Projectschets Pagina van 7 Projectschets Pagina van 7 Projectnaam

advertisement
Projectnaam:
PROJECTSCHETS CALL 2
ONDERDEEL 1: ALGEMEEN
INTERREG V-A Euregio Maas-Rijn
DIT PROJECTSCHETSFORMULIER BESTAAT UIT DRIE ONDERDELEN
GELIEVE ALLE ONDERDELEN INVULLEN
Onderdeel 1:
Algemeen
Onderdeel 2:
Indicatoren
Onderdeel 3:
Budget en financiering
Projectschets
Pagina 1 van 7
Toelichting op het schetsformulier ten behoeve van call 2 van het Interreg VA programma voor de
Euregio Maas Rijn.
Het voorliggende formulier is bestemd voor projectschetsen in het kader van de tweede oproep van
voorstellen voor het Interreg V programma voor de EMR. Dit formulier bestaat uit drie delen:



Onderdeel 1: Algemeen
Onderdeel 2: Indicatoren
Onderdeel 3: Budget en financiering
Het ingevulde formulier moet in de drie officiële talen van het programma (Duits, Frans en Nederlands),
uiterlijk op 3 juni 2016 om 16.00 uur ingediend worden bij de Regionale Antenne voor de regio waar de lead
partner gevestigd is. Op dit moment kan het digitale monitoringsysteem van het Interreg V A programma
EMR nog niet gebruikt worden, reden waarom wij voor een schriftelijke procedure hebben gekozen.
Op basis van het ingevulde formulier kunnen de bij het programma betrokken regio’s en de Management
Autoriteit zich een goed beeld vormen van het project en de mogelijkheden tot financiering vanuit het
programma. Met het oog hierop verzoeken wij u een zo goed mogelijke beschrijving van het project, de te
ondernemen activiteiten en de taken van de betrokken projectpartners te geven alsmede de budgettaire
consequenties. In het bijzonder vragen wij u daarbij aandacht te schenken aan de grensoverschrijdende
aspecten van het project, de bijdrage aan de doelen en uitkomsten van het Interreg programma en de mate
waarin uw project tegemoet komt aan de eisen en te bereiken resultaten van de prioriteit binnen het
programma waar uw project onder valt. Wij verzoeken u daarbij zo concreet mogelijk te zijn.
Aangezien het hier een projectschets betreft verzoeken wij u zich bij de invulling van de vragen te beperken
tot het formulier zelf. Bijlagen zijn niet toegestaan. Ook dient u zich bij de beschrijving te beperken tot het
aantal aangegeven pagina’s per onderdeel. Daarbij dient u uit te gaan van invulling met lettertype Arial,
grootte 10 en een regelafstand enkel.
Op basis van het door u ingediende schetsformulier zal een advies gegeven worden over de mate waarin
het project past in het programma met daaraan gekoppeld suggesties voor aanpassingen en/of verdere
uitwerkingen. Dit advies biedt u aanknopingspunten voor de volledige aanvraag die vanaf 25 juli tot en met 2
september 16.00 uur kan worden ingediend. Aan de projectschets en het advies kunnen echter geen rechten
worden ontleend.
Management Autoriteit Interreg VA EMR in samenspraak met het Gemeenschappelijk Secretariaat en de
Regionale Antennes.
Projectschets
Pagina 2 van 7
DEEL A – Samenvatting van het project
Maximum lengte deel A: 2 bladzijdes
A.1 Korte beschrijving project
Volledige projecttitel
Afkorting projecttitel
Officiële naam van de organisatie die
optreedt als leadpartner
Namen van de partnerorganisaties
Projectduur
Datum-Start
(max.36 maanden)
Datum-Einde
Specifieke doelstelling van het programma
Partner 2
Partner 3
Partner…
TT.MM.JJJJ
TT.MM.JJJJ
A.2 Samenvatting van het project
Geef hieronder een kort overzicht van uw project. Beschrijf de uitdagingen van het project, de globale
doelstellingen, de belangrijkste activiteiten en output, de verwachte resultaten en de meerwaarde van de
grensoverschrijdende samenwerking.
