Beantwoording - Dialoogtafel

advertisement
Agendpunt 3 / ingekomen post
Geachte deelnemers aan de Dialoogtafel,
Op 8 september werd tijdens de vergadering van de Dialoogtafel de vraag gesteld of schade
veroorzaakt door aardbevingen wordt vergoed door de verzekeraars. Daarnaast werd geïnformeerd
of Salvage bij calamiteiten als gevolg van een bodembeweging ook in actie komt. De Veiligheidsregio
heeft toegezegd deze vragen te beantwoorden. Bijgaande antwoorden zijn opgesteld na overleg met
het Verbond van Verzekeraars.
Schade veroorzaakt door aardbevingen
De verzekeringsbedrijven maken een onderscheid tussen catastrofes met een natuurlijke oorzaak en
die door menselijk handelen worden veroorzaakt. De aardbevingen in Groningen worden geschaard
onder ‘catastrofes die door menselijk handelen worden veroorzaakt’ en worden – samen met de
gevolgen van bodemdaling – expliciet genoemd in het verzekeringsoverzicht van het Verbond van
Verzekeraars (als bijlage bijgevoegd). De verzekeraars hebben de volgende afspraken gemaakt over
schade, als gevolg van aardbevingen die door de gaswinning worden veroorzaakt:

Inboedel- en opstalverzekering: meestal uitgesloten
Een aantal inboedel- en opstalverzekeringen sluit schade als gevolg van bodembeweging uit. Een allrisk polis zonder uitsluiting dekt de schade wel. Dan is ook vervolgschade en beredding op de polis
gedekt. Zakelijke verzekeringen dekken de schade als gevolg van bodembeweging vaak wel.
Verzekeraars kunnen proberen om uitgekeerde schade te verhalen op de veroorzaker (zie
aansprakelijkheidsverzekering).
 Motorrijtuigenverzekering: gedekt
Op de meeste volledige en beperkt cascoverzekering zijn de schaden gedekt.

Aansprakelijkheidsverzekering: gedekt
Een aansprakelijkheidsverzekering is bedoeld om schade te vergoeden die je bij een ander
veroorzaakt hebt. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat je die schade niet opzettelijk veroorzaakt
hebt. In principe geldt de verzekering voor alle typen schade: materiële schade, letselschade,
overlijdensschade, toekomstige schade en waardevermindering aan het huis. De schadelijdende
partij moet de schade wel kunnen aantonen.

Zorgverzekering: gedekt
De kosten voor zorg zijn gedekt door de zorgverzekering. Als duidelijk is dat de verwonding
veroorzaakt is door menselijk handelen, en iemand aansprakelijk kan worden gesteld, dan kan de
zorgverzekeraar de kosten op die persoon verhalen. Ook kan het slachtoffer de kosten voor het eigen
risico terugvorderen.

Rechtsbijstandverzekering: niet standaard opgenomen
Als duidelijk is dat de schade is ontstaan door menselijk handelen, dan kan de rechtsbijstandverzekeraar helpen bij het verhalen van die schade. Dit is echter niet altijd standaard in de
verzekering opgenomen.
Verder wordt opgemerkt dat de overheid de Wet Tegemoetkoming Schade (WTS) bij rampen en
zware ongevallen in het leven heeft geroepen. Als de overheid besluit dat de WTS van toepassing is
op een ramp kunnen slachtoffers hierop aanspraak maken om een deel van hun schade vergoed te
krijgen, indien deze schade niet door de verzekeringen wordt vergoed.
Hulpverlening door Salvage
Salvage is een hulpverleningsorganisatie van de gezamenlijke verzekeringsbedrijven. Het meest
bekend is de hulpverlening na branden: Salvage komt dan ter plekke en regelt de meest elementaire
voorzieningen en helpt gedupeerden bij het melden van schade bij de verzekeringsbedrijven. Na de
vuurwerkramp in Enschede heeft Salvage een ‘draaiboek bij rampen’ opgesteld waarin is beschreven
hoe de verzekeringsbranche de hulpverlening op dit terrein coördineert. Salvage wordt direct na een
calamiteit ingeschakeld via Meldkamer Noord Nederland. Een document met uitgebreide informatie
over hulpverlening door Salvage is bijgevoegd bij deze beantwoording.
Met vriendelijke groet,
Arjan van de Leur
Communicatieadviseur Aardbevingen
Projectleider crisiscommunicatie
T: 06 11341102
E: [email protected]
postbus 66
bezoekadres: Sontweg 10
9700 AB Groningen
Groningen
www.brandweergroningen.nl & www.veiligheidsregiogroningen.nl
Dit emailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Indien dit bericht niet voor u is bedoeld, wordt u
vriendelijk verzocht de afzender hiervan op de hoogte te stellen door het bericht te retourneren en de inhoud
niet te gebruiken. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Download