OPELLA Van denken, naar doen! Feiten De organisatie

advertisement
OPELLA
Van denken, naar doen!
Opella heeft een leeromgeving gecreëerd met een leerstructuur. Deze omgeving en structuur ondersteunen de
organisatieontwikkeling, waardoor Opella zich voortdurend aanpast (op veranderingen) in de externe omgeving.
Medewerkers zijn zich bewust van hun houding en gedrag, organiseren hun werk "zelf organiserend", ze lossen zelf problemen
op en richten zich op wat klanten nodig hebben.
Met ondersteuning van deze 'cultuurinterventie" ontwikkelt Opella zich als een gerespecteerde zorgaanbieder, waar kwaliteit
van zorg en financiële houdbaarheid, bijdragen aan de toekomstbestendigheid.
Feiten
De leeromgeving en - en structuur ondersteunt medewerkers en management bij het uitbouwen en implementeren van zelf
organiseren. Deze structuur bestaat uit het in combinaties inzetten van training, scholing, intervisie, coaching en videointeractiebegeleiding. De effecten zijn, dat het beoogde gedrag wordt geoefend, gepraktiseerd en geëvalueerd.
Medewerkers zijn zich bewust van - door inzicht te hebben in - hun houding en gedrag, en maken nu jaarlijks een Persoonlijk
Ontwikkel Plan en een Team Ontwikkelplan. Zij stemmen deze plannen af op organisatiedoelen en op wat klanten nodig
hebben. Best practices worden gedeeld ,waardoor er op individueel,- team- en organisatieniveau horizontale en verticale
beïnvloeding ontstaat – uitmondend in de gewenste cultuurontwikkeling.
Via deze cyclus wordt geleerd. Continu, waardoor leren "leren" vanzelfsprekend(er) is geworden ,en bijdraagt aan de
ontwikkeling van medewerkers, management en teams.
De organisatie
Opella is zorgondernemer op de zuidelijke Veluwe, in de gemeenten Ede, Renkum, Renswoude, Rhenen, Veenendaal en
Wageningen. Opella biedt services op het gebied van zorg, welzijn en wonen aan 3500 klanten (thuis of in een intramurale
woonvoorziening).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sector: ouderenzorg
Regio: zuidelijke Veluwe
Omzet: € 68.000.000
Fte : 1.168
Aantal medewerkers: 2300
Aantal vrijwilligers: 1000
Aantal cliënten: 3500
Intramuraal: ja
Thuiszorg: ja
Website: www.opella.nl
Aanpak
De beleving
Met behulp van een pilot is een leer- en
ontwikkelprogramma gemaakt voor medewerkers en
management bedoeld om , in termen van houding en
gedrag, de besturingsfilosofie zichtbaar in de praktijk neer
te zetten. Via dit programma worden houding en gedrag als
sturende variabele gebruikt, om de cultuur in de gewenste
richting te transformeren. De pilot is geëvalueerd en
gevolgd door een beschreven uitrol naar de overige
'Wie ben ik, wat drijft mij in mijn leven, wat drijft mij in mijn
werk, welke waarden omarm ik en hoe verhoudt zich dit tot
wat Opella van mij vraagt? In dialoogvorm is inzicht
ontwikkeld in de effecten van gevonden antwoorden op het
' zichtbare' gedrag van betrokkenen. Niet wat cliënten,
medewerkers en vrijwilligers 'doen' stond centraal - wie zij
'zijn' was onderwerp van gesprek.
De uitkomsten van deze 'trektocht benadering' werden
vertaald naar zorgplannen van cliënten, persoonlijke
ontwikkelingsplannen van medewerkers en
teamontwikkelplannen van medewerkers en vrijwilligers.
Binnen het verandertraject werd het reflectief vermogen
van betrokkenen aangesproken en het 'stilstaan bij' het
moment' - 'afstand nemen van de waan van de dag'
gestimuleerd.
onderdelen van Opella..
Tips
Vervolg
Een traject gericht op verandering van gedrag en cultuur, is
traag reagerend waardoor “een lange adem” nodig is.
2.
Effecten van zelforganisatie worden met
ondersteunende diensten in kaart gebracht. Ook zij volgen
de training met als 'extra' dynamiek (naast het zelf
organiserend worden van het eigen team) het
ondersteunen van zelforganiserende teams binnen het
primair proces.
3.
Intramurale teams volgen (2013-2015).
4.
Herhalen 0-metingen (medewerkers, cliënten,
vrijwilligers). Resultaten vertalen naar POP en TOP
(continue)
5.
Ontwikkelen dashboard (2013-2015)
6.
Actualiseren HRM-beleid op basis zelforganisatie
(2013-2015).
7.
Ontwikkelen toolkit tbv teams (2013-2015)
8.
Dialoogsessie Opella-breed - Hoe blijven we
VEERkrachtig binnen de voortdurend veranderende wereld
van de zorg?
Hou bij een langlopend traject rekening met de snel
wijzigende externe omgeving. Beweeg mee, met de
organisatieontwikkeling, en blijf deze voortdurend
ondersteunen
Regel een "trekker" op directieniveau in. Hierdoor wordt
een brug geslagen tussen de inhoud van het traject en de
besturing die hierbij nodig is
Een traject gericht op cultuurverandering is in termen van
uitkomsten, niet eenvoudig te kwantificeren. Het managen
van deze verwachting, voorkomt teleurstelling in een
omgeving die gedreven is om doel- en prestatiegerichtheid
te beoordelen
Vervolg
Het werken aan de cultuuromslag waar zelforganisatie
onderdeel van uit maakt krijgt een vervolg; een kleine greep
uit de plannen:
1.
Volgens het 'leren van elkaar' principe gaan de
overige extramurale teams na de training gevolgd te
hebben zelf organiserend aan de slag (2013).
Wat is In voor zorg!?
In voor zorg! is een programma voor de langdurige zorg van het
ministerie van VWS en Vilans, kenniscentrum langdurende zorg.
In voor zorg! begeleidt zorgorganisaties via een In voor zorgtraject op de thema’s bedrijfsvoering, zorg op afstand,
ketenzorg en professionals. Via onze website invoorzorg.nl en
bijeenkomsten bieden wij tools, goede praktijkvoor¬ćbeelden,
informatie en nieuws uit de langdurige zorg
Download