Informatie vaardigheden: Sadan, Wiki opdracht

advertisement
Informatie vaardigheden:
Sadan, Wiki opdracht
Gedragsproblemen bij kinderen, depressie
Lies Coussens
1 BaO B1
Inhoudsopgave
Stap 1 – Onderwerpsverkenning ................................................................................................... 3
Context van het artikel ........................................................................................................................ 3
De auteurs ........................................................................................................................................... 3
De structuur......................................................................................................................................... 4
Korte synthese ..................................................................................................................................... 4
Betrokken organisaties ........................................................................................................................ 4
Specialisten.......................................................................................................................................... 4
Moeilijke woorden en definities ......................................................................................................... 5
Stap 2 – WikiWelkom ................................................................................................................... 6
Stap 3 – Inhoud in lijsten en synthese ........................................................................................... 7
Lijsten .................................................................................................................................................. 7
Bronnenlijst ......................................................................................................................................... 7
Synthese .............................................................................................................................................. 7
Stap 4 – Beschikking krijgen en meer zoeken ................................................................................. 8
Andere aanwezige werken .................................................................................................................. 8
Publicaties in bronnenlijst van basisartikel nagaan ............................................................................ 8
Sterauteurs .......................................................................................................................................... 8
Bronnenlijst ......................................................................................................................................... 8
Internet algemeen ........................................................................................................................... 8
Kranten / weekbladen / magazines (commercieel) ........................................................................ 8
Vaktijdschriften (wetenschappelijk) ................................................................................................ 9
Bijdrage uit een verzamelwerk. ....................................................................................................... 9
Eindwerken / bachelorproeven ....................................................................................................... 9
Handboeken, verzamelwerk, monografieën ................................................................................... 9
Excel opdracht 1 – soorten bronnen ................................................................................................. 10
Grafiek 1 ........................................................................................................................................ 10
Grafiek 2 ........................................................................................................................................ 10
Excel opdracht 2 – jaartallen van bronnen....................................................................................... 10
Stap 5 – Contextualiseren ........................................................................................................... 11
Organisatie – vzw Ups & Downs........................................................................................................ 11
Statistieken ........................................................................................................................................ 12
Juridische context .............................................................................................................................. 12
Politieke context (maatschappelijk/ beleid/ visie) ............................................................................ 12
Vlaams Belang ............................................................................................................................... 12
Stap 6 – Afwerking ..................................................................................................................... 13
Persoonlijk besluit ............................................................................................................................. 13
Lies Coussens
1 BaO B1
2
Stap 1 – Onderwerpsverkenning
Huisman, J., Flapper B.C.T., Kalverdijk L.J. (2010). Depressie. Praktische kindergeneeskunde:
Gedragsproblemen bij kinderen, 153-167. Doi 10.1007/978-90-313-8657-4_14
Context van het artikel
Het artikel komt uit Gedragsproblemen bij kinderen. Het is geschreven door Huisman, J., Flapper
B.C.T., Kalverdijk L.J., L’Hoir M.P. & Van Weel E.A.F. De uitgever is Bohn Stafleu van Loghum.
Het artikel geeft weer wat depressie is. Hoe het te maken kan hebben met kinderen en adolescenten.
De auteurs
a) Wie schreef het artikel?
Het artikel is geschreven door Huisman, J., Flapper B.C.T., Kalverdijk L.J., L’Hoir M.P. &
Van Weel E.A.F. In het artikel zelf wordt er geen informatie gegeven over de auteurs.
b) Verdere info over auteurs?
 Huisman, J.
VU medisch centrum, Amsterdam

Flapper B.C.T.
sociale pediatrie, UMCG, Beatrix Kinderziekenhuis, Groningen

Kalverdijk L.J.
Accare, Universitair Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Groningen

L’Hoir M.P.
TNO, Kwaliteit van Leven, Leiden

Van Weel E.A.F.
Stichting De Jutters, Centrum voor Jeugd-GGZ Haaglanden, Den Haag
c) Catalogi/databanken?
 Ze schreven samen het boek: Gedragsproblemen bij kinderen.
 Huisman, J. Hielp mee met nog een boek: Vademecum permanente nascholing
huisartsen. Hij werkte mee aan het tijdschrift Kind en Adolescent en werkte mee aan
artikels waar kindergeneeskunde in voor komen.

Kalverdijk L.J. hielp net al Huisman, J. mee aan het boek rond permanente nascholing
van huisartsen.
Lies Coussens
1 BaO B1
3
De structuur
a) Duidelijk, logisch of eerder lange doorlopende tekst?
Het is een duidelijke tekst. Alles volgt goed op elkaar en is logisch. Er word wel niet
echt gebruik gemaakt van kop of voettekst om sommige dingen te verduidelijken.
b) Wat zijn de tussentitels?
 Definitie en etiologie
 Voorkomen
 Anamnese
 Lichamelijk onderzoek
 Aanvullend onderzoek
 Differentiaaldiagnose
 Behandeling
 Complicaties, prognose en beloop
 Voorlichting en preventie
c) Hoe worden referenties opgemaakt voor in tekst en bronnenlijst?
Referenties worden gedaan volgens het APA-systeem maar dan enkel in de
bronnenlijst. In de tekst word er geen gebruik gemaakt van voetnoten of andere
verwijzingsmethoden.
Korte synthese
Zie stap 3
Betrokken organisaties
Komen niet ter sprake in de tekst.
Specialisten
Komen niet ter sprake in de tekst.
Lies Coussens
1 BaO B1
4
Moeilijke woorden en definities
Agitatie
Anamnese
Automutilatie
Bipolaire stoornis
Borderline
Cluster symptomen
Comorbiditeit
Diagnosticeren
Differentiaaldiagnose
Disfunctioneert
Dysthymie
Etiologie
Indirect
Manisch depressief
Neurose
Potentiële letaliteit
Prevalentie
Psychomotore
remming
Psychopathologie
Psychose
Recidief
Somatische factoren
Stagneren
Suïcidepoging
Lies Coussens
zenuwachtig gemoedsbeweging
wat een patiënt met betrekking tot de voorgeschiedenis van zijn
ziekte kan vertellen
zelfverminking
manisch-depressieve stoornis
persoonlijkheidsstoornis met afwisselend symptomen van een
neurose of psychose
samenwerking van verschillende ziekteverschijnselen
het verschijnsel dat iemand meerdere chronische ziektes tegelijk
lijdt
de diagnose opmaken
diagnose waarbij uit sterk verwante alternatieven gekozen moet
worden
slecht functioneren
depressieve neurose
leer van de oorzaken der ziekten
niet rechtstreeks
gekenmerkt door of lijdend aan manisch-depressieve psychose
psychische aandoening voortkomend uit emotionele problemen en
leidend tot allerlei vormen van angst, waarbij het contact met de
werkelijkheid behouden is gebleven
mogelijke dodelijkheid
het voorkomen van een verschijnsel binnen een bepaalde groep op
een bepaald moment
geheel van bewegingen die door hersenprikkeling worden
teweeggebracht
wetenschap die zich bezighoudt met psychische stoornissen
ernstige stoornis in de manier waarop iemand zichzelf en de
buitenwereld beleeft
het zich opnieuw vertonen van een reeds doorstaan en genezen
ziekteverschijnsel
op het lichaam werkende factoren
vastlopen, niet vloeien, gestremd zijn
zelfmoordpoging
1 BaO B1
5
Stap 2 – WikiWelkom
Over mezelf
Naam: Lies Coussens
Woonplaats: Wielsbeke
Geboortedatum: 14 mei 1991
Ik ben Lies en volg orthopedagogie in het eerste jaar te Katho Kortrijk. In mijn vrije tijd speel ik
trompet in de Koninklijke harmonie 'Steeds beter'. Ik ben ook nog een sportieveling, speel baseball
bij Wielsbeke Pitbulls. Mijn grootste tijdverdrijf gaat uit naar de chiro waar ik in mijn derde jaar
leiding sta. Ik maak ook nog wat tijd om af en toe foto's te nemen.
