Opbouw AOV 12 en Opbouw AOV extra 12

advertisement
Opbouw AOV 12 en Opbouw AOV extra 12
G enerali A rbeids O ngeschiktheids V erzekering
Deze verzekering biedt dekking bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van twaalf ziektecategorieën of
een ongeval. Dat betekent dat er een aantal oorzaken van arbeidsongeschiktheid zijn uitgesloten. Welke
oorzaken dat zijn leest u op de achterkant van deze insteekkaart. Hieronder leest u wat wel verzekerd is.
De 12 verzekerde ziektecategorieën van
de Opbouw AOV
voorbeeld(en)
1. Nieuwvormingen (tumoren)
Alle vormen van kanker
2. Ziekten van zenuwstelsel
Verlamming, epilepsie, migraine, ziekte
van Parkinson, multiple sclerose, Carpaletunnelsyndroom
3. Ziekten van hart en vaatstelsel
Hartinfarct, beroerte, hoge bloeddruk,
angina pectoris, hart-ritmestoornis
4. Ziekten van ademhalingsstelsel
Astma, longemfyseem, longontsteking,
chronische bronchitis
5. Ziekten van nieren,
urinewegen en geslachtsdelen
Nierfalen, prostaataandoening
6. Bepaalde infectieziekten en parasitaire
aandoeningen
Ziekte van Pfeiffer, tuberculose, malaria
7. Ziekten van bloed en bloedvormende
organen en bepaalde aandoeningen
van immuunsysteem
Bloedarmoede, ziekte van Besnier-Boeck,
stollingstoornissen
8. Hormonale ziekten en voedings- en
stofwisselingsstoornissen
Schildklieraandoeningen, suikerziekte,
vetzucht
9. Ziekten van oog en bijbehorende
organen
Blindheid, staar, netvliesloslatingen
10. Ziekten van oor en deel van het
slaapbeen achter het oor
Doofheid
11. Ziekten van spijsverteringsstelsel
Geelzucht, ziekte van Crohn, ziekten van
lever, galblaas en slokdarm, galstenen
12. Ziekten van huid en onderhuid
Psoriasis, eczeem
Opbouw AOV 5 en Opbouw AOV extra 5
Deze verzekering biedt dekking bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van vijf ziektecategorieën of een
ongeval. Dat betekent dat er een aantal oorzaken van arbeidsongeschiktheid zijn uitgesloten. Welke
oorzaken dat zijn leest u verderop. Hieronder leest u wat wel verzekerd is.
ICD-10
voorbeeld(en)
Generali
1. Nieuwvormingen (tumoren)
Alle vormen van kanker
AOV’ s
2. Ziekten van zenuwstelsel
Verlamming, epilepsie, migraine, ziekte
van Parkinson, multiplesclerose, Carpaletunnelsyndroom
3. Ziekten van hart en vaatstelsel Hartinfarct, beroerte, hoge bloeddruk,
angina pectoris, hart-ritmestoornis
4. Ziekten van ademhalingsstelsel
Astma, longemfyseem, longontsteking,
chronische bronchitis
5. Ziekten van nieren, urinewegen en
geslachtsdelen
Nierfalen, prostaataandoening
b a s e e rt d e d e k k i n g va n d e
op
g ec l a ss i f i c e e r d e
Opbouw
ziekten.
Een
g ec l a ss i f i c e e r d e z i e k t e i s e e n a a n d o e n i n g d i e
Standaard niet verzekerd op een
Opbouw AOV
Of u nu kiest voor een Opbouw AOV met vijf of twaalf ziektecategorieën, onderstaande oorzaken van
arbeidsongeschiktheid zijn standaard niet verzekerd.
Niet verzekerde ziektecategorieën
voorbeeld(en)
1. Psychische- en gedragsstoornissen
Burn-out, depressie
2. Ziekten van botspierstelsel en bind
weefsel (bewegingsapparaat)
Rug-, knie- en nekklachten
va lt o n d e r é é n va n d e
ziekten.
ICD-10
c at ego r i e ë n va n
ICD-10
i s e e n o b j ec t i e v e i n d e l i n g va n
z i e k t e n d oo r d e
W o r l d H e a lt h O r g a n i z at i o n
(WHO),
de
e e n g e s p ec i a l i s e e r d e o r g a n i sat i e va n
V e r e n i g d e N at i e s . D e z e
a rt s e n e n
ICD-10
lijst is bekend bij
s p ec i a l i s t e n .
s ta at voo r
I n t e r n at io n a l e
10 e
stat i st i s c h e
h e r z i e n i n g va n d e
c l a ss i f i c at i e
va n
z i e k t e n e n m e t d e g e zo n d h e i d v e r b a n d h o u d e n d e
problemen.
D e ICD-10
l i j s t k u n t u d o w n lo a d e n o p :
www . icd 10. nl
3. Zwangerschap, bevalling en kraambed Zwangerschapsvergiftiging
4. Niet-specifieke klachten
Klachten waarbij een arts geen objectiveerbare afwijkingen kan aantonen
5. Uitwendige oorzaken van ziekte en
sterfte met uitzondering van het
ongevalsrisico
Als je jezelf met opzet geweld aandoet
6. De zogenaamde restziektecategorieën
zoals vastgelegd in hoofdstuk 16, 17, 18
en 21 van de ICD-10
Aangeboren afwijkingen
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor een exacte omschrijving van de verzekeringscondities verwijzen wij naar de
Algemene en Bijzondere Voorwaarden van de Generali Arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Deze kaart hoort bij de brochure Generali ArbeidsOngeschiktheidsverzekeringen.
De 5 verzekerde ziektecategorieën van
de Opbouw AOV
Wij beloven niet. Wij verzekeren.
60.1706-12/11
Generali verzekeringsgroep
Diemerhof 42, Postbus 1888, 1110 CL Diemen
Telefoon (020) 660 44 44, Fax (020) 398 30 00
Internet: www.generali.nl, E-mail: [email protected]
Download