Nieuwsbrief oktober 2015

advertisement
Winschoten, oktober 2015.
Geachte relatie,
Regelmatig wordt u door diverse instanties op de hoogte gebracht van nieuwe, gewijzigde en vervallen
regelingen en wetten.
Ook via onze site, www.ppsal.nl, proberen wij u regelmatig te voorzien van, naar onze mening, belangrijke
onderwerpen betrekking hebbend op ons werkgebied.
Prinsjesdag 2015 ligt weer achter ons en dat is voor ons aanleiding om u weer opmerkzaam te maken op
een aantal belangrijke zaken:
WET WERK EN ZEKERHEID.
In het kort de belangrijkste wijzigingen:
• Geen proeftijd meer in contracten van 6 maanden of korter
• Er mag geen concurrentiebeding worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
mits er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. De motivering van dat belang moet in het beding
zelf worden opgenomen. Het relatiebeding lijkt een minder omvattende bepaling in vergelijking met het
non-concurrentiebeding. In laatst genoemd beding wordt het de voormalige werknemer immers slechts
verboden om relaties mee te nemen naar de concurrent. Wel is het erg belangrijk dat dit relatiebeding
juist wordt geformuleerd, indien dit namelijk niet het geval is wordt het beschouwd als een nonconcurrentiebeding.
• Er geldt een vaste ontslagroute. Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige
ziekte gaat via het UWV en ontslag om een andere reden via de kantonrechter. Uiteraard blijft het
mogelijk dat werkgever en werknemer zelf afspraken maken hoe uit elkaar te gaan. ( ontslag met
wederzijds goedvinden ). Na ondertekening van deze overeenkomst heeft de werknemer nog 14 dagen
bedenktijd, dus hij mag nog terugkomen op de reeds gemaakte afspraken. De werkgever is verplicht
binnen 2 dagen na ondertekening van de overeenkomst de werknemer schriftelijk te informeren over
deze bedenktijd.
• Werkgevers mogen maximaal drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd sluiten in
een periode van 2 jaar, dit was 3 jaar. Daarna moet de werkgever een vast contract aanbieden. Een
afwijking van de hoofdregel kan uitsluitend bij cao.
• Bij tijdelijke contracten van 6 maanden of langer dient u, uiterlijk een maand voor einde contract, de
werknemer schriftelijk te berichten over het al dan niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Doet u
dat niet of niet op tijd, dan bent u de werknemer een vergoeding verschuldigd van maximaal een
maandsalaris.
1
• Alle werknemers die een arbeidsovereenkomst ( of een reeks arbeidsovereenkomsten ) hebben gehad
van 2 jaren of langer, hebben recht op een transitievergoeding. De vergoeding bedraagt 1/6 maandsalaris
per half dienstjaar en 1/4 maandsalaris per half jaar dat de werknemer 10 jaar in dienst is geweest,
echter maximaal € 75000,• De duur van de ww uitkering wordt in stapjes terug gebracht, één maand per kwartaal van 38 naar 24
maand.
SUBSIDIEREGELING PRAKTIJKLEREN.
Zoals eerder aangegeven vervangt deze regeling de wet vermindering afdracht loonbelasting en premie
volksverzekering ( WVA ).
In plaats dat de korting wordt toegepast op de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekering, kunt u
subsidie aanvragen indien uw onderneming de begeleiding verzorgt van:
•
•
•
•
leerlingen die een leer-werktraject in de vmbo volgen.
mbo ‘ers in de beroepsbegeleidende leerweg ( BBL )
hbo ‘ers in de techniek, landbouw en natuurlijke omgeving die leren en werken combineren.
promovendi en technologische ontwerpers in opleiding.
Het maximaal beschikbare subsidiebedrag per werknemer van € 2700,- per studiejaar is niet gegarandeerd.
Als er meer aanvragen zijn dan dat er budget beschikbaar is, gaat het maximum bedrag omlaag.
U kunt deze subsidie aanvragen aan het eind van ieder schooljaar tussen 2 juni en 15 september tot 17.00
uur.
Informatie en voorwaarden kunt u vinden op de site van RVO:
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/aanvragen-subsidieregeling-praktijkleren
PREMIEKORTING
Naast de premiekorting voor oudere werknemers ( het in dienst nemen van werknemers van 56 jaar en
ouder, was 50 jaar en ouder ) is er tijdelijk een extra premiekorting in het leven geroepen voor werknemers
in de leeftijd van 18 jaar en ouder maar nog geen 27 jaar zijn en die voor 1 januari 2016 in dienst zijn
getreden.