In mijn middelbaar heb ik Sociale en technische wetenschappen gestudeerd. Vorig jaar heb ik een
jaar Devine gevolgd waar ik mijn creatieve kant naar boven kon laten komen. Ook het ontwerpen en
opbouwen van site. Dit was helemaal iets anders dan de keuze dat ik dit jaar maakte.
Mijn artikel
Voor de wiki opdracht moesten we op zoek gaan naar een artikel over depressie. Het moest ook aan
bepaalde voorgeschreven normen voldoen. Van hieruit heb ik het artikel van Huisman J. gevonden,
nl. Gedragsproblemen bij kinderen: depressie. Er word vooral algemeen besproken wat depressie is,
welke de symptomen zijn die voorkomen,...
Mijn bijdrage
Kijken voor opmaak, kleuren, ontwerp in het geheel. Dit omdat ik vorig jaar de richting Devine heb
gevolgd.
Lies Coussens
1 BaO B1
6
Stap 3 – Inhoud in lijsten en synthese
Lijsten
Zie stap 1
Bronnenlijst
Zie stap 4
Synthese
De term depressie kan worden gebruikt om heel wat verschillende dingen over het welzijn van een
kind uit te drukken. Het kan worden gebruikt voor 1 symptoom of als syndroom of als
stemmingsstoornis. Dit kan voortdurend aanwezig zijn. Er is een verlies van plezier in de activiteiten
die normaal als prettig worden ervaren.
De symptomen die tot uiting komen kunnen gezien worden als ene cluster. Affectieve (= somber, niet
voelen van emotie, prikkelbaarheid), cognitieve (= geen plezier, waardeloos voelen, gedachte aan de
dood) en fysieke (= gewichtsverandering, vermoeidheid, geen energie) symptomen.
Onder stemmingstoornissen rekent de DSM-IV de depressieve stoornis, de dysthyme stoornis en de
bipolaire stoornis.
Waneer er sprake is van een depressieve stoornis is er een minimale tijdsduur van 2 weken en een
belemmering in het functioneren vereist.
Voor de diagnose van dysthymie zijn een veranderende stemming, en een duur van een jaar
noodzakelijk. Het is minder intens maar wel veel langduriger.
Voor de bipolaire stoornis zijn er naar depressieve episoden ook episoden met een manische
stemming. Dit moet minimaal een week duren en leiden tot verstoord functioneren. De depressieve
episode kan ge volgt worden door de manische episode maar is niet perse nodig
De behandeling van een depressie kunnen omschreven worden in 4 ingrediënten.
1. Steun en vermindering van stress door verandering van omgeving
2. Bewust worden van de factoren die de stemming negatief beïnvloeden. Door individueler
therapie kan dit worden beholpen. De communicatie in het gezin kan ook verbeteren. Dit
door het toepassen van gezinstherapie.
3. Het veranderen van gedrag en cognities door het gebruik van cognitieve gedragstherapie. Of
het behandelen van de problemen in een rationele sfeer met interpersoonlijke
psychotherapie.
4. Medicatie
Patiënt kan van depressie afraken, maar je kan zeker niet uitsluiten dat er ooit nog eens een terugval
mogelijk zou zijn.
Lies Coussens
1 BaO B1
7
Stap 4 – Beschikking krijgen en meer zoeken
Andere aanwezige werken
Aanwezig in Kortrijk (Campus Bibliotheek KATHO Kortrijk)
Huisman., J. (1980). Microbiele voedselvergiftiging en voedselinfectie: epidemiologie en preventie.
Brussel: Stafleu
Tholen, A.J., Berghmans, R.L.P, Huisman, J. (2009). Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij
zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis. Utrecht: De Tijdstroom.
Publicaties in bronnenlijst van basisartikel nagaan
Titel en auteur
Plaatsnummer – campus Kortrijk
Stemmingsstoornissen.
