Werkkosten augustus 2011 - Vereniging Gehandicaptenzorg

advertisement
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland - bijeenkomst 2 augustus 2011
Werkkostenregeling - Vragen en Antwoorden
1. Vraag:
Bij een 25-jarig dienstjubileum is fiscaal een gratificatie mogelijk van één bruto maandsalaris dat netto mag
worden uitbetaald. Bartiméus betaalt vanuit de CAO 50% van het maandsalaris. De ruimte die overblijft,
kan die bijv. worden gebruikt voor de festiviteiten van het jubileum, bijv. voor een etentje met collega’s, of
vallen deze kosten onder de werkkostenregeling?
Antwoord:
Diensttijduitkeringen kennen een aparte vrijstelling in de Wet op de loonbelasting 1964. Deze uitkeringen
staan daardoor los van de werkkostenregeling. Kosten van festiviteiten rond het jubileum zijn niet onder de
vrijstelling te brengen. Werkgevers die de werkkostenregeling toepassen kunnen deze kosten aanwijzen als
eindheffingsbestanddeel en gebruik maken van de vrije ruimte.
Indien sprake is van een maaltijd met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter kunnen de kosten onder de
gerichte vrijstelling voor kosten van tijdelijk verblijf vallen. Bij twijfel of daarvan sprake is kan de inspecteur
een standpunt innemen aan de hand van de feitelijke situatie.
2. Vraag:
Vergoeding contributie beroepsvereniging zit in het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden d.m.v. uitruil
van een bruto component. Valt dit in de werkkostenregeling of is die er later uitgehaald?
Antwoord:
De gerichte vrijstelling voor onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden, daaronder mede
begrepen de inschrijving in een beroepsregister (zie artikel 31a, tweede lid, onderdeel c, van de wet LB
1964) geldt in een aantal gevallen. Dat is bijvoorbeeld het geval als sprake is van een wettelijke of een
vanuit de branche opgelegde verplichting tot registratie.
Niet in alle gevallen hoeft de registratie echter een verplicht karakter te hebben. Werkgevers kunnen de
gerichte vrijstelling ook toepassen als op een andere wijze sprake is van voldoende kwaliteitsborging vanuit
de beroepsvereniging. Kwaliteitsborging kan blijken uit een samenstel van factoren zoals het toelaten van
leden die voldoen aan eisen van deskundigheid, het opleggen van verplichtingen ten aanzien van scholing
(EP-punten) of het anderszins stimuleren van onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden op het
vakgebied.
3. Vraag:
De regeling Fiets van de zaak: Valt de volledige waarde van de fiets in 1 keer in de werkkostenregeling op
het moment van verstrekking? Fietsen die voor 1 januari 2011 zijn verstrekt en waarvoor medewerkers via
het MKA nog een bruto component inleveren vallen die niet in de werkkostenregeling?
Antwoord:
Past de werkgever de werkkostenregeling toe dan behoort de verstrekking van een fiets tot het belaste loon
op het moment van verstrekken. De werkgever kan die verstrekking aanwijzen als eindheffingsbestanddeel
en onderbrengen in de vrije ruimte.
Als de fiets is verstrekt in een jaar voordat de werkgever overstapte naar de werkkostenregeling, dan valt
de verstrekking buiten de werkkostenregeling. Er bestaat geen overgangsregeling. De eventuele
arbeidsrechtelijke afspraken (het inleveren van loon) raken de werkkostenregeling niet.
4. Vraag:
Vallen verstrekkingen aan niet-werknemers (zoals bijv. een kerstpakket aan een vrijwilliger) onder de
werkkostenregeling?
Antwoord:
Verstrekkingen aan niet-werknemers (zoals bijv. een kerstpakket) zijn in principe niet belast in de
loonheffing maar in de inkomstenbelasting. Omdat de gulle gevers dat meestal niet gewenst vinden is in de
loonbelasting een speciale regeling voor verstrekkingen aan niet-werknemers opgenomen.
Verstrekkingen die een werkgever tegelijkertijd en voor dezelfde gelegenheid ook aan de eigen
werknemers doet, kunnen onder de eindheffing worden gebracht. Daarbij gelden de voorwaarden dat de
verstrekker/gever aan de niet-werknemer schriftelijk meedeelt dat hij de eindheffing toepast en dat hij
tegenover de Belastingdienst aannemelijk maakt wie de ontvanger van de verstrekking is.
De regeling kent twee tarieven: 45% voor verstrekkingen met een waarde in het economische verkeer (=
consumentenverkoopprijs incl. BTW) van maximaal € 136 en 75% als de verstrekking meer waard is.
