Zorg op Afstand, Dichtbij Feiten De organisatie

advertisement
Zorg op Afstand, Dichtbij
Doelstelling en resultaat
WZU-Veluwe is het project Zorg op Afstand gestart om gedurende anderhalf jaar ervaring hiermee op te doen. Deze periode
heeft ertoe geleidt dat:
WZU-Veluwe beschikt over een eigen zorgcentrale,
Ruim 60 cliënten (17% van extramurale cliënten) zijn aangesloten op Zorg op Afstand,
Zorg op Afstand grotendeels is ingebed en geborgd in alle extramurale teams van WZU-Veluwe,
Klanten en medewerkers zeer positief zijn over Zorg op Afstand.
Feiten
De zorgsector staat voor grote uitdagingen: een steeds grotere en veranderde vraag naar zorg en minder beschikbare
medewerkers in de zorg maakt het noodzakelijk voor WZU-Veluwe om zich voor te bereiden op de toekomst.
WZU-Veluwe wil op verantwoorde wijze de juiste kwaliteit van zorg kunnen blijven bieden aan hun cliënten en bewoners.
WZU-Veluwe is zich bewust van voornoemde ontwikkelingen en wil daarop anticiperen. Het doel is een volwaardige
organisatie te zijn met een totaalpakket aan diensten en middelen om zorg- en dienstverlening aan de zorgafhankelijke
medemens in het werkgebied van WZU-Veluwe te kunnen bieden.
Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen heeft WZU-Veluwe onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de kwaliteit
van zorgverlening te verbeteren. Zij zijn daarbij tot de overtuiging gekomen dat Zorg op Afstand hieraan een fundamentele
bijdrage kan leveren.
De toekomstbestendigheid van WZU-Veluwe is door dit project vergroot doordat:
Zorg op Afstand veel mogelijkheid biedt tot substitutie van zorg,
Zorg op Afstand een alternatief biedt voor intramurale opname,
Bij klanten en bij medewerkers veel draagvlak is voor Zorg op Afstand.
Uit het evaluatieonderzoek van Zorg op Afstand blijkt dat:
cliënten de toegevoegde waarde van het systeem zien en tevreden zijn over de wijze van implementatie
de inzet van zorg op afstand mensen rust en regelmaat biedt. De inzet van zorg op afstand leidt
tot minder ongeplande zorgvragen.
medewerkers in meerderheid overtuigd zijn van de positieve impact van zorg op afstand op de kwaliteit van zorg.
de financiële business case in de eerste jaren ruim positief is.
-
De organisatie
Woonzorg Unie Veluwe biedt in zes locaties intramurale zorg aan ouderen met een ZZP 1 t/m 8.
Daarnaast helpt Woonzorg Unie Veluwe ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven
wonen. Daartoe heeft ze diverse zorg- en dienstverleningsproducten van huishoudelijke verzorging
tot 24 uur per dag intensieve zorg thuis.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sector: VVT
Regio: Veluwe
Omzet: € 34.000.000
Fte : 513
Aantal medewerkers: 1117
Aantal vrijwilligers: 1000
Aantal cliënten:
Intramuraal: 419
Thuiszorg: 387
Website: www.wzuveluwe.nl
Aanpak
Bij de implementatie van Zorg Op afstand is gebruik
gemaakt van een stappenplan gebaseerd op het principe
van co-creatie en "Service Innovatie". Dit betekent dat
WZU-Veluwe invulling heeft gegeven aan de
functionaliteit en de vormgeving van Zorg op Afstand
vanuit het perspectief van de cliënt, mantelzorger en
medewerker. De werkvorm die daarbij is toegepast is de
leerwerkplaats voor managers en zorgprofessionals. In
de leerwerkplaats is de situatie gecreëerd dat
betrokkenen anderhalf jaar lang, zelf ervaring hebben
opgedaan met Zorg op Afstand. Zo zijn de condities
helder geworden die nodig zijn voor verdere
ontwikkeling en opschaling van Zorg op Afstand in de
eigen organisatie.
De beleving
Zorg op afstand is bekend en vertrouwd bij zowel
medewerkers als cliënten van WZU-Veluwe. Tevens is
duidelijk waar Zorg op Afstand vanuit het perspectief
van cliënt, medewerker en organisatie een meerwaarde
kan opleveren. Een en ander is gedocumenteerd in een
portrettenboek en evaluatieverslag.
Vervolg
Tips
 Start met het creëren van draagkracht en
enthousiasme op de werkvloer voor Zorg op
Afstand.
 Betrek de werkvloer actief bij de ontwikkeling en
implementatie van Zorg op Afstand (co-creatie)
en laat de medewerkers zelf
verantwoordelijkheid nemen voor (onderdelen
van) het project.
 Kies voor een projectmatige aanpak. Zorg voor
een competente en gedreven stuurgroep en
projectgroep. Zorg ervoor dat er iemand (de
projectleider) is die tijd heeft om het project
te trekken. Het is van dusdanige omvang dat
het niet naast het dagelijkse werk uit te voeren
is.
 Besteedt voor en tijdens het project voldoende
aandacht aan communicatie .
Wat viel tegen?
 Zorg op Afstand is niet zo maar te
implementeren. Elke organisatie die met een
nieuwe dienst begint kan best dit benaderen als
een pilot, een proef. Dat wat in de ene
organisatie werkt, hoeft in een andere niet te
werken.



Certificering van Zorg o Afstand conform de NEN
8028
Het opnieuw vaststellen van de business case
bij het wegvallen van de beleidsregel
zorginfrastructuur ( 01-01-2015). Hierbij kan
dan worden gerekend met de te realiseren
kostenbesparingen (reistijd) en een financiële
bijdrage van de cliënt.
Er dient nog nader te worden onderzocht in
hoeverre de technologische infrastructuur
toekomstbestendig is op basis van kosten en
functionele eisen. Onder de huidige condities is
Zorg op Afstand functioneel, maar er komen
nieuwe ontwikkelingen aan.
Wat is In voor zorg!?
In voor zorg! is een programma voor de langdurige zorg van het
ministerie van VWS en Vilans, kenniscentrum langdurende zorg.
In voor zorg! begeleidt zorgorganisaties via een In voor zorgtraject op de thema’s bedrijfsvoering, zorg op afstand,
ketenzorg en professionals. Via onze website invoorzorg.nl en
bijeenkomsten bieden wij tools, goede praktijkvoor-beelden,
informatie en nieuws uit de langdurige zorg
Download