In Leerboek kinder- en jeugdpsychiatrie.
Verhulst FC.
Depression and mania. In Child Psychiatry
Goodman RC, Scott SS
Leerboek Psychiatrie kinderen en adolescenten
Th Doreleijers, F Boer, J Huisman, R Vermeiren, E
de Haan
Suïcidaliteit bij adolescenten
Meerdinkveldboom J.
Handboek systeemtherapie
A Savenije, MJ van Lawick, ETM Reijmers
616891
Niet gevonden
616891
361413
Sterauteurs
Niet aanwezig.
Bronnenlijst
Internet algemeen
Huisman, J., Flapper B.C.T., Kalverdijk L.J. (2010). Depressie. Praktische kindergeneeskunde:
Gedragsproblemen bij kinderen, 153-167. Doi 10.1007/978-90-313-8657-4_14
Huisman, J. & Doets, C. (1983). Alles kun je leren: vraag en aanbod in de
volwasseneneducatie. Amersfoort: De Horstink. (boek)
Huisman, J. & Bosch, J.D. (1996). Personality development of adolescents with hypogonadotropic
hypogonadism. Psychological Report, 79(3), 1123. (tijdschrift)
Huisman, J. (1990). Antinutritional effects of legume seeds in piglets, rats and chickens. [eindwerk].
Wageningen:Landbouwuniversiteit
Kranten / weekbladen / magazines (commercieel)
Coosemans, D. & Byron, B. (19 december 2011). Moeder geeft zoon en dochter overdosis pillen. Het
Laatste Nieuw, 3.
Desmet, Y. (02 december 2011) Van euforie naar depressie. De morgen, 13.
Van Hove, S. (10 november 2011) Drank en depressie nekten ons bijna. Het Laatste Nieuws, 48.
Dooms, N. (10 oktober 2011). Infoavond rond depressie. Het Laatste Nieuws, 16.
Lies Coussens
1 BaO B1
8
Stragier, K. (28 september 2011). Kwartier achter computer en depressie weg. Het Laatste
Nieuws, 14.
Vaktijdschriften (wetenschappelijk)
Hendriks, S.M. & Pieters, G. (2010). Het beloop van depressie op lange termijn. Tijdschrift voor
psychiatrie, 52(3), 198.
Havestad, A. (2003). Depressie en de ziekte van Parkinson. Tijdschrift voor psychiatrie, 45(11), 701702.
Bijdrage uit een verzamelwerk.
Miller, R.W. & Munoz F.R (2008). Omgaan met neerslachtige stemmingen en depressive. Alcohol
onder controle: zelfhulpgids voor het matigen van je drankgebruik (pp. 180-194). Bohn Stafleu van
Loghum.
Eindwerken / bachelorproeven
Ooms, V. (2000). Depressie bij ouderen [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.
Vermeersch, C. (2006). Drijfveren tot suïcide bij personen met een majeure depressie [eindwerk].
Kortrijk: KATHO IPSOC.
Dorme, L. (2005). Verlieservaringen en depressie bij schizofreniepatiënten [eindwerk]. Kortrijk:
KATHO IPSOC.
Handboeken, verzamelwerk, monografieën
De Fever, F. (2006). Geef depressie geen kans. Tielt: Lannoo.
Vande Gucht, M. (2004). Down under: toen Joke uit het leven stapte. Tielt: Lannoo.
Houtman, R. (2003). Depressie: hoe een behandeling de levensvreugde kan terugbrengen. Leuven:
Davidsfonds.
De Wit, C., Braet, C. & Snaterse, T. (2000). Behandeling van depressie bij kinderen en
adolescenten. Lisse: Swets & Zeitlinger.
D’haenen, H. (2000). Stemmingsstoornissen. Diegem: Kluwer.
