en Competentieprofiel Manager Vastgoed

advertisement
GITP
Executive Search, Werving en Selectie en
Interim Management
Ptolemaeuslaan 40
3528 BP Utrecht
Telefoon: 030-6355213
www.gitp.nl
>Profiel
> Functie- en Competentieprofiel
Manager Vastgoed
Opdrachtgever
Datum
> Augustus 2015
Ons kenmerk
>SW/15.057
Openbaar Belang
GITP
ir. S.J. Wijnheijmer
GITP
Inzicht en ontwikkeling
© Copyright GITP
Datum
> Augustus 2015
Ons kenmerk
> SW/15.057
Pagina
> 2 van 6
Organisatie
Openbaar Belang is een woningcorporatie in Zwolle met ruim 2.600 woningen en ongeveer
30 medewerkers (25 fte). De primaire taak van Openbaar Belang is mensen in Zwolle met
een smalle beurs te huisvesten. De klant staat centraal, de persoonlijke benadering is het
uitgangspunt. Openbaar Belang biedt haar huurders betaalbare, kwalitatief goede en
veilige woningen in een prettige leefomgeving.
De missie van Openbaar Belang is:
“Nu en in de toekomst zorg dragen voor de beschikbaarheid van goede en betaalbare
woningen in vitale wijken voor mensen met een smalle beurs en voor mensen die om
andere redenen niet zelfstandig passende woonruimte kunnen vinden”
De driehoek “betaalbaarheid - beschikbaarheid – kwaliteit” is de basis van het handelen.
Openbaar Belang voelt zich verplicht om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de
beschikbare middelen en het maximale resultaat te behalen. Dit doet zij door zich bij elk
besluit af te vragen wat het voordeel is voor de klant. Er is vastgesteld welke acties richting
de organisatie uitgezet moeten worden om invulling te geven aan de
organisatieontwikkeling, inhoud te geven aan het dienstverleningsmodel, het zetten van
stappen om te komen tot het zo laag mogelijk houden van de bedrijfskosten en de
benodigde maatregelen te implementeren.
Een passend organisatiemodel
Het Managementteam van Openbaar Belang bestaat uit de Directeurbestuurder, de
manager Wonen, manager Financiën en de manager Vastgoed.
Openbaar Belang is een compacte organisatie, de lijnen zijn kort en het handelen is gericht
op zakelijkheid en resultaatgerichtheid. De kernwaarden zijn persoonlijk, betrokken,
verbindend en zelfbewust.
Recentelijk is nagedacht over een passend organisatiemodel, een organisatievorm die
maakt dat Openbaar Belang klaar is voor de toekomst. Naast bewonerszaken en een
financieel gezonde bedrijfsvoering, is kennis en kunde van vastgoed één van de
kernactiviteiten en middel van dienstverlening aan de klant. Het is van strategisch belang
en dient professioneel belegd te zijn in de organisatie. Openbaar Belang gaat uit van het
gedachtengoed van het in corporatieland bekende strategisch sturingsconcept het
DrieKamerModel.
Vastgoed
De afdeling Vastgoed bestaat naast de manager uit 6 medewerkers. De afdeling Vastgoed
is verantwoordelijk voor het beheer van het vastgoed, het planmatig en niet planmatig
onderhoud, de inkoop en het contractmanagement, sloop, nieuwbouw, renovatie en
woningverbetering. De manager van deze afdeling is verantwoordelijk voor het Strategisch
Vastgoed Beleid en het assetmanagement. Goed en professioneel opdrachtgeverschap
naar zakelijke partners is in toenemende mate van belang.
De afdeling dient tevens invulling te geven aan de wijze waarop de huurders de ruimte
krijgen om zich ‘eigenaar’ te voelen. Daarbij is de vraag aan de orde waar de huurder over
gaat en wat Openbaar Belang beslist. Openbaar Belang heeft heel veel kennis van
vastgoed en het vastgoed is van goed niveau. Dat dient behouden te blijven en worden
gewaarborgd. Duurzaamheid is steeds een belangrijk motief in keuzes die gemaakt
worden.
Binnen de afdeling Vastgoed is het project herontwikkeling de Weezenlanden de komende
jaren een majeure opgave. Zes flats met in totaal 180 woningen worden herontwikkeld. In
de komende jaren worden voorbereidingen getroffen om het project gefaseerd uit te
kunnen voeren. De verantwoordelijkheden, de opdrachtgeversrol en deels operationele
GITP
Inzicht en ontwikkeling
© Copyright GITP
Datum
> Augustus 2015
Ons kenmerk
> SW/15.057
Pagina
> 3 van 6
taken liggen bij de manager Vastgoed. Hiermee wordt voorzien dat het project goed
gemanaged wordt en wordt er gewaarborgd dat het project in control is.
Manager Vastgoed (waar “hij” staat kan ook “zij” gelezen worden).
De Manager Vastgoed is lid van het MT en daarmee mede cultuurdrager in de organisatie.
In het MT en naar zijn medewerkers opereert hij vanuit een integrale verantwoordelijkheid.
Hij beschikt over een helicopterview ten aanzien van strategische investeringen in de
vastgoedportefeuille. Hij staat voor zijn zaak en toont stevigheid.
De manager Vastgoed is verantwoordelijk voor alle aspecten van de vastgoedportefeuille
van Openbaar Belang:

Ontwikkeling, steeds meer in denkrichting van Design Build Maintain (DBM) waarbij
Openbaar Belang optreedt als opdrachtgever

Assetmanagement

Uitvoering/realisatie

Planmatig onderhoud

Niet planmatig onderhoud

Contractmanagement & inkoop

Verenigingen van Eigenaren

Projectmanagement

Professioneel opdrachtgeverschap naar zakelijke partners
De manager Vastgoed heeft kennis van relevante wet- en regelgeving en specifieke kennis
op het gebied van vastgoedbeheer en vastgoedontwikkeling. Organisatie en management
van vastgoed, specifiek in de corporatiesector is zijn vakgebied. Hij beschikt tevens over de
specifieke kennis op de functionele vakgebieden waaraan hij leiding geeft. Hij vertaalt het
beleidsplan naar een concreet afdelingsplan en maakt dit operationeel. Hij is een
strategisch denker met visie op ontwikkeling van een vastgoedportefeuille en met tact en
invoelend vermogen voor een bestuurlijk en politiek krachtenveld. Hij denkt als een
belegger. Tegelijkertijd heeft hij de maatschappelijke interesse in - en betrokkenheid met de doelgroep. Hij is zowel een coachend leider in zijn rol als lijnverantwoordelijke als een
uitstekend projectmanager.
Een (bouw)technische opleiding op academisch niveau, relevante ervaring in
lijnmanagement en projecten zijn vereist. Ervaring met en kennis van de principes van
Lean management zijn een pre.
Competenties
Competentie
Definitie
Durf
Risico's aangaan om uiteindelijk een bepaald herkenbaar
voordeel te behalen.
Communiceren
Ideeën en informatie in heldere en correcte taal communiceren,
zodanig dat de essentie bij anderen overkomt en wordt begrepen.
Onderhandelen
De belangen van de eigen eenheid of organisatie in directe
contacten met gesprekspartners behartigen, zodanig dat met
behoud van wederzijds respect gunstige resultaten voor de eigen
eenheid of organisatie worden bereikt.
Leiding geven
Richting en sturing geven aan een groep; samenwerkingsverbanden stimuleren, tot stand brengen en handhaven om een
beoogd doel te bereiken.
GITP
Inzicht en ontwikkeling
© Copyright GITP
Datum
> Augustus 2015
Coachen
Anderen helpen hun ontwikkelingsmogelijkheden te zien en te
specificeren; hen helpen bij het optimaal benutten en versterken
van hun competenties, zowel in de functie als in de loopbaan.
Resultaatgerichtheid
Handelingen en besluiten richten op het daadwerkelijk realiseren
van beoogde resultaten.
Klantgerichtheid
Onderzoeken van de wensen en behoeften van de klant en laten
zien vanuit dat perspectief te denken en handelen.
Daadkracht
De wil hebben, inzet tonen en acties ondernemen om zaken snel
en goed voor elkaar te krijgen.
Empathie
In het contact laten merken de gevoelens, houding en motivatie
van anderen te onderkennen en daarvoor open te staan. De eigen
invloed op anderen begrijpen en er rekening mee houden.
Omgevingsbewustzijn
Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en
politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren; deze
kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.
Flexibiliteit
Wanneer zich problemen of kansen voordoen zo nodig de eigen
gedragsstijl veranderen om een gesteld doel te bereiken.
Ons kenmerk
> SW/15.057
Pagina
> 4 van 6
GITP
Inzicht en ontwikkeling
© Copyright GITP
Datum
> Augustus 2015
Internettekst
Ons kenmerk
> SW/15.057
Organisatie
Pagina
> 5 van 6
Openbaar Belang is een woningcorporatie in Zwolle met ruim 2600 woningen en ongeveer
30 medewerkers (25 fte). De primaire taak van Openbaar Belang is mensen in Zwolle met
