intermediaire kosten Werkkostenregeling: uitzonderingen

advertisement
Werkkostenregeling 2011
Danielle Wiek
Bestuurder Abvakabo FNV
Werkkostenregeling: Kern
1 januari 2011 nieuwe regeling, vereenvoudiging
• Alles is loon tenzij
• (gerichte) Vrijstelling
• Vrije ruimte = budget, max.1,4% totale fiscale loon voor
onbelaste vergoedingen en verstrekkingen
Boven de vrije ruimte; loonbelasting, eindheffing van 80%.
• Tot en met 2013 ieder jaar vrije
keuze;werkkostenregeling of bestaande regels
• Na 2013 werkkostenregeling voor alle werkgevers.
Werkkostenregeling
• Wet op de loonbelasting 1964 artikel 10 wijzigt:
• “Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een
vroegere dienstbetrekking wordt genoten,daaronder
mede begrepen hetgeen wordt vergoed of
verstrekt in het kader van de dienstbetrekking.”
Werkkostenregeling: principe
•
•
•
•
budgetruimte van 1,4% loonsom = forfaitaire ruimte
vergoedingen en verstrekkingen zonder belasting
Ongeacht wie en wat! Geen regels, b.v de fiets
Huidige regeling vervalt
Werkkostenregeling: vereenvoudiging
• Huidige regelingen: hoog detail niveau
• Discussie over vergoeding met gemengd karakter
• Het gaat op nationaal niveau om circa 10 miljard
vergoedingen/verstrekkingen
Werkkostenregeling: Huidige vergoedingen/verstrekkingen
Meest voorkomende vergoedingen/verstrekkingen
• Reizen met eigen vervoer 0,19 cent of de fiets
• Personeelsfeesten;
• Bijscholing, cursussen, congressen, training e.d.;
• Vakliteratuur;
• Telefoon- en internetaansluitingen
internetaansluitingen;
• Maaltijden met een bijkomstig zakelijk karakter;
• Consumpties tijdens werktijd;
• Arbo-voorzieningen;
• Diensttijduitkering (ambtsjubilea);
• Overlijdensuitkering
• Tijdelijke huisvesting buiten de woonplaats.
• Vakbondscontributie
Werkkostenregeling: Definities
Werkkosten:
• “kosten die de werknemer maakt in het kader van de
dienstbetrekking”
Werkkostenforfait:
• 1,4% vrijstelling van de fiscale loonsom
Intermediaire kosten:
• Uitgaven door werknemer in opdracht en voor
rekening van zijn werkgever (te declareren kosten)
Gerichte vrijstellingen:
• Door de wetgever aangewezen specifieke onbelaste
vergoedingen en verstrekkingen
Werkkostenregeling: Schema
Totaalbedrag:vergoedingen/verstrekking
-/- Gerichte vrijstellingen
-/- Forfait van 1,4% van fiscaal loon
= Belaste werkkosten (80%), eindheffing
Werkostenregeling: voorbeeld
Stel: fiscale Loonsom € 6.000.000
Alle vergoedingen en verstrekkingen
Af: gerichte vrijstellingen
Af: 1,4% van 6 milj. (fiscale loonsom)
Totaal belastbare werkkosten
Kosten eindheffing 80%
€ 150.000,-/- € 45.000,-/- € 84.000,-
€ 21.000,€ 16.800,-
Werkkostenregeling
• Loonbegrip
• Loon is ………. alles?
• Uitzonderingen:
 Voordelen die buiten het loonbegrip vallen
 Intermediaire kosten
 Specifieke (aangewezen) vergoedingen en
verstrekkingen: gerichte vrijstellingen
Werkkostenregeling: uitzonderingen
Buiten het loonbegrip vallen bijvoorbeeld:
 Gratificatie dienstjaren/einde dienst
 Overlijdensuitkering
 Aanspraken, pensioen wia gat etc.
 Maar ook de fruitmand of bloemen/knuffel
-
Werkkostenregeling: uitzonderingen
Intermediaire kosten
• Kosten werkgever die werknemer voorschiet
• Werknemer doet uitgaven in opdracht / op verzoek
van werkgever
• Initiatief ligt bij werkgever
• Leg als werkgever goed vast
in arbeidsovereenkomst/reglement
welke kosten werknemer in opdracht /
voor rekening van werkgever maakt
Werkkostenregeling: intermediaire kosten
Wat valt b.v. onder intermediaire kosten ?
• Auto van de zaak tanken, wassen, repareren
• Hotelrekening betalen bij werkzaamheden elders
• Kosten op een beurs voorschieten
• Uit eten met een zakelijke relatie (niet eigen deel nota)
• Stiften kopen voor zakelijke bijeenkomst
• Relatiegeschenk weggeven
• Etc.