Lies Coussens
1 BaO B1
9
Excel opdracht 1 – soorten bronnen
Grafiek 1
2D-staaf
Soorten bronnen
Overige
Grijze literatuur
Websites
Verzamelwerk
Aantal
Tijdschiften
Boeken
0
2
4
6
8
10
Aantal
Grafiek 2
3D-cirkel
Boeken
35.00%
Overige
45.00%
Tijdschiften
15.00%
Grijze
literatuurWebsites
0.00% 0.00%
Verzamelwer
k
5.00%
Excel opdracht 2 – jaartallen van bronnen
Staaf van Cirkel
voor 1995
10%
1995 - 1999
5%
2010 - 2011
35%
Other
30%
2006 - 2009
15%
2000 - 2005
35%
Lies Coussens
1 BaO B1
10
Stap 5 – Contextualiseren
Organisatie – vzw Ups & Downs
Het is een vereniging voor chronisch en manisch-depressieve personen en betrokkenen te helpen, of
te begeleiden. Het doel is om patiënten maar ook hun partners en familieleden te begeleiden bij de
omgang van een manisch-depressieve stoornis. Dit word gedaan met groepsbijeenkomsten in een
regionale zelfzorggroep waar lotgenoten steun bieden aan elkaar en ervaringen kunnen uitwisselen.
Er zijn 8 groepen actief in Vlaanderen, nl.:
 Aalst
 Antwerpen
 Brugge
 Gent
 Kortrijk
 Hasselt
 Leuven
 Mechelen
De groepsgesprekken worden mogelijk gemaakt door vrijwilligers die de bijeenkomsten organiseren
1 keer per maand. De patiënten kunnen er hun verhaal doen aan anderen. Er worden ook
professionelen zoals psychiaters, psychologen, maatschappelijk assistenten uitgenodigd om lezingen
te komen geven.
Er word vooraf een programma bepaalt met wat er waar gebeurd. Een voorbeeld hiervan:
 Dinsdag 10 januari 2012:
Nieuwjaarsdrink: gezellig samenzijn met een drankje, een traktatie van Ups & Downs voor
alle deelnemers. Partners en kinderen zijn ook welkom!

Dinsdag 20 maart 2012:
Rebecca Müller, voorzitter Ups & Downs en Paul Arteel, consultant komen de verschillende
enquêtes bij patiënten voorstellen o.a. de resultaten van de Stigma Survey van de Europese
patiëntenvereniging GAMIAN voor Vlaanderen.

Dinsdag 10 april 2012:
Vrije gespreksavond. We overlopen een aantal onderwerpen uit de nieuwe Ups & Downs
Zelfzorggids als leidraad voor het gesprek.
Bij de Vzw Ups & Downs kan je lid worden. Hierdoor ontvang je een driemaandelijks tijdschrift Ups &
Downs dat samen met Psyche (tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid =
VVGG) uitkomt. De vzw geeft ook lezingen in scholen of werkt samen met Centra voor Geestelijke
Gezondheid om informatie te verstrekken aan mensen. Dit om zo het taboe rond depressie en
manisch-depressieve stoornis te doorbreken.
Er is ook een discussieforum ter beschikking om de site van Ups & Down. Het is een
ontmoetingsplaat voor lotgenoten en betrokkenen die gedachten willen uitwisselen. Elkaar willen
steunen in het bestrijden van een leven met de verschijnselen van een depressie.
Link naar hun website: http://www.upsendowns.be/index.html1
1
331 woorden
Lies Coussens
1 BaO B1
11
Statistieken
Mentale gezondheid, gezondheidsrapport van 2008:
https://www.wiv-isp.be/epidemio/epinl/CROSPNL/HISNL/his08nl/7.mentale%20gezondheid.pdf
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
Subtotaal
20.00%
10.00%
0.00%
Mannen
Vrouwen
Vlaams Gewest
Mannen
Vrouwen
Mannen
Brussels Gewest
Vrouwen
Waals Gewest
Juridische context
Decreet betreffende de geestelijke gezondheidszorg (18 mei 1999). Belgisch Staatsblad, 27428.
http://www.juriwel.be/ws/Export/1006760.html
Politieke context (maatschappelijk/ beleid/ visie)
Vlaams Belang
Vlaams belang wil bij de gezondheidszorg de medische overconsumptie in ons land - en dan vooral in
Wallonië - dreigt de kosten van de gezondheidszorg onbeheersbaar te maken. Naast de splitsing van
de sociale zekerheid moeten er maatregelen komen die leiden tot een meer verantwoorde medische
consumptie.
