
wordt niet automatisch ingewilligd. Honorering is steeds afhankelijk van de beschikbaarheid
van voldoende financiële middelen, en is in voorkomend geval begrensd tot de in de
richtlijnen/criteria aangegeven limieten (in bedragen en/of percentages).
Bovendien is het in alle gevallen uiteindelijk het bestuur van Stichting Streekrekening Het
Groene Woud dat geheel zelfstandig beoordeelt en bepaalt of, en zo ja, in hoeverre een
project of een onderdeel daarvan voor toekenning van financiële steun in aanmerking komt,
en onder welke voorwaarden en condities. Steeds is het schriftelijke besluit van het bestuur
bindend en beslissend bij het al dan niet toekennen van een financiële donatie.
Aan de publicatie van (intern werkende) donatierichtlijnen en –criteria kunnen geen rechten
worden ontleend.
Controle en verantwoording
Bij toekenning van een donatie van € 50.000,- of hoger verstrekt de aanvrager achteraf,
binnen 12 weken na realisering en voltooiing van het project, een schriftelijke
accountantsverklaring waarin wordt bevestigd dat het toegekende bedrag daadwerkelijk,
volledig en volgens afspraak is besteed aan het project waarvoor de financiële steun werd
toegekend.
Beloopt de donatie een lager bedrag, dan kan aanvrager volstaan met een eigen schriftelijke
verantwoording (financieel verslag) waarin wordt aangetoond dat het toegekende bedrag
daadwerkelijk, volledig en volgens afspraak is besteed. Het bestuur van Stichting
Streekrekening Het Groene Woud houdt zich het recht voor kopieën van nota’s en
betalingsbewijzen op te vragen.
Verloopt de realisering van een project in te onderscheiden fasen, dan kan de
beschikbaarstelling van de toegekende donatie plaatsvinden volgens een door het bestuur
vast te stellen betalings- en voortgangsschema.
Steeds is Stichting Streekrekening Het Groene Woud of een door de stichting daartoe
aangewezen persoon gerechtigd om te controleren of de toegekende donatie conform de
voorwaarden wordt of is besteed. Daartoe geeft de aanvrager steeds onbeperkt toegang tot
de plaats(en) waar het project wordt of is uitgevoerd, alsmede inzage in de administratie van
aanvrager en alle daartoe relevante documenten en bescheiden.
3
Wijzigingen in het project gedurende de looptijd
Mocht door overmacht, voortschrijdend inzicht of andere reden gedurende de looptijd een
wijziging in het project plaatsvinden waardoor financiële middelen in een andere verhouding
aan doelen worden besteed, dan dient een verzoek tot budgetherschikking te worden
voorgelegd aan het bestuur van de Stichting Streekrekening Het Groene Woud. Pas na
schriftelijke goedkeuring kan van de aangepaste begroting worden uitgegaan.
Sanctie bij niet-nakoming
Bij niet (volledige en/of tijdige) nakoming van voormelde verplichtingen is het bestuur van
Stichting Streekrekening Het Groene Woud zonder meer gerechtigd om een toegekend en
uitgekeerd bedrag onmiddellijk geheel of gedeeltelijk van de ontvanger terug te vorderen. In
dat geval is de ontvanger verplicht om binnen 14 dagen na dagtekening van de
terugvordering het teruggevorderde bedrag, alsmede de wettelijke handelsrente daarover t/m
de dag van betaling, aan Stichting Streekrekening Het Groene Woud terug te betalen.
4
Download