Ronald van Ammers

advertisement
UWV WERKbedrijf
Financiële voordelen voor de werkgever
Naam: Ronald van Ammers
 Senior adviseur werkgeversdiensten
 “Subsidioloog” voor de regio Noord Holland Noord
PAG 2
Financiële voordelen bij SROI





Regelingen en voorzieningen
Loonkostensubsidies gemeenten / SW-bedrijven
Mobiliteitsbonus ouderen en arbeidsgehandicapten
Afdrachtvermindering onderwijs
O&O fondsen
PAG 3
Proefplaatsing
 Tijdelijk (maximaal 6 maanden) bij een werkgever
werken met behoud van uitkering.
 Werknemer ontvangt geen salaris.
 Werkgever moet een baan intentie afgeven (6 mdn).
 Werkgever moet een ongevallen- en
aansprakelijkheidsverzekering afsluiten
Mobiliteitsbonus ouderen
 Werknemer is 50 jaar of ouder en heeft direct voor
indiensttreding een uitkering (o.a. WW,WWB, ANW)
 De korting bedraagt max. € 7.000 per jaar bij een
36-urige werkweek
 Zolang als de dienstbetrekking bestaat, max. 3 jaar
 Werknemer mag persoonlijk via 0900-9294 een
doelgroepverklaring aanvragen of via een machtiging
 Korting op premie WAO/WIA/WW-Awf/Ufo
PAG 5
Mobiliteitsbonus
arbeidsgehandicapten
 Werknemer heeft recht op een WIA-uitkering
 Werknemer heeft recht op een Wajong-uitkering
 Werknemer heeft door ziekte of handicap
problemen gehad met het volgen van onderwijs bv.
Praktijkschool (Verklaring Scholingsbelemmering)
 Werknemer heeft een WSW-indicatie begeleid
werken
 Werknemer is minder dan 35% arbeidsongeschikt
PAG 6
Hoogte mobiliteitsbonus AG
 De premiekorting bedraagt max. € 7.000 per jaar bij
een 36-urige werkweek als de werknemer tenminste
het minimumloon verdient.
 Ingeval van loondispensatie (Wajong) is het bedrag
€ 3.500 per jaar.
 Zolang als de dienstbetrekking bestaat, max. 3 jaar
 Korting op premie WAO/WIA/WW-Awf/Ufo
PAG 7
Kenniscentra
WVA Onderwijs
Beroepspraktijkvorming
 U heeft recht op de afdrachtvermindering
onderwijs als u een werknemer of leerling in dienst
hebt die een leerwerktraject volgt via de
beroepsbegeleidende leerweg (BBL niveau 1 t/m 4)
 Bedrag maximaal € 2.700,00 per leerling per jaar
op basis van 36-urige werkweek.
PAG 9
WVA Onderwijs Startkwalificatie
 Als u een werkloze opleidt tot startkwalificatieniveau,
kunt u nòg een afdrachtvermindering toepassen.
 U heeft een “Verklaring Werkloze” nodig van
UWV WERKbedrijf waaruit blijkt dat de werknemer
voorafgaand aan het dienstverband als werkloze
geregistreerd heeft gestaan bij UWV WERKbedrijf
 Bedrag maximaal € 3.274,00 per werknemer per jaar
op basis van een 36-urige werkweek
PAG 10
Voorwaarden WVA
Startkwalificatie
 Werknemer wordt opgeleid tot startkwalificatieniveau (= niveau 1 of 2)
 Verklaring Werkloze aanvragen bij UWV WERKbedrijf
binnen 4 maanden na datum indiensttreding
 Werknemer stond voorafgaand aan datum
indienstreding ingeschreven bij UWV WERKbedrijf
als niet-werkend werkzoekende
 Loon mag niet meer bedragen dan 130% van het
wettelijk minimumloon (= € 2.014,17 bruto p/mnd)
PAG 11
Vragen? (bij voorkeur per e-mail)
Naam
Mobiel
Mail
Internet
:
:
:
:
Ronald van Ammers
06-22945195
[email protected]
www.subsidiecalculator.nl
PAG 12
Download