Oplossing

advertisement
N° 101.584
Werkblad
com
Belangrijke termen rondom het thema
„platentektoniek en aardbevingen“
Wijs de begrippen de beschrijvingen toe.
schrijf het juiste nummer naast het begrip.
De woorden in het vet helpen je bij het
leren en onthouden van de woorden.
1. het is de buitenste schil bij de opbouw van de aarde en gaat van
het aardoppervlak tot een diepte van 5 tot 80 kilometer.
7
schAAl
vAN rIchter
2. Deze plaats ligt precies boven het epicentrum aan het aardoppervlak.
Is de plaats aan het aardoppervlak recht boven de aardbevingshaard.
6
tsUNAmI
3. In deze zone vindt de verlaging of verhoging van een oceanische
plaat onder een continentale plaat plaats.
12
seIsmogrAAf
4. De verschuiving van de continenten, op welke de schaal van
de aarde rust, wordt zo genoemd. De theorie kwam van Alfred
Wegener.
1
AArDmANtel
5. het is deze schil die onder de aardkorst van de aarde ligt en de
aardkern omhuld.
10
PANgeA
6. een seismische zeegolf, die door een aardbeving onder de zee
wordt veroorzaakt, wordt zo genoemd.
5
AArDmANtel
7. een maatstaf, volgens welke de sterkte van de aardbeving kan
worden gemeten. Ze is vernoemd naar een Amerikaanse seismoloog.
11
JUrA
8. Wetenschap van de verschijnselen, processen en fysische eigenschappen van de vaste aarde, de atmosfeer en oceanen.
2
ePIceNtrUm
3
DestrUctIeve
PlAteNtektoNIek
9
seIsmologIe
11. Deze periode begon ongeveer 200 miljoen jaar geleden en duurde ongeveer 55 miljoen jaar. het ligt daarom in het Mesozoïcum.
4
coNtINeNtverschUIvINg
12. met dit instrument registreer en meet je vloedgolven.
8
geofysIcA
9. Deze wetenschap onderzoekt het ontstaan, de verspreiding, de
geografische omstandigheden, metingen en gevolgen van aardbevingen.
10. .... is de naam van dit oercontinent, in welke van het carboon tot het
einde van Paleozoïcum alle landmassa’s van de aarde verenigd waren.
het supercontinent was omgeven door de oer-oceaan Panthalassa.
De oplossing en zeer veel andere werkbladen om gratis te downloaden:
www.aduis.nl. Neemt u een kijkje.
JI
© Aduis
san Andreasbreuk in
californië
Download