Document

advertisement
Huisregels
Deze huisregels gelden in combinatie met de ‘Overeenkomst van Opdracht’/contract tussen ouder en
gastouder, welke door beide partijen ondertekend is.
Naam gastouder Laura Veldhuis
Handtekening gastouder
Datum
Naam vraagouder
Handtekening gastouder
Datum
Opvangtijden
De opvang is geopend op ma / wo / do / van 7:30 tot
18:00 uur.
X in overleg andere tijden/dagen mogelijk, ook avond en nacht opvang.
Betaling
X De ouder/verzorger is de gastouder geen borg/voorschot verschuldigd.
De ouder/verzorger betaalt binnen 7 dagen na afloop van een maand de gastoudervergoeding.
Bij herhaaldelijk niet tijdige betaling brengt de gastouder een boete van € 5,- in rekening bij de
ouder/verzorger.
Voeding
Maaltijden
X De gastouder verzorgt de maaltijden voor het kind. De volgende maaltijden worden tijdens de opvang naar
behoefte aangeboden: ontbijt / lunch / avondeten*. De kosten hiervoor zijn inbegrepen in het te betalen
uurtarief.
*avondeten in overleg mogelijk tegen vergoeding 2,30.
Tussendoortjes
X De gastouder verzorgt de tussendoortjes. De kosten zijn inbegrepen in het te betalen uurtarief.
Drinken
X De gastouder zorgt voor het drinken. De kosten zijn inbegrepen in het te betalen uurtarief.
1
Verzorging
X De gastouder verzorgt voor de verzorgingsmaterialen zoals luiers, billendoekjes, beddengoed. De kosten
hiervoor zijn begrepen in het te betalen uurtarief.
De ouder/verzorger zorgt er tevens voor dat het kind het volgende bij zich heeft:
Fles of borstvoeding & flesssen, knuffel, speen, slaapzak
Vervoer
X De gastouder is in het bezit van een rijbewijs B.
X De gastouder heeft tijdens de opvang de beschikking over een auto en beschikt over een
inzittendenverzekering.
X De gastouder beschikt over de juiste zitjes voor de auto en/of fiets.
Ophalen kind door derden
Indien de ouder(s)/verzorger(s) het kind aan het einde van de opvangdag niet kunnen ophalen en hij/zij wordt
opgehaald door derden, worden hier vooraf duidelijke afspraken over gemaakt.
Ziekte kind
Onder ziekte wordt verstaan:
Bij ziekte graag overleggen wat er mogelijk is.
X meer dan 38.5 graden °C koorts
X besmettelijke ziekten, in overleg
X diarree
X overgeven
X huiduitslag
X verontrustende verschijnselen
Het kind wordt thuis ziek
X Bij ziekte graag overleggen wat er mogelijk is.
De ouder/verzorger dient een ziek kind
gastouder af te melden.
1
uren/dagen* voor aanvang van de opvang bij de
X Is het kind een langere aaneengesloten periode ziek dan worden de uren op de gebruikelijke wijze in
rekening gebracht, tot een maximum van 4
dagen/ weken*.
Het kind wordt tijdens de opvang ziek
Wanneer het kind tijdens de opvang ziek wordt. Dan dient de ouder/verzorger het kind binnen
2
minuten/uren*, nadat de gastouder hierover heeft gebeld, komen ophalen.
De uren dat het kind niet aanwezig is geweest als gevolg van ziekte, worden op gebruikelijke wijze in rekening
gebracht.
In geval van ziekte neemt de gastouder contact op met de contactperso(o)n(en) zoals vermeld op het formulier
‘Persoonlijke informatie opvangkind’.
Ziekte gastouder
Als de gastouder ziek is, zal hij/zij de ouders hier direct over informeren.
X De gastouder biedt geen vervangende gastouder. De ouder/verzorger is zelf verantwoordelijk voor de opvang
tijdens deze dagen.
2
Extra opvang
Extra opvang kan uiterlijk tot
1
dagen/weken* van te voren worden aangevraagd bij de gastouder.
Schoolvakanties
X De gastouder is bereid om tijdens schoolvakanties kinderen de gehele dag op te vangen.
Geplande afwezigheid
Gastouder
De dagen dat de gastouder niet aanwezig is informeert hij/zij de ouder/verzorger in januari van het jaar de
voorgenomen vakanties. Dit zijn altijd 3 weken in de zomer vakantie en 2 weken eind december
Tijdens vakantie van de gastouder:
X is de opvang gesloten.
Opvangkind
De dagen dat het kind niet opgevangen hoeft te worden, informeert de ouder/verzorger de gastouder
4
dagen/weken*, voorafgaand aan de betreffende dag.
Als de op te vangen kinderen ziek zijn of op vakantie gaan worden de uren wel gefactureerd, en blijft de
vergoeding van kracht.
Ruilen van dagen is in onderling overleg mogelijk.
Aanvullende huisregels
– De minimale afname voor de opvang is 4 uur per dag.
– U betaalt de gemiddelde uren die in het contract zijn vastgelegd, ook wanneer uw kind afwezig is door ziekte of vakantie.
– Indien u een flexibel contract heeft betaalt u de uren die van tevoren zijn afgesproken.
Dit is ook van toepassing wanneer u uw kind later brengt of eerder haalt dan afgesproken, behalve wanneer dit 2 weken of
eerder van tevoren bekend is,alleen binnen een flexibel contract.
– Indien de opvang niet kan plaatsvinden door ziekte of vakantie van mij worden de uren niet gerekend.
Vaste dagen en vaste tijden
Flexibele dagen en tijden
Incidentele opvang
Verlengde opvangtijden
Avond/nacht/weekend opvang
Avondmaaltijd
€ 5,50
€ 5,75
€ 7,00
€ 6,00
€ 7,00
€ 2,30
3
Download