Grote cliëntenraadpleging van start

advertisement
[Persbericht cliëntenraadpleging]
Utrecht, 3 september 2013
Hoe beleven cliënten de overheveling van zorg naar gemeenten?
Grote cliëntenraadpleging van start
In september organiseren tien landelijke cliëntenorganisaties de raadpleging Zorg
naar gemeenten. De raadpleging richt zich op mensen die in hun dagelijkse leven zorg
of ondersteuning nodig hebben zodat zij zelfstandig kunnen leven. De organisaties
roepen cliënten en hun mantelzorgers op hun ervaringen met zorg en ondersteuning
te delen. Hun ervaringen worden gebundeld zodat lokale belangenbehartigers, Wmoraden en gemeenten passend beleid kunnen ontwikkelen.
Gedurende vier weken kunnen mensen hun ervaringen delen. De raadpleging Zorg naar
gemeenten start op 5 september en loopt tot 4 oktober. Iedereen kan meedoen: cliënten,
mantelzorgers en mensen die zorg inkopen via een persoonsgebonden budget (pgb).
Melden kan online en telefonisch via www.zorgnaargemeenten.nl of T 030 2916 777 (op
werkdagen, 10.00 tot 16.00 uur).
Grote veranderingen
Er verandert veel in de zorg. Veel mensen krijgen nu ondersteuning uit de AWBZ. Zoals hulp
bij wassen en aankleden, dagbesteding en het regelen van financiën. Vanaf 2015 zullen ze
daarvoor bij hun gemeente moeten aankloppen. Verder zal een deel van de medische zorg
straks verlopen via de zorgverzekeraar vanuit de Zorgverzekeringswet. In aanloop naar deze
veranderingen werken tien cliëntenorganisaties samen om de behoefte aan ondersteuning
en de oplossingen die gevonden worden in kaart te brengen en te verspreiden.
Doel raadpleging
Het doel van de raadpleging is meer inzicht geven in de ondersteuningsbehoeften van
cliënten en hun mantelzorgers. Krijgen zij passende zorg en ondersteuning, wat zijn goede
oplossingen, wat kan beter? Wmo-raden, lokale belangenbehartigers, gemeenten en andere
betrokkenen kunnen deze ervaringen gebruiken bij het ontwikkelen van passend beleid en
maatwerk.
Programma ‘Aandacht voor iedereen’
De raadpleging is een onderdeel van de cliëntenmonitor van het programma Aandacht voor
iedereen (AVI). Met deze monitor willen de landelijke organisaties zicht krijgen op de
beleving en de ervaringen van patiënten, cliënten en mantelzorgers. De tien betrokken
organisaties zijn: de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad, ouderenkoepel CSO, Koepel
Wmo-raden, Landelijk Platform GGz, Mezzo (mantelzorgers), patiëntenfederatie NPCF, de
Oogvereniging (blinden en slechtzienden), Per Saldo (pgb-houders), Platform Verstandelijk
Gehandicapten en Zorgbelang Nederland.
Zij bundelen hun krachten omdat de ontwikkelingen die op het lokale speelveld afkomen zo
ingrijpend zijn, dat samen optrekken rond de decentralisaties noodzakelijk is.
Het programma Aandacht voor iedereen wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.
Meer informatie op: www.aandachtvooriedereen.nl
--Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Voor meer informatie over de raadpleging Zorg naar gemeenten kunt u contact opnemen
met:


Rolf Smid (communicatie) op T 030 291 6616 of M 06 2074 4767, [email protected]
Winny Toersen (projectleider) op T 030 297 0303 of M 06 2220 0863,
[email protected]
Download