5. Vraag:
In hoeverre kun je per medewerker bepalen of je iets wel of niet in de werkkostenregeling laat vallen? Bijv.
een eenmalige gratificatie / bonus voor een individuele medewerker of een groep medewerkers?
Antwoord:
Dit gaat om de gebruikelijkheidstoets. De werkkostenregeling kent veel vrijheden en kent maar één
beperking: de gebruikelijkheidstoets. De vergoedingen en verstrekkingen die u geeft aan een werknemer en
opneemt als eindheffingsloon mogen niet meer dan 30% afwijken van hetgeen in vergelijkbare
omstandigheden gebruikelijk is. Het bedrag dat boven de 30%-grens uitkomt, is loon van de werknemer.
6. Vraag:
De afgelopen periode is er veel discussie geweest over wat onder de werkkostenregeling als loon uit
dienstbetrekking moet worden aangemerkt.
De rouwkrans van de werkgever of de fruitmand aan een zieke werknemer zijn specifiek benoemde
voorbeelden die onder de werkkostenregeling niet als loon uit dienstbetrekking worden aangemerkt en
derhalve niet ten laste van het algemene forfait van 1,4% komen.
Maar wat nu als je de werknemer een bloemetje of cadeau geeft met zijn verjaardag, bij ziekte of geboorte:
komt dit dan wel ten laste van het 1,4%-budget?
Antwoord:
In het besluit van 5 juli 2011 heeft de staatssecretaris van Financiën (meer) duidelijkheid gegeven. Er is
sprake is van loon bij verstrekkingen en betalingen die duidelijk gerelateerd zijn aan die dienstbetrekking,
zoals bloemen ter gelegenheid van secretaressedag of een ambtsjubileum.
In de praktijk blijkt het echter niet altijd even eenvoudig om vast te stellen in hoeverre een geschenk zozeer
een grond vindt in de dienstbetrekking dat sprake is van loon.
Mede om de praktijk tegemoet te komen, neemt de Belastingdienst in elk geval aan dat geen sprake is van
loon als een werkgever diens werknemer een persoonlijke attentie geeft in situaties waarin ook anderen
dan de werkgever een dergelijke attentie plegen te geven bij de desbetreffende gelegenheid en:
- het geen geld of waardebonnen betreft; en
- de attentie niet een factuurwaarde (inclusief omzetbelasting) heeft die hoger is dan € 25.
7. Vraag:
Op welke wijze zal de belastingdienst controle uitvoeren op de werkkostenregeling? Hoe gaat de
Belastingdienst om met de zogenoemde Eurosteekproef?
Antwoord:
De Belastingdienst controleert de naleving van wet- en regelgeving met inachtneming van de daarvoor
geldende regels, waaronder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
8. Vraag:
Zijn er organisaties bekend die de werkkostenregeling ook toepassen inclusief wijzigingen interne
regelingen, vergoedingen, bijvoorbeeld t.b.v. fitprogramma's medewerkers?
Antwoord:
De Belastingdienst kan geen uitspraken doen over individuele gevallen in verband met de
geheimhoudingsplicht.
9. Vraag:
Estinea heeft het voornemen per 1-1-2012 over te stappen op de WKR. Inmiddels is het huidige
arbeidsvoorwaardenaanbod doorberekend en zijn we ons een beeld aan het vormen over eventueel toe te
voegen voorwaarden binnen de 1,4%. Ik heb begrepen dat aan het einde van ieder jaar een keuze gemaakt
moet worden voor arbeidsvoorwaarden die in het volgende kalenderjaar onder de WKR komen te vallen (en
in het betreffende jaar niet meer gewijzigd kunnen worden). Mijn vraag is (of en) hoe we dit vast
moeten/kunnen leggen voor zowel onze interne regelingen (o.a. afspraken over (maximum) deelname,
evaluatiemomenten, etc.) alsook als ‘bewijs’ naar de belastingdienst toe om aan te tonen welke
inhoudelijke keuzes gemaakt zijn.
Antwoord:
Tot 2014 kunnen werkgevers jaarlijks aan het begin van het jaar kiezen om de werkkostenregeling of de
oude regelgeving toe te passen. Op 1 januari 2014 is toepassing van de werkkostenregeling verplicht. De
keuze geldt per inhoudingsplichtige en niet per arbeidsvoorwaarde.
Welke arbeidsvoorwaarden een werkgever afspreekt met zijn werknemers staat hem vrij (binnen de kaders
van een eventueel van toepassing zijnde cao). De fiscale wet- en regelgeving verbindt daaraan (achteraf)
de fiscale gevolgen.
Over de vraag of een werkgever moet overstappen op de werkkostenregeling of niet is nadere informatie te
vinden op www.belastingdienst.nl onder “werkkostenregeling”.
---0---
Download