A.3 Samenvatting van het projectbudget (zie ook deel D van dit formulier)
1
2
3
4
5
Financieringsbron
EFRO (INTERREG)
Publieke middelen
Private middelen
Eigen middelen
Totaal subsidiabele kosten
Budget in EUR
Budget in %
Projectschets
Pagina 3 van 7
Deel B – Projectpartners
B.1 Leadpartner
Naam van de organisatie (in de eigen
landstaal)
Afkorting van de organisatie
Afdeling, departement of dienst
Adres
Wettelijke vertegenwoordiger
Contactpersoon
straat, postcode, plaats, land, website
naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer
naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer
B.2 Projectpartner nr. 2
Naam van de organisatie (in de eigen
landstaal)
Afkorting van de organisatie
Afdeling, departement of dienst
Adres
Wettelijke vertegenwoordiger
Contactpersoon
straat, postcode, plaats, land, website
naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer
naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer
B.3 Projectpartner nr. 3
Naam van de organisatie (in de eigen
landstaal)
Afkorting van de organisatie
Afdeling, departement of dienst
Adres
Wettelijke vertegenwoordiger
Contactpersoon
straat, postcode, plaats, land, website
naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer
naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer
B.4 Projectpartner nr. …
Naam van de organisatie (in de eigen
landstaal)
Afkorting van de organisatie
Afdeling, departement of dienst
Adres
Wettelijke vertegenwoordiger
Contactpersoon
straat, postcode, plaats, land, website
naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer
naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer
Indien meer partners deelnemen s.v.p. op dezelfde wijze aangeven.
Projectschets
Pagina 4 van 7
DEEL C – Beschrijving van het project
Maximum lengte deel C: 5 bladzijdes
C.1 Relevantie van het project
C.1.1 Beschrijf hier de uitdagingen van uw project en beargumenteer de betekenis van uw project voor
het programmagebied (in hoeverre draagt het project bij aan het bereiken van de doelstellingen van het
programma?)
C.1.2 Beschrijf hoe uw project de benoemde uitdagingen en problemen wil aanpakken.
C.1.3 Waarom is voor dit project een grensoverschrijdende samenwerking noodzakelijk en welke
meerwaarde heeft de samenwerking voor uw project? Beschrijf de voordelen en het nut van de
grensoverschrijdende aanpak voor het project en de projectdoelstellingen.
C.2 Focus van het project
C.2.1 Doelstellingen en acties (max. 8 acties/werkpakketten )
WP 1 Projectmanagement (verplicht)
Budget
Beschrijving Activiteiten
WP 2 Communicatie (verplicht)
Budget
Beschrijving Activiteiten
WP 3
Budget
Beschrijving Activiteiten
WP 4
Budget
Beschrijving Activiteiten
WP 5
Budget
Beschrijving Activiteiten
Projectschets
Pagina 5 van 7
WP 6
Budget
Beschrijving Activiteiten
WP 7
Budget
Beschrijving Activiteiten
WP 8
Budget
Beschrijving Activiteiten
Totaal Budget
C.2.2 Doelgroepen
Welke doelgroepen zullen gebruik maken
van de projectresultaten en output? Kies
enkel de relevante doelgroepen.
Verduidelijk om welke
specifieke doelgroepen het
gaat (bv. aard van de
kmo’s, van de
onderzoekscentra, groepen
burgers, enz.)
Geef een aanwijzing van de
omvang van de gekozen
doelgroepen en beschrijf
het effect van het project op
de aangegeven doelgroep
Burgers
Privésector
Niet-gouvernementele organisaties
Publieke sector
Opleidings- en onderzoekscentra
C.2.3 Relevantie van de projectresultaten en output
Beschrijf in hoeverre verwachte resultaten tegemoetkomen aan een sociale of economische behoefte
of een antwoord bieden op marktfalen.
C.3 Context van het project
C.3.2 Indien van toepassing, beschrijft u:
- de synergie van het project met andere regionale of nationale projecten (al dan niet gefinancierd
door het Interregprogramma of andere programma’s);
- of er wordt verder gebouwd op de ervaringen van een vorig project en/of het een opvolgproject
betreft van een project dat door de EU is gefinancierd (ook buiten Interreg);
- de bijdrage van het project aan gelijke kansen, milieu en duurzame ontwikkeling;
- of het project een voortraject van een opvolgproject betreft (dit project is nodig om de opbouw of
uitvoering van een ander project mogelijk te maken)
Projectschets
Pagina 6 van 7
DEEL D – Projectbudget
Excel-tabel D.1: Details per partner en kostensoort
Excel-tabel D.2: Projectbudget – Details van de financieringsbronnen per partner
Zie onderdeel 3 van dit projectschetsformulier
Download