beschrijving modules

advertisement
Omschrijvingmodules
CursusprogrammaNatuurbeheerenondernemerschap
Bijiederemodulevindtueenaantalwaardenterug:
N=basiscursus(B)ofniveau1,2of3vandeopleiding.
Dd =lestijd(uitgedruktindagdelen)*.Ditisdetijdwaarinuactieflessenvolgtofmeedoetaanexcursies.
Insommigegevallenzultulessenmoetenvoorbereiden,dezetijdkomtbovenopdevermeldelestijd,netalsdeextratijddieu
mogelijknodigheeftomeenafsluitendetoetsindevormvaneenkennistestofpresentatievoortebereidenofeen
verslag/planteschrijven.Detotalestudiebelastingisafhankelijkvanuwvooropleidingen(bedrijfs)situatieenvarieertookper
module,waarbijmetnamedemodulesdiealleenopniveau2en3wordengegevenextrathuiswerktijdzullenvergen.
*Eendagdeeliseenochtend,middagofavond.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inleidingbeheernatuurgrasland
Dd:6
Indezeinleidingwordtbehandeldhoeplanten,dieren,bodemenomstandighedenmetelkaarverbandhoudenenwelke
manierenerzijnomdesoortensamenstellingtehelpenontwikkelennaarhetgewenstenatuurdoel.Verderleertuveel
voorkomendedoelsoorten(plantenendieren)vankruidenrijkegraslandenherkennenenmaaktukennismetdegedragscode.
M1Filosofienatuurenondernemerschap
N:1,2en3
Dd:2
Watkenmerkteennatuurondernemerdienatuuropdeeersteplaatszetenvoedselproductiedaarondergeschiktaanmaakt?
Indezemodulewordtaandachtbesteedaandefilosofieenheteconomischdenkenvandenatuurondernemerenaande
samenwerkingmetterreinbeherendeorganisaties,alsStaatsbosbeheerenNatuurmonumenten.
M2Samenhanglandschap,bodem,waterenvegetatie(Landschaps EcologischeSysteemAnalyse)
N:1,2en3
Dd:4
Zonderkennisvanhetlandschapwaarinendebodemwaaropuwerkt,ishetslechttevoorspellenwatbepaaldemaatregelen
vooreffecthebben,opdekorteendelangetermijn.Verdiepmetdezemoduleuwkennisoverhetverbandtussenlandschap,
bodem,waterenvegetatieenoverwelkenatuurdoelen(plantenendieren)waarkunnenwordenbehaald.Ookhet
natuurbeleidkomtaandeordeinclusiefdeSubsidieregelingNatuurenLandschap.
NaafloopvandezemoduleheeftudeLandschaps EcologischeSysteemAnalysetoegepastopuweigensituatieenverwoordin
eenverslag.
M3Factorenvoorverhogennatuurkwaliteit
N:1,2en3
Dd:4
Natuurontwikkelingindegewensterichting,datisnietaltijdmakkelijktebereiken.Alsjeweetwatjeuitgangspositieisenwelke
principesdebasisvormenvooreengroterebiodiversiteit,danvergrootdatdekansopsuccesaanzienlijk.
Naafloopvandezemoduleherkentuovergangenengradiëntenopuweigenterreindiekansenbiedenvoorhetvergrotenvan
denatuurkwaliteitenweetuwaaromtijdookeenbelangrijkefactorisalshetgaatomdeontwikkelingvannatuurkwaliteit.
M4Graslandbeheerenbasissoortenkennis
N:1,2en3
Dd:6
Meerverschillendeplanten(endieren)opuwgrasland?Eenhogerebiodiversiteitisopelkegrondsoortterealiseren.Maarhoe?
Enwelkeplantenendierenhorendaarbij?
Nahetvolgenvandezemodulekuntukenmerkendesoortenvangraslandendie(nog)onderinvloedstaanvanbemestingop
naambrengenenweetuwelkesoortenhorenbijverschralingsfase0,1en2.Ookweetuhoeenwaaromuviagerichte
maatregelenalsmaaienenbeweideneenhogerebiodiversiteitkuntbereiken.
M5Verschralingsbeheer:soortenherkennenenmaaibeheer
N:2en3
Dd:4
Verschralenvangraslandeniseenbelangrijkemaatregelommeerbiodiversiteittekrijgen:hoeschralerhetlandhoemeer
bijzonderesoortendekanskrijgen.DezemodulebiedteenverdiepingvanM4enzoemtinopvoedselarmeregronden
(verschralingsfase3en4)enderolvansuccessie.
Nahetvolgenvandezemoduleweetuwelkeplantenendierenkenmerkendzijnvoorniet- ofweinigbemestegraslandenop
verschillendebodems,metwelkbeheerudehoogstenatuurkwaliteitkrijgtopuwbedrijfenwatdatbetekentvoorde
gewasopbrengst.
M6Verschralingsbeheer:bodemenbemesten
N:2en3
Dd:5
Bodem,bodemlevenenwaterzijncruciaalinnatuurbeheeréndebasisvanuwbedrijf.Hoe,wanneerenwaarmeeubemest
heeftdirecteinvloedopdiebodem,logisch.Maarhoezitdatpreciesenwatkuntuhetbestedoenomuwnatuurdoelente
halenengoedevoederwaardentebehouden?Isnietofminimaalbemesteneigenlijkaltijdhetbestevoorhetbehalenvan
natuurdoelen?
Tijdensdezemoduleleertuerallesoverenschrijftueenbemestingsplangerichtopverschralingvanuwgronden.
