Beheer en onderhoud Financieel en

advertisement
Financieel en
administratief
F in a n c ië l e e n a dmin is trati e v e d i e n s te n
Ieder kwartaal; maken van een financieel overzicht
Het innen van huurpenningen
Incasso (indien nodig)
Verzorgen van inkomende- en uitgaande facturatie.
Berekenen van servicekosten
Inboeken van administratie
Verwerken van huurverhogingen
Bij het beheren en eventueel verhuren van een pand is het belangrijk dat het beheer op
financieel en administratief gebied goed geregeld is. De verschillende inkomende en
uitgaande facturen (huurpenningen, onderhoudskosten en servicekosten) dienen tijdig en
accuraat betaald te worden. Ook moeten veranderingen van servicekosten en
huurverhogingen verrekend worden. Deze diensten kunnen wij u aanbieden waarbij wij u
ieder kwartaal op de hoogte houden van de situatie door middel van een financieel overzicht.
Technisch
Beheer
en onderhoud
Te ch n i s ch e i n s pe cti e s e n on d e rh ou d :
bEH EER E N ON DE R HOUD
Spiegelen van offerten t.b.v. onderhoudswerkzaamheden
V AN U W PA N D
Energiemanagement
Na de oplevering van een gebouw is de eigenaar verantwoordelijk voor het onderhoud van het
Behandelen van storingen en oplossen van klachten
pand. Door gebrek aan kennis en ervaring worden de kosten geregeld onnodig hoog.
Adviseren over onderhoud
Berekenen van VVO
Digitaliseren van plattegronden
Inspecteren van bouwkundige-, installatietechnische- en liftinstallaties
Opstellen van meerjarenonderhoudsplanning
Opstellen van onderhoudsbeleid
vastgoed & beheer
Coördineren en uitbesteden van onderhoudswerkzaamheden
Om u te ontlasten, zodat u zich kunt richten op uw core business, kunnen wij de werkzaamheden
die horen bij het beheren van een pand overnemen.
Het aantal m2 verhuurbare vloeroppervlak (VVO) wordt berekend conform NEN 2580. Ook kunnen
wij bijvoorbeeld zorgen voor een optimalisatie van het onderhoud waardoor kosten worden
Er zijn verschillende beheertaken die wij u gedifferentieerd of integraal kunnen aanbieden,
namelijk:
- Financiële en administratieve diensten
- Technische inspecties en onderhoud
- Commerciële diensten
gespaard zonder dat dit ten koste van de kwaliteit gaat. Zo wordt het achterwege laten van onderhoud soms als besparing gezien, hierdoor kan echter vervolgschade ontstaan met hogere kosten
tot gevolg.
Het beheer van een gebouw dient gestructureerd te gebeuren. Met behulp van een integraal
meerjarenonderhoudsplan (MJOP) ontstaat er duidelijkheid over omvang, het uitvoeringsmoment
en de kosten van het onderhoud. Het bundelen van de onderhoudswerkzaamheden kan zorgen
voor kwantumkorting en besparingen op de inzet van materieel.
Met behulp van inspecties kan worden bepaald of onderhoud daadwerkelijk nodig is. De begintussen- en eindinspecties zullen gedaan worden door gecertificeerde vastgoedinspecteurs en er
wordt gewerkt volgens NEN 2767 en Rgd Boei systematiek.
Voor installatie- en lift inspecties en het maken van MJOP op dit gebied maken we gebruik van de
expertise van vaste partners. Ten Hooven respectievelijk Liftintermediair
Commercieel
co m m ercië le dienst en
Maken van verhuur- en verkoopbrochures
Aandragen en screenen van potentiële huurders
Het begeleiden van bezichtigingen
Onderhandelingen voeren voor huurovereenkomsten
Het opstellen en afsluiten van huurovereenkomsten
Verzorgen van correspondentie tussen huurder en verhuurder
Controle op naleving huurovereenkomst
Maken van overzicht van gehele portefeuille met contract gegevens
Inschakelen van makelaars bij huuropzeggingen
Bouwkundige en installatietechnische inspectie t.b.v. aan- en verkoop
Indien een pand verhuurd gaat worden, zal een betrouwbare huurder gevonden moeten worden. Wij kunnen u tijd besparen en ontzorgen m.b.t de afwikkeling van huurcontracten. Doordat wij het eerste aanspreekpunt van de huurders zijn, wordt u ontlast van vragen en klachten. Op deze manier zult u enkel de baten van de huurder
ervaren en niet de lasten.
Om het dilemma van aan- of verkoop van een pand te beargumenteren kunnen er
bouwkundige en installatietechnische inspecties worden uitgevoerd. Dit zorgt voor
Uw pand Onze zorg
inzichtelijke onderhoud- en investeringskosten die afgewogen kunnen worden tegen
de opbrengsten.
De diensten binnen de pakketten “financiële en administratieve diensten” en
“technische inspecties en onderhoud” kunnen wij voor een vast bedrag per object
aanbieden. Aangezien de werkzaamheden van “commerciële diensten” per object en
per huurder sterk kunnen variëren, bieden wij u deze op basis van regie aan.
Uw partner in vastgoed:
Hierdoor worden onnodige kosten voorkomen.
Financiële en administratieve diensten
vastgoed & beheer
Onze servicepakketten kunnen naar wens gecombineerd en aangepast worden. Op
Technische inspecties en onderhoud
Commerciële diensten
deze manier kunnen wij u een product op maat aanbieden.
V an d er Weeg en V astg oed en Beheer bv
Ring b aan Oost 300
5018 AL Ti lburg
Postbus 4181
5004 J D Ti lburg
Tel 013 535 21 35
hi ervesti [email protected] nl
www.hiervestigen.nl
ve r sie 2013_ 2
vastgoed & beheer
Download