Gastouderopvang Isbn 9789085241393, prijs: 29,50

advertisement
Gastouderopvang
Isbn 9789085241393, prijs: 29,50
Inhoudsopgave
Thema 1 Gastouderopvang nader bekeken
1.1
Inleiding
1.2
Opvang in de thuissituatie
1.3
Wet en regelgeving
1.3.1 Wet herziening gastouderopvang
1.3.2 Overige wetten, codes en regels
1.3.3 Verzekeringen
1.4
Kwaliteitseisen en -controle
1.4.1 Kwaliteit van gastouders
1.4.2 Eisen aan het aantal kinderen
1.4.3 Eisen aan de locatie
1.4.4 Risico-inventarisatie gezondheid & veiligheid
1.4.5 Controle door de GGD
1.5
Functie, taken en competenties gastouder
1.5.1 Functie gastouder
1.5.2 Taken van een gastouder
1.5.3 Competenties van de gastouder
1.6
Functies en taken van gastouderbureaus
Thema 2 Verzorgen van kinderen
2.1
Inleiding
2.2
Lichamelijke verzorging
2.2.1 Algemene richtlijnen
2.2.2 Baby’s
2.2.3 Peuters
2.3
Gezondheid en voeding
2.3.1 Baby’s
2.3.2 De Schijf van Vijf
2.4
Hygiëne
2.4.1 Persoonlijke hygiëne
2.4.2 Eisen hygiënecode en adviezen voor het omgaan met voedsel
2.4.3 Preventie van legionella en salmonella
2.4.4 Ventileren
2.4.5 Hygiëne van zandbakken
2.4.6 Huisdieren en ongedierte
2.4.7 Hoofdluis
2.5
Veiligheid
2.6
Verzorgen van de ruimte
Thema 3 Ziekten
3.1
Inleiding
3.2
Algemene informatie en vaccinaties
3.3
Kinderziekten
3.3.1 De bof
3.3.2 Kinkhoest
3.3.3 Mazelen
3.3.4 Rode hond
3.3.5 Roodvonk
3.3.6 Vijfde ziekte
3.3.7 Waterpokken
3.4
3.5
3.6
3.7
3.3.8 Zesde ziekte
3.3.9 Hersenvliesontsteking
Overige ziekten
Overgewicht
Regels bij ziekte en verzorging
3.6.1 Regels ter voorkoming van ziekte
3.6.2 Richtlijnen bij de constatering van ziekte bij een kind
3.6.3 Besmettelijke ziekten
3.6.4 Kan een kind wel of niet komen?
3.6.5 Medische handelingen
De functie van de GGD en het consultatiebureau
Thema 4 Ontwikkeling van kinderen
4.1
Inleiding
4.2
Ontwikkelingsgebieden en -fasen
4.3
De baby
4.3.1 De lichamelijke en motorische ontwikkeling
4.3.2 De verstandelijke of cognitieve ontwikkeling
4.3.3 De sociaal-emotionele ontwikkeling en
de seksuele ontwikkeling
4.4
De peuter
4.4.1 De lichamelijke en motorische ontwikkeling
4.4.2 De verstandelijke of cognitieve ontwikkeling
4.4.3 De sociaal-emotionele en seksuele ontwikkeling
4.5
De kleuter
4.5.1 De lichamelijke en motorische ontwikkeling
4.5.2 De verstandelijke of cognitieve ontwikkeling
4.5.3 De sociaal-emotionele ontwikkeling en
de seksuele ontwikkeling
4.6
Het schoolkind
4.6.1 De lichamelijke en motorische ontwikkeling
4.6.2 De verstandelijke of cognitieve ontwikkeling
4.6.3 De sociaal-emotionele ontwikkeling en
de seksuele ontwikkeling
4.7
De puber
4.7.1 De lichamelijke en motorische ontwikkeling