2
Om de premiekorting voor oudere werknemers eventueel te kunnen toepassen moet men direct voor
indiensttreding de hierna te noemen uitkering hebben genoten:
• werkloosheidsuitkering ( WW, IOW, Wachtgeld )
• arbeidsongeschiktheidsuitkering ( WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil )
• nabestaandenuitkering ( ANW )
• bijstandsuitkering ( Wwb, IOAW, IOAZ )
• inkomensondersteuning Wet Wajong
• uitkering op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
Om de premiekorting voor jongere werknemers eventueel te kunnen toepassen, moet men direct voor
indiensttreding uitkering hebben genoten in het kader van de WW- of bijstandsuitkering.
In alle gevallen geldt dat u de werknemer dient te verzoeken een verklaring aan te vragen bij de uitkerende
instantie waarin staat dat hij recht had op een uitkering voordat hij bij u in dienst trad. ( doelgroep
verklaring ).
Ook bij het in dienst nemen of houden van arbeidsgehandicapte werknemers kan recht bestaand op
premiekorting. U dienst ons uiteraard hiervan in kennis te stellen.
SCHOLINGSVERPLICHTING
Als goed werkgeverschap bent u verplicht om aan scholing te doen.
Op diverse plaatsen in de wet komt het onderwerp aan bod.
• Art. 7 : 611 a BW ( algemene scholingsplicht werkgever )
• Art. 7 : 669 lid 1 ( herplaatsingsinspanning )
• Art.7 : 669 lid 3 ( disfunctioneren niet gevolg van onvoldoende zorg scholing )
NULURENCONTRACTEN
Onbeperkt nul-urencontracten is niet meer mogelijk. Werken op basis van een nul-urencontract (waarbij
alleen de feitelijk gewerkte uren worden betaald ) mag nog maximaal 6 maanden duren. Daarna ontstaat
recht op loon op basis van het gemiddelde aantal gewerkte uren.
3
WERKKOSTENREGELING
Per 1 januari 2015 is de Werkkostenregeling ( WKR ) voor alle werkgevers verplicht. Hiermee is een
definitief einde gekomen aan de “oude” regeling met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen.
Onder de werkkostenregeling behoort in beginsel alles dat wordt vergoed en verstrekt in het kader van de
dienstbetrekking tot het loon. Echter werkgevers mogen maximaal 1,2% van hun totale fiscale loonsom
besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor hun werknemers. Maar………niet alle
vergoedingen en verstrekkingen gaan ten laste van deze vrije ruimte.
Een aantal zaken behoort niet tot het loonbegrip dan wel valt niet onder de vrije ruimte van de WKR.
Hieronder volgt een aantal van de hiervoor genoemde zaken.
Intermediaire kosten. Hiervan is sprake als de werknemer als verlengstuk van de werkgever een goed of
dienst aanschaft. Voorbeeld is als de werknemer een presentatie geeft bij een klant en koopt hiervoor
markeerstiften. Na de presentatie neemt hij die stiften mee naar de zaak. De vergoeding voor de
markeerstiften is een intermediaire vergoeding.
Vrijgestelde aanspraken en vrijgestelde uitkeringen en verstrekkingen. Deze vrijgestelde aanspraken en
uitkeringen maken geen onderdeel uit van de werkkostenregeling en kan daarom naast de eerder
genoemde intermediaire kosten en vrije ruimte worden gegeven. Voorbeelden zijn aanspraken op
pensioen-, prepensioen- en vut uitkeringen, vergoeding en verstrekking wegens schade aan of verlies van
persoonlijke zaken, diensttijduitkeringen.
Gerichte vrijstellingen. Dit zijn door de werkgever aangewezen vergoedingen en verstrekkingen die niet ten
koste gaan van de vrije ruimte, mits aangewezen als eindheffingsloon en mits ze binnen de normen blijven
die voor de gerichte vrijstellingen gelden. Voorbeelden zijn reiskosten van maximaal € 0,19 per kilometer,
tijdelijke verblijfkosten in het kader van de dienstbetrekking, kosten van cursussen, congressen, seminaars,
e.d., studiekosten, verhuiskosten in het kader van de dienstbetrekking, gereedschappen en computers die
voldoen aan het noodzakelijkheidscreterium.
Nihilwaardering. Dit betreft een categorie voorzieningen die weliswaar onder de vrije ruimte van 1,2%
vallen, maar die op nihil worden gewaardeerd. Voorbeelden zijn consumpties in redelijkheid die geen deel
uitmaken van de maaltijd, ter beschikking gestelde kleding die voor 90% of meer geschikt is om in te werken
of op de werkplek achterblijft, voorziening waarvan het niet gebruikelijk is deze elders te gebruiken (
bureaustoel, kopieerapparaat ).
