Helicon `s-Hertogenbosch Partner van Het Groene Woud

advertisement
Helicon ‘s-Hertogenbosch
Partner van Het Groene Woud
Tussen de steden Eindhoven, Tilburg en ’s-Hertogenbosch ligt Nationaal Landschap Het Groene Woud.
Een van oudsher uniek kleinschalig landschap boordevol natuur, erfgoed en cultuur. Met een enorme
economische potentie, groen en circulair, en een bron van creativiteit en gemeenschapszin. Zeker ook
in combinatie met de steden. Een prettige streek om te wonen, te werken en te recreëren.
Een groot regionaal netwerk van bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en
vrijwilligersorganisaties staat voor Het Groene Woud. Samen de schouders er onder om goede
initiatieven, van vooral burgers en ondernemers die bijdragen aan de kwaliteiten van deze streek,
verder te helpen.
Een Partner van Het Groene Woud heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het
vaandel staan. Omdat Het Groene Woud en haar doelen aanspreken en aansluiten bij de eigen
bedrijfscultuur en –filosofie, wil een Partner zijn steentje daaraan bijdragen. Verder weg aan de visie en
ambities van Het Groene Woud, dichter bij aan het verfraaien van de directe leefomgeving van de
eigen vestiging. Voor de eigen onderneming, de eigen medewerkers en de eigen klanten.
Partners van Het Groene Woud zitten op de eerste rij. Zij worden geïnformeerd over ontwikkelingen
en projecten, worden uitgenodigd voor algemene netwerkontmoetingen en besloten Vrienden-cafés
en kunnen gebruik maken van de diensten van het Streekhuis. Het bedrijf ontvangt een schildje en een
certificaat, als zichtbare uiting van het ambassadeurschap, en wordt als Partner vermeld op de site en
in de sociale media van Het Groene Woud.
Partners dragen uit en dragen bij. Een Partner is ambassadeur van Het Groene Woud; deelt zijn
enthousiasme met zijn relaties in het eigen netwerk. Een Partner helpt, vanuit de mogelijkheden van de
eigen onderneming, de doelen van Het Groene Woud te realiseren. Door de inbreng van kennis,
kunde, netwerk en/of middelen. Een Partner van Het Groene Woud vermeldt het partnerschap (met de
daartoe behorende dienstverlening) ook op de eigen website , richting collega-bedrijven, personeel en
klanten.
Tevens hebben Partners een streepje voor bij het gunnen van opdrachten onderling.
Het Groene Woud en Helicon hebben al een lange gedeelde historie. Al in diverse projecten heeft
Helicon, als opdrachtnemer, de coördinatie van complexe (Europese) projecten uitgevoerd. Laatste
jaren zijn ook regelmatig stagiaires van Helicon, via het streekhuis, gekoppeld aan projecten in Het
Groene Woud. Met name op het terrein van groen, natuur, milieu, duurzaamheid.
Beiden zijn gebaat bij de inzet van studenten in de uitvoering, de betrokkenheid van studenten bij de
eigen leefomgeving en het opleiden van goed geschoolde medewerkers in de toekomst. Steeds meer
leren studenten in de praktijk aan de hand van concrete opgaven.
De afspraken voor samenwerking met het Streekhuis zijn als volgt:
0 Helicon zal, in de persoon van een docent [Kees Margry], aanwezig te zijn op het reguliere
streekhuisoverleg om zodoende feeling te houden met lopende en zich aandienende
uitvoeringsprojecten. Het streekhuisoverleg vindt ongeveer 7x per jaar plaats, buiten de
schoolvakanties.
0 Het Groene Woud [leden streekhuisoverleg] neemt de mogelijke inzet van studenten mee en
biedt deze hulp aan in contacten met bedrijven en organisaties die projecten voorbereiden
en/of uitvoeren. Helicon maakt zich sterk voor het leveren van studenten voor potentiële
opdrachten. De docent in het streekhuisoverleg linkt opdrachten en studenten en bewaakt
niveau en kwaliteit van de inzet.
0 Helicon investeert in Het Groene Woud door voor de betreffende docent uren beschikbaar te
stellen en die vast te leggen in het takenpakket. Ook zal het lesrooster zo worden ingericht
dast de docent op het reguliere streekhuisoverleg aanwezig kan zijn.
0 Het Groene Woud draagt voor de gewenste studierichtingen zorg voor erkenning bij SBB, op
voordracht van Helicon.
0 De eigenaar/initiatiefnemer dan wel een medewerker van Het Groene Woud fungeert als
stagebegeleider tijdens de opdracht, in overleg met de stagebegeleider van Helicon.
0 Deze overeenkomst geldt voor de periode 1 september 2016 tot en met 31 december 2020 en
wordt jaarlijks geëvalueerd (en zo nodig met wederzijds goedvinden bijgesteld).
0 HGW zal in haar netwerk zoeken naar een iemand die plaats kan nemen in de
arbeidsmarktcommissie.
Helicon ‘s-Hertogenbosch
Het Groene Woud
Mevr. A. Verbeek
Directeur
Drs. Y. Kortmann
Voorzitter
Download