4.7.2 De verstandelijke of cognitieve ontwikkeling
4.7.3 De sociaal-emotionele ontwikkeling en
de seksuele ontwikkeling
Thema 5 Begeleiden van kinderen
5.1
Inleiding
5.2
Invloeden op de ontwikkeling
5.2.1 Fysieke omgeving
5.2.2 Leefomstandigheden
5.2.3 Opvoeding
5.2.4 Verzorging
5.2.5 Onderwijs
5.2.6 Sociale contacten
5.3
Spelontwikkeling en activiteiten met kinderen
5.3.1 Functies van spelen
5.3.2 Spelvormen en ontwikkeling
5.3.3 Creativiteit en expressie
5.3.4 Spelactiviteiten door het jaar heen
5.3.5 Spelmaterialen
5.3.6 Het aanbieden van activiteiten aan groepen
5.3.7 Het aanbieden van activiteiten aan individuele
5.4
Begeleiden van individuele kinderen
5.4.1 Observeren, signaleren, rapporteren
kinderen
5.4.2 Stappenplan voor de begeleiding van individuele kinderen
Thema 6 Begeleiden van aspecten van de ontwikkeling
6.1
Inleiding
6.2
Hechting
6.3
Angsten
6.4
Koppigheid
6.5
Zelfbeeld
6.6
Zindelijk worden
6.7
Identificatie
6.8
Vriendschappen
6.9
Seksualiteit
6.10 Het geweten
6.11 Creativiteit en talenten
6.12 Tv en computer
Thema 7 Opvoeden en opvoedingsvaardigheden
7.1
Inleiding
7.2
Wat is opvoeden?
7.3
Opvoedingsvaardigheden
7.3.1 Twee typen vaardigheden
7.3.2 Motiveren en stimuleren
7.3.3 Sfeer maken
7.3.4 Omgaan met gevoelens
7.3.5 Zelfredzaamheid stimuleren
7.3.6 Structuur bieden
7.3.7 Regulerend optreden
7.4
Opvoedmiddelen
Thema 8 Opvoedingsproblemen en de aanpak
8.1
Inleiding
8.2
Huilbaby’s
8.3
Liegen
8.4
Ongehoorzaamheid
8.5
Ruzie
8.6
Machtsstrijdjes
8.7
Pesten
8.8
Driftbuien
8.9
Jaloezie
8.10 Druk gedrag
8.11 Contactproblemen
8.12 Kindermishandeling
Thema 9 Omgaan met ouders
9.1
Inleiding
9.2
Intake
9.3
Samenwerken en afstemmen
9.3.1 Uitvoeren pedagogisch beleid
9.3.2 Afstemmen van de aanpak
9.4
Gesprekken voeren met ouders
9.4.1 Basistechniek van een gesprek
9.4.2 Gespreksvaardigheden
9.4.3 Soorten gesprekken
9.5
Ondersteunen bij de opvoeding
9.6
9.7
Medezeggenschap van ouders
Omgaan met klachten
Thema 10 Plannen en organiseren
10.1 Inleiding
10.2 Administratie
10.2.1 Gegevens verwerken
10.2.2 Financiën beheren
10.3 Werkplanning
10.4 Onverwachte situaties en calamiteiten
10.4.1 Achterwacht
10.4.2 Inventarisatielijst brandveiligheid
10.4.3 Tips voor de praktijk
Thema 11 Kwaliteitsgericht werken
11.1 Inleiding
11.2 Kwaliteitseisen
11.2.1 Convenant Kwaliteit kinderopvang
11.2.2 Verbeterpunten naar aanleiding van klachten
11.2.3 Beroepscode kinderopvang
11.2.4 Vervoer
11.3 Pedagogisch beleid
11.4 Risico-inventarisatie gezondheid & veiligheid
11.5 Gezondheid en veiligheid
11.6 Tevredenheid meten
11.6.1 Tevredenheid van ouders
11.6.2 Tevredenheid van kinderen
11.7 Deskundigheidsbevordering
11.8 Ergonomie
Download