FUNCTIEPROFIEL Functie: Directeur personeel en

advertisement
FUNCTIEPROFIEL
Functie: Directeur personeel en organisatie
A. Functiebeschrijving
1. Doel van de functie
Je staat in voor het ontwikkelen, implementeren en opvolgen van een eigentijds personeels- en
organisatiebeleid op maat van de organisatie, afdelingen en individuele medewerkers.
2. Plaats in de organisatie



Je wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan de algemeen directeur
Je geeft aansturing aan de verantwoordelijken en medewerkers van de dienst personeel en
organisatie
Je geeft, samen met de collega-directieleden, aansturing en ondersteuning aan de co-sturing van
de woonbuurten
3. Kwalificatievereisten



Masterdiploma of een gelijkwaardig diploma
Minimaal 5 jaar ervaring in een leidinggevende en generalistische HR-functie
Opleidingen en specialisaties met betrekking tot diverse domeinen van het personeelsbeleid
4. Resultaatgebieden en taken

Resultaatgebied 1:
Samen met de andere directieleden de richting (missie, waarden, visie) bepalen waarin de
organisatie moet evolueren rekening houdend met de actuele ontwikkelingen binnen de
organisatie en de externe omgeving.
Voornaamste taken:
- Samen met de andere directieleden de missie, waarden en visie van de organisatie
expliciteren en actualiseren volgens de vastgelegde beleidscyclus
- Samen met de andere directieleden de missie, waarden en visie vertalen in strategische
en operationele doelstellingen
- Samen met de verantwoordelijken/coördinatoren de doelstellingen die horen tot het
beleidsdomein waarvoor men verantwoordelijk is verder vertalen in beleidsplannen met
concrete (jaar)doelstellingen en projecten en dit zowel voor de ondersteunende
(staf)diensten als de woonbuurten
- Opvolgen, bijsturen en evalueren van de doelstellingen binnen de eigen
domeinen/afdelingen
- Informeren van het directieteam over de stand van zaken met betrekking tot de eigen
projecten die afgeleid zijn van de operationele doelstellingen

Resultaatgebied 2:
Uitbouwen van een modern, strategisch en geïntegreerd personeelsbeleid waarbij de collectieve
doelstellingen van de organisatie gekoppeld worden aan de individuele belangen en
verwachtingen van de medewerkers.
Voornaamste taken:
- Integreren van competentiemanagement binnen het personeelsbeleid
 Superviseren van het in kaart brengen van de vereiste competenties zodat
heldere en geaccepteerde functieprofielen voor alle functies uitgewerkt worden
 Bewaken dat geschikt personeel aangetrokken en geselecteerd wordt
 Bevorderen van de opvolging en ontwikkeling van medewerkers door de
leidinggevenden en opstellen van een loopbaanbeleid
- Toezien op een correcte en efficiënte personeelsplanning
- Uitwerken van een aantrekkelijk en haalbaar beloningsbeleid
- Coördineren, opvolgen en optimaliseren van de verschillende HRM-concepten, instrumenten, -processen en –procedures
- Inspelen op specifieke vragen van het lijnmanagement met betrekking tot het decentrale
personeelsbeleid
- Adviseren en ondersteunen van het lijnmanagement bij het correct uitvoeren van het
personeelsbeleid in hun afdeling/dienst en de implementatie van HRM-systemen en –
instrumenten

Resultaatgebied 3:
Installeren van een organisatiestructuur die bijdraagt tot het realiseren van de missie en visie
van de organisatie en die afgestemd is op de kenmerken van de doelgroep en de aard van de
zorg die geboden wordt.
Voornaamste taken:
- In samenspraak met de andere directieleden de structuur van de organisatie
concretiseren en verfijnen op maat van de organisatie waarbij
- Inrichten van een efficiënte interne overlegstructuur waarbij de inhoud primeert

Resultaatgebied 4:
Creëren van een organisatiecultuur waar de (zelf)ontwikkeling en ontplooiing van
medewerkers centraal staat en waar erkenning en waardering van medewerkers
vanzelfsprekend is zodat de medewerkers zichzelf een belangrijk onderdeel voelen van de
leefgemeenschap van Ter Heide.
Voornaamste taken:
- Behoeften van medewerkers in kaart brengen en hier in de mate van het mogelijke op
inspelen
- Onderzoeken welke de haalbare mogelijkheden zijn op vlak van medewerkersvriendelijke arbeidsvoorwaarden
- Ontwikkelen van een correct verloningsbeleid
- Creëren van een aangename en efficiënte werkomgeving
- Beheren en bewaken van processen en procedures op vlak van interne en externe
communicatie

Resultaatgebied 5:
Inrichten en opvolgen van een efficiënte personeelsadministratie die voldoet aan de wettelijke
bepalingen en afgestemd is op de hedendaagse ontwikkelingen.
Voornaamste taken:
- Toezien op een correcte loonadministratie (in eigen beheer)
- Controleren van administratieve verplichtingen tegenover externe instanties (RSZ PPO,
RVA, mutualiteiten, etc.)
- Contacten leggen en onderhouden met externe organisaties en instanties op vlak van
personeelsadministratie en sociale wetgeving

Resultaatgebied 6:
Omslag maken een systeem van personeelssubsidies (dagprijsdossier) naar een systeem waarbij
de middelen meegebracht worden door de gebruikers (persoonsvolgende financiering) en
ingezet moeten worden voor het bekostigen van de werking, het personeel en de investeringen.
Voornaamste taken:
- Beheren van het personeelsbudget
- Optimaliseren van de personeelskost
- Bewaken en optimaal inzetten van de personeelskaders
- Implementeren en uitbouwen van een personeelsplanningssysteem

Resultaatgebied 7:
Het overleg met de sociale partners tot stand brengen.
Voornaamste taken:
- Fungeren als aanspreekpunt voor de sociale partners
- Voorbereiden en coördineren van de overleggen en de onderhandelingen met de sociale
partners
- Borgen van de afspraken

Resultaatgebied 8:
Coördineren, ontwikkelen en implementeren van het welzijnsbeleid binnen de organisatie zodat
medewerkers tevreden zijn en op een veilige manier kunnen werken.
Voornaamste taken:
- Toezien op het opmaken en realiseren van het globaal preventieplan en de
jaaractieplannen
- Samen met de preventieadviseur de interne dienst voor preventie en bescherming op het
werk aansturen
- Vertegenwoordigen van de werkgever in het comité PBW
- Fungeren als contactpersoon voor de externe dienst voor preventie en bescherming op
het werk

Resultaatgebied 9:
Aansturen en opvolgen van de verantwoordelijken en medewerkers van de dienst personeel en
organisatie teneinde hen betrokken en deskundige te maken.
Voornaamste taken:
- Houden van opvolgings- en ontwikkelingsgesprekken
- Coachend aansturen van medewerkers
- Opstellen van vormingsplannen
- Informeren van medewerkers over functie-, dienst- of organisatiegebonden zaken

Resultaatgebied 10:
Aansturen, ondersteunen en opvolgen van de costuring van de woonbuurten met betrekking tot
personeelsgebonden aspecten teneinde de efficiëntie en kwaliteit hieromtrent in de
woonbuurten te bewaken en te verbeteren en hen betrokken en deskundig te maken.
Voornaamste taken:
- Ondersteunen van de costuring van een woonbuurt in het opmaken van een beleidsplan
met (jaar)doelstellingen rond personeelsgebonden thema’s
- Begeleiden en adviseren van de costuring in het uitvoeren van de beleidsplannen en het
organiseren van de dagelijkse werking op vlak van HRM
- Opvolgen van de personeelsgebonden resultaten die voortvloeien uit de beleidsvoering
en werking
- Samen met de andere directieleden het beleid en de werking van de woonbuurt in zijn
totaliteit regelmatig evalueren aan de hand van de beleidsplannen

Resultaatgebied 11:
De intercommunale vereniging IGL en de andere activiteitencentra die er deel van uitmaken
bijstaan en ondersteunen met betrekking tot personeelsgerelateerde zaken.
Voornaamste taken:
- Advies verlenen aan de directie van de andere activiteitencentra over het
personeelsbeleid
- Ondersteuning bieden aan de activiteitencentra op vlak van enkele personeelsprocessen
- Opvolgen en mee begeleiden van de transformatie van de intercommunale vereniging
IGL naar een verzelfstandiging, in het bijzonder wat betreft personeelskwesties

Resultaatgebied 12:
De organisatie voor wat betreft personeelsaangelegenheden proactief vertegenwoordigen naar
diverse externe partners bv. (subsidiërende) overheden, externe dienst voor preventie en
bescherming op het werk, VOKA, VKW, etc.
Voornaamste taken:
- Vertegenwoordigen van de organisatie op externe overleggen met betrekking tot
personeelszaken in functie van wederzijdse informatie-uitwisseling
- Fungeren als aanspreekpunt voor externe partners met betrekking tot
personeelsaspecten

Resultaatgebied 13:
Bevorderen van de eigen professionele ontwikkeling teneinde het rendement van de functie en
de domeinen waarvoor men verantwoordelijk is te handhaven en/of te verbeteren en in te
spelen op relevante actuele ontwikkelingen.
Voornaamste taken:
- Volgen van de berichtgeving rond vakgebonden onderwerpen en hierover
communiceren
- Op zoek gaan naar relevante (achtergrond)informatie binnen de organisatie of in de
externe omgeving
- Volgen van de nodige opleidingen en deze integreren in het eigen handelen
- Aanpassen van de werkuitvoering in functie van de wijzigende ontwikkelingen
B. Competenties
1. Kerncompetenties van Ter Heide

Bewonersgerichtheid:
De bewoner als een individu in zijn eigenheid respecteren en erkennen. De behoeften van de
bewoner(s) als leidraad beschouwen en er adequaat op reageren.

Betrokkenheid en verantwoordelijkheid:
Zich inzetten vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid, nauwgezetheid, engagement,
fierheid, genegenheid en dit gevoel meedragen over de muren van de instelling en de werkuren
heen.

Transparantie en openheid:
De wil tonen om te communiceren op een open en heldere manier en hiervoor de nodige
inspanningen leveren. Zorgen dat informatie en kennis voor iedereen toegankelijk is.

Talent en creativiteit:
Gebruik maken van de ruimte die geboden wordt aan talent en creativiteit door initiatief te
nemen en oog te hebben voor vernieuwing.

Samenwerken en samen leren:
Een actieve bijdrage leveren om een gemeenschappelijke opdracht te realiseren. Samen doelen
nastreven, met respect voor ieder zijn kwaliteiten en beperkingen.
2. Functiespecifieke gedragscompetenties

Overtuigingskracht:
Instemming verkrijgen van anderen voor een mening, aanpak of visie door gebruikt te maken
van goed onderbouwde argumenten en beïnvloedingsmethoden

Netwerken:
Ontwikkelen en handhaven van formele en informele contacten binnen en buiten de eigen
dienst/organisatie en deze benutten om informatie, steun en medewerking te verkrijgen

Visie (conceptueel denken):
De dagdagelijkse praktijk overstijgen door feiten te bekijken van op een afstand en door ze in
een ruimere context en in een langetermijnperspectief te plaatsen

Organisatiesensitiviteit:
Handelen met oog voor de invloeden en gevolgen van (eigen) beslissingen, voorstellen of
acties op andere onderdelen van de organisatie

Beslissen
Het ondernemen van concrete en gerichte acties met het oog op het behalen of overstijgen van
doelstellingen

Richting geven:
Aansturen, ontwikkelen en motiveren van medewerkers zodat ze hun doelstellingen en die van
de organisatie/afdeling/dienst op een correcte manier kunnen realiseren, zowel individueel als
in teamverband

Ontwikkelen van medewerkers (resultaatgericht coachen):
Medewerkers begeleiden tot optimale prestaties en groei in hun functie door hen te
ondersteunen bij het ontwikkelen van hun vermogen om zelfstandig problemen op te lossen
3. (Vak)technische competenties


Je hebt een goede kennis en uitgebreide praktijkervaring inzake:
- Sociale wetgeving en arbeidsrecht
- Personeelsbeleid: methodieken, instrumenten en processen op vlak van instroom,
doorstroom, ontwikkeling, welzijn en uitstroom van medewerkers
- Loonberekening en personeelsadministratie
- Organisatieontwikkeling, veranderingstrajecten en projectmanagement
- Informaticatoepassingen: MS Office pakket, personeelsbeheersysteem,
personeelsplanningssysteem, HR-rapporteringstools
Kennis van de VAPH-sector en paritair comité 319 sterkt tot aanbeveling
C. Aanbod








Een voltijdse betrekking voor onbepaalde duur
Verloning volgens salarisschaal A5a – A5b (lokale besturen)
Overname van relevante anciënniteit
Minimum 24 vakantiedagen, aangevuld met bijkomende dagen in functie van de leeftijd
Verzekering gezondheidszorgen
Tweede pensioenpijler
Maaltijdcheques
Fietsvergoeding en tussenkomst kosten openbaar vervoer
D. Selectieprocedure
De selectieprocedure is gepland in september 2015 en bestaat uit:



Een CV-selectie
Een interview
Een psychotechnische proef voor de weerhouden kandidaten
E. Kandidatuurstelling
Je kan tot en met 13 september 2015 je kandidatuur indienen door een motivatiebrief, uitgebreid
curriculum vitae en een kopie van het diploma te sturen naar:


Bert Was - Verantwoordelijke personeel en organisatie – Klotstraat 125, 3600 Genk
[email protected]
F. Contact
Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Paul Geypen, algemeen directeur, op het
telefoonnummer 089/32 39 31 of via email: [email protected].
Download