strategie_en_openbare_raadpleging - Provincie West

advertisement
INTERREG V France-Wallonie-Vlaanderen: strategie en openbare raadpleging
De strategie van het INTERREG V-programma France-Wallonie-Vlaanderen is vastgesteld en kan
geraadpleegd worden door het brede publiek. Tot 14 juli kan iedereen zijn opmerkingen over deze
strategie
kenbaar
maken.
In
de
loop
van
september
zal
het
ontwerp
van
samenwerkingsprogramma dan worden voorgelegd aan de Europese Commissie.
Een nieuwe programmaperiode, een nieuwe strategie
De partneroverheden werken al enige tijd aan het vaststellen van de nieuwe strategische krijtlijnen
voor de Frans-Belgische samenwerking tussen nu en 2020.
Onder INTERREG V moet de grensoverschrijdende samenwerking meer dan ooit bijdragen
aan de economische ontwikkeling en aan de territoriale cohesie van het grensgebied.
Via de prioriteiten die door de partners gekozen werden, zal het programma meewerken
aan de Europa 2020-strategie, die gericht is op het stimuleren van intelligente, duurzame en
inclusieve groei.
Om die doelstellingen te bereiken, heeft het Programma 4 prioriteiten vastgesteld:
1. verbeteren en ondersteunen van de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied
van onderzoek en innovatie
2. vergroten van het grensoverschrijdend concurrentievermogen van de KMO’s
3. beschermen en valoriseren van het milieu door een geïntegreerd beheer van de
grensoverschrijdende hulpbronnen
4. bevorderen van de cohesie en van de gemeenschappelijke identiteit van de
grensoverschrijdende gebieden van de zone
Wat is er nieuw ?

de indiening van projecten zal in twee etappes moetengebeuren: eerst zal een beknopt
projectidee ingediend moeten worden, en pas nadien een uitgewerkt projectvoorstel. De
bedoeling hiervan is vooral om de strategische gerichtheid van de projectvoorstellen beter
te sturen en projecten in een vroeg stadium uitsluitsel te geven of hun projectidee past
binnen de mogelijke acties van het programma.

een aantal gemeenschappelijke bepalingen moeten vooral de financiële administratie voor
projectpartners vereenvoudigen en ook het instrument van de microprojecten wordt sterk
vereenvoudigd.

het concept van projectenportefeuilles, dat het mogelijk moet maken om voor een specifiek
gebiedsdeel of bepaald thema een aantal projecten ter financiering voor te stellen. Dit
veronderstelt een duidelijk vooraf bepaalde strategie voor dat gebied of thema.

een groter gebied dat volledig voor steun in aanmerking komt, zodat de samenwerking
uitgebreid kan worden. Er wordt immers geen onderscheid meer gemaakt tussen
grensgebied en aangrenzende zones. De deelprogramma's worden ook afgeschaft,
waardoor er maar één globaal budget wordt vastgesteld voor het volledige gebied.

de EFRO-financiering stijgt van 138 miljoen euro onder INTERREG IV naar 167 miljoen euro
voor INTERREG V!
De openbare raadpleging is gestart!
Het Programma moet nu twee documenten voor openbare raadpleging voorleggen vooraleer ze
voor goedkeuring aan de Europese Commissie verstuurd worden:


het ontwerp van het operationele programma, dat de nieuwe prioriteiten van de
samenwerking bevat,
de strategische milieubeoordeling, die alle informatie over de milieu-impact bevat.
Als projectpartner, vertegenwoordiger van een lokale of regionale overheid of van een particulier
bedrijf of als speler in het economische of sociale domein, wordt u uitgenodigd om het ontwerp van
het operationele programma en de strategische milieubeoordeling in te zien en te
becommentariëren via een on line vragenlijst.
Deze openbare raadpleging loopt tot 14 juli 2014.
De documenten voor de openbare raadpleging zijn hier beschikbaar.
Meer info:
Vlaams Steunpunt Technisch Interregteam
[email protected]
050/40/34/71
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards