Stappenplan voor invoeren van de werkkostenregeling (WKR)

advertisement
Reedbusinessopleidingen.nl | Whitepaper
Stappenplan voor invoeren van de werkkostenregeling
(WKR)
Stappenplan voor invoeren van de werkkostenregeling (WKR)
Per 2015 moeten alle bedrijven in Nederland zijn overgestapt op de Werkkostenregeling
(WKR). Veel werkgevers zien er tegenop om de regeling in te voeren, maar met dit
stappenplan helpen we u een handje.
De werkkostenregeling biedt de mogelijkheid om uw werknemers van interessante secundaire
arbeidsvoorwaarden te voorzien, zonder dat het u als werkgever geld kost. Zo is het mogelijk fietsen, laptops,
mobiele telefoons etc. aan uw werknemers te verstrekken. Deze zaken kunnen onder de WKR worden betaald
vanuit het brutoloon, waardoor uw werknemers 37% tot 52% besparen. Doordat u over het bedrag dat wordt
uitgegeven geen sociale lasten hoeft te betalen, bespaart u als werkgever ook.
Stap 1: Informeer anderen
Betrek de OR, afdeling HR, Finance en de vakbonden erbij als u de WKR gaat invoeren. Ook zij zullen zich met
de invoer van deze regeling bezighouden.
Stap 2: Verdiep u in de WKR
Het is verstandig om u goed te verdiepen in alle categorieën vergoedingen en verstrekkingen, met elk hun
eigen fiscale regels. De WKR vervangt al deze 29 categorieën.
Stap 3: Inventariseer alle kostenvergoedingen en verstrekkingen
Breng om te beginnen alle bestaande vergoedingen, terbeschikkingstellingen en verstrekkingen binnen uw
bedrijf in kaart. Denk daarbij vooral ook aan alle zaken die buiten de sfeer van de salarisadministratie om
gedaan worden.
Voorbeelden:
Wat bent u kwijt aan personeelsfeesten?
Vergoedt u meer dan € 0,19 per kilometer?
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door betrokkenen van de salarisadministratie, financiële administratie én de
HR-afdeling. Het arbeidsvoorwaardenbeleid is een goed startpunt voor het onderzoek. En ook in de financiële
administratie en loonadministratie zitten bedragen die ten laste van de vrije ruimte kunnen vallen. Alle
gegevens zijn terug te vinden in uw boekhouding, het personeelshandboek, individuele arbeidscontracten en
aanvullende arbeidsvoorwaarden.
Stap 4: Deel de kosten
Onderzoek of deze vergoedingen gericht vrijgesteld zijn, op nul gewaardeerd of vallen onder intermediaire
kosten. Wanneer de vergoedingen onder geen van deze categorieën vallen, dan vallen ze onder het forfait van
de werkkostenregeling. Binnen het forfait kan maximaal 1,5 procent (vanaf 2015 is dit 1,2 procent) van de
totale fiscale loon besteedt worden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers.
Hulp nodig? Beantwoord de vragen
Aan de hand van onderstaande vragen beoordeelt u per vergoeding of verstrekking of deze ten laste van de
vrije ruimte zal komen. Klik op de vraag voor een toelichting.
Vraag 1: Is er sprake van een (ex)werknemer en is het ook joúw werknemer?


Ja - ga naar vraag 2
Nee - WKR niet van toepassing
Voor beschikbaarheid en inschrijven
ga naar reedbusinessopleidingen.nl
Persoonlijk advies nodig?
[email protected]
078 – 62 53 888 (van 8.00 tot 18.00 uur)
Reedbusinessopleidingen.nl | Whitepaper
Stappenplan voor invoeren van de werkkostenregeling
WKR
pagina 2
Vraag 2: Is er sprake van intermediaire kosten?


Ja - WKR niet van toepassing
Nee - ga naar vraag 3
Vraag 3: Is het een voordeel uit dienstbetrekking?


Ja - Er is sprake van loon, ga naar vraag 4
Nee - Geen loon, WKR niet van toepassing
Vraag 4: Is er vrijstelling van loon van toepassing?


Ja - Geen loon, WKR niet van toepassing.
Nee - Er blijft sprake van loon, ga naar vraag 5
Vraag 5: Is er sprake van een gerichte vrijstelling?


Ja - Het voordeel komt niet ten laste van de vrije ruimte
Nee - ga naar vraag 6
Vraag 6: Is er sprake van loon in natura met een nihil-waardering?


Ja - er is wel sprake van loon, maar nihil-waarderingen verbruiken geen vrije ruimte.
Nee - ga naar vraag 7
Vraag 7: Wie betaalt nu belasting over het voordeel, de werknemer of de werkgever?


Werknemer - zie toelichting.
Werkgever - je betaalt nu ook eindheffing, logischerwijs komt dit dus ten laste van de vrije ruimte
Stap 4: Vraag toestemming aan de OR en de medewerkers
Het kan zijn dat uw arbeidsvoorwaarden moeten worden aangepast. Hiervoor is zowel toestemming van de
OR, als van uw medewerkers noodzakelijk. Bespreek ook met de OR welke vergoedingen bij invoering van de
werkkostenregeling gestopt worden en welke als loon behandeld worden. Wanneer een vergoeding als loon
behandeld wordt, moet hierover loonbelasting worden ingehouden en sociale lasten worden betaald.
Let op: zorg voor een evenwichtige verdeling van de fiscale ruimte onder de werknemers, zodat niet slechts een
kleine groep de vruchten plukt ten koste van de anderen.
Stap 5: Richt uw administratie in
Het is een flinke klus om aan uw werknemers te communiceren wat de mogelijkheden zijn en hoe ze deze
kunnen benutten. Daarnaast komt er ook nog een administratief aspect bij kijken, wanneer er allerlei
verschillende producten (zoals een fiets of een mobiele telefoon) met het brutoloon verrekend moeten worden.
Gelukkig is het mogelijk dit proces te automatiseren. Onderzoek de mogelijkheden hiervoor, er zijn al
systemen die dit aanbieden.
Waar moet u op letten bij het inrichten van uw administratie?

Het totale bedrag aan vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers moet uit uw financiële
administratie te halen zijn en dat betekent een aanpassing. Vaak staat in de financiële administratie
geen btw bij de boekingen voor de vergoedingen en verstrekkingen, dus u moet deze dan alsnog
toevoegen.
Voor beschikbaarheid en inschrijven
ga naar reedbusinessopleidingen.nl
Persoonlijk advies nodig?
[email protected]
078 – 62 53 888 (van 8.00 tot 18.00 uur)
Reedbusinessopleidingen.nl | Whitepaper
Stappenplan voor invoeren van de werkkostenregeling
WKR
pagina 3

Het totale bedrag in uw financiële administratie aan vergoedingen, verstrekkingen of
terbeschikkingstellingen onder de werkkostenregeling moet te koppelen zijn aan het fiscaal loon
(kolom 14 van de loonstaat) in uw loonadministratie.
Stap 6: Bepaal wie er verantwoordelijk is
Zorg dat duidelijk is wie binnen de organisatie verantwoordelijk blijft voor het monitoren van de beschikbare
vrije ruimte en wie tijdig zorgt voor het aangeven van het eventueel af te dragen bedrag aan eindheffing. Tijdig
betekent: uiterlijk in het eerste aangiftetijdvak van het volgende jaar.
Stap 7: Communiceer
Zorg dat de uitvoerende werknemers van de betrokken afdelingen op de hoogte zijn en blijven van de
werkkostenregeling en de bijbehorende nieuwe processen. Stel daarnaast een communicatieplan op voor
medewerkers als er wijzigingen zijn.
Tot slot geven we u nog extra tips:
Jaarlijkse afrekening
Vanaf 2015 mag u eenmaal per jaar te toetsen of u de vrije ruimte overstijgt en dus eindheffing WKR
verschuldigd bent. Uiterlijk bij de aangifte over het eerste tijdvak van het nieuwe kalenderjaar verantwoordt u
de eindheffing over het voorgaande jaar. Natuurlijk mag u het ook opnemen in uw laatste aangifte van het
betreffende jaar, of in een eerdere aangifte een ‘voorschotbetaling’ doen. U mag dat voorschot op eigen manier
berekenen. Het loon van het voorafgaande jaar mag u nog wel gebruiken, maar is niet meer bepalend.
Let op: het is raadzaam om gedurende het jaar inzicht te houden in uw vrije ruimte. Zo komt u niet voor
verrassingen te staan en kunt u eventuele resterende vrije ruimte optimaal benutten. Als het loon eenmaal is
genoten en bijv. als loon van de werknemer is aangemerkt, mag u dit niet meer terug draaien.
Concernregeling
Vanaf 2015 mag u de eindheffing WKR op concernniveau gaan berekenen. Zo kunt u gebruikmaken van een
vrije ruimte van een ander bedrijf uit uw concern, als uw eigen bedrijf te weinig ruimte heeft. U hoeft hiervoor
geen apart verzoek te doen aan de Belastingdienst. Jaarlijks bepaalt u, uiterlijk bij de 1e aangifte van het
volgende kalenderjaar, of u de concernregeling wilt toepassen. Vraag de belastingdienst naar de regels van de
concernregeling.
Succes met de invoering van de WKR!
Bronnen:

HR Praktijk

WKR.nl

SRA

ADP

ORNET
Voor beschikbaarheid en inschrijven
ga naar reedbusinessopleidingen.nl
Persoonlijk advies nodig?
[email protected]
078 – 62 53 888 (van 8.00 tot 18.00 uur)
Download