Werkkostenregeling: uitzonderingen
Gerichte vrijstellingen:
huidige normeringen en beperkingen blijven gelden
Vervoerskosten voor dienstbetrekking,
• Werkelijke kosten bij openbaar vervoer, taxi, vliegtuig,
schip, vervoer vanwege werkgever
• € 0,19 per kilometer bij ander vervoer
Verblijfkosten tijdelijke werkzaamheden elders
• Maaltijden bij overwerk, met zakenrelaties, tijdens
dienstreizen + overnachtingen
• Ambulante en medewerkers met vaste arbeidsplaats
• Alleen eigen verbruik, niet dat voor de klant
Werkkostenregeling: gerichte vrijstellingen
• Cursussen, seminars, symposia, excursies,
studiereizen
• Studiekosten, incl. vakliteratuur, procedure EVC
• inschrijfkosten beroepsregisters
• Outplacement
• Verhuizen voor het werk
Tot max. € 7.750 + kosten overbrengen boedel
• Tijdelijk verblijf buiten land van herkomst
(extraterritoriale kosten)
Werkkostenregeling: vaste kostenvergoeding
Om welke kosten gaat het?
• Vaste vergoeding blijft mogelijk; mits onderbouwd
met onderzoek naar werkelijk gemaakte kosten;
steekproef vooraf vereist
• Indien er kosten buiten de wkr vallen,
dan splitsen onkosten
Werkkostenregeling: onderdeel forfait (1,4%)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Reiskostenvergoedingen > € 0.,19 per km
Fiets.
Niet verhaalde verkeersboetes
Therapeutisch mee eten
Personeelsfeesten en – reisjes
Persoonlijke verzorging/vakliteratuur THUIS
Werkruimte THUIS
Apparatuur, gereedschap
voor gebruik THUIS
Internet THUIS
Werkkostenregeling
•
•
•
•
•
•
•
Kerstpakketten en andere geschenken
Contributie vakvereniging / personeelsvereniging
Bedrijfsfitness (lage waardering mits …)
Maaltijden in kantines (lage waardering)
Voeding verlichting verwarming bij continue diensten
Producten uit eigen bedrijf
Relatiegeschenken / representatie
tbv interne relaties
• Werkkleding
Werkkostenregeling: nihilwaardering
Waardering voorzieningen ?
• Veel huidige waarderingregels gehandhaafd
• Lage waardering voor kantinemaaltijden,
bedrijfsfitness, etc.
Nihil voor:
• mobiele telefoon (mits 10% zakelijk gebruik), laptop
(mits 90% zakelijk gebruik), blackberry, vakliteratuur,
werkkleding, kleine consumpties , arbo, voordeelurenkaart,
• personeelslening voor eigenwoning / fiets of scooter.
Werkkostenregeling: “beperkingen”
Beperkingen bij invulling vrije ruimte
• Werkgever moet werkkosten aanwijzen
• Naar eigen inzicht verdelen maar wel de
gebruikelijkheidstoets
= Vergoeding / verstrekking mag niet in belangrijke
mate (30% of meer) afwijken van wat gebruikelijk
is in overeenkomstige situaties
• Bewijslast bij inspecteur
Werkkostenregeling: Uitzonderingen forfait
Per definitie werknemersloon zijn:
• de auto van de zaak,
• genot dienstwoning en
• Vergoeding/verstrekking inzake criminele
activiteiten/geldboetes/wapens
Per definitie eindheffingsloon zijn voordelen voor
• postactieve werknemers
Werkkostenregeling: Cao a la carte
• Belast loon kan nog worden omgezet in een
onbelaste vergoeding/ verstrekking volgens het
cafetariasysteem: mits niet als werkkosten bestempelt
Bijvoorbeeld: vakbondscontributie uit bruto loon
• Zo niet nadeel drukt op forfaitair budget
Werkkostenregeling: wat te doen?
Vraag:
Wat betekent dit voor de bestaande afspraken?
Is de werkkostenregeling gunstiger dan bestaande regels?
• Als naast de kosten/gerichte vrijstellingen nu veel meer
wordt vergoed/ verstrekt dan 1,4%, tijd nodig om
alternatieven te bedenken en in te voeren
• Onze inzet: maak eerst helder hoeveel feitelijk wordt
vergoed (op basis voorafgaande jaar)
• Welk bedrag komt overeen met 1,4% vd fiscale loonsom
• Indien onvoldoende dekking dan nieuwe afspraken
Werkkostenregeling: wat te doen?
•
•
•
•
•
Nieuwe afspraken
Inventariseer welke regeling wel/niet gewenst
Maak een prioriteitenlijst
Ander oplossing (b.v. bij bruto loon)
Wellicht uit te breiden indien er nog ruimte is,
jaarlijks bekijken
Werkkostenregeling 2011
• Vragen????
Download