een smalle beurs te huisvesten. De klant staat centraal en de persoonlijke benadering is
het uitgangspunt. Openbaar Belang biedt haar huurders betaalbare, kwalitatief goede en
veilige woningen in een prettige leefomgeving en voelt zich verplicht om zo efficiënt
mogelijk om te gaan met de beschikbare middelen en het maximale resultaat te behalen.
Dit doet zij door zich bij elk besluit af te vragen wat het voordeel is voor de klant.
Manager Vastgoed
Vakman in een uitdagende combinatie van project- en lijnmanagement
De manager Vastgoed is verantwoordelijk voor alle aspecten van de vastgoedportefeuille.
Ontwikkeling, assetmanagement, planmatig en niet-planmatig onderhoud,
contractmanagement en zeker ook projectmanagement zijn essentiële elementen van de
verantwoordelijkheden. Vastgoedontwikkeling wordt steeds meer in de denkrichting van
van Design Build Maintain (DBM) uitgevoerd waarbij Openbaar Belang optreedt als
opdrachtgever. Gezien een op handen zijnde grootschalige herontwikkeling, waarbij de
manager Vastgoed de projectmanager zal zijn, is de rol van manager Vastgoed bij
Openbaar Belang tweeledig; projectmanager en lijnverantwoordelijk MT lid.
Als manager Vastgoed beschikt u over ruime kennis en ervaring in een vergelijkbare
positie. U bent een strategisch denker met visie op ontwikkeling van een
vastgoedportefeuille en met tact en invoelend vermogen voor een bestuurlijk en politiek
krachtenveld. U denkt als een belegger. Tegelijkertijd hebt u de maatschappelijke interesse
in - en betrokkenheid met - de doelgroep. Kennis van relevante wet- en regelgeving en
specifieke kennis op het gebied van vastgoedbeheer en vastgoedontwikkeling is
noodzakelijk. U bent zowel een coachend leider in uw rol als lijnverantwoordelijke als een
uitstekend projectmanager. U opereert vanuit een integrale verantwoordelijkheid en staat
voor uw zaak. U bent zakelijk, zelfverzekerd, toont stevigheid en daadkracht. Een
(bouw)technische opleiding op academisch niveau, relevante ervaring in lijnmanagement
en projecten zijn vereist. Ervaring met en kennis van de principes van Lean management
zijn een pre.
Informeren en solliciteren
Openbaar Belang heeft GITP gevraagd de werving en selectie van de nieuwe manager
Vastgoed te begeleiden. Uw sollicitatie met cv en motivatie kunt u via
www.gitp.nl/vacatures richten aan Steven Wijnheijmer, senior adviseur GITP Executive
Search, Werving & Selectie en Interim Management. Ook kunt u hem vanaf 31 augustus
bellen voor meer informatie via 030-6355213.
Advertentietekst
Openbaar Belang is een woningcorporatie in Zwolle met ruim 2600 woningen en ongeveer
30 medewerkers (25 fte). De primaire taak van Openbaar Belang is mensen in Zwolle met
een smalle beurs te huisvesten. De klant staat centraal en de persoonlijke benadering is
het uitgangspunt.
Manager Vastgoed
Vakman in een uitdagende combinatie van project- en lijnmanagement
GITP
Inzicht en ontwikkeling
© Copyright GITP
Datum
> Augustus 2015
Ons kenmerk
> SW/15.057
Pagina
> 6 van 6
Aanstelling en arbeidsvoorwaarden
De functie van manager Vastgoed bij Openbaar Belang is ingedeeld in schaal M van de
CAO Woondiensten.
Procedure
Een eerste oriënterend gesprek, inclusief een kort digitaal e-assessment zal plaatsvinden
bij GITP met de heer Steven Wijnheijmer, senior adviseur. Bij Openbaar Belang te Zwolle
zal het eerste gesprek plaatsvinden met de heer Gerke Brouwer, Directeurbestuurder en
overige MT leden.
Een assessment onderzoek kan deel uitmaken van de procedure.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards