Cultuurcoach de Bibliotheek CultuurPuntAltena

advertisement
FUNCTIEBESCHRIJVING
Functiebenaming: Cultuurcoach de Bibliotheek CultuurPuntAltena
Inschaling: Schaal 6 (conform FuWa-instrument) c.a.o. Openbare Bibliotheken
Aantal uren: 24 uur
Werkgebied: Giessen, Woudrichem, Werkendam
Functieomschrijving
Functiedoel
De nieuwe bibliotheek is een inspirerende ontmoetingsplaats voor alle inwoners van het Land van
Heusden en Altena waar bezoekers worden verleid om de schatkamer vol materialen, ideeën en
verhalen te ontdekken. Iedereen moet zich vrij voelen om binnen te lopen, in de bibliotheek te
verblijven, te discussiëren met anderen, kennis en informatie op te doen, rond te neuzen en er
ongestoord kunnen werken. De cultuurcoach is verantwoordelijk voor de uitvoering van: programmering
rondom cultuur(educatie) zowel op het gebied van jeugd alsook op het gebied van volwassenen,
MuziekWijzer Altena en alle onderdelen die betrekking hebben op cultuureducatie voor de doelgroep 412 jaar.
De cultuurcoach is binnen de doelstelling verantwoordelijk voor het behalen van resultaten op de
volgende gebieden:
1. Cultuureducatie voor de doelgroep 4-13 jaar (cultuur basis en CMK) op basisscholen
2. MuziekWijzerAltena
3. Programmering kunst & cultuur op locaties
De cultuurcoach is daarbij verantwoordelijk voor het ondersteunen van de cultuurcoördinator bij: het
opstellen van jaarplannen binnen de resultaatgebieden cultuur, de monitoring, evaluatie en bijstelling
daarvan. Vertaalt beleidsdocumenten van de scholen naar uitvoering en acties in een activiteitenplan
t.b.v. de doorgaande leerlijn cultuureducatie.
Leiding geven, leiding ontvangen
De cultuurcoach geeft geen leiding en wordt functioneel aangestuurd en begeleidt door de
cultuurcoördinator.
De cultuurcoach voert voortgangs- en functioneringsgesprekken met de adjunct-directeur.
Contacten
Partners van de gebruikersoverleggen MFC, kernvestigingen en servicepunten. Contactpersonen
cultureel-maatschappelijke organisaties, gemeenten, PO en VO, bedrijven en instellingen voor zover
relevant voor de programmalijn cultuur.
Speelt relevante informatie door aan leidinggevende(n) en collega’s.
1
Resultaatgebieden
Resultaatgebied 1:
Cultuureducatie voor de doelgroep 4-13 jaar (cultuur basis en CMK) op basisscholen
Kent de klantwensen en is in staat om op basis hiervan de cultuurcoördinator te adviseren zodat deze
een vertaalslag kan maken naar een dynamisch dienstverleningsconcept met actuele programmering
(markt- en productontwikkeling).
Is verantwoordelijk voor de uitvoering op het gebied van basis cultuur en CMK. Geeft de
cultuurcoördinator input als het gaat om de uitvoering van beleidsontwikkelingen.
Doelstelling van dit resultaatgebied is het realiseren van een passend cultuuraanbod voor basisscholen
vanuit de doorgaande leerlijn met het oog op de ontwikkeling van de 21e eeuwse vaardigheden.
Resultaatgebied 2:
MuziekWijzerAltena
Verantwoordelijk voor de uitvoering op het gebied van MuziekWijzerAltena. Dit houdt in:
binnenschoolse muziekeducatie, muziekexamens en eventueel projecten in het kader van
netwerkoverschrijdend samenspel.
Doelstelling van dit resultaatgebied is het onder verantwoordelijkheid van de cultuur coördinator;
aanjagen van de doorgaande leerlijn muziekeducatie op basisscholen, ervoor zorgen dat er alle inwoners
de subsidieregeling kennen en er optimaal gebruik van wordt gemaakt en dat er minimaal één keer per
jaar een project wordt geïnitieerd en uitgevoerd op het gebied van netwerkoverschrijdend samenspel.
De cultuurcoach zal hier de cultuurcoördinator in ondersteunen.
Resultaatgebied 3:
Programmering kunst & cultuur op locaties
Vanuit de functie ‘kennismaking met kunst & cultuur’ in bibliotheekwet is de cultuurcoördinator
verantwoordelijk voor uitvoering programmering kunst & cultuur op locaties i.s.m. collega’s. Doelstelling
van dit resultaatgebied is een actueel aanbod ontwikkelen en uitvoeren al dan niet gekoppeld aan
bibliotheekactiviteiten zoals Kinderboekenweek, Nederland leest e.a. De cultuurcoach werkt hier aan
mee en ondersteunt hierin de cultuurcoördinator.
Competenties
 Klantgerichtheid
Herkennen van de wensen, behoeften en belangen van interne- en externe klanten en hiernaar
handelen. Zich inleven in klantsituaties, denken in klantoplossingen en deze omzetten naar
activiteiten/handelingen.
2