M7SynBioSys indepraktijk
N:2en3
Dd:2
Zouhetnietmooizijnalsuvoorafkuntbekijkenofdemaatregelendieuwilttoepassenookdeplantensoortengaanopleveren
dieuingedachtenheeft?
Zekerheidkrijgtindenatuurniemand,maarmethetvegetatiekundigeprogrammaSynBioSys heeftueenhandighulpmiddelin
handen.
M8Natuurdoelenenopbrengstengrasland
N:2en3
Dd:2
Graslandmeteenhogenatuurwaardeisgeweldigmooivoorplantenendieren,maarhoeveelveevanwelkesoortkuntunog
latenlopenopdatland?Hoekunjesturenophethalenvannatuurdoelenénmetvoederwinningeengoedfinancieelresultaat
behalen?Hoebenutjedevoordelenvannatuurgras?
Tijdensdezemoduleberekentuuitgaandevandevastgesteldeverschralingsfase(n)vooruweigensituatiewatdeproductievan
hetgraslandzalwordenenhoeveeldierenuopdezegrondenzoukunnenhoudenofhoeveelgrasbalenuerzoukunnen
oogsten.
M9Veehouderij
N:2en3
Dd:2
Uwnatuurbeheersmaatregelenhebbeneffect.Hetgraslandwordtschraler,erkomenmeerenanderesoortenplanteninvoor.
Maarwatbetekentdatvoordeproductievanuwvee?Watvooreffectenheeftnatuurgrasopdediergezondheid?Kiestuvoor
vleesofmelk,voorkoeien,schapenofmisschienwelgeitenenwelkrasisdankansrijk?
Tijdensdezemodulebrengtumetbehulpvaneenrekenprogrammadeconsequentiesvanverschillendekeuzesvooruw
verdienmodelinkaart.
M10Gegevensverzamelenenmonitoring
N:3
Dd:3
Metenisweten.Vooruweigenplanvorming,maarookalsonderdeelvansubsidieverplichtingen,ishetnodigdatuuw
beheerresultatenmonitort.Hoeverzameltugegevensoverdenatuuropuwgronden?Wieschakeltudaarbijin?Uitwelke
onderdelenbestaateenmonitoringsprogramma?
Bijafrondingvandemoduleheeftuuweigenmonitoringsplangeschreven.
M11Hetschrijvenvaneennatuurbedrijfsplan(voorheenM11totenmetM13)
N:3
Dd:13
Uwiltdatdenatuurdebasisvormtvanuwbedrijf.Indezemodulebrengtuuwambitiesenmogelijkhedeninkaartenvertaalt
dienaareennatuurbedrijfsplan.Voorhetberekenenvandereëlekostenenbatenvanhetbeheervannatuurgraslandkuntu
daarbijgebruikmakenvandegraslandapp.Eenbedrijfsexcursiescherptdeeigenideeënontwikkeling.
Naafrondenvandemoduleheeftueennatuurbedrijfsplan,waareencommunicatieplan,eenbusinessplaneneconomische
onderbouwingonderdeelvanuitmaken.
F1Deelbiotopenenbiodiversiteit
Dd:2
Landschapselementenendeelbiotopenzijnvangrootbelangvoorhetverhogendebiodiversiteit.Welkepasseninhet
landschapwaarinuwerktenwatkandatbetekenenvoordeverbeteringvandebiodiversiteiténdeproductiviteitopuw
bedrijf?
Dezemodulebiedteenkennismakingmetverschillendelandschapselementenengaatinopdegevolgenervanvoorde
biodiversiteit.
F2Weidevogelbeheer
Dd:2
Vergrootuuwkennisoverweidevogelbeheer.Opdezedag,diesamenmetVogelbeschermingwordtgeorganiseerd,wordt
ingegaanopdemeestactueleinzichtenoverweidevogelbeheer,benodigdbroedsucces,monitoringsaspectenzoals
alarmtellingen,goedepraktijkvoorbeeldenendeactiviteitenvanVogelbescherming.
F3Teeltvangraaninnatuurgebiedenterverbeteringvanakkerfloraen–fauna
Dd:3
Bentuboerofterreinbeheerderenzouuaandeslagwillenmetgraanteeltopakkersdieruimtebiedenaaneengrote
diversiteitaanplantenendieren?Maaruheefthierovernogallerleivragen.Bijvoorbeeld:Hoepakikdataan?Kanhetookuit?
Tijdensdezemodulewordendeinsenoutsvandeteeltvangraneninnatuurgebiedenbesproken,vergrootuuwkennisvan
akkerfloraen–fauna,enleertuwatudaarvoormoetdoenenlaten.
F4Wateennatuurbeheerdermoetwetenoverdeveehouderij
Dd:4
Metwelkewettenenregels,kosteneneconomischemargesheefteenboerdienatuurgrondpachteigenlijktemaken?Boeren
moetenaanveleregelsvoldoendievoortdurendveranderen.Daarnaastmoetersimpelwegookbroodopdeplankkomen.
Dezemodulebiedtterreinbeheerderseenkijkjeindekeukenvandeboer,waardoorhetmakkelijkerwordtsamenhetbeste
beheervannatuurgrondvormtegevenmetoogvoorhetveehouderijbedrijf.
F5Natuurvleesalscommercieelconcept
Dd:2
Runderen,paarden,schapen,geitenenzelfsvarkenskunneneenbelangrijkerolspelenbijhetbeheervannatuurterreinen.
Maardatkanalleenalszeookbijkunnendragenaanhetinkomenvandeveehouder.Tijdensdezemodulekrijgtuinzichtinwat
daarbijkomtkijken.DemodulewordtverzorgddoorEdHendriksvanMeat Concepts.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards