hier het inschrijfformulier

advertisement
Inschrijfformulier Gastouderopvang
Gastouder/ Oppas aan huis
Inschrijving voor:
Ο gastouder thuis
Ο oppas aan huis
Persoonlijke gegevens:
Naam en voorletters :
Adres:
Postcode, Woonplaats:
Telefoon:
E-mailadres:
BSN Nummer:
Geboorte datum:
IBAN rekeningnummer:
Opleiding: (MBO 2 / PW etc)
EHBO opleiding:
Verklaring omtrent gedrag:
LRKP registratienummer:
Naam Partner:
Kinderen:
Kind 1:
Kind 2:
Kind 3:
Gegevens achterwacht:
Naam:
Vast:
Mobiel:
Behaald : Ja / Nee
Ja / Nee
Diploma: Ja / Nee
Geldig t/m:
Datum afgifte:
Naam:
Betrokken bij opvang: Ja / Nee
Geboortedatum:
Relatie tot gastouder:
Verklaring omtrent gedrag: Ja / Nee
Beschrijving opvangmogelijkheden:
In welke leeftijdscategorie wilt u opvang bieden:
Ο 0-4 jaar
Ο 4-13 jaar
Ο 0-13 jaar
maandag
Op welke tijden en dagen wilt u opvang bieden:
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
Zaterdag
Van
Tot
Kunt u tijdens schoolvakanties opvang bieden:
Hoeveel weken vakantie wilt u zelf per jaar opnemen:
Wanneer kunt u als gastouder van start gaan:
Bent u ook ingeschreven bij ander gastouderbureau:
Naam gastouderbureau:
Bent u bereid samen te werken en te overleggen met andere
gastouders van Stichting Goo
Wilt u noodopvang/ schaduwgastouder zijn voor andere gezinnen:
(tijdens vakanties/ ziekte/langdurig verlof gastouders Stichting Goo)
Is de opvanglocatie rookvrij:
(bemiddeling vindt alleen plaats bij rookvrije opvanglocatie)
Bent u bereid mee te werken aan een risico inventarisatie voor de
opvanglocatie
Heeft u kennis genomen van de meldcode Kindermishandeling
Zo ja, in welk jaar heeft u hier informatie over ontvangen:
(cursus/ scholing/informatieavond/app)
Zijn er huisdieren op de opvanglocatie aanwezig:
Zo ja, wat voor huisdieren en hoeveel:
Heeft u een auto ter beschikking:
Ja / Nee
Datum:
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Formulier retourneren naar: Stichting Goo Gastouderbureau en Kinderopvang, Postbus 157, 5420 AD Gemert,
Telefoon: 088 - 0088569, [email protected]
Zondag
Inschrijfformulier Gastouderopvang
Gastouder/ Oppas aan huis
Zo ja, heeft u een inzittende verzekering:
Welke vervoersmiddelen heeft u nog meer tot u beschikking:
Naam verzekering:
Heeft u een AVP (aansprakelijkheid verzekering personen)
Naam verzekering
Ja / Nee
Bakfiets/bolderkar/ dubbele buggy
Polisnummer:
Ja / Nee
Polisnummer:
Geef een korte omschrijving van de opvanglocatie:
(Ligging/omgeving/ruimten/speelgoed/toestellen etc)
Checklist veiligheid
Traphekjes aanwezig:
Rookmelders aanwezig:
Brandblusmiddelen aanwezig:
Omheining buitenruimten:
Stopcontactbeveiliging aanwezig
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Aantal:
Aantal:
nl:
nl:
Wat is de reden dat u als gastouder wilt aanmelden bij
Stichting Goo:
Overige opmerkingen/ aanvullingen die van belang kunnen zijn:
Plaats en datum:
Handtekening gastouder:
Bij aanmelding als gastouder?
!!! Vul onderstaand pedagogisch werkplan volledig in!!!
Formulier retourneren naar: Stichting Goo Gastouderbureau en Kinderopvang, Postbus 157, 5420 AD Gemert,
Telefoon: 088 - 0088569, [email protected]
Inschrijfformulier Gastouderopvang
Gastouder/ Oppas aan huis
Pedagogisch werkplan:
Naam Gastouder:
Adres opvanglocatie:
Datum :
Visie stichting Goo over gastouderopvang:
Gastouders zijn in onze visie van medeopvoeders. Vraagouders blijven uiteraard de
eerstverantwoordelijke voor de opvoeding van hun kind. Daarom is het van groot belang dat er
regelmatig overleg plaats vindt tussen gastouder en vraagouder over de wijze van omgaan
met elk individueel kind. Er is altijd sprake van gelijkwaardig overleg. De gastouder werkt niet
in opdracht van de vraagouder, zij biedt een dienst aan: haar persoonlijk vormgegeven
kinderopvang.
Vraagouders kunnen in dit pedagogisch werkplan de persoonlijke visie v.an de gastouder
terugvinden en aan de hand hiervan een keuze maken om in contact te gaan met de
gastouder.
Wat is uw visie over gastouderopvang? (Geef een korte omschrijving)
□ …
Wat is uw visie t.o.v. de pedagogische hoofddoelen?
□ …
Veiligheid
(Fysieke en emotionele Veiligheid)
Wat vindt u belangrijk? Wat hebben kinderen volgens u nodig om zich veilig te kunnen voelen
tijdens de opvang? Wat draagt u zelf bij aan de veiligheid voor de kinderen?
□ …
Ontwikkeling persoonlijke competenties
Hoe creëert u voor de kinderen de gelegenheid om eigen persoonlijke competenties te
ontwikkelen?
□ …
Ontwikkeling sociale competenties
Wat is er volgens u belangrijk bij de ontwikkeling van de sociale competenties? Wat heeft u als
gastouder hiervoor nodig? Welke vaardigheden en kennis? Hoe kunt u kinderen hierbij
stimuleren? Hoe denkt u over het positief opvoeden/ corrigeren/ belonen?
□ …
Normen en Waarden
Wat zijn uw normen en waarden als gastouder? Wat vindt u zelf erg belangrijk en hoe denkt u
over; godsdienst/ eten en drinken / haal en breng tijden / communicatie / gebruik sociaal-media
etc.
□ …
Samenwerken met Ouders :
Wat vindt u belangrijk om een vertrouwde en goede relatie op te bouwen met de ouders?
Welke structuur en voorspelbaarheid kunt u de kinderen bieden? Welke voorschriften m.b.t.
Hygiëne vindt u belangrijk? Wat zijn de huisregels binnen uw opvang? Hoe kunnen ouders
knelpunten/ vragen etc. met u bespreken?
□ …
Formulier retourneren naar: Stichting Goo Gastouderbureau en Kinderopvang, Postbus 157, 5420 AD Gemert,
Telefoon: 088 - 0088569, [email protected]
Download