Bij de geestelijke gezondheidszorg hebben de Vlaamse Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
(CGG) een onmisbare opdracht in het opvangen en behandelen van mensen met psychische
problemen. Een van de graadmeters voor de zorgzaamheid van een samenleving is het budget dat
naar de geestelijke gezondheidszorg gaat. De vraag overstijgt nu ruimschoots het aanbod. De
budgetten houden geen groeimogelijkheden meer in. Er is in werkelijkheid zelfs sprake van een
jaarlijkse vermindering van de hulpverleningscapaciteit. Het Vlaams Belang wil dat daar verandering
in komt.
Lies Coussens
1 BaO B1
12
Stap 6 – Afwerking
Persoonlijk besluit
Hoe is deze Sadan-opdracht in zijn geheel voor jou verlopen?
Ik vond dit een moeilijke opdracht omdat het zo groot is, omdat je alles perfect moet doen.
De tijd die erin krop om deze opdracht te doen was heel wat meer dan dat ik in het begin
gedacht had. Gelukkig zijn we met onze groep meteen in actie geschoten. Ik was wel niet
helemaal mee met de groep hun tempo, maar het is me toch gelukt. Bij problemen kon ik
dan ook bij hen terecht, indien ik iets niet vond. Zij konden ook terecht met vragen bij mij,
maar dat was meer over hoe je iets op de wiki zelf moest plaatsen.
Heb je voldoende info gevonden ? Waar heb je niet gezocht en waar kan je nog zoeken?
Ons thema depressie is redelijk besproken, hier wil ik mee zeggen dat je er snel iets terug
over kan vinden. Zeker om gewoon wat achtergrond informatie op te doen was dit makkelijk.
Wanneer je dan wat verder in de stappen kwam vond ik het wat moeilijker om info te vinden.
Dit waarschijnlijk ook omdat ik wat achter zat op mijn groepsleden, dus was het vaak dat zij
al heel wat bronnen gebruikten. Maar het is me toch meestal nog gelukt andere te vinden.
Wat moet je nog verder trainen?
Het opzoeken van vaktijdschriften, statistieken en juridische context is iets wat echt moeilijk
is. Ik vind bij deze soorten nog niet helemaal mijn weg om het goed/vlot te kunnen doen.
Excel heb ik op sommige vlakken minder onder de knie. Dit maakt het lastig, en zorgde voor
tijdverlies om de oefening te maken.
Waar ben je sterk in?
Lay-out van dingen opstellen. Hoe iets staat ten opzichte van iets anders. PowerPoint en
Word kan ik snel mee overweg. Ik weet wat ik moet gebruiken.
Wat heb je geleerd en wat zal je bijblijven?
Hoe je een site inhoudelijk kan opstellen.
Dat ik een goede groep had om mee samen te werken. Indien je een probleem had kon je dit
vragen/zeggen.
Dat er meer tijd in deze opdracht kruip dan dat je zou denken.
Heb je eventueel tips om bepaalde (deel)opdrachten anders te formuleren ? Of zijn er nieuwe (deel-)
opdrachten nodig voor belangrijke of interessante informatievaardigheden die niet of te weinig
worden ingeoefend ?
De opdracht lijkt me iets te uitgebreid, zelf snap ik nog niet helemaal waarom dit eigenlijk te
maken was. Zeker aangezien er voor deze opdracht oefenboeken aan bod kwamen.
En handleiding van de belangrijkste dingen hoe je iets op de wiki plaatst kan wel handig zijn.
Vb.: een foto toevoegen, een bestand, nieuw menu tab,...
Lies Coussens
1 BaO B1
13
Download