Dienstverlening aan huis

advertisement
THUISOPVANG (OPVANG BIJ DE OUDER AAN HUIS)
•
•
•
•
•
•
•
U maakt gebruik van de regeling dienstverlening aan huis.
Er wordt op drie dagen of minder opgevangen.
Er is een overeenkomst dienstverlening aan huis met beperkte verplichtingen.
De gastouder ontvangt het minimum bruto uurloon (inclusief vakantiegeld).
Als de opvang wordt onderbroken ten gevolge van ziekte van het gastkind, ouder of
gastouder, krijgt de gastouder zes weken de overeengekomen uren doorbetaald,
minus de eerste twee dagen. Dit komt voor rekening van de ouder.
Voor deze vorm van opvang geldt:
Het gastouderbureau is geen partij in deze overeenkomst en kan dus niet
aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen die hieruit voortvloeien, zoals: het
bieden van opvang, het doorbetalen bij ziekte, opzegtermijn of het betalen van
vergoedingen.
AANVULLENDE VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN DIENSTVERLENING AAN HUIS
Kinderopvang bij de ouder thuis leidt tot een overeenkomst “dienstverlening aan huis” tussen
ouder en gastouder. Als de opvang op niet meer dan drie dagen plaatsvindt, kan er een
contract op basis van dienstverlening aan huis worden gemaakt. Uitzondering hierop is als
de opvang wordt verzorgd door een familielid. In dat geval kunnen dezelfde
betalingsafspraken worden gehanteerd als bij gastouderopvang in het huis van de gastouder
(vergoeding per kind, per uur).
Wanneer de opvang in het huis van de ouder plaatsvindt, heeft dat de volgende voordelen:
•
•
•
Het huis is op de kinderen ingericht;
De kinderen hoeven niet gehaald en gebracht te worden;
Huishoudelijke taken worden meegenomen wanneer zij in het verlengde van de
opvang liggen.
Bij opvang in het huis van de ouder worden ten hoogste zes kinderen in het gezin
opgevangen en gelden alle overige kwaliteitseisen van gastouderopvang. De werkwijze is in
grote lijnen dezelfde als bij gastouderopvang voor wat betreft de aanmelding en plaatsing, de
bemiddeling, begeleiding en de financiële afhandeling.
Op de volgende onderdelen is er echter een belangrijk verschil.
Relatie gastouder thuisopvang/ouder.
De gastouder bij thuisopvang valt onder de ‘Regeling dienstverlening aan huis’ en heeft een
overeenkomst met de ouders. Hij/zij werkt maximaal drie dagen per week in hetzelfde gezin.
Overeenkomst dienstverlening aan huis.
Ten gevolge van het dienstverband worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst
“dienstverlening aan huis” tussen ouder en gastouder thuisopvang. De werkzaamheden
betreffen de dagelijkse opvang en verzorging van kinderen en huishoudelijke taken die
hieruit voortvloeien.
De opvangkosten/-vergoeding voor gastouder thuisopvang.
Naast de bemiddelingskosten per kind is het tarief voor thuisopvang anders samengesteld.
De vergoeding voor gastouder thuisopvang is gebaseerd op:
-De uren waarin de gastouder thuisopvang, opvang heeft verzorgd ongeacht het aantal
kinderen (maximaal zes);
-Het minimumloon per uur, ongeacht of de opvang overdag, ’s avonds of ‘s nachts plaats
vindt, wordt betaald afhankelijk van de leeftijd van de gastouder thuisopvang en is inclusief
de vakantie-uren en de vakantietoeslag. Ten minste eenmaal per jaar wordt door het
Gastouderbureau de uurvergoeding afgesproken, daarbij wordt er rekening gehouden met
de indexering.
Toelichting.
Doorbetaling vakantie:
In de uurvergoeding zijn het vakantiegeld (8%) en de vakantie-uren al opgenomen. De
gastouder thuisopvang heeft recht op vakantie gedurende tenminste viermaal de
overeengekomen arbeidsduur per week. De gastouder thuisopvang die bijvoorbeeld op
maandag zeven uur werkt, heeft recht op zeven uur vakantie gedurende vier weken per jaar.
Tijdens de vakantie is er geen recht op uitbetaling, omdat deze uren al bij de vergoeding zijn
opgeteld en dus al zijn uitbetaald. In overleg tussen de ouder en gastouder thuisopvang
wordt de vakantie vastgesteld.
Doorbetaling bij ziekte:
De uren worden gedurende maximaal zes weken, waarin de gastouder thuisopvang wegens
ziekte of ongeval verhinderd is, doorbetaald (met uitzondering van de twee ziektedagen die
samenvallen met de eerste twee werkdagen waarop volgens de overeenkomst
dienstverlening aan huis opvang verzorgd zou zijn).
De ouders hoeven de gastouder thuisopvang niet te betalen indien:
•
•
•
•
•
•
de gastouder thuisopvang niet kan werken wegen omstandigheden zoals huwelijk en
overlijden van naaste familie, of wegens wettelijke verplichtingen;
de gastouder thuisopvang zou moeten werken op een officiële feestdag;
de gastouder thuisopvang ziek is gedurende de eerste twee ziektedagen;
de gastouder thuisopvang langer dan zes weken ziek is;
de gastouder thuisopvang met vakantie gaat;
de ouder tijdig, minstens een week vooraf, te kennen heeft gegeven dat er geen
opvang nodig is.
Gemaakte reiskosten:
In onderling overleg worden er vóór de start van de opvang afspraken gemaakt over de
reiskosten die de gastouder thuisopvang maakt, zowel voor de reis naar het opvangadres als
voor eventueel vervoer van de opvangkinderen vanuit het opvangadres. Hierbij wordt
verwezen naar de richtlijnen die het Nibud hanteert.
Een eventuele tegemoetkoming in de gemaakte reiskosten, wordt onderling verrekend. Deze
wordt dus niet op de urenregistratie vermeld.
Belastingen/premies.
Er worden geen premies voor de ingehouden (WW, ziektewet, WAO, ziekenfondswet). Dit
betekent dat er geen aanspraak kan worden gedaan op uitkeringen. De ouders betalen geen
loonbelasting. De vergoeding wordt bruto uitbetaald. Gastouders thuisopvang moeten zelf
aangifte doen van hun inkomsten, waarna een aanslag inkomstenbelasting volgt.
Download