Proactief en initiatiefrijk
Neemt actief maatregelen om de gang van zaken te beïnvloeden; signaleert kansen of voorziet
problemen, anticipeert en handelt daarna in een vroeg stadium. Initieert acties binnen het eigen
werkterrein; komt uit eigen beweging met een nieuw plan of nieuwe oplossingen.

Resultaatgerichtheid
Houdt het te bereiken resultaat voor ogen en handelt hier ook naar. Maakt meetbare afspraken.

Samenwerken
Actief bijdragen om samen met anderen resultaten en organisatiedoelstellingen te bereiken, ook
als dit niet van direct persoonlijk belang is. Is hierbij in staat om concessies te doen om tot een
gezamenlijk doel of resultaat te komen, doet mee en toont betrokkenheid, biedt gevraagd en
ongevraagd hulp aan anderen en vraagt zelf hulp aan anderen. Geeft reacties op inhoud en
kwaliteit van het werk van anderen; stelt zich tevens open voor reacties van anderen op inhoud
en kwaliteit van het eigen werk.

Ondernemerschap
Signaleren van kansen in de markt bij de cultuurcoördinator, ernaar handelen. Durven denken en
handelen vanuit het oogpunt van zowel de klant als de organisatie. Oog hebben voor winst,
rendement, kosten, risico’s en concurrentie.

Omgevingsbewustzijn
Benut het krachtenveld binnen en tussen organisaties om de eigen doelen te realiseren en houdt
rekening met de gevolgen voor de eigen organisatie en/of organisatie van de klant. Besef hebben
van ontwikkelingen binnen de samenleving en deze kunnen vertalen naar consequenties voor
het eigen functioneren en dat van anderen binnen de organisatie. Is hierbij op de hoogte van
trends en ontwikkelingen in de maatschappij die van invloed zijn op de (gewenste) marktpositie
van de organisatie.
Opleidingseisen en kennisniveau
• Minimaal Mbo4-opleiding op het gebied van onderwijs of bibliotheekwerk, bij voorkeur
met het certificaat cultuurcoördinator;
• goede didactische vaardigheden;
• kennis van methodes voorcultuureducatie, media-educatie en leermethodes in
het onderwijs;
• heeft een actieve, ondernemende houding, werkt zelfstandig en denkt in oplossingen
• weet met zijn enthousiasme, titelkennis en inhoudelijke expertise leerlingen en
leerkrachten te inspireren;
• is nieuwsgierig en volgt de actuele ontwikkelingen op het gebied van informeel leren,
21st century skills, mediawijsheid
Vaardigheden
 Sociale, communicatieve en organisatorische vaardigheden.
 Goede didactische vaardigheden: kunnen instrueren en handelen.
 Digitale vaardigheden.
 Zelfstandig en probleemoplossend kunnen werken
 Adequaat kunnen adviseren en helder kunnen onderhandelen en overtuigen.
3
Download