Organisatiemodel De Bibliotheek Utrecht Resultaatgebieden

advertisement
Organisatiemodel De Bibliotheek Utrecht
Resultaatgebieden
Resultaatgebied: Beleid en management (35%)
 Kent de opgaven van de Bibliotheek en levert een in resultaten herkenbare, integrale
bijdrage aan de uitvoering van het beleid en het jaarplan;
 Geeft mede richting en samenhangende sturing aan de organisatie, zowel op inhoud
als bedrijfsvoering, door bij te dragen aan een integrale visie en draagt deze uit te
dragen en te realiseren, zowel binnen als buiten de organisatie;
 Geeft concrete invulling aan de bibliotheek als zelfstandige culturele onderneming;
 Herkent en geeft invulling aan verschillende rollen in verschillende processen; is in
staat doelen in acties te vertalen en deze veranderkundig te realiseren;
 Kent de maatschappelijke en politieke omgeving en benut zijn kennis voor het
realiseren van doelstellingen van zijn team(s);
 Heeft visie op het gebied waar leiding aan gegeven wordt en voldoende kennis om op
strategisch niveau beslissingen te kunnen nemen en gesprekspartner te zijn;
 Is lid van het Managementteam van de Bibliotheek en vervangt de directeur bij
afwezigheid;
 Zorgt voor afstemming en integratie van dienstverlening, bedrijfsvoering,
ondersteuning en innovatie;
Resultaatgebied: Leidinggeven en opdracht geven (30%)
 Geeft leiding aan 3 tot 5 teamleiders en geeft direct leiding aan medewerkers in
enkele bedrijfsonderdelen (bijv secretariaat);
 Vertaalt de visie op het grotere geheel naar beleid en uitvoering en resultaten van het
eigen team/teams;
 Is in staat de urgentie van veranderingen in het bibliotheekveld te vertalen naar
interventies en acties en de daarbij benodigde (cultuur)verandering in zijn team door
te voeren, denkt en handelt vanuit wat nodig is;
 Draagt zorg voor het toerusten van de betrokken teamleiders en legt
verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie;
 Delegeert, geeft en verdeelt verantwoordelijkheden en laat teamleiders en
medewerkers verantwoording afleggen over voortgang en resultaten;
 Geeft coachend en faciliteren leiding aan teamleiders en medewerkers;
 Faciliteert teamleiders en medewerkers adequaat, zodat zij hun activiteiten zo
optimaal mogelijk kunnen uitvoeren;
 Stimuleert ontwikkeling en groei van medewerkers en team als geheel en borgt
kennismanagement;
 Stuurt continu op kostenbewustzijn, efficiency en verbeteren van de werkwijze binnen
het team gericht op einddoelen en resultaten;
 Stuurt zowel kwantitatief en kwalitatief op de capaciteit van zijn team(s);
 Voert het HRM-beleid uit m.b.t.: werving & selectie, opleiding & ontwikkeling,
functionerings- & beoordelingsgesprekken, arbo &verzuim
 Realiseert gestelde doelen binnen het budget;
 Is opdrachtgever voor uiteenlopende projecten en zorgt voor projectomschrijvingen;
Resultaatgebied: Innovatie en beleidsontwikkeling (25%)
 Zoekt, ziet en benut mogelijkheden om nieuwe activiteiten en projecten te ontplooien
(ontwikkeling van innovatieve projecten)
 Volgt landelijke en lokale maatschappelijke ontwikkelingen en vertaalt deze naar
gevolgen en mogelijkheden voor de organisatie/organisatieonderdeel en in
veranderplannen;
 Zorgt voor goede balans tussen “run the library” en “change the library”
 Deelt actief kennis met collega’s; brengt collega’s op de hoogte van de trends
 en ontwikkelingen
 Zorgt voor implementatie van landelijke innovaties
Resultaatgebied: Externe relaties (10%)
 Ontwikkelt en beheert een relevant netwerk binnen en buiten de organisatie
 Is het gezicht naar de regionale en lokale partijen en externe relaties
Download