CaSa Pedagogisch beleidsplan

advertisement
3. Pedagogisch Beleid gastouderbureau CaSa
Het pedagogisch beleid van gastouderbureau CaSa is vastgesteld op basis van een aantal
punten die wij zelf belangrijk vinden. Het zijn niet zomaar letters op papier, maar een basis
waar vanuit gewerkt dient te worden. Het is voor CaSa belangrijk dit terug te zien bij de
bezoeken aan zowel vraag- als gastouders en in de opvang van kinderen. Wij zullen er op
toezien dat de gastouders handelen in overeenstemming met het beleid.
3.1 Visie
Een visie is het bewustzijn van wat echt belangrijk voor je is, vertaald in een concreet beeld
van wat je wilt bereiken.
Dit standpunt hebben wij in acht genomen bij het beschrijven van de visie van CaSa.
Beschreven zijn de punten die bij ons centraal staan in de opvoeding en het opvangen van
kinderen.
Onze visie bestaat uit vijf uitgangspunten die hieronder beschreven staan:
1. Kijken naar het kind/ kind centraal
In de dagelijkse verzorging van kinderen is het belangrijk te kijken naar wat het kind doet,
wil en kan; de behoeften van het kind.
(Het is mogelijk dat dit ingaat tegen wat jij als verzorger wilt dat het kind op dat moment
doet.) Wij van gastouderbureau CaSa zijn ervan overtuigd dat kinderen van nature aangeven
waar zij op dat moment behoefte aan hebben. Een goed gastouder luistert/ kijkt hiernaar en
speelt hier op een juiste manier op in, met inachtneming van het vooropgestelde beleid.
2. Respect
Dit is een erg ruim begrip, wij zullen een aantal kernwoorden noemen om een idee te geven
van de omvang.
Respect voor: omgeving, elkaar, materialen, mens, dier en natuur, het kind (natuurlijk geldt
respect ook vanuit de gastouder naar het kind en de overig genoemde kernwoorden toe)
etc.
Als (gast)ouder is het belangrijk je hier bewust van te zijn en dit over te dragen aan de
kinderen. Hierin heeft de gastouder een voorbeeldfunctie.
Door de juiste activiteiten aan te bieden en in te spelen op situaties kunnen hierin veel
leermomenten gecreëerd worden.
3. Normen en waarden
Dit is natuurlijk een begrip wat voor iedereen bekend is, maar waarvan de betekenis niet
voor iedereen hetzelfde is. Wat de normen en waarden van het (gast-)gezin ook zijn, het is
Dr. Van Deenweg 13 | 8025 BP Zwolle | Tel. 06-104025775
[email protected] | www.gobcasa.nl |
IBAN NL51RABO0146254767 | LRKP 191202228 | BTW 851862883B01
belangrijk dan eenieder zich hier zelf bewust van is en deze kan uitdragen. Dit is ook zeker
een punt dat in gesprekken tussen vraag- en gastouder aan de orde moet komen.
De normen en waarden van gastouderbureau CaSa worden grotendeels beschreven in deze
Pedagogische Visie.
4. Positieve benadering
Met een positieve benadering bedoelen wij kijken naar mogelijkheden in plaats van
onmogelijkheden. Ook is het een manier van kijken naar de situatie of het gedrag. Je noemt
een kind dan dus niet ongeduldig maar enthousiast.
Een kind wat de lepel probeert te pakken bij het fruit geven, wordt in deze visie niet geremd
door de handen weg te houden maar door het zelf een lepel te geven.
5. Ruimte voor ontwikkeling (aanbieden van activiteiten)
Al vanaf het prille begin is een kind in ontwikkeling. Het is belangrijk dat de omgeving waarin
het kind opgroeit deze individuele ontwikkeling stimuleert en aanmoedigt. Dit kan door het
aanbieden van het juiste spel-, leer- en lesmateriaal. Er worden dagelijks
ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden, zoveel mogelijk toegespitst op de behoeften
van het kind.
Er zal worden gekeken of er voldoende ruimte, zowel binnenshuis als buitenshuis, aanwezig
is voor de kinderen om zich te kunnen ontwikkelen. CaSa heeft hierin een adviserende rol.
Om bovenstaande visie een goede basis te kunnen geven, is een goede samenspraak
tussen gast- en vraagouder van groot belang. Dit komt tot stand door middel van jaarlijkse
evaluaties op de opvanglocatie, en (telefonisch) contact indien nodig.
3.2 Eisen gesteld aan het opvangadres
In de nieuwe wet kinderopvang zijn regels vastgelegd over het maximaal aantal kinderen dat
op een opvanglocatie aanwezig mag zijn. De gastouder is zelf verantwoordelijk voor het
naleven van deze regels. CaSa ziet erop toe dat dit strikt wordt nageleefd.
* Maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar
(eigen kinderen van de gastouder tot 10 jaar tellen hierin mee)
Hierbinnen vallen de volgende regels:
* Maximaal 5 kinderen wanneer zij allemaal jonger zijn dan 4 jaar.
(incl. eigen kinderen tot 4 jaar)
* 4 kinderen van 0 en 1 jaar, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar.
(incl. eigen kinderen in deze leeftijdsgroep)
De eigen kinderen tot 10 jaar en hun eventueel aanwezige vriendjes/ vriendinnetjes tellen
hierin ook mee als zij aanwezig zijn ten tijde van de opvang.
Verder worden er nog andere eisen gesteld aan de opvang locatie, die ook zullen worden
doorgenomen aan het begin van de opvangperiode, mede middels de risicoanalyse, die
Dr. Van Deenweg 13 | 8025 BP Zwolle | Tel. 06-104025775
[email protected] | www.gobcasa.nl |
IBAN NL51RABO0146254767 | LRKP 191202228 | BTW 851862883B01
jaarlijks zal worden uitgevoerd.
Hieronder zullen de belangrijkste punten genoemd en uitgelegd worden:
Voldoende speelruimte
Voor alle kinderen, in alle leeftijden, moet binnen en buiten de opvanglocatie voldoende
speelruimte aanwezig zijn. Aan de hand van de beschikbare ruimte zal CaSa het maximum
aantal gastkinderen vaststellen.
Aparte slaapruimte voor kinderen jonger dan 1,5 jaar.
Dit houdt in dat kinderen (in ieder geval) tot 1,5 jaar de mogelijkheid hebben om te slapen in
een andere ruimte dan die waarin de opvang wordt geboden. Vanuit CaSa wordt echter een
voorkeur uitgesproken om alle kinderen in een aparte slaapkamer te laten slapen. Dit houdt
echter niet in dat kinderen niet bij elkaar op de kamer mogen slapen.
Voor de kinderen die nog slapen moeten goedgekeurde voldoende bedjes beschikbaar zijn.
Achterwacht bij 4 of meer kinderen
De gastouder die 4 of meer kinderen gelijktijdig opvangt dient gedurende deze opvanguren
over een achterwacht te beschikken. Een achterwacht is een volwassene die tijdens
calamiteiten binnen 15 minuten aanwezig moet kunnen zijn om de gastouder te
ondersteunen. Hiervoor dient deze achterwacht tijdens de opvanguren altijd telefonisch
bereikbaar te zijn.
Eventueel kunnen hiervoor meerdere personen aangesteld worden.
De gegevens van de achterwacht(en) moeten bij CaSa bekend zijn.
Opvanglocatie is rookvrij
Dit houdt in dat er in de gehele woning nooit en nergens gerookt mag worden. Dit geldt ook
wanneer de kinderen worden opgevangen in hun ouderlijk huis.
Wanneer de opvang plaatsvindt in een gebouw bij of naast de woning betekend dit dat
uitsluitend dat gebouw verplicht rookvrij moet zijn.
Op elke verdieping van de opvanglocatie dient een (werkende) rookmelder aanwezig te zijn.
3.3 De 4 opvoedingsdoelen vanuit de wet kinderopvang
In de wet kinderopvang worden 4 opvoedingsdoelen beschreven. In bovenstaande punten
zijn deze verwerkt, maar voor de duidelijkheid nog een opsomming met uitleg.
De emotionele veiligheid zal vanzelfsprekend worden gewaarborgd door het bieden van een
vast gezicht in de opvangsituatie.
Kinderen zijn uniek en zullen vanuit dit standpunt zichzelf ook kunnen laten zien op de
manier waarop ze zich op dat moment voelen. Door een positieve benadering zal een kind
zich sneller en makkelijker openstellen voor zijn omgeving
Het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling gebeurt door het aanbieden van materialen
en activiteiten, aangepast aan de ontwikkelingsbehoefte van het kind op dat moment. Het
dient het kind uit te dagen maar niet te overvragen. De gastouder heeft kennis van en
ervaring met de verschillende ontwikkelingsstadia van kinderen. Deze zullen dus ook in de
gaten worden gehouden zodat bijzonderheden tijdig gesignaleerd kunnen worden.
Dr. Van Deenweg 13 | 8025 BP Zwolle | Tel. 06-104025775
[email protected] | www.gobcasa.nl |
IBAN NL51RABO0146254767 | LRKP 191202228 | BTW 851862883B01
Doordat kinderen veelal in groepsverband worden opgevangen worden zijn op een
natuurlijke manier gestimuleerd in hun sociale ontwikkeling. Kinderen van verschillende
leeftijden spelen met elkaar en nemen een voorbeeld aan elkaar.
Ook de omgang met de gastouder en het nabootsen van een gezinssituatie zorgen hiervoor.
Het nabootsen van een gezinssituatie, de omgang met gastouder en andere gastkinderen
zorgen er ook voor dat het besef van normen en waarden worden overgebracht. Respect
voor de ander, jezelf en de omgeving staan hierin bij CaSa centraal.
Verdere belangrijke normen en waarden zullen tussen vraag- en gastouder worden
besproken.
Dr. Van Deenweg 13 | 8025 BP Zwolle | Tel. 06-104025775
[email protected] | www.gobcasa.nl |
IBAN NL51RABO0146254767 | LRKP 191202228 | BTW 851862883B01
Download