Bovenstaande kunt u niet beschouwen als een compleet overzicht, het geeft u een indruk hoe de WKR in
grote lijnen werkt.
4
Kosten die u vergoedt via de salarisadministratie worden door ons bijgehouden, u kunt een overzicht zien
als u bent ingelogd in het salarispakket en bij de “werkkostenregeling” het overzicht bekijkt.
De meeste vergoedingen echter worden in de financiële administratie gedocumenteerd en daar hebben wij
uiteraard geen zicht op. Het is van groot belang dat wij, in ieder geval uiterlijk begin januari 2016, van u dan
wel van uw adviseur/accountant een overzicht krijgen van deze vergoedingen of verstrekkingen ( denk bv.
aan het verstrekken van een kerstpakket ) zodat wij ook deze kunnen meenemen in ons overzicht.
Wij adviseren u ook goed in te schatten, ook met behulp van genoemd overzicht, hoeveel vrije ruimte u nog
heeft. Als u namelijk meer gaat vergoeden/verstrekken dan wat er aan vrije ruimte beschikbaar is, heeft dat
consequenties voor de hoogte van de aangifte loonheffingen in januari 2016.
Indien en voor zover de vrije ruimte wordt overschreden, is sprake van belast loon waarover u als werkgever
een eindheffing van 80% bent verschuldigd!
WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES
Vanaf 1 januari 2016 worden de bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies ( WAS ), die van invloed
zijn op de specificatie van de loonstrook en de betaling van het wettelijk minimumloon, van kracht.
In het kort zegt de WAS dat de werkgever verplicht is het netto equivalent van het wettelijk minimum loon
giraal aan de werknemer te betalen.
Consequentie is dat veel voorkomende inhoudingen zoals contributie personeelsvereniging, verkeersboetes,
e.d via het salaris niet meer zijn toegestaan indien door deze inhouding minder uit wordt betaald dan het
netto equivalent van het wettelijk minimum loon.
Ook salarisbetalingen via de kas zijn niet toegestaan, het loon van de werknemer moet giraal op een
rekening die (mede) op naam staat van de werknemer worden uitbetaald.
Auto van de zaak
Op dit moment kunt u voor werknemers te maken krijgen met veel verschillende bijtellingspercentages voor
het privégebruik van de auto van de zaak. De overheid wil de komende jaren toewerken naar een systeem
met slechts twee bijtellingspercentages. 4% voor auto’s van de zaak zonder CO-2 uitstoot en 22% voor alle
andere auto’s.
5
WET WERKEN NA AOW
Onlangs is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. De wet
bevat de volgende maatregelen:
• De werkgever hoeft het loon van een zieke AOW-gerechtigde werknemer straks maar maximaal 13
weken door te betalen ( in plaats van de huidige 2 jaar )
• De werkgever mag een AOW-gerechtigde werknemer zes tijdelijke contracten geven ( normaal drie )
binnen 48 maanden ( normaal 24 maanden ) voordat de werknemer recht heeft op een vast contract.
Voor de vaststelling van het aantal contracten of de maximale periode tellen alleen
arbeidsovereenkomsten mee die zijn aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
• De opzegtermijn voor bovengenoemde werknemers is straks standaard één maand.
• De werkgever hoeft een verzoek van deze werknemers, om zijn arbeidsduur uit te breiden, niet te
honoreren.
De verwachting is dat deze wet met ingang van 2016 in werking zal treden en de ingangsdatum zal in een
apart besluit worden vastgesteld.
Belangrijk is nog dat voor AOW-gerechtigden en werknemers die voor 1 juli 2016 AOW gerechtigd worden,
geldt dat indien zij al voor 1 januari 2016 ziek zijn en blijven, de wet voor hen voor wat betreft de
loondoorbetalingsplicht en het opzegverbod bij ziekte pas op 1 juli 2016 inwerking treedt. De genoemde
periode van 13 weken begint voor deze groep dus pas te lopen op 1 juli 2016.
Uiteraard kunt u, voor eventuele nadere informatie, altijd contact met ons opnemen.
P.P.S. B.V. Salarisadministraties en –adviezen
S.W. Schortinghuisstraat 12
9671 CR Winschoten
Postbus 78
9670AB Winschoten
Telefoon
Fax
Mobiel
E-mail
: 0597-41 39 98
: 0597-42 01 73
: 06-51 37 12 37
: [email protected]
6
Download