Wat brengt het vermogen van een investeerder in de zorg?

advertisement
Wat brengt het vermogen van
een investeerder in de zorg?
Rendement voor alle betrokkenen?
22 Juni, 2011
Diagnose 2025
Jos Houben – Private Equity Investeerder – [email protected] - 0610911012
Waarom investeren in de zorg ?
Onze missie: “Betere inzet van mensen en middelen in maatschappelijk relevante sectoren in Nederland”
ƒ
Vanuit passie:
maatschappelijke betrokkenheid
ƒ
Vanuit onherroepelijke trends:
groeimarkt, maatschappelijke noodzaak tot verandering
ƒ
Vanuit beschikbare competenties: slim organiseren, kwaliteitssystemen, zelfsturing, ICT
ƒ
Vanuit rendementsoverwegingen: rendementskansen voor ándere investeerders
Wij zijn geen vijand van het huidige systeem, maar juist partner
ƒ
Onze rol is die van “uitdager” van de bestaande structuren
ƒ
Wij stellen bestaande modellen, structuren, organisatievormen ter discussie
ƒ
Wij “disciplineren” de inzet van mensen, middelen en kapitaal
Wij kiezen voor een portefeuille van investeringen in de zorg
ƒ
Zelfde groepsfilosofie, verschillende invulling door (zorg) ondernemers
ƒ
Geen beperkingen in looptijd, zeggenschap en andere traditionele modellen
ƒ
Wij denken in een “stoplichtsysteem: “groen, oranje, rood”
Slim organiseren van vitaliteit, welzijn en zorg
“Partners” van de publieke sector
3
Zorg Visie
PEST analyse:
ƒ Politiek: ziet noodzaak om
noodzakelijke veranderingen door te
voeren, onherroepelijke trend
ƒ Economisch: kosten van ouder worden
(zowel pensioen als zorg) worden
onbeheersbaar en onbetaalbaar,
financieel systeem kraakt en heeft
minder kapitaal beschikbaar
ƒ Sociaal: solidariteit staat onder druk,
gemeente is vangnet, feminisering
aanbod professionals
ƒ Technologie: meer inzet E-Health en
zelfredzaamheid
Onze aanpak:
ƒ Vooroplopen in betere transparante
aanwending van mensen en middelen
ƒ Zelfsturing mogelijk maken
4
Structuur
Behandelzaken = laatste woord
ƒ Voorzitter is zorgprofessional
ƒ Inzet “best practices” uit hele wereld
ƒ Zorgprofessionals bezig met primair proces
ƒ Kleinschalige units
Bedrijfsvoering = dagelijkse leiding
ƒ Verantwoordelijk voor alle ondersteunende
processen, inzet mensen en middelen
ƒ Inzet 24/7 Shared Services Center
ƒ Real-time inzicht en verantwoording
Innovatie = verbindende factor leiding
ƒ Verbetering van behandelprocessen én
verhoging doelmatigheid
Zelfsturing mogelijk maken
ƒ Verantwoordelijkheid bij professionals
ƒ Binnen kaders en structuren
ƒ Ondersteund door informatie en systemen
5
Cultuur (Gedrag)
Respect voor elkaar
ƒ Ambitie: de goede dingen ook echt goed
doen, continu verbeteren
ƒ Vakmatig: Behandelzaken en
bedrijfsvoering zijn aparte vakken
Transparant en open
ƒ “Als je doet wat je deed, krijg je wat je
kreeg” en dat is én niet goed genoeg
meer én op den duur niet meer
betaalbaar, veranderingsbereid
ƒ Outcome Measurement, 4 Ogen principe
en “Peer Reviews”
Nieuwsgierig en trots
ƒ We helpen de cliënt en maatschappij
Continue dialoog, zelfsturing echt oppakken
6
Zorgaanbieders: verander !
Betere zorg (cure en care) heeft de maatschappij veel meer te bieden:
ƒ Vitaal houden van grotere groepen mensen en arbeidskrachten in goedkopere omgeving
ƒ Kwaliteit is afhankelijk van gemotiveerde mensen in prettige (werk)omgeving
Echter nu: opgesloten in vreemde sector met verkeerd imago
ƒ “Monopolistisch instellingsdenken, verkokering, slechte bedrijfsvoering”
ƒ “Oostblokachtige warenhuizen in plaats van moderne speciaalzaken”
ƒ Gericht op bescherming huidige omvang en zelfs capaciteitsuitbreiding
Oude structuren bestaan bij gratie van huidige beschikbaarheid financiering
7
Blik van een investeerder
ROI (rendement op investering) > 25% Dit is het resultaat van het product van:
ƒ Marge / Omzet
ƒ Omzet / Totaal Vermogen
ƒ Totaal Vermogen / Eigen Vermogen
Marge en Omzet verhogen
ƒ Kwaliteit en Productiviteit van de zorgprofessionals verbeteren
ƒ Meer volume van cliënten en zorgverzekeraars aantrekken op basis betere prijs/kwaliteit
ƒ Bedrijfskosten verlagen door innovatie en betere processen en systemen
Omzet verhogen en Totaal Vermogen verlagen
ƒ Meest onderschatte verbeterfactor bij zorgaanbieders
ƒ Sneller factureren en innen, minder onderhanden werk
ƒ Minder gebouwen en (te dure en te weinig gebruikte) machines inzetten
Totaal Vermogen verlagen leidt tot betere solvabiliteit
ƒ Dat geeft weer mogelijkheid om goedkoper kapitaal aan te trekken
Verlaging Totaal vermogen wordt afgedwongen door banken en verzekeraars
ƒ Basel III, Solvency II, Kredietcrisis, Pensioencrisis: het beschikbare geld vermindert !
8
Slotopmerkingen
Het huidige systeem zal zichzelf moeten durven aanvallen
ƒ
Sector moet mogelijke crisis vóór zijn: meer zorgvraag, terugtredende overheid, mondigere cliënten,
andere rol verzekeraars, minder budget, minder kapitaal
ƒ
20-40% achterblijvers zullen opgeheven worden, 60-80% zal zich aanpassen
Nu kloppen overheid, verzekeraars en banken zachtjes op de poort van het huidige systeem
ƒ
Overheid grijpt door, verlegt financiële verantwoordelijkheid naar gemeenten en verzekeraars
ƒ
Verzekeraars moeten in actie komen bij aanpassing vereveningssysteem
ƒ
Verzekeraars en banken gaan eisen stellen aan kapitaalgebruik
Financiële crisis, Pensioencrisis en Zorgcrisis komen dichterbij
ƒ
Het zal echt anders worden !!
Dank voor uw aandacht, en we staan altijd open voor gesprekken om elkaar van betekenis te zijn
Jos Houben, 0610911012
[